Dosje javnega naročila 008628/2017
Naročnik: Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Vodenje projektne pisarne Centra za kreativnost (CzK)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 219.356,00 EUR

JN008628/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.10.2017
JN008628/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.10.2017
JN008628/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.10.2017
JN008628/2017-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.10.2017
JN008628/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.11.2017
JN008628/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.12.2017
JN008628/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.12.2017

    JN008628/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Pot na Fužine 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tanja Vergles
mao@mao.si
+386 15484270
+386 15400344

Internetni naslovi
http://www.mao.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/224742/PP_DOKUMENTACIJA_JN.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
arhitektura, krajinska arhitektura, urbanizem, oblikovanje in fotografija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vodenje projektne pisarne Centra za kreativnost (CzK)
Referenčna številka dokumenta: JN5/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je vodenje projektne pisarne Centra za kreativnost (CzK).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79400000
79900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je vodenje projektne pisarne Centra za kreativnost (CzK).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Strokovne izkušnje (reference) imenovanega kadra30

Cena – Ponder:
70
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodba z izvajalcem se sklene za obdobje dveh (2) let, z možnostjo podaljšanja najkasneje do 1.oktobra 2022. Naročnik lahko pogodbo podaljšuje z enostransko izjavo volje, predvidoma najkasneje 15 dni pred njenim potekom in sicer vsakič za najmanj 3 mesece in za največ do predvidenega obdobja.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija , uvrščena v NRP pod št. NRP 3340-17-0048, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, specifičnega cilja 3.1.1.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.10.2017   08:20
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.10.2017   08:45

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.10.2017   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.10.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.10.2017   08:20
VPRAŠANJE
Vezano na zaporedno številko 2 točke »10.2.4. Tehnična in strokovna sposobnost«, prosimo za dodatna pojasnila:
- kjer navedeno, da mora imeti prijavitelj , citiram "najmanj 2 referenci, ki izkazujeta, da je ponudnik v zadnjih 3 letih pred oddajo ponudbe izvedel vodenje projekta, financiranega s strani kohezijskih skladov s področja kulturnega in/ali kreativnega sektorja; -> prosimo za podrobnejšo opredelitev področja kulturnega in/ali kreativnega sektorja;
- v isti točki prosimo za točno definicijo dela stavka »v zadnjih 3 letih« - ali to pomeni da se je projekt, ki ga navedemo kot referenco moral začeti / zaključiti kdaj - 1.1.14 / 17.10.14 ali kaj drugega?
- kjer navedeno "sodeloval pri pripravi ponudbene dokumentacije, na podlagi katere je bil subjekt, v imenu katerega se je oddajala ponudba, kasneje izbran v postopku javnega naročanja " prosimo za tolmačenje, če se to strogo nanaša le na javna naročila, ali pa velja tudi za javne razpise in neposredna povabila za oddajo projekta za neposredno potrditev operacije
- kjer navedeno "sodeloval s katerim koli javnim naročnikom pri pripravi razpisne dokumentacije in izvedbi postopka javnega naročanja" prav tako, ali se to strogo nanaša le na javna naročila, ali pa velja tudi za javne razpise in neposredna povabila za oddajo projekta za neposredno potrditev operacije


ODGOVOR
1. Ker ne obstaja enotne definicije področij kulturnega in kreativnega sektorja ali pogosto tudi (kulturnih in kreativnih industrij) , naročnik zanje uporabljaširoko sprejeto definicijo jedrnih področij kot jih navaja zadnja študija EU Boosting the competitiveness for cultural and creative industries for growth and jobs, Austrian Institute for SME Research and VVA Europé, 2016, str.14 - kot dejavnosti, ki združujejo ustvarjalnost s proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev. Vključujejo 11 temeljnih področij KKS: arhitektura; oblikovanje in vizualna umetnost; kulturna dediščina, arhivi in knjižnice; knjige in tisk; kulturna vzgoja; oglaševanje; glasba; uprizoritvena umetnost in umetniško ustvarjanje; radio in televizija; programska oprema in igre; video in film.

2. Obdobje zadnjih treh let se nanaša na rok pred oddajo ponudbe. V konkretnem primeru je moral biti projekt zaključen po 17.10.2014.

3. Naročnik razširja postavljeni pogoj tako, da se ta nanaša tudi za javne razpise in neposredna povabila za oddajo projekta za neposredno potrditev operacije.

4. Naročnik razširja postavljeni pogoj tako, da se ta nanaša tudi za javne razpise in neposredna povabila za oddajo projekta za neposredno potrditev operacije.
Datum objave: 10.10.2017   12:57
VPRAŠANJE
Če pravilno razumemo naročnikov odgovor

"ODGOVOR 1. Ker ne obstaja enotne definicije področij kulturnega in kreativnega sektorja ali pogosto tudi (kulturnih in kreativnih industrij) , naročnik zanje uporabljaširoko sprejeto definicijo jedrnih področij kot jih navaja zadnja študija EU Boosting the competitiveness for cultural and creative industries for growth and jobs, Austrian Institute for SME Research and VVA Europé, 2016, str.14 - kot dejavnosti, ki združujejo ustvarjalnost s proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev. Vključujejo 11 temeljnih področij KKS: arhitektura; oblikovanje in vizualna umetnost; kulturna dediščina, arhivi in knjižnice; knjige in tisk; kulturna vzgoja; oglaševanje; glasba; uprizoritvena umetnost in umetniško ustvarjanje; radio in televizija; programska oprema in igre; video in film. "

bo upoštevana vsaka referenca, ki je vsebovala npr. kulturne oz. kreativne elemente, ki jih našteva, torej, npr. tudi kombinacija arhitekture in programske opreme, ki je bila del referenčnega projekta.


ODGOVOR
Naročnik bo upošteval referenco, v kolikor so se komunikacijske aktivnosti izvajaje za potrebe projektov s področja kulturnega in kreativnega sektorja, kakor je to povsem jasno zapisano v referenčnem pogoju.
Ponudnikov opis: »vsaka referenca, ki je vsebovala npr. kulturne oz. kreativne elemente, ki jih našteva, torej, npr. tudi kombinacija arhitekture in programske opreme, ki je bila del referenčnega projekta «je mnogo presplošen, saj sploh nič ne pove o referenčnih aktivnostih, za katere pa je naročnik jasno zapisal, kaj morajo vsebovati in sicer izvajanje komunikacijskih aktivnosti (PR-ja).
Datum objave: 11.10.2017   08:15
VPRAŠANJE
1. Glede na opis predmeta na 10 in 11. strani dokumentacije v zvezi z oddajo naročila, je praktično nemogoče oddati ponudbo. Naročnik namreč ni zagotovil ključnih informacij, ki bi to omogočale in sicer:
a) Koliko javnih naročil naj bi izvajalec za naročnika izvedel, naj naročnik poda seznam le teh in navede ali jih želi izvesti v sklopih ali celovito?
b) Koliko partnerjev je v projektu Center za kreativnost?
c) Ali bo sistem za spremljanje rokov zagotovil v okviru lastnega IT sistema naročnik ali ga mora zagotoviti ponudnik? Če ga mora zagotoviti ponudnik naj naročnik poda natančno specifikacijo le-tega, da bo mogoče oblikovati ponudbeno ceno.
d) Opis podrobnih specifikacij sistema za interno in eksterno izvajanje sistema – naročnik naj pojasni natančno koliko licenc naročnik potrebuje s kakšnimi pravicami.
e) Ali naloge zahtevane s tem naročilom zajemajo tudi izdelavo ali novelacijo investicijske dokumentacije? Če da, naj naročnik natančno pojasni katere investicijske dokumentacije in za katere dele investicije.
f) Naročnik naj objavi obstoječo investicijsko dokumentacijo za projekt Center kreativnosti, da bo lahko ponudnik pregledal cilje, kazalnike in ostale specifike projekta, in na podlagi tega oblikoval ponudbeno ceno.
2. Naročnik naj jasno opredeli protokol s pogajanji, saj sedaj ni jasno kako bo naročnik istočasno z vsemi vabljenimi ponudniki izvajal pogajanja kot to določa točka 9 na strani 15 dokumentacije v zvezi z oddajo naročila in s tem zagotovil enakopravno obravnavo ponudnikov in transparentnost.
3. Naročnik v pogoju za priznanje Tehnične in strokovne sposobnosti pod zaporedno št. 1 zahteva, da ponudnik med drugim pozna tudi odločbe, vezane na izvajanje projekta Center za kreativnost, ki je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in RS. Glede na to, da odločba NI javni dokument in da naročnik poleg dokumentacije v zvezi z oddajo naročila ni objavil nobenih dodatnih dokumentov, se naročnika poziva, da zahtevo, ki na podlagi trenutno znanih podatkov in dokumentacije ne more biti znana ponudnikom, ki z naročnikom ne sodelujejo, umakne, sicer naročnik nezakonito preferira ponudnike, s katerimi je v preteklosti že ali še sodeluje na konkretnem projektu. Naročnik naj posledično popravi tudi Krovno izjavo Priloga št. 6.
4. Kako bo naročnik zagotovil preprečevanje nasprotja interesov, kot ga opredeljuje 91. člen ZJN-3 v zvezi s ponudniki, ki so že sodelovali v okviru projekta Center za kreativnost ali še sodelujejo z naročnikom?
5. Naročnika se poziva na umik nezakonitega pogoja za priznanje Tehnične in strokovne sposobnosti pod zaporedno št. 2, ki določa, da mora ponudnik izkazovati najmanj 2 referenci, kjer je ponudnik sodeloval pri pripravi PONUDBENE dokumentacije, na podlagi katere je bil subjekt, v imenu katerega se je oddajala ponudb, kasneje izbran v postopku javnega naročila. S konkretnim javnim naročilom, kot izhaja iz sicer skopega opisa, izhaja, da naročnik NE nastopa kot ponudnik in da naročnik NE bo kandidiral na javnih naročilih drugih naročnikov, temveč bo izvajal projekt Center za kreativnost, katerega projektno vodenje se oddaja. Referenca sodelovanja pri pripravi ponudbene dokumentacije je posledično nesorazmerna s predmetom naročila, hkrati pa samo dejstvo, da je moral biti posel pridobljen, kar je neodvisno od ustreznosti svetovanja, saj je ponudnik tisti, ki opredeli ponudbeno ceno in ostale elemente in ne svetovalec, povsem nezakonita zahteva. Zahteva se umik izpostavljene točke referenčnega pogoja.
6. Naročnik naj pojasni kaj zajema termin »vodenje projekta« v pogoju za priznanje Tehnične in strokovne sposobnosti pod zaporedno št. 2.
7. Naročnika se poziva, da umakne zahtevo, da mora ponudnik razpolagati z 2 referencama iz področja kulturnega in/ali kreativnega sektorja. Dejstvo je, da je vodenje in koordinacija projektne pisarne projekta, koordinacija in nadzor partnerjev, vzpostavite sistema za interno in eksterno izvajanje projekta poročanje in izvajanje aktivnosti v zvezi s črpanjem EU sredstev ter priprava mesečnih poročil povsem neodvisna od vrste projekta, torej so reference usposobljenosti izkazane tudi, če se referenca iz zgoraj omenjenih področij nanaša na druge sektorje. Naročnik nima nobene utemeljene osnove, da ne prizna referenc iz drugih sektorjev, ki zajemajo vse vsebinske dele konkretnega naročila, zato se ga poziva, da vezanost na sektorja kulture in/ali kreativnosti umakne.
8. Ker se številni projekti projektnih pisarn in ostalih aktivnosti, ki jih naročnik zahteva s konkretnim naročilom še izvajajo, se naročnika sprašuje, ali bo dovolil tudi reference, katerih veljavnost naročila še traja. Dejstvo je, da projekti, enako kot Center za kreativnost, trajajo več let, običajno 4 do 5 let iz tega naslova tudi storitve projektih pisarn trajajo ves čas do zaključka projekta (do 2021 ali 2022), zato je iz te perspektive praktično nemogoče imeti reference, ki so že končane v celoti, saj so še v trajanju. Zato se naročnika poziva, da dovoli reference v izvajanju.
9. Glede referenčnega obdobja naj naročnik pojasni ali pravilno razumemo, da se to razume na način, da je morala biti zadnja od svetovalnih aktivnosti izvedena najkasneje 17.10.2017 oz. najprej 17.10.2017 (pod predpostavko, da bo ponudba oddana 17.10.2017).
10. Glede na prakso DKOM in sodišča ES se zahteve iz pogojev ne smejo podvajati v okviru meril, iz tega naslova naročnika sprašujemo ali bo posledično za kadre v okviru meril upošteval kadre, ki hkrati niso nominirani v okviru izpolnjevanja pogoja pod zaporedno št. 3 na strani 24?
11. Glede na kratek rok in glede na b točko 8. odstavka 77. člena ZJN-3, ki dopušča, da naročnik za namen izkazovanja tehnične sposobnosti zahteva seznam najpomembnejših opravljenih storitev v zadnjih treh letih skupaj z zneski, datumi in navedbo javnih ali zasebnih naročnikov, se naročnika poziva, da sledi določbam in namenu ZJN-3 in kot predhodno dokazilo sprejme ESPD obrazec, pri čemer referenčna dokazila zahteva od ponudnika, ki bo glede na merila najugodnejši.
12. Ali naročnik izvaja naročilo male vrednosti ali odprti postopek glede na to, da v točki 19 dokumentacije v zvezi z oddajo naročila kot rok za vložitev revizijskega zahtevka navaja 8 delovnih dni, kar je relevantno za odprti postopek.
13. Naročnika se sprašuje na kakšni pravni podlagi za obrazec pod Prilogo št. 7 v tabeli na strani 31 zahteva, da ga izpolni, popiše in žigosa zakoniti zastopnik PODIZVAJALCA? Dejstvo je, da skladno z ZJN-3 lahko kadrovski pogoj izpolni gospodarski subjekt, ki ni podizvajalec. Naročnika se poziva na odpravo nezakonitosti.
14. Naročnika se poziva da pojasni na kakšni pravni podlagi za obrazec Krovna izjava pod Prilogo št. 6 zahteva, da mora biti ta podpisan in žigosan s strani zakonitega zastopnika PODIZVAJALCA. Dejstvo je, da skladno z ZJN-3 lahko kadrovski pogoj izpolni gospodarski subjekt, ki ni podizvajalec. Naročnika se poziva na odpravo nezakonitosti.


ODGOVORI
1.a) Izvajanje javnih naročil ni predmet objavljenega razpisa, saj je naročnik izvedbo vseh javnih naročil že zagotovil sam. Predmet predmetnega razpisa je vodenje in koordinacija izvajalcev v fazi izvajanja javnih naročil. Zaradi navedenega naročnik iz opisa predmeta javnega naročila briše dikcijo: »Pomoč pri pripravi in usklajevanju razpisne dokumentacije in izvajanju javnih naročil«. Naročnik namreč s predmetnim javnim naročilom išče pomoč in svetovanje pri vodenju izvajalcev, priglašanju stroškov stroškov in zahtevkov, its…
b) Naročnik je edini izvajalac tega projekta. In trenutno ni v projektu nobenega uradnega partnerja.
c) Naročnik ne zagotavlja nikakršnega IT sistema za spremljanje rokov. Ker naročnik ne zahteva IT sistem za spremljanje rokov, ne more podati nobenih specifikacij zanj, ponudniki pa jih tudi ne morejo zahtevati. Z vidika naročnika je povsem sprejemljivo, da se roke spremlja brez posebnega IT sistema.
d) Naročnik s predmetnim javnim naročilom ne zahteva nikakršnega sistema za interno in eksterno izvajanje sistema, zato tudi ne more podati opisa specifikacij.
e) Naročnik ima investicijsko dokumentacijo že izdelano. V kolikor bo tekom izvajanja projekta prišlo do potrebe, da se le ta novelira, bo to naloga izvajalca po tem javnem naročilu, vendar pa naročnik v tem trenutku ne more predvideti, ali bo prišlo do takšne situacije.
f) Naročnik bo objavil obstoječo investicijsko dokumentacijo na portalu.

2. Naročnik bo izvajal pogajanja na način, da bodo ponudniki oddajali ponudbo v zaprtih kuvertah. Po prvem krogu bo naročnik kuverte odprl in prebral ponudbeno ceno, enako pa bo storil tudi po drugem, končnem krogu pogajanj. Cena, podana v tem drugem krogu, bo končna cena.

3. Zahteve Evropske komisije o komuniciranju projektov financiranih s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) so javno dostopne na:
• http://www.eu-skladi.si/portal/sl/dokumenti/evropski-sklad-za-regionalni-razvoj.zip
• http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/cgp_prirocnik_strukturni_skladi-koncni.pdf
• http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi
Naročnik upravičeno pričakuje, da jih bodo ponudniki poznali in da bo izbrani izvajalec postopal v skladu z njimi.
Naročnik od ponudnikov zahteva, da podrobno pozna vse dokumente, ki so javno dostopni na spletni strani na http://www.eu-skladi.si.

4. Naročnik bo v zvezi s tem v celoti spoštoval zakonske določbe, na hipotetična vprašanja pa v tej fazi postopka ne more odgovoriti.

5. Naročnik umika naslednji referenčni pogoj: najmanj 2 referenci, ki izkazujeta, da je ponudnik:
o sodeloval pri pripravi ponudbene dokumentacije, na podlagi katere je bil subjekt, v imenu katerega se je oddajala ponudba, kasneje izbran v postopku javnega naročanja ali
o sodeloval s katerim koli javnim naročnikom pri pripravi razpisne dokumentacije in izvedbi postopka javnega naročanja.

6. Vodenje projekta, financiranega s strani kohezijskih skladov s področja kulturnega in/ali kreativnega sektorja pomeni, da je ponudnik v okviru referenčnega projekta med drugim izvajal poročanje in izvajanje aktivnosti v zvezi s črpanjem EU sredstev za naročnika iz navedenega področja (sektorja) , kar pomeni, da ponudnik natančno pozna način poročanja in vodenje projekta, sofinanciranega s strani kohezijskih skladov. Naročnik želi pridobiti ponudbe ponudnikov, ki so suvereni pri vodenju takšnega projekta in ki poznajo zahteve kohezijskih skladov do te mere, da pri uveljavljanju stroškov sofinanciranja projekta ne bo prihajalo do zapletov, zastojev, zavračanj zahtevkov, odtegljajev pri plačilu, itd… Ponudnik, ki je v preteklosti že poročal, pozna zakonodajo in pravila, potrebno dokumentacijo za zaključevanje poročil in zahtevkov za poročanje, da se poročil in zahtevkov ne zavrača...

7. Naročnik tega pogoja ne bo spreminjal, saj je s predmetnim pogojem zajeta specifika naročnika, ki je bistvenega pomena pri razumevanju delovanja naročnika. Naročniku prav nič ne pomaga, da imajo ponudniki izkušnje iz drugih sektorjev, saj je kulturni/kreativni sektor specifičen glede na svoje potrebe, način dela, zaradi česar ima naročnik pravico, da postavi takšen referenčni pogoj, saj je ta sorazmeren s predmetom javnega naročila.

8. Naročnik dovoljuje tudi priglasitev referenc v trajanju, vendar pod pogojem, da bo referenčni naročnik potrdil, da v tem obdobju trajanja ne prihaja do zapletov prti črpanju evropskih sredstev. Za projekte v trajanju bo naročnik še posebej skrbno preveril ali sodelovanje referenčnega naročnika s ponudnikom poteka zadovoljivo in brez zapletov.

9. Ker je naročnik dovolil tudi reference v trajanju, se upošteva prejšnji odgovor naročnika.

10. Naročnik je poskrbel, da se nobena referenca kadra ne pokriva z merili. V okviru kadrovskega pogoja je določeno, da mora ponudnik celotno obdobje izvajanja javnega naročila razpolagati najmanj z eno osebo, ki jo nominira kot vodjo projektne pisarne in enim strokovnim sodelavcem. V okviru meril pa naročnik točkuje reference in izkušnje teh dveh strokovnih kadrov. To je smiselno zato, ker bo naročnik za ta dva kadra zahteval sodelovanje pri izvajanju projekta in ker mu je v interesu, da se reference prizna za tisti kader, ki bo pri izvedbi projekta dejansko sodeloval, ne pa za kader, ki pri projektu ne bo sodeloval. V okviru meril mora torej ponudnik izkazati strokovne izkušnje (reference) enega ali obeh strokovnih kadrov, ki sta priglašena v okviru kadrovskega pogoja, ne pa drugega kadra.

11. Naročnik je navedeno v celoti spoštoval, saj je tabela na 31 in 32 strani razdeljena na dva dela: na dokazila, ki morajo biti predložena ob oddaji ponudbe in na dokazila, ki se jih zahteva po pozivu. Vsa dokazila v zvezi z merili in tehničnimi specifikacijami morajo biti zagotovljena ob oddaji ponudbe, saj gre za del ponudbe, ki jih po roku za oddajo ponudb ni dovoljeno dopolnjevati.

12. Naročnik izvajaj naročilo male vrednosti, rok za vložitev revizijskega zahtevka znaša 5 delovnih dni.

13. V tabeli na strani 31 v tč. 8 je prišlo do napake. Pravilna dikcija se glasi: »Priloga št. 7 mora biti v celoti izpolnjena, podpisana in žigosana s strani zakonitega zastopnika ponudnika«.

14. V tabeli na strani 31 v tč. 7 je prišlo do napake. Pravilna dikcija se glasi: »Priloga št. 6 mora biti podpisana in žigosana s strani zakonitega zastopnika ponudnika.«.

Datum objave: 11.10.2017   08:16
VPRAŠANJE
Naročnika se poziva, da podaljša rok za oddajo ponudb, saj slednji glede na nedorečenost razpisne dokumentacije ne omogoča oddaje dopustne ponudbe.

Podaljšanje roka za oddajo ponudb se zahteva za najmanj 5 delovnih dni.

Prav tako se zahteva, da naročnik omogoči, da se zastavljajo vprašanja najkasneje 5 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb in sicer do petka, 20.10.2017 do 8.15 ure. Javno odpiranje ponudb bo v petek, 20.10.2017 ob 8.30 uri. Rok za zastavljanje vprašanj se podaljšuje do petka, 13.10. do 12.00 ure.Datum objave: 11.10.2017   08:17
VPRAŠANJE
Ali naročnik zahteva izpolnitev referenc iz prve IN druge alineje pogoja 2 z tehnično in strokovno sposobnost ali zgolj 2 referenci po prvi ALI drugi alineji.


ODGOVOR
Naročnik je drugi referenčni pogoj izbrisal in sedaj ostaja samo še referenčni pogoj: »Ponudnik mora imeti:
- najmanj 2 referenci, ki izkazujeta, da je ponudnik v zadnjih 3 letih pred oddajo ponudbe izvedel vodenje projekta, financiranega s strani kohezijskih skladov s področja kulturnega in/ali kreativnega sektorja«. Le tega morajo ponudniki v celoti izpolnjevati.
Datum objave: 11.10.2017   08:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je prišlo pri odgovoru naročnika (odgovor spodaj *) do tipkarskega škrata, saj v pogoju 2 deseti odstavek 76. člena ZJN-3 za vodenje projekta nikjer ni zahtevan PR, prav tako PR ni vključen v predmet naročila.

*ODGOVOR
Naročnik bo upošteval referenco, v kolikor so se komunikacijske aktivnosti izvajaje za potrebe projektov s področja kulturnega in kreativnega sektorja, kakor je to povsem jasno zapisano v referenčnem pogoju.
Ponudnikov opis: »vsaka referenca, ki je vsebovala npr. kulturne oz. kreativne elemente, ki jih našteva, torej, npr. tudi kombinacija arhitekture in programske opreme, ki je bila del referenčnega projekta «je mnogo presplošen, saj sploh nič ne pove o referenčnih aktivnostih, za katere pa je naročnik jasno zapisal, kaj morajo vsebovati in sicer izvajanje komunikacijskih aktivnosti (PR-ja).

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
da, pri objavi odgovora je prišlo do napake, naročnik se zahvaljuje za opozorilo. Pravilen odgovor se glasi:
»Naročnik bo upošteval referenco, v kolikor se je referenčni projekt nanašal na vodenje projekta, financiranega s strani kohezijskih skladov s področja kulturnega in kreativnega sektorja. Ne zadostuje, da je projekt zgolj vseboval kulturne oz. kreativne elemente, torej, npr. i kombinacija arhitekture in programske opreme, ki je bila del referenčnega projekta «, temveč mora projekt izhajati iz kulturnega oziroma kreativnega sektorja.
Datum objave: 11.10.2017   14:25
VPRAŠANJE
Naročnik je v popravku razpisne dokumentacije popravil točko 19 na sedeč način:
»Pred oddajo ponudb je rok za vložitev revizijskega zahtevka 8 5 delovnih dni od objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu.«
pri čemer pa naveden pravni pouk še vedno ni skladen z drugim odstavkom 25. člena ZPVPJN, ki za naročila male vrednosti določa
»Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni mogoče vložiti po roku za prejem ponudb, razen v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti in storitev iz Seznama storitev B, ko se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, lahko vloži najpozneje pet delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb.«

Naročnika se poziva, da razpisno dokumentacijo uskladi z zakonom.
ODGOVOR
Naročnik bo v celoti spoštoval zakonske roke za vložitev revizijskega zahtevka in jih v celoti prevzema tudi v svojo dokumentacijo. Novega popravka razpisne dokumentacije naročnik ne bo objavljal.Datum objave: 11.10.2017   14:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas višina ocenjene vrednosti predmetnega javnega naročila in koliko znašajo naročnikova zagotovljena sredstva pri predmetnem javnem naročilu
S spoštovanjem

ODGOVOR
Naročnik ocenjene vrednosti ne bo objavil. Prav tako ne bo razkril, koliko znašajo njegova razpoložljiva sredstva, ker želi prejeti tržne ponudbe.Datum objave: 16.10.2017   13:44
VPRAŠANJE
zanima me, ali morajo biti dokazila o dobro opravljenem delu prijavitelja in kadrov na predpisanih obrazcih originali ali so lahko požigosani in podpisani obrazci poskenirani (tako jih bo namreč lažje pridobivati)?

ODGOVOR
Dokazila so lahko v kopiji/scanu. V kolikor bi se pojavil dvom v njihovo verodostojnost, bo naročnik zahteval original.Datum objave: 16.10.2017   13:45
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da objavi popravek razpisne dokumentacije in obrazcev, glede na odgovore naročnika z dne 11.10.
Kot primer navajamo, da naročnik dovoljuje tudi priglasitev referenc v trajanju, kar pa ni razvidni iz razpisne dokumentacije in obrazcev, kjer je v obrazcu Potrdilo o dobro opravljenem delu (Priloga št. 8) in Potrdilo o dobro opravljenem delu kadra (Priloga št. 9), pri opombah še vedno navedeno, da bo naročnik upošteval izključno že zaključene storitve, kar ni pravilno.
Z objavo popravka dokumentacije naj naročnik tudi ustrezno podaljša rok za oddajo ponudb, saj potencialni ponudniki ne razpolagajo z dovolj časa za pridobitev novih potrdil (glede na spremembo zahteve).


ODGOVOR
Vsi odgovori naročnika štejejo kot sestavni del dokumentacije naročnika. Vsi objavljeni odgovori, ki po vsebini posegajo v objavljeno (tudi objavljeno popravljeno) dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila so v celoti veljavni in v relavantnih delih spreminjajo objavljeno dokumentacijo. Vendar pa naročnikl čistopisa le te ne bo ponovno objavil, kar je skladno tudi s prakso Državne revizijske komisije. Naročnik v izogib dvoma pojasnjuje, da bodo vsi objavljeni odgovori, ne glede na to ali so bili upoštevani v popravku dokumentacije ali ne, v celoti upoštevani pri ocenjevanju in pregledovanju ponudb ter pri čistopisu pogodbe, kjer je to relavatno.Datum objave: 16.10.2017   13:45
VPRAŠANJE
Predlagamo naročniku, da umakne zahtevo, da mora ponudnik razpolagati z 2 referencama iz področja kulturnega in/ali kreativnega sektorja, saj je neprimerna in nesorazmerna z vsebino javnega naročila, ki je »Vodenje projektne pisarne Centra za kreativnost (CzK)«.
Poročanje in izvajanje aktivnosti v zvezi s črpanjem EU sredstev, se razlikuje glede na posamezen sklad in ni vezano toliko na vsebino (na primer kultura, raziskave in razvoj itd.).
Zatorej ni prav nobenega utemeljenega razloga za takšen pogoj.

ODGOVOR
Na to vprašanje je naročnik že odgovoril.Datum objave: 16.10.2017   13:46
VPRAŠANJE
Prosimo, da naročnik navede nekaj primerov projektov s področja kulturnega in/ali kreativnega sektorja, ki jih priznava kot ustrezne, ker nam iz dosedanjih pojasnil še vedno to ni jasno oziroma so pojasnila kontradiktorno.

ODGOVOR
Naročnik primerov ne bo navajal, ker ni opravil podrobne analize trga in ni preverjal, kateri referenčni projekti pridejo v poštev.Datum objave: 16.10.2017   13:46
VPRAŠANJE
Predlagamo naročniku, da v primeru reference ponudnika, vodenje projekta na področju kulturnega in/ali kreativnega sektorja, še bolj natančno področje arhivi in knjižnice ali kulturna dediščina, kot referenčne projekte upošteva tudi projekte, ki so financirani na primer s strani Evropskega socialnega sklada.

Projektni management je način vodenja kompleksnih in obsežnih nalog – projektov, kjer se uporabljajo namenska znanja, veščine, orodja in tehnike. Projektni management se ukvarja s področji organizacije, planiranja, spremljanja in nadziranja, zagotavljanja kakovosti, timskega dela, upravljanja z dokumentacijo, upravljanja s tveganji in naročili.

Stroka definira projekt kot eno ali več vsebinsko povezanih poslov ali pogodb oziroma njihovih delov, pri čemer gre za skupek vsebinsko medsebojno povezanih in odvisnih aktivnosti, ki se izvajajo za realizacijo določenega materialnega ali nematerialnega cilja (izdelka, rezultata projekta), kadar so za njegovo realizacijo določeni viri ter organizacijska struktura z opredeljenimi odgovornostmi, trajanje pa je praviloma omejeno; izvaja se lahko interno ali v sodelovanju z eno ali več organizacij (javnega ali zasebnega sektorja).

S strani katerega sklada je torej projekt financiran v ničemer neposredno ne vpliva na to, kako uspešno je izvajalec izvedel oz. vodil projekt. Prosimo za prilagoditev referenčnega pogoja.

ODGOVOR
Naročnik spreminja referenčni pogoj na način, da se ta glasi: »Ponudnik mora imeti:
- najmanj 2 referenci, ki izkazujeta, da je ponudnik v zadnjih 3 letih pred oddajo ponudbe izvedel vodenje projekta, financiranega s strani kohezijskih skladov ali s strani Evropskega socialnega sklada, s področja kulturnega in/ali kreativnega sektorja;«

Datum objave: 16.10.2017   13:47
VPRAŠANJE
Predlagamo naročniku, da umakne zahtevo, da mora ponudnik razpolagati z 2 referencama iz področja kulturnega in/ali kreativnega sektorja, saj je neprimerna in nesorazmerna z vsebino javnega naročila, ki je »Vodenje projektne pisarne Centra za kreativnost (CzK)«.
Poročanje in izvajanje aktivnosti v zvezi s črpanjem EU sredstev, se razlikuje glede na posamezen sklad in ni vezano toliko na vsebino (na primer kultura, raziskave in razvoj itd.).
Zato ni prav nobenega utemeljenega razloga za takšen pogoj.


ODGOVOR
Področje kulturnega in/ali kreativnega sektorja je specifično glede njegovega delovanja, saj deluje precej drugače, kakor denimo javna uprava ali samoupravne lokalne skupnosti. Naročnik ima specifike v načinu delovanja, načinu razmišljanja, specifike glede planiranja projektov in njihovega izvajanja. Gre za bistveno bolj kreativno in nepredvidljivo panogo od ostalih, zaradi česar naročnik upravičeno zahteva, da ponudniki izkažejo reference, ki se nanašajo na to področje in ne na kakšno drugo panogo (področje, ki s tem ni v ničemer povezana). Brez, da bi se naročnik spuščal v vprašanje, koliko se poročanje in izvajanje aktivnosti v zvezi s črpanjem EU sredstev razlikuje glede na posamezen sklad, je pogoj določen zaradi poznavanja načina dela in razmišljanja naročnika.
Naročnik še dodaja, da je področje kulturnega in/ali kreativnega sektorja izredno široko in v konkretnem javnem naročilu ni postavljeno ozko ali omejujoče.
Zaradi navedenega naročnik zahteve ne bo umaknil, saj ima zelo tehtne razloge, da je takšno zahtevo določil.
Datum objave: 17.10.2017   11:28
Naročnik umika tč. 12. FINANČNA ZAVAROVANJA iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik ne zahteva nikakršnega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Ponudniki naj kot brezpredmetno upoštevajo tudi prilogo št. 10 (IZJAVO PONUDNIKA O PREDLOŽITVI FINANČEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO). Posledično se briše tudi 8. člen vzorca pogodbe (FINANČNO ZAVAROVANJE) ter drugi odstavek 19. člena vzorca pogodbe (odložni pogoj za veljavnost pogodbe).

Naročnik tudi podaljšuje rok za oddajo ponudb in sicer na 24.10.2017 ob 8.20 ter rok za odpiranje ponudb, ki bo v torek, 24.10.2017 ob 8.30 uri. Rok za zastavljanje vprašanj se ne podaljšuje.


Datum objave: 19.10.2017   15:25
V 6. členu pogodbe se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi: »Izvajalec mora zagotavljati revizijsko sled in hraniti vso dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom ter dokumentacijo, potrebno za zagotovitev ustrezne revizijske sledi še 10 let po prenehanju izvajanja pogodbenih obveznosti.«