Dosje javnega naročila 008721/2017
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Opravljanje inženirskih storitev in izvedba strokovnega nadzora pri gradnji prizidka k Zdravstvenemu domu Bežigrad
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 60.390,00 EUR

JN008721/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.10.2017
JN008721/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.10.2017
JN008721/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.01.2018
JN008721/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.02.2018
JN008721/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2018
JN008721/2017-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 28.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008721/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Cvetka Erzin, Cvetka Erzin
cvetka.erzin@ljubljana.si
+386 13064403
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/225304/Razpisna.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Opravljanje inženirskih storitev in izvedba strokovnega nadzora pri gradnji prizidka k Zdravstvenemu domu Bežigrad
Referenčna številka dokumenta: 351-50/2015-156
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Opravljanje inženirskih storitev in izvedba strokovnega nadzora pri gradnji prizidka k Zdravstvenemu domu Bežigrad.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
71520000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba inženirskih storitev in strokovnega nadzora nad izvedbo pogodbenih del za vsa dela po gradbeni pogodbi in Pogodbi z Elektro Ljubljana za gradnjo prizidka Zdravstvenega doma Bežigrad, kjer se pri gradnji smiselno upošteva okoljske vidike. Pogodbena dela obsegajo inženirske storitve in storitve strokovnega nadzora nad rušenjem obstoječega prizidka in gradnjo novega prizidka s transformatorsko postajo TP0372 Zdravstveni dom Bežigrad skupaj s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo, pri čemer je ves čas gradnje potrebno zagotoviti nemoteno delovanje obstoječega objekta Zdravstvenega doma.
V FAZI 1 gradnje mora izvajalec gradnje pridobiti uporabno dovoljenje za dela izvedena po Gradbeni pogodbi za 1. Fazo in po Pogodbi o urejanju medsebojnih razmerij pri izvedbi EE infrastrukture v sklopu gradnje prizidka k obstoječemu objektu Zdravstveni dom Bežigrad v Ljubljani sklenjene med Mestno občina Ljubljana in Elektro Ljubljana.
V FAZI 2 mora izvajalec gradnje pridobiti uporabno dovoljenje za prizidek Zdravstvenega doma Bežigrad.

Predvidena rušitev in novogradnja prizidka Zdravstvenega doma Bežigrad posega v območje obstoječe transformatorske postaje TP0372, ki jo je potrebno v fazi gradnje prizidka nadomestiti z novo transformatorsko postajo, po izgradnji in priključitvi nadomestne transformatorske postaje pa odklopiti in porušiti obstoječo transformatorsko postajo. Zaradi spremenjene lokacije nadomestne transformatorske postaje je potrebno zgraditi tudi nadomestne SN in NN kablovode s pripadajočo elektro kabelsko kanalizacijo. Nadomestna transformatorska postaja TP0372 bo poleg napajanja obstoječih uporabnikov (med drugim tudi obstoječega objekta ZD) omogočala tudi priključitev načrtovanega prizidka ZD Bežigrad.
Podrobnejši opis projekta je opredeljen v povzetkih Vodilne mape, Načrta arhitekture, Načrta gradbenih konstrukcij, Načrta rušitev, Načrta varovanja gradbene jame, Načrta EKK, Načrta nadomestne TP in Elaborata Varnostni načrt (priloga A). Priloga A je objavljena na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

Za predmetni javni razpis je izdelana projektna dokumentacija PGD št. 311150174, datum september 2016 in PZI št. 311150174, datum avgust 2017, izdelovalec podjetje Elea iC projektiranje, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana, ki je na vpogled pri naročniku na naslovu Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Odsek za razvojne projekte in investicije, Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana vsak delovnik med 9 in 12 uro. Pred prihodom se je potrebno najaviti na telefon 01 306 46 65.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 300
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.10.2017   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 02.02.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.10.2017   12:00
Kraj: Dalmatinova 1, Ljubljana, v II. nadstropju, soba 210


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.10.2017   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.10.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.10.2017   13:07
VPRAŠANJE
Spoštovani!

v razpisni dokumentaciji ste napisali, da so priloge razpisni dokumentaciji:
- povzetki projektne dokumentacije PZI: Vodilna mapa, načrt arhitekture, gradbenih konstrukcij, rušitev, varovanja gradbene jame, EKK, nadomestne TP in elaborat VN,

zato vas prosimo, da to tudi objavite.

Že v naprej se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo!

ODGOVOR
Kot je navedeno v javni objavi na portalu v opisu javnega naročila je Priloga A objavljena na spletni strani MOL. Povezava do objave je: https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava/sluzbe/sluzba-za-javna-narocila/javna-narocila/spostovana-prosim-za-objavo-narocila-na-nasi-spletni-strani-opravljanje-inzenirskih-storitev-in-izvedba-strokovnega-nadzora-pri-gradnji-prizidka-k-zdravstvenemu-domu-bezigrad/Datum objave: 17.10.2017   13:08
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo, če nam lahko sporočite ocenjeno vrednost investicije.

Hvala!

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Istočasno s tem postopkom javnega naročila naročnik vodi tudi postopek javnega naročila izbire izvajalca za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za gradnjo prizidka Zdravstvenega doma Bežigrad (v nadaljevanju: investicija). Pri objavi investicije, ki je še vedno aktualna, naročnik ni predvidel objave ocenjene vrednosti naročila.