Dosje javnega naročila 008787/2017
Naročnik: SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana
Blago: Grafitne drsalke za elektro lokomotive in elektromotorne vlake
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 77.567,60 EUR

JN008787/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.10.2017
JN008787/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.10.2017
JN008787/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.10.2017
JN008787/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.01.2018
JN008787/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.03.2018
JN008787/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.03.2018
Zahtevek za revizijo

    JN008787/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sandi Mesarič
sandi.mesaric@slo-zeleznice.si
+386 12914532

Internetni naslovi
https://www.sz-vit.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/225708/Grafitne_drsalke_za_elektro_lokomotive_in_elektromotorne_vlake.zip
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Grafitne drsalke za elektro lokomotive in elektromotorne vlake
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Grafitne drsalke za elektro lokomotive in elektromotorne vlake
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Drsalka TIP A ser. 342, 363
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SŽ-Vleka in tehnika d.o.o., Center Ljubljana, Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Drsalka TIP A ser. 342, 363
200 kos
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 14
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Drsalka TIP C EMG 311, 312
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SŽ-Vleka in tehnika d.o.o., Center Ljubljana, Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Drsalka TIP C EMG 311, 312
150 kos
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 14
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Drsalka 3KV TIP D ELOK 541
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SŽ-Vleka in tehnika d.o.o., Center Ljubljana, Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Drsalka 3KV TIP D ELOK 541
150 kos
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 14
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.11.2017   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.11.2017   12:00
Kraj: Slovenske železnice, d.o.o.
Sektor za nabavo
Kolodvorska ulica 11,
1506 Ljubljana
Sejna soba 606


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.10.2017   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.10.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.10.2017   15:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi ESPD obrazec. Zanima nas, katere obrazce je potrebno priložiti v primeru izpolnitve ESPD obrazca?

2. Zaradi pridobitve ustreznih referenc iz tujine ter njihovega prevoda vas prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudb za 14 dni.

ODGOVOR
Spoštovani,
1. V kolikor bo gospodarski subjekt v ponudbi predložil ESPD obrazec skladno z določbami razpisne dokumentacije, potem mu v ponudbi ni potrebno predložiti sledečih razpisnih obrazcev:
- Razpisni obrazec št. 2 Izjava ponudnika, da je sposoben za opravljanje poklicne dejavnosti;
- Razpisni obrazec št. 3 Izjava pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji,
- Razpisni obrazec št. 4 Izjava zakonitega zastopnika v zvezi s kaznivimi dejanji,
- Razpisni obrazec št. 5 Izjava o izpolnjevanju pogojev osnovne sposobnosti,
- Razpisni obrazec št. 8 Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje ekonomske in finančne sposobnosti.
Ob tem opozarjamo, da morajo gospodarski subjekti (ponudniki, partnerji v skupini, podizvajalci), ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, v ponudbi predložiti tudi zahtevana dokazila skladno z določbami razpisne dokumentacije (točka 2.7 RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV PONUDNIKA, II. Plačani davki in prispevki, IV. Prekršek v zvezi s plačilom za delo, točka 2.8. POGOJI ZA SODELOVANJE – I. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti).

2. Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb za teden dni, torej je novi rok za oddajo ponudb 13.11. do 11.00 ure.
Odpiranje ponudb bo izvedeno istega dne, 13.11. ob 12.00 uri

Lep pozdrav


Datum objave: 26.10.2017   15:14
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo, da nam odgovorite na spodnja vprašanja. Hvala.

1. Izkazovanje sposobnosti:
V dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom je navedeno, da lahko naročnik za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb. Ponudnika zanima, za katere osebe v predmetnem postopku velja dolžnost predložitve tega dokazila (samo zakonite zastopnike ali vse osebe iz 75. člena ZJN-3).

2. Izkazovanje sposobnosti partnerjev v skupini/ podizvajalcev, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
V dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom je navedeno, da v kolikor bo ponudnik predložil zgolj lastno izjavo in izjavo članov organa in zastopnikov, bo naročnik izpis iz ustreznega registra pridobil sam. Ponudnika v zvezi z navedenim zanima, ali morajo tuji partnerji ali podizvajalci ponudnika, ki nimajo registriranega poslovnega naslova ali sedeža v RS sami predložiti izjave o nekaznovanosti ali bo naročnik tudi v tem primeru pridobil izpis iz ustreznega registra sam.

3. Dopustna ponudba:
V Poglavju 2.6 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila - Definicija dopustne ponudbe - je določeno, da je dopustna samo tista ponudba, katere cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika, pri čemer pa ponudnik v razpisni dokumentaciji ne najde ocenjene vrednosti predmeta javnega naročila. Ponudnika zanima, kolikšna je ocenjena vrednost predmeta javnega naročila.

4. Cena in rok dobave:
V 3. odst. 2. čl. Osnutka pogodbe je določeno, da »Kupec si v času pogodbenega razmerja pridržuje pravico spremeniti celotno pogodbeno količino do ±15% po ceni, ponujeni na javnem razpisu.« Količina in cena sta bistveni sestavini pogodbe, o katerih se morata pogodbeni stranki strinjati in ki morata kot predmet pogodbe biti dovolj določno opredeljena. Ta razpisni pogoj ustvarja negotovost glede količine in obveznost, da ima ponudnik to količino ves čas trajanja pogodbe na zalogi, kar predstavlja nesorazmeren strošek za ponudnika. Ponudnik naročniku predlaga, da bodisi dopusti variantno ponudbo v tem delu (z in brez 15% količine) bodisi dopusti spremembo cene bodisi določi fiksno količino.

5. Prodajalčeve pravice v primeru kupčeve zamude:
Zaradi natančnejše specifikacije prodajalčevih pravic v primeru kupčeve zamude z izpolnitvijo obveznosti, ponudnik predlaga, da se v 4. členu doda naslednje besedilo:
»Prodajalec je upravičen v primeru naročnikove zamude s plačilom ali izpolnitvijo drugih obveznosti po tej pogodbi:
- Odložiti izpolnitev svojih obveznosti do plačila zapadlih zneskov ali izpolnitve drugih obveznosti.
- Uveljavljati sorazmerno podaljšanje pogodbenega roka.
- V primeru odloga, ki kumulativno traja dlje od 3 mesecev, je prodajalec upravičen odstopiti od pogodbe.«

6. Prevzem blaga:
Ali se 10. člen pogodbe nanaša zgolj na odstope od kakovosti, ki so bistveni (bistveno odstopa od dogovorjene kakovosti, kar preprečuje uporabo predmeta dobave oziroma predajo predmeta dobave v obratovanje) ali tudi nebistvene odstope?
V tem primeru ponudnik predlaga, da se 10. čl. dopolni na naslednji način:
»Kupec ne more zavrniti prevzema zaradi manjših napak, ki bistveno ne ovirajo uporabe opreme.«

7. Prevzem blaga:
V 11. členu Osnutka pogodbe niso predvidene varovalke za prodajalca v primeru, če do prevzema opreme ne bi prišlo iz razlogov, da prodajalec ne bi mogel izvesti predmeta javnega naročila ali bi bila izvedba prekinjena ali otežena iz razlogov na strani kupca. Ponudnik vsled tega predlaga, da se 11. člen Osnutka pogodbe ustrezno dopolni z novimi odstavki, kot sledi:
»Če do podpisa zapisnika ne pride kljub izpolnitvi vseh pogojev za prevzem, se šteje, da je bil prevzem opravljen z dnem preteka 8-dnevnega roka po dobavi. Prevzem se v vsakem primeru šteje za opravljen z dnem, ko kupec prične s komercialno uporabo blaga.
Odgovornost za tveganje naključnega uničenja ali poškodovanja preide od prodajalca h kupcu ob dobavi blaga. Določilo ne posega v jamčevanje za stvarne napake na opremi.«

8. Omejitev odškodninske odgovornosti prodajalca:
Glede na to, da osnutek pogodbe o tem molči, predlagamo, da se zaradi uravnoteženja medsebojnih pravic in obveznosti pogodbenih strank, osnutek pogodbe dopolni tako, da se v pogodbo doda člen ali odstavek: »Odškodninska odgovornost prodajalca je v celoti omejena na višino skupne vrednosti pogodbenih del. Omejitev odškodninske odgovornosti ne velja, če je prodajalec škodo povzročil iz hude malomarnosti ali namenoma. « Za ponudnika je omejitev odškodninske odgovornosti na predvidljivo raven pomembna, saj lahko le na ta način v polnosti ovrednoti tveganja povezana s pogodbo.

9. Skladnost s pravili o nadzoru izvoza
Zaradi zagotovitve spoštovanja predpisov s področja izvoznih in uvoznih omejitev prosimo, da se v pogodbo vključi tudi naslednji nov člen:
"Prodajalec ni dolžan izpolniti svojih pogodbenih obveznosti, če za izpolnitev obstajajo zakonske ovire, ki izvirajo iz nacionalnih ali mednarodnih predpisov EU v zvezi z zunanjo trgovino, embargov ali drugih sankcij.
Kupec izjavlja, da je vse blago, dobavljeno na podlagi te pogodbe, namenjeno izključno lastni rabi."

10. Vzorec pogodbe
V navodilih ponudnikom je v točki 2.12 zahtevano, da je vzorec pogodbe parafiran in tudi podpisan. Prodajalca zanima, če je potrebno v ponudbo predložiti že podpisan vzorec pogodbe s strani zakonitih zastopnikov?

11. Podaljšanje roka oddaje ponudbe
Zaradi praznikov in počitnic tako pri nas kot tudi v tujini vas prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe za 14 dni


ODGOVOR
Spoštovani,
1. V razpisni dokumentaciji je skladno s 1. odstavkom 75. člena ZJN-3 določeno, da mora naročnik iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, navedenih v 1. odstavku 75. člena ZJN-3. Ravno tako je na koncu razpisnega obrazca 4: Izjava zakonitega zastopnika (fizične osebe) v zvezi s kaznivimi dejanji pod opombo navedeno "Izjavo izpolnijo oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta (ponudnika, partnerja v skupnem nastopu, podizvajalca) ali oseba, ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem."

2.Ponudniki, partnerji v skupini, podizvajalci, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo v ponudbi predložiti dokazila, ki so zahtevana v razpisni dokumentaciji v točkah 2.7 RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV PONUDNIKA, II. Plačani davki in prispevki, IV. Prekršek v zvezi s plačilom za delo, 2.8. POGOJI ZA SODELOVANJE – I. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti.

3. Naročnik ni dolžan objaviti ocenjene vrednosti javnega naročila.

4. Količina, tako maksimalna kot minimalna, je jasno in nedvoumno določena. Naročnik je celotno dokumentacijo pripravil v skladu z ZJN-3. Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

5. Naročnik ne bo spreminjal 4. člena vzorca pogodbe.

6. 10. člen se nanaša na kakršnokoli odstopanje od zahtevane kakovosti. Naročnik ne bo spreminjal 10. člena vzorca pogodbe.

7. Naročnik ne bo spreminjal 11. člena vzorca pogodbe.

8. Naročnik pričakuje, da prodajalec ne bo kršil pogodbenih obveznosti. Naročnik ne more pristati na predlagano omejitev pogodbene odškodninske odgovornosti prodajalca.

9. Naročnik oddaja javno naročilo za namen lastne uporabe in ne za posredovanje tretjim osebam. Naročnik ne bo dopolnjeval vzorca pogodbe s predlaganim določilom.

10. Vzorec pogodbe mora biti parafiran in podpisan s strani zakonitega zastopnika.

11. Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb za teden dni, torej je novi rok za oddajo ponudb 13.11.2017 do 11.00 ure. Odpiranje ponudb bo izvedeno istega dne, 13.11.2017 ob 12.00 uri.

Lep pozdrav