Dosje javnega naročila 008843/2017
Naročnik: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava PZI popisov za dokončanje stanovanjskega objekta v Vojniku
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN008843/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.10.2017
JN008843/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.10.2017
JN008843/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.10.2017
JN008843/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.11.2017
JN008843/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.11.2017

    JN008843/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Vehab
maja.vehab@dutb.eu
+386 14293477
+386 14293859

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu/si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/225994/KONČNA_RD.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Prestrukturiranje bank sistemskega pomena


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava PZI popisov za dokončanje stanovanjskega objekta v Vojniku
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava PZI popisov za dokončanje stanovanjskega objekta v Vojniku
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava PZI popisov za dokončanje stanovanjskega objekta v Vojniku
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.10.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.10.2017   13:00
Kraj: DUTB d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.10.2017   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.10.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.10.2017   14:10
VPRAŠANJE št. 1

1. Malce nas preseneča, da k ponudbi za razpisana dela niste povabili projektanta obstoječega objekta. Zato vprašanja:
- kdo je bil projektant PGD in PZI objekta,
- ali ste predhodno že povabili projektanta in kolikšna je bila njegova ponudba.

2. Predvidevamo, da bo izbrani prevzemnik del prejel obstoječo dokumentacijo (PGD, PZI, popisi) na razpolago tudi v elektronski obliki, primerni za nadaljnjo obdelavo, kajti sicer ni konkurenčen s projektantom objekta ali nadzornikom pretekle gradnje. Odgovor?

3. Ali je gradnja izvedena po dokumentaciji PZI, brez sprememb?

4. Ali lahko podate, s kakšno dokumentacijo o gradnji razpolagate?

5. Prosimo za potrditev, da od izbranega ponudnika ne boste terjali projektantske odgovornosti za izdelano proj. dokumentacijo, po kateri je bila izvedena gradnja?

6. Kdo bo prevzel obvezo proj. nadzora in obvezo vodje projekta na upravnem postopku? Po katerem naročilu? Sedaj namreč zahtevate posege, s katerimi se obveznost in odgovornost dosedanjega projektanta oz. vodje projekta izniči.

7. Zakaj je podana zahteva za vgradnjo avtomatskega parkiranja v kleti? Ali je sedanji projekt "pozabil" na potrebno število parkirnih mest? Ali ste preverili izvedljivost rešitev?

8. Str. 22. tč.4: Za posege v kleti (poglobitve, odvodnjavanje) zahtevate zgolj popise? Ali je treba izvesti poglobitve ali pa gre zgolj za nekoliko neroden izraz? Zakaj to zahtevate? Kaj pa PZI rešitve? Ali je morebiten poseg poglobitev skladen z gradbenim dovoljenjem?

9. Popis naj bi zajel tudi ureditev zavijalnega pasu skladno s PGD in PZI. Če je dokumentacija že izdelana, potemni, da je tudi dobljeno gradbeno dovoljenje, kar pomeni, da so tudi že bila izdana soglasja. Zakaj in na kaj se naj bi pridobila soglasja: na popise ali ..? Kaj je resničen vzrok in resničen obseg del na zavijalnem pasu?

10. Geodetski posnetek ..?

ODGOVOR

K točki 1.
Naročnik odgovarja, da je bila projektantka PGD dokumentacije Sabina Selan. Naročnik predhodno ni vabil nobenega projektanta, saj je v skladu z določbami ZJN-3 zavezanec za izvajanje postopkov javnih naročil.

K točki 2.
Naročnik sporoča, da ne poseduje dokumentacije v elektronski obliki.

K točki3.
Naročnik odgovarja, da je predmetni pregled skladnosti s PGD v obsegu del objave predmeta tega javnega naročila.

K točki 4.
Naročnik dokumentacije o gradnji ne poseduje razen kopije PGD dokumentacije iz arhiva Upravne enote.

K točki 5.
Naročnik v skladu z razpisno dokumentacijo zahteva, da ima izbrani ponudnik ves čas trajanja pogodbe zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti (smiselna uporaba s 33. člena Zakon o graditvi objektov.

K točki 6.
Naročnik sporoča, da je objava predmetnega javnega naročila namenjena izključno tehnični pripravi kompletnega popisa potrebnih GOI del in dokumentacije za sanacijo in dokončanje stanovanjskega objekta z namenom pridobitve uporabnega dovoljenja. V kolikor se bo naročnik odločil, bodo ostale storitve predmet drugega javnega naročila.

K točki 7.
Naročnik odgovarja, da je skladno s PGD dokumentacijo v kleti predvideno določeno št. parkirnih mest, ki se jih lahko doseže le z vgradnjo sistema avtomatskega parkiranja, ki je že bilo predvideno ob spremembi gradbenega dovoljenja.

K točki 8.
Naročnik pojasnjuje, da so v kleteh skladno z gradbenim dovoljenjem že izvedene poglobitve, ker je tam predviden sistem avtomatskega pariranja. V popise je potrebno vključiti dobavo, montažo in funkcionalni zagon sistema avtomatskega parkiranja.

K točki 9.
Naročnik pojasnjuje, da so resničen vzrok in resničen obseg del na zavijalnem pasu morebitno potrebna soglasja ki morajo biti vpisana v PZI popisu del in jih bo pridobival kasneje izbrani izvajalec del (soglasja upravljalca ceste ob izvajanju del (ureditev zapore ceste ob izvajanju del).

K točki 10.
Naročnik prosi za konkretno definiranje vprašanja.
Datum objave: 18.10.2017   15:12
VPRAŠANJE št. 2

V razpisu je nekaj nejasnosti pri obsegu del, pa naprošamo za pojasnila.

Obseg del
1. "v popisu mora biti zajeta tudi ureditev zavijalnega pasu ceste skladno PGD in PZI projektom in vse potrebne oznake, skupaj s pridobivanjem vseh potrebnih soglasij;"
- A je PGD že izdelan in je še veljaven?
- Kdo prevzame projektantsko odgovornost kompletiranja in podpisov in ..?
- A so potrebne kakšne spremembe?
- Pozivamo za objavo projektne naloge in zahtev iz tega naslova.

2. "Izdelava PZI dokumentacije in vloge za GD (nezahtevni objekt parkirišče do 200 m2) z dovozom na zemljišču parc. št. 314 k. o. 1065-Vojnik trg, z delno spremembo zunanje ureditve obstoječega objekta."
- Na osnovi katere dokumentacije se bo podala vloga za gradbeno dovoljenje? Kdo bo izdelal to dokumentacijo?
- Pozivamo za objavo projektne naloge in zahtev iz tega naslova.

3. Razpis je podan z veliko vprašanji iz naslova obsega del in izvajanja upravnih postopkov iz graditve objektov. Predlagamo, da vsebino zahtev preveri za to usposobljen strokovnjak v izogib kasnejšim nejasnostim in težavam zaradi različnega tolmačenja.

4. Če prav razumemo, bo šlo tudi za upravne postopke pridobivanja soglasij in gradbenega dovoljenja, pred tem seveda za pripravo in izdelavo potrebne dokumentacije. Seveda je rok 50 dni absolutno prekratek, kar lahko potrdi vsakdo, ki se profesionalno ukvarja s predpisano tematiko.
Pozivamo za objavo razumnih rokov, to je najmanj 120 dni, pri čemer seveda ne sme biti merilo krajšanje roka.

ODGOVOR

K točki 1
Naročnik odgovarja, da je PGD že izdelan in je še veljaven.
Naročnik prosi za bolj konkretno definiranje vprašanja »Kdo prevzame projektantsko odgovornost kompletiranja in podpisov in ..?».
Naročnik poudarja, da je predmet tega javnega naročila izvedba popisov za dokončanje GOI del in pridobitve dokumentacije.

Naročnik prosi za bolj konkretno definiranje vprašanja »A so potrebne kakšne spremembe?«.

Naročnik sporoča, da projektne naloge nima, saj poseduje ZRMK poročilo, ki predstavlja strokovno podlago za izvedbo PZI popisa in ki si ga ponudniki lahko ogledajo na sedežu naročnika.

K točki 2
Naročnik odgovarja, da se bo vloga za gradbeno dovoljenje podala na podlagi izdelane dokumentacije ki je predmet tega javnega naročila; dokumentacijo bo izdelal izbrani ponudnik.
Naročnik nadalje sporoča, da projektne naloge nima, saj gre za enostavno zunanjo ureditev.

K točki 3
Naročnik navaja, da je obseg del predmetnega javnega naročila predvsem tehnična izdelava popisa GOI del in vse potrebne dokumentacije za namen pridobitve uporabnega dovoljenja na podlagi že pridobljenega strokovnega mnenja (ZRMK poročilo).

K točki 4
Naročnik sporoča, da v predmetnem javnem naročilu ne bo šlo za upravni postopek, saj je obseg del predmetnega javnega naročila predvsem tehnična izdelava popisa GOI del in vse potrebne dokumentacije za namen pridobitve uporabnega dovoljenja.


Datum objave: 19.10.2017   09:09
VPRAŠANJE št. 3

Podali ste pojasnila, ki ne podajo vseh odgovorov, zato prosimo za dodatne informacije.
1. Če prav razumemo, velja:
- PGD dokumentacija je izdelana in pridobljeno gradbeno dovoljenje, ki še velja,
- razpis ne predvideva in ne obsega izdelave novih rešitev ali sprememb PGD dokumentacije,
- izdelana je PZI dokumentacija, ki bo na razpolago zgolj v tiskani obliki,
- razpis ne predvideva in ne zahteva izdelave PZI dokumentacije, razen za tč. 6 na str. 34 za zunanjo ureditev,
- tč. 6 str. 23 razpisne dokumentacije: ponudnik pripravi vlogo za gradbeno dovoljenje na osnovi obstoječe dokumentacije, ki jo dostavi naročnik, torej razpis ne zahteva in predvideva kakršnihkoli projektantskih del iz tega naslova (vloga za GD).
Podimo za potrditev navedb ali obrazložitev po alinejah, če temu ni tako.

2. V tč. 6 str. 23 zahtevate izdelavo PZI dokumentacije za delno spremembo zunanje ureditve, sočasno pa omenjate, da na razpolago ni dokumentacije v elektronski obliki.
- naprošamo za proj. nalogo oz. opredelitev spremembe,
- ali boste zagotovili geodetski posnetek obstoječega stanja oz. podloge, na katere se naj izdela sprememba rešitev.


ODGOVOR

K točki 1. prva alineja
Naročnik odgovarja, da glede gradbenih dovoljenj ni sprememb. Naročnik ima eno osnovno gradbeno dovoljenje in dve spremembi. Vsa ta dovoljenja se morajo upoštevati pri izdelavi popisa PZI za izvedbo sanacije. Upravnega postopka ki bi ga morali voditi izvajalci ne bo, razen priprave vloge na obrazcu za parkirišča kot nezahteven objekt – parkirišče do 200m2. Gre pa tu le za pripravo vloge in ne vodenje postopka.

K točki 1. druga alineja
Naročnik pojasnjuje, da sprememb PGD dokumentacije ni. Pregledati je potrebno projektantske rešitve in v PZI popise vpisati optimalne rešitve, ki so skladne s PGD. Nova rešitev je izdelava skice in popisov del za zunanja parkirišča na dokupljeni parceli št. 314 k.o. 1065-Vojnik in dodatno rešitev odvodnjavanja oz. vodotesnosti poglobljenih delov v kleti objekta, kjer bod lociran sistem avtomatskega parkiranja za katerega je potrebno predvideti potrebne inštalacije.

K točki 1. tretja alineja
Naročnik odgovarja da ne poseduje kompletne PZI dokumentacije, saj bo osnova za izvedbo predmeta tega naročila PGD dokumentacija in ZRMK poročilo (oboje je v tiskani obliki).

K točki 1. četrta alineja
Naročnik odgovarja, da razpis ne predvideva in ne zahteva izdelave PZI dokumentacije, razen za tč. 6 na str. 23 za zunanjo ureditev in rešitev odvodnjavanja oz. vodotesnosti poglobljenih delov v kleti objekta, kjer bod lociran sistem avtomatskega parkiranja za katerega je potrebno predvideti potrebne inštalacije.

K točki 1. peta alineja
V skladu s točko 6. razpisne dokumentacije str. 23 naročnik sporoča, da razpis zahteva in predvideva izdelavo PZI projekta za predmetni nezahtevni objekt (parkirišče).
Projektantsko delo iz naslova zunanjih parkirišč je priprava skice in PZI popisov za izvedbo del, ki bodo skladna veljavnim prostorskim aktom in se bodo lahko izvedla na podlagi lokacijske informacije ali vloge za nezahtevni objekt parkirišče do 200m2.

K točki 2. prva alineja
Naročnik pojasnjuje, da izdelava skice in PZI popisov del za zunanja parkirišča na dokupljeni parceli št. 314 k.o. 1065-Vojnik so potrebna za izvedbo dodatnih parkirišč. Delna sprememba zunanje ureditve na parceli št. 317/1 k.o. 1065-Vojnik (v obsegu PGD dokumentacije) mora biti skladna veljavnim prostorskim aktom in PGD dokumentacijo, da bo ob pridobivanju UD lahko vrisana v PID dokumentaciji. Parkirišča na parceli št. 314 k.o. 1065-Vojnik (izven obsega PGD obdelave) pa se bo izvedlo na podlagi lokacijske informacije ali vloge za nezahtevni objekt parkirišče do 200m2.

K točki 2. druga alineja
Geodetskega posnetka v tej fazi naročnik ne bo naročal. Naročnik za boljše razumevanje v Dodatku št. 1 prilaga idejno skico.


Naročnik sporoča, da zainteresirani ponudniki lahko vso dokumentacijo pogledajo na sedežu naročnika.


DODATNO POJASNILO NAROČNIKA

K VPRAŠANJU ŠT. 2 - točka 1
Projektne naloge naročnik nima. V predmetnem naročilu bo šlo za izvajanje del po obstoječi PGD dokumentaciji.


K VPRAŠANJU ŠT. 2 - točka 2
Vlogo za GD bo skladno z Zakonom o graditvi objektov pripravil izbrani ponudnik na obrazcu za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt na obrazcu, kot ga predpisuje Pravilnik o obrazcih za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt. Dokumentacijo in PZI popise za izvedbo predmetnih parkirnih mest, pa bo pripravil izbrani ponudnik na tem razpisu.

Pri predmetnem javnem naročilu gre za enostavno zunanjo ureditev. Ker je bilo predmetno zemljišče naknadno pridobljeno bo potrebno na podlagi vloge za nezahtevni objekt (do 200m2) urediti ta dodatna parkirišča. V PZI bo izbrani ponudnik pripravil ločene popise (parkirišča) potrebnih GOI del za izvedbo teh parkirišč.