Dosje javnega naročila 008980/2017
Naročnik: OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica
Gradnje: Obnova upravnega dela prostorov upravno-kulturnega centra Dom na Vidmu
ZJN-3: Odprti postopek

JN008980/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.10.2017
JN008980/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.10.2017
JN008980/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.12.2017
JN008980/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.05.2018
Zahtevek za revizijo

    JN008980/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Bazoviška cesta 14
6250
SI
Ilirska Bistrica
Slovenija
Damjan Potepan
damjan.potepan@ilirska-bistrica.si
+386 57141361

Internetni naslovi
http://www.ilirska-bistrica.si

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mju@gov.si
+386 14788330

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si/

REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Kotnikova ulica 28
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mddsz@gov.si
+386 13697700

Internetni naslovi
http://www.mddsz.gov.si/

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Rožna dolina, cesta IX 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gpzrsz@ess.gov.si
+386 14790900

Internetni naslovi
https://www.ess.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/226882/Obcina_Ilirska_Bistrica_JN_Dom_na_Vidmu.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Bazoviška cesta 14
6250
SI
Ilirska Bistrica
Slovenija
damjan.potepan@ilirska-bistrica.si

Internetni naslovi
http://www.ilirska-bistrica.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova upravnega dela prostorov upravno-kulturnega centra Dom na Vidmu
Referenčna številka dokumenta: 430-50/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je obnova upravnega dela prostorov Doma na Vidmu. Ostalo v dokumentaciji.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 861.431,97 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je obnova upravnega dela prostorov Doma na Vidmu. Ostalo v dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.11.2017   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.11.2017   11:15
Kraj: Ilirska Bistrica

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno. Za zastopanje na odpiranju ponudb se je potrebno izkazati s pooblastilom. Ostalo v dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.10.2017   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Bazoviška cesta 14
6250
Ilirska Bistrica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.10.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.10.2017   19:52
Odgovor na vprašanje interesenta št. 1

Vprašanje:
Kje so objavljeni PZI načrti, sheme mizarskih izdelkov , elaborati, detajli in ostalo... ?
Prosimo, za objavo manjkajoče razpisne dokumentacije.

Predmet naročila ( tehnične specifikacije ) morajo biti ponudnikom jasne, nedvoumne in točne, kar pa iz priloženih popisov del ni slučaj.

Ob zgoraj navedenemu je (-so) naročnik (-i ) , glede na predmet in obseg tega javnega naročila predvideli nesorazmerno kratek čas. ( do. 8.11.201 / 9 delovnih dni ! ) Ob upoštevanju, da naročnik(-i) na dan objave(obvestila) še ni objavil manjkajoče razpisne dokumentacije, katero morajo ponudniki preučiti, da bi lahko pripravili pravilne, popolne- predvsem pa med seboj primerljive ponudbe, zahtevamo tudi ustrezno podaljšanje roka za oddajo ponudb in sicer najmanj za 2 koledarska tedna ( 22.11.2017).

Odgovor:
Kot je to navedeno v dokumentaciji so načrti objavljeni na spletni strani naročnika. Povezava: https://www.ilirska-bistrica.si/razpisi/2017101910301083/Obnova-upravnega-dela-prostorov-Upravno-kulturnega-centra-Dom-na-Vidmu/

Rok ostaja nespremenjen.
Datum objave: 23.10.2017   10:01
Obvestilo ponudnikom št. 1

Pri pripravi ponudbenega predračuna je prišlo do napak, in sicer v 1. delu: Gradbeno-obrtniška dela za CSD, UE in OBČINO ILIRSKA BISTRICA, B. Obrtniška dela, I. ključavničarska dela (vrstica Excel 126), kjer pravilna količina znaša 8,00, enota mere pa m1; in v 3. delu: Gradbeno-obrtniška dela za ureditev prostorov za Upravno enoto Ilirska Bistrica, A. Gradbena dela, IV. Zidarska dela, postavka 2. (vrstica Excel 632), kjer je pravilna enota mere m2. Naročnik je objavil nov obrazec predračuna, ki ga morajo ponudniki pri priprave ponudbe upoštevati.


Datum objave: 25.10.2017   11:21
Odgovor na vprašanje interesenta št. 2

Vprašanje:
Spoštovani, ali moramo poleg excel popisov, izpolniti tudi ročno popise , ki so v pdfju v razpisni dokumentaciji? Ker se pač razlikujejo od popravljenih excel popisov? Hvala za hiter odgovor.

Odgovor:
Ne, ponudnik pri pripravi ponudbene dokumentacije skladno s 67. členom ZJN-3, točko 1.2.2 dokumentacije in Obvestilom ponudnikom št. 1, ki ga je naročnik objavil pri predmetnem javnem razpisu na Portalu javnih naročil, obvezno upošteva popravljen obrazec predračuna, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil pod št. objave JN008980/2017-K01.