Dosje javnega naročila 009484/2017
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje in nadaljnji razvoj JEP
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 591.753,68 EUR

JN009484/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.11.2017
JN009484/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.01.2018
JN009484/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.02.2018
JN009484/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.02.2018
Zahtevek za revizijo

    JN009484/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 217-451534
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje in nadaljnji razvoj JEP
Referenčna številka dokumenta: ODJEP-32/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72260000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje in nadaljnji razvoj JEP
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje in nadaljnji razvoj JEP
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru operacije Enotna poslovna točka (EPT), aktivnosti Vzpostavitev EPT.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
1. Gospodarskemu subjektu in osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

V kolikor gospodarski subjekt ni v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.
DOKAZILA:
Izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)
ter
Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe gospodarskih subjektov, ki so navedene v prvem odstavku te točke)

Ponudnik lahko zahtevana potrdila iz Kazenske evidence priloži tudi sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje, v nobenem primeru pa ne smejo biti starejša kot štiri (4) mesece, šteto od roka za predložitev ponudb. V primeru, da zahtevana potrdila predloži ponudnik sam, mu ni potrebno prilagati v tej točki zahtevanih pooblastil.

2. Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe nima neplačanih zapadlih obveznosti obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež, ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več.
DOKAZILO:
Izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)

3. Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe mora imeti predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.
DOKAZILO:
Izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)

4. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.
DOKAZILO:
Izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)

5. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ne sme biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
DOKAZILO:
Izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)
in
Pooblastilo za pridobitev podatkov iz inšpektorata (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)

6. Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.
DOKAZILO:
Izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.12.2017   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 29.06.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.12.2017   09:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.12.2017   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.11.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.11.2017   08:35
VPRAŠANJE
Tudi še po treh dneh ni objavljena razpisna dokumentacija na URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila.ODGOVOR

Objavljeno je bilo v pet. 10. 11. 2017 16:00. Na spletni strani DJN bo objavljeno v roku 15 min.


Datum objave: 29.11.2017   15:02
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za informacije:
Kdo je trenutni izvajalec?
Ali je trenutni izvajalec, izvajalec od začetka projekta?
Od kdaj je rešitev v produkciji?
Ali je kakšen del rešitve dosegljiv zunanjim uporabnikom in če na katerem naslovu?
Koliko postopkov je v produkciji in kateri organi so vključeni v JEP?

ODGOVOR

1. Trenutni izvajalec je Medius, d.o.o.. Tehnološki park 21, Ljubljana
2. Da.
3. Od 16.7.2017
4. Da, na naslovu http://eugo.gov.si je dosegljiv postopek pridobitve obrtnega dovoljenja, ki je izveden z JEP. http://eugo.gov.si/en/permits/activity/12423/permit/12156/showPermit/
5. V produkciji je postopek pridobitve obrtnega dovoljenja. V JEP je trenutno produkcijsko vključena Obrtna zbornica Slovenije.Datum objave: 29.11.2017   15:03
VPRAŠANJE
Pri pregledu razpisne dokumentacije nismo zasledili podatka katero BPM izvajalno okolje je uporabljeno v okviru JEP. Prosimo naročnika za to informacijo?

Hvala.

ODGOVOR

Uporabljeno je specifično (namensko za JEP) razvito izvajalno okolje BPM.


Datum objave: 29.11.2017   15:04
VPRAŠANJE
Na sliki 1 - tehnične specifikacije je kot uporabljeno orodje/gradnik naveden MEDIUS FORMS. Prosimo naročnika za informacijo o nevedenem gradniku.
1. Ali gre za odprtokodni gradnik oz. naročnik plačuje zanj licenčnino?
2. Ali ima naročnik za omenjeni gradnik vso potrebno dokumentacijo in izvorno kodo?
3. Katero podjetje je avtor gradnika?ODGOVOR


1. Na skici je prikazan gradnik z nazivom Medius forms. Naročnik uporablja funkcionalno identičen gradnik. Gradnik je v lasti naročnika.
2. Naročnik ima v lasti vso dokumentacijo in izvorno kodo trenutno implementirane različice.
3. Avtor gradnika je podjetje Medius, d.o.o.


Datum objave: 29.11.2017   15:05
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za informacijo v koliko dneh bo odgovoril na zastavljena vprašanja, ki smo jih zastavili že kar nekaj dni nazaj.

Hvala
Pozdrav

ODGOVOR

Naročnik odgovarja v skladu z ZJN-3. Na do sedaj prejeta vprašanja bo odgovoril danes dne 29.11. 2017


Datum objave: 01.12.2017   13:18
VPRAŠANJE
Naročnik je podal pred kratkim odgovor, da se v okviru JEP uporablja specifično (namensko za JEP) razvito izvajalno okolje BMP.
Prosimo naročnika za informacijo ali podpira to namensko izvajalno okolje BMP modeliranje procesov po standardu BPMN 2.0 ?

ODGOVOR

Bo odgovorjeno v naknadno zastavljenem vprašanju zastavljenem dne 30.11.2017 ob 15:26.


Datum objave: 01.12.2017   13:52
VPRAŠANJE
V prejšnjem vprašanju je prišlo do napake v kratici zato popravljamo vprašanje:

Naročnik je podal pred kratkim odgovor, da se v okviru JEP uporablja specifično (namenskoza JEP) razvito izvajalno okolje BPM.
Prosimo naročnika za informacijo ali podpira to namensko izvajalno okolje BPM modeliranje procesov po standardu BPMN 2.0 ?

ODGOVOR

Namensko razvito BPM orodje ne podpira modeliranja procesov po standardu BPMN 2.0. Uporablja se za interno vodenje stanja postopkov.


Datum objave: 07.12.2017   12:58
VPRAŠANJE
Ali se v dokumentu (Obrazec – prijava pogojev in necenovnih meril) referenca R2 "BPM" projekt nanaša na projekt, ki temelji na standardu BPMN 2.0 oz. kateri so kriteriji, da se opredeli projekt kot "BPM" projekt ?

ODGOVOR
Naročnik bo kot "BPM" referenčni projekt priznal projekt, ki ima realizirano BPM funkcionalnost v najširšem smislu. Ponudnik naj pojasni oziroma prikaže funkcionalnost projekta, ki omogoča spreminjanje poteka podpore poslovnega procesa (modeliranje in izvajanje) s pomočjo konfiguriranja - brez ponovnega prevajanja programske kode.
Datum objave: 07.12.2017   12:59
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za pojasnilo.
Ali razumemo pravilno, da je potrebno v okviru projekta obstoječe namensko izvajalno okolje BPM zamenjati z BPM orodjem (zahteva v okviru točke 5.3.3.1), ki podpira standard BPMN 2.0?
Namreč v Tehničnih specifikacijah - točka 6.2 je podana zahteva, da mora biti sisitem v skladu z referenčno arhitekturo, kjer pa se omenjeni standard zahteva za BPM orodje.

ODGOVOR

Ne. Naročnik ne zahteva orodja, ki podpira standard BPMN 2.0. Zahteva le nadgraditev obstoječega orodja BPM, ker le-to zadošča za predvidene funkcionalnosti.
Datum objave: 07.12.2017   13:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnik je odgovoril, da rešitev JEP uporablja namensko razvito BPM orodje, ki ne podpira standarda BPMN 2.0.
Naročnikovo poimenovanje BPM je v tem primeru zavajajoče, ker uporabljeno orodje ne ustreza minimalnim standardom in definicijam,
ki veljajo na področju BPM orodij. Naročnik naj zamenja omenjeno poimenovanje v specifikacijah oziroma pojasni kaj je smatrano po njegovem
pod pojmom BPM (tako v pogojih kot v specifikacijah).

Hvala
Lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik uporablja pojem BPM v smislu modeliranja in izvajanja procesnih definicij – tako v pogojih, kot v specifikacijah. Glej tudi odgovor na vprašanje 8.


Datum objave: 07.12.2017   13:00
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za informacijo, do kdaj ima veljavno pogodbo z obstoječim izvajalcem?
Ali je naročnik v primeru, da dobi posel nov izvajalec predvidel kakšno prehodno obdobje, predajo?
Kot razumemo naročnik razpolaga z vso izvorno kodo in dokumentacijo. Kdo trenutno izvaja build proces, naročnik ali izvajalec?
Ali bo naročnik zagotovil morebitne manjkajoče dele izvorne kode, knjižnice, dokumentacijo, če se kasneje ugotovi da jih nima?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR

Naročnik ima pogodbo z izvajalcem do 1.3.2018.
Prehodno obdobje ob predaji sistema ni bilo predvideno v obstoječi pogodbi.
Build proces izvaja sistemska služba naročnika.
Naročnik ima v lasti izvorno kodo v celoti.