Dosje javnega naročila 009023/2017
Naročnik: Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Raziskovalno delo Centra za kreativnost (CzK)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN009023/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.10.2017
JN009023/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.12.2017
JN009023/2017-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.12.2017
JN009023/2017-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.03.2018
Zahtevek za revizijo

    JN009023/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Pot na Fužine 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tanja Vergles
mao@mao.si
+386 15484270
+386 15400344

Internetni naslovi
http://www.mao.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/227178/DOKUMENTACIJA_JN_Raziskave.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
arhitektura, krajinska arhitektura, urbanizem, oblikovanje in fotografija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Raziskovalno delo Centra za kreativnost (CzK)
Referenčna številka dokumenta: JN6/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73110000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je raziskovalno delo Centra za kreativnost (CzK)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je Raziskovalno delo Centra za kreativnost (CzK)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 72
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija , uvrščena v NRP pod št. NRP 3340-17-0048, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, specifičnega cilja 3.1.1.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot so opredeljeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.11.2017   08:20
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.11.2017   08:30
Kraj: Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.11.2017   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.10.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.10.2017   09:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V zvezi z dokazovanjem potrebnih referenc imamo nekaj vprašanj:

- V Prilogi 7 je zahtevan podpis zakonitega zastopnika naročnika, zagotavljanje česar je izredno težko in časovno zamudno, še posebej ko so naročniki ministrstva ali celo Evropska komisija. Ali je možno namesto tega podati zgolj izjavo o dobro opravljenem delu (oz. Prilogo 7, ki jo ponudnik izpolni sam), poleg tega pa še kopijo pogodbe ter kot dokazilo o uspešno opravljeni storitvi še potrdilo o plačilu? V kolikor to ni možno, ali morda zadošča vsaj podpis osebe, odgovorne za projekt (čeprav tudi tu pogosto nastopi težava zaradi menjave kadra).

- Iz Priloge 7 izhaja, da štejejo le reference, kjer je kader sodeloval kot odgovorna oseba. Ali to pomeni, da ne zadoščajo reference, kjer je ponudnik sodeloval kot partner v projektu, ne pa kot vodilni partner, čeprav je bil odgovoren za vsebinsko relevanten del projekta?

- Nekateri obsežnejši projekti hkrati pokrivajo več različnih zahtevanih kategorij referenc – ali je v takem primeru ista referenca lahko upoštevana večkrat oz. se lahko predloži še ena kopija iste reference?

Najlepša hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik dovoljuje, da se namesto referenčnih potrdil predloži lastna referenčna izjava ponudnika, ki se bo v fazi pregledovanja in preverjanja ponudbe lahko dokazovala tudi s kopijo pogodbe in potrdilom o plačilu.

Naročnik bo štel kot ustrezne tudi reference, pri katerih je ponudnik izvajal dela, ki se nanašajo na referenčni obseg del, čeprav je sodeloval bodisi kot glavni izvajalec bodisi kot partner v skupni ponudbi bodisi kot podizvajalec. Za naročnika torej ni pomembno, v kakšnem svojstvu je nastopal ponudnik, pomembno je zgolj to, da izkazuje, da je opravil referenčna dela v zahtevanem referenčnem obsegu.

V kolikor ista referenca pokriva več kategorij zahtevanega pogoja ali merila, se lahko navaja v vseh kategorijah, ki jim ustreza. Ne more pa biti ista referenca uporabljena v istem referenčnem pogoju ali v okviru istega merila, temveč samo v različnih referenčnih pogojih in različnih merilih.
Datum objave: 06.11.2017   13:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ker vprašanji, posredovani 26.10.2017 še nista bili objavljeni ali odgovorjeni, ju za vsak slučaj posredujemo še enkrat, v kolikor je morda prišlo do kakšne napake in ju niste prejeli.

1)
V zvezi z določitvijo ponudbene cene (točka 12.1 v razpisni dokumentaciji) naj bi skladno s tekstom v točki 12.1 v obrazec Ponudbe (Priloga 1) vpisali mesečno pavšalno vrednost za posamezno vrsto storitve. Ali v tabelo v Prilogi 1 res vpisujemo samo mesečno pavšalno vrednost za posamezno vrsto storitve ali pa moramo na podlagi te vrednosti, ki naj bi bila fiksna čez celotno obdobje izvajanja projekta (npr. 61 mesecev), izračunati končno ponudbeno vrednost (mesečna pavšalna vrednost x 61 mesecev) in vpisati tako izračunano skupno ponudbeno vrednost za posamezno vrsto storitve? V primeru, da moramo vpisati zgolj mesečne pavšalne vrednosti za posamezno vrsto storitve, kje v obrazcu vpišemo skupno ponudbeno vrednost za vse vrste storitev za celotno trajanje izvedbe javnega naročila? Zadnje vprašanje se nanaša na dejstvo, da glede na to, da dokumentacija nikjer ne predvideva opredelitve terminskega plana izvajanja posameznih vrst storitev (npr. gantogram), je zgolj od naročnika odvisno, kakšen bo končni časovni okvir, s tem pa tudi skupna vrednost projekta, kar pa je lahko sporno z vidika časovne, kadrovske in finančne zmožnosti izvedbe posameznih vrst storitev.

2)
V zvezi z ocenjevanjem Tehnične in strokovne sposobnosti (točka 9.2.4. ) so zahtevane naslednje reference:
• Zaporedna številka 1: Ponudnik mora imeti najmanj 2 referenci, ki izkazujeta, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe sodeloval pri izvajanju analiz in raziskav ter pripravi strateških dokumentov s področja kulturnih in/ali kreativnih industrij.
• Zaporedna številka 2: Ponudnik mora imeti najmanj 2 referenci, ki izkazujeta, da je ponudnik v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe izvajal analize kreativnih in/ali kulturnih industrij, vključujoč statistično analizo.
• Zaporedna številka 3: Ponudnik mora imeti najmanj 2 referenci, ki izkazujeta, da je ponudnik v zadnjih 7 letih pred rokom za oddajo ponudbe izvedel pripravo strokovnih podlag, raziskav, analiz, strategij ali priporočil za oblikovalce politik na področju kreativnih in/ali kulturnih industrij oz. kulturnega in kreativnega sektorja.

Zanima nas, ali so tu mišljene reference, kjer so bile analizirane (tudi statistično) kreativne in/ali kulturne industrije, pripravljene strokovne podlage, priporočila ter strateški dokumenti za Slovenijo, torej se izkazuje poznavanje stanja v Sloveniji, ali je dovolj, da so bile opravljene analize/strateški dokumenti kjerkoli v svetu?

Hvala za pojasnilo in lep pozdrav!


ODGOVOR

1)
V obrazec Ponudbe (Priloga 1) se ne vpisuje mesečnih pavšalnih vrednosti, temveč pavšalne vrednosti za izvedbo vsake od posameznih storitev, navedenih v okviru merila M1) SKUPNA PONUDBENA VREDNOST. Gre torej za pavšalne vrednosti po posameznih storitvah in ne za mesečno pavšalno vrednost. Naročnik bo storitve naročal po pavšalni ceni, v skladu s svojimi lastnimi potrebami, kar pomeni, da bo v kakšnem obdobju treba izvesti več storitev, v kakšnem obdobju pa manj ali nobene.
Z navedenim pojasnilom naročnik tudi spreminja določbo drugega odstavka točke 12.1.Ponudbena cena razpisne dokumentacije, saj se v obrazec ponudbe ne vpisuje mesečne pavšalne vrednosti, temveč pavšalno vrednost za posamezno vrsto storitve, ki mora biti fiksna celotno obdobje izvajanja javnega naročila ter končno ponudbeno vrednost, ki je dana kot seštevek vseh pavšalnih cen za posamezne storitve in sicer brez DDV ter z vključenim DDV-jem (stopnja 22 %).
Naročnik pa spreminja tudi navedbo v okviru tč. MERILO 1: Ponudbena cena (maksimalno število točk je 60 točk) na 30. in 31. strani razpisne dokumentacije in sicer tako, da se dikcija pravilno glasi:
»Upošteva se pavšalna ponudbena vrednost brez DDV za izvajanje vseh storitev (SKUPAJ 1-6) iz obrazca ponudbe, pod točko M1) SKUPNA PONUDBENA VREDNOST (Ponudbena vrednost brez DDV). Formula:
Skupna ponudbena vrednost v točkah = (najnižja skupna ponudbena vrednost brez DDV) x 60
(ponujena skupna ponudbena vrednost brez DDV)
Cenovno najugodnejša ponudba pri tem merilu prejme 60 točk, ostale pa prejmejo ustrezno manjše število točk, in sicer glede na vrednost odstopanja ponujene skupne ponudbene vrednosti v EUR brez DDV od skupne ponudbene vrednosti v EUR brez DDV najugodnejšega ponudnika«.
Kakor je naročnik že pojasnil v razpisni dokumentaciji, bo izvedba storitev odvisna od njegovih potreb, zaradi česar terminskega plana ni mogoče objaviti. Ponudniki morajo poskrbeti, da vsaka posamezna storitev pokriva vse njihove stroške, brez da bi bili stroški porazdeljeni med vse storitve, saj naročnik ponudnikom ne jamči, da bodo izvedene vse razpisane storitve.

2)
Referenčne zahteve se nanašajo na panogo(sektor) in ne na ozemeljsko komponento. V pravu javnih naročil je namreč nedopustno reference omejevati na posamezno državo.
Datum objave: 06.11.2017   13:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V zvezi z ocenjevanjem Tehnične in strokovne sposobnosti (točka 9.2.4. ) so zahtevane naslednje reference:
• Zaporedna številka 1: Ponudnik mora imeti najmanj 2 referenci, ki izkazujeta, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe sodeloval pri izvajanju analiz in raziskav ter pripravi strateških dokumentov s področja kulturnih in/ali kreativnih industrij.
• Zaporedna številka 2: Ponudnik mora imeti najmanj 2 referenci, ki izkazujeta, da je ponudnik v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe izvajal analize kreativnih in/ali kulturnih industrij, vključujoč statistično analizo.
• Zaporedna številka 3: Ponudnik mora imeti najmanj 2 referenci, ki izkazujeta, da je ponudnik v zadnjih 7 letih pred rokom za oddajo ponudbe izvedel pripravo strokovnih podlag, raziskav, analiz, strategij ali priporočil za oblikovalce politik na področju kreativnih in/ali kulturnih industrij oz. kulturnega in kreativnega sektorja.

Zanima nas, ali so tu mišljene reference, kjer so bile analizirane (tudi statistično) kreativne in/ali kulturne industrije, pripravljene strokovne podlage, priporočila ter strateški dokumenti za Slovenijo, torej se izkazuje poznavanje stanja v Sloveniji, ali je dovolj, da so bile opravljene analize/strateški dokumenti kjerkoli v svetu?

Hvala za odgovor!

ODGOVOR

Referenčne zahteve se nanašajo na panogo(sektor) in ne na ozemeljsko komponento. V pravu javnih naročil je namreč nedopustno reference omejevati na posamezno državo.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

V zvezi z določitvijo ponudbene cene (točka 12.1 v razpisni dokumentaciji) naj bi skladno s tekstom v točki 12.1 v obrazec Ponudbe (Priloga 1) vpisali mesečno pavšalno vrednost za posamezno vrsto storitve. Ali v tabelo v Prilogi 1 res vpisujemo samo mesečno pavšalno vrednost za posamezno vrsto storitve ali pa moramo na podlagi te vrednosti, ki naj bi bila fiksna čez celotno obdobje izvajanja projekta (npr. 61 mesecev), izračunati končno ponudbeno vrednost (mesečna pavšalna vrednost x 61 mesecev) in vpisati tako izračunano skupno ponudbeno vrednost za posamezno vrsto storitve? V primeru, da moramo vpisati zgolj mesečne pavšalne vrednosti za posamezno vrsto storitve, kje v obrazcu vpišemo skupno ponudbeno vrednost za vse vrste storitev za celotno trajanje izvedbe javnega naročila? Zadnje vprašanje se nanaša na dejstvo, da glede na to, da dokumentacija nikjer ne predvideva opredelitve terminskega plana izvajanja posameznih vrst storitev (npr. gantogram), je zgolj od naročnika odvisno, kakšen bo končni časovni okvir, s tem pa tudi skupna vrednost projekta, kar pa je lahko sporno z vidika časovne, finančne, in kadrovske zmožnosti izvedbe posameznih vrst storitev.
Prav tako je nejasna točka 13, in sicer podtočka 13.1 Merilo 1: Ponudbena cena, kjer je predvideno upoštevanje pavšalne ponudbene vrednosti brez DDV za 24 mesecev izvajanja storitev: upoštevaje formulo za preračun v točke je nerazumljivo, zakaj merilo upošteva 24 mesecev. Prosimo za pojasnilo.

Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR

V obrazec Ponudbe (Priloga 1) se ne vpisuje mesečnih pavšalnih vrednosti, temveč pavšalne vrednosti za izvedbo vsake od posameznih storitev, navedenih v okviru merila M1) SKUPNA PONUDBENA VREDNOST. Gre torej za pavšalne vrednosti po posameznih storitvah in ne za mesečno pavšalno vrednost. Naročnik bo storitve naročal po pavšalni ceni, v skladu s svojimi lastnimi potrebami, kar pomeni, da bo v kakšnem obdobju treba izvesti več storitev, v kakšnem obdobju pa manj ali nobene.
Z navedenim pojasnilom naročnik tudi spreminja določbo drugega odstavka točke 12.1.Ponudbena cena razpisne dokumentacije, saj se v obrazec ponudbe ne vpisuje mesečne pavšalne vrednosti, temveč pavšalno vrednost za posamezno vrsto storitve, ki mora biti fiksna celotno obdobje izvajanja javnega naročila ter končno ponudbeno vrednost, ki je dana kot seštevek vseh pavšalnih cen za posamezne storitve in sicer brez DDV ter z vključenim DDV-jem (stopnja 22 %).
Naročnik pa spreminja tudi navedbo v okviru tč. MERILO 1: Ponudbena cena (maksimalno število točk je 60 točk) na 30. in 31. strani razpisne dokumentacije in sicer tako, da se dikcija pravilno glasi:
»Upošteva se pavšalna ponudbena vrednost brez DDV za izvajanje vseh storitev (SKUPAJ 1-6) iz obrazca ponudbe, pod točko M1) SKUPNA PONUDBENA VREDNOST (Ponudbena vrednost brez DDV). Formula:
Skupna ponudbena vrednost v točkah = (najnižja skupna ponudbena vrednost brez DDV) x 60
(ponujena skupna ponudbena vrednost brez DDV)
Cenovno najugodnejša ponudba pri tem merilu prejme 60 točk, ostale pa prejmejo ustrezno manjše število točk, in sicer glede na vrednost odstopanja ponujene skupne ponudbene vrednosti v EUR brez DDV od skupne ponudbene vrednosti v EUR brez DDV najugodnejšega ponudnika«.
Kakor je naročnik že pojasnil v razpisni dokumentaciji, bo izvedba storitev odvisna od njegovih potreb, zaradi česar terminskega plana ni mogoče objaviti. Ponudniki morajo poskrbeti, da vsaka posamezna storitev pokriva vse njihove stroške, brez da bi bili stroški porazdeljeni med vse storitve, saj naročnik ponudnikom ne jamči, da bodo izvedene vse razpisane storitve.