Dosje javnega naročila 009227/2017
Naročnik: SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica
Storitve: Zavarovanje premoženja in odgovornosti SENG
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.656.616,64 EUR

JN009227/2017-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 27.10.2017
JN009227/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.11.2017
JN009227/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.01.2018
JN009227/2017-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.03.2018
JN009227/2017-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 28.05.2018
JN009227/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.05.2018

    JN009227/2017-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2017/S 208-431496
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o.
Erjavčeva ulica 20
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Erjavčeva ulica 20, Magda Zorn
magda.zorn@seng.si
+386 53396383
+386 53396315

Internetni naslovi
http://www.seng.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.seng.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje premoženja in odgovornosti SENG
Referenčna številka dokumenta: JN06/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet JN je požarno, potresno in strojelomno zavar., zavarovanje računalnikov, vloma, stekla in tovora, kolektivno nezgodno zavar. ter zavarovanje odgovornosti in projektantske odgovornosti
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA, SI04 - Zahodna Slovenija, SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Primorska
II.2.4 Opis javnega naročila
predmet JN je:
• požarno zavarovanje;
• potresno zavarovanje;
• strojelomno zavarovanje;
• zavarovanje računalnikov;
• zavarovanje pošiljk;
• zavarovanje vloma;
• zavarovanje stekla;
• zavarovanje odgovornosti in ekološko zavarovanje;
• kolektivno nezgodno zavarovanje zaposlenih;
• zavarovanje projektantske odgovornosti.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Kot navedeno v DJN.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot navedeno v DJN.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot navedeno v DJN.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot navedeno v DJN.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Kot navedeno v DJN.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Kot navedeno v DJN.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot navedeno v DJN.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.11.2017   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.11.2017   15:00

Dodatne informacije:
Odpiranje prijav bo 20.11.2017 ob 13:00 uri na sedežu naročnika.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o.
Erjavčeva ulica 20
5000
Nova Gorica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.10.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.11.2017   10:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri pregled vzorca menične izjave resnosti ponudbe / prijave ugotavljamo, da imate v prvem odstavku napisano, da moramo predložiti tri bianco menice, v prilogi pa navajate dve bianco menici. Prosimo za ustrezen popravek vzorca menične izjave. Hkrati vas prosimo, da naj bo dokument "odklenjen", ker imamo kolektivno podpisovanje teh dokumentov in moramo vpisati dva podpisnika.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Pravilno se predloži dve (2) bianco menici. Popravljen obrazec št. 4 Menična izjava in vsi odklenjeni obrazci so objavljeni na spletni strani naročnika: http://www.seng.si.
Datum objave: 14.11.2017   15:11
VPRAŠANJE
1. Glede na to, da je pri javnem razpisu udeležen broker (podjetje Prozava d.o.o.), kolikšna je višina brokeraže ?

2. Se je možno dogovoriti za 3% popust na takojšnje plačilo ?

3. Prosili bi za vrednosti objektov in opreme, ločeno po posameznih lokacijah.ODGOVOR
1. Zavarovalni posrednik deluje v skladu z določili Zakona o zavarovalništvu za naročnika. Plačilo zavarovalnega posrednika (provizija) pa je predmet pogodbe med izbranim ponudnikom/zavarovalnico in zavarovalnim posrednikom in ga plačuje izbrana zavarovalnica v okviru administrativnega dela premije. Naročnik ne ve kakšna je provizija zavarovalnega posrednika.

2. Razpisna dokumentacija ostaja nespremenjena.

3. Seznam vseh lokacij HE s tehničnimi podatki in opisi je razviden na internetni strani naročnika. Podajamo vrednosti le za največje objekte. Črpalna elektrarna Avče ima vrednost gradbenih objektov 51 mio € in opreme 65 mio €. Sistemske elektrarne Doblar, Plave, Solkan imajo skupno vrednost gradbenih objektov 159 mio € in opreme 93 mio €.
Datum objave: 14.11.2017   15:13
VPRAŠANJE

1. Iz dokumenta Storitve zavarovalnega posrednika pri izvedbi oddaje javnega naročila za zavarovanje, ki se nahaja na spletnem naslovu http://www.djn.mf.gov.si/resources/files/Stalisca/mnenje-zp.pdf izhaja, da višino plačila posredniku naročnik opredeli v razpisni dokumentaciji. Glede na to, da višina provizije ni bila objavljena prosimo, da v tem delu pravočasno spremenite razpisno dokumentacijo, v nasprotnem namreč obstajajo vsi elementi za začetek postopka revizije javnega naročila.
Iz citiranega dokumenta nedvoumno izhaja, da mora biti provizija posrednika opredeljena v sami razpisni dokumentaciji, saj Ministrstvo za finance s svojim mnenjem želi zagotavljati večjo transparentnost javnih naročil, kjer sodeluje zavarovalni posrednik.

2. Prosim, da opredelite, na kakšen način je mišljeno zavarovanje na I. riziko pri potresnem zavarovanju. Na strani 11/41 razpisne dokumentacije so navedeni objekti s skupno zavarovalno vsoto:
- ali se za nevarnosti potresnega zavarovanja zavarujejo samo navedeni objekti?
- kolikšna je vrednost opreme po posameznem objektu?
- od česa se bo računala 2% odbitna franšiza (od zavarovalne vsote ali I. rizika)?

3. Glede na zapisano Leeway klavzulo prosimo za razlago 2 primerov likvidacije škode in sicer:
a) objekt v zavarovanje prijavljen v višini 5 mio EUR, ob škodi se ugotovi, da je vrednost 7 mio EUR
b) objekt v zavarovanje prijavljen v višini 300.000 EUR, ob škodi se ugotovi, da je vrednost 600.000 EUR
Kako bi se v enem in drugem primeru likvidirala škoda ?

4. Na strani 13/41 razpisne dokumentacije prosimo, da se črta zadnji stavek pod Zavarovanja za ekološke škode: "Po tem kritju se za stvari štejejo tudi zemljišča, reke, jezera, morja, rastline, živali in ozračje", ker niso predmet civilno-pravnih odškodninskih zahtevkov.

5. Prosimo za pojasnilo, na kakšen način naj bi se izplačeval "non-claim" bonus, ker je opisano popolnoma nerazumljivo (kako si razlagate termin izplačane škode v določenem zavarovalnem obdobju?; na kaj se nanaša bremepis: od katerega zneska se računa?....)


ODGOVOR
1. Zavarovalni posrednik deluje v skladu z določili Zakona o zavarovalništvu za naročnika. Plačilo zavarovalnega posrednika (provizija) pa je predmet pogodbe med izbranim ponudnikom/zavarovalnico in zavarovalnim posrednikom in ga plačuje izbrana zavarovalnica v okviru administrativnega dela premije. Naročnik ne ve kakšna je provizija zavarovalnega posrednika. V primeru morebitnih nejasnosti se obrnite na zavarovalnega posrednika.


2. Objekti so zavarovani s skupno zavarovalno vsoto na 1. riziko za objekte do l. 1965 je zavarovalna vsota 9.735.000,- eur in objekti grajeni po letu 1965 zavarovalna vsota 15.265.000,- eur; Franšiza se računa od zavarovalne vsote ( 2% od 9.375.000,- objekti do 1965 in 2% od 15.265.000,- za objekte grajene po l. 1965). Za nevarnosti se zavarujejo samo navedeni objekti s pripadajočo opremo. Posameznih vrednosti ne bomo navajali.

3. Glede na leeway klavzulo bi se škode likvidirale.
a) podzavarovanje 5/7 je 28,5714 % odbije se 20 % torej se upošteva 8,5714% podzavarovanje oz. se izplača 91.4286 % zavarovalnine
b) podzavarovanje se ne upošteva saj je razlika v absolutnem znesku manjša od 1.000.000,- eur sicer bi se upoštevalo 50% minus 20% torej 30 % podzavarovanje oz.bi se izplačalo 70% zavarovalnine
Obrazložitev 1.000.000, eur kot razlika v absolutni vrednosti se nanaša na razliko med zavarovalno vsoto in vrednostjo.
Primarno veljajo splošni in dopolnilni oz. posebni pogoji. Leeway klavzulo gre razumeti zgolj kot dodatno varovalo za zavarovanca.

4. Razpisna dokumentacija v tem delu ostane nespremenjena

5. Izplačane škode v določenem zavarovalne obdobju pomeni po prvem letu v prvem letu izplačane škode v prvem letu, po 2. letu izplačane škode v dveh letih, … kar je nedvoumno opredeljeno. Bremepis se nanaša na morebitno neupravičeno izplačan non claim bonus v kolikor zavarovanec prepozno prijavi škodo.
Datum objave: 14.11.2017   15:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno prosimo za pojasnilo razpisne dokumentacije in sicer:
a) zavarovanje pošiljk med prevozom, kargo zavarovanje - vrsta tovora je "oprema, deli opreme in material za lastne potrebe" - gre izključno za novo blago, ali tudi za rabljeno?
b) kolektivno nezgodno zavarovanje - dnevna odškodnina 10 EUR - odškodnina se nanaša na začasno nesposobnost za opravljanje rednega dela zaradi nezgode (dnevno nadomestilo), ali na nastanitev v bolnišnici zaradi nezgode (nadomestilo za bolnišnični dan)?

Hvala lepa.

ODGOVOR
a.) Pri zavarovanju pošiljk med prevozom je lahko novo ali rabljeno blago.

b.) Dnevna odškodnina se nanaša na začasno nesposobnost za opravljanje rednega dela zaradi nezgode (dnevno nadomestilo).
Datum objave: 14.11.2017   15:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno prosimo za pojasnilo razpisne dokumentacije in sicer:
a) prosimo za potrdilo, da pri zavarovanju odgovornosti ne obstajajo nikakšni posebni pogoji, kot za zavarovanje premoženja,
b) pri zavarovanju odgovornosti prosimo za naslednje informacije:
- zavarovalni kraj (krajevna veljavnost),
- skupni prihodki družbe, neto plačni sklad in število zaposlenih,
c) pri zavarovanju projektantske odgovornosti zavarovalna vsota je 50.000 EUR, prosimo, da določite tudi agregat,
d) pri zavarovanju projektantske odgovornosti prosimo za naslednje informacije:
- podatki o projektantih (strokovni naslov, ime in priimek ali vsaj število projektantov),
- število in skupna vrednost načrtovanih projektov v enem letu,
- obseg načrtovanih obveznosti ali kratek opis dela po projektih (nadzor, izdelava projektne dokumentacije...),
- območje nevarnosti,
- povprečno trajanje načrtovanih projektov.

Hvala lepa.


ODGOVOR

a) Zavarovalnica predloži svoje splošne pogoje

b) R. Slovenija, na področju dejavnosti in države, v katerih se nahajajo zavarovane zgradbe, oprema, zaloge in osebe. Prihodki od prodaje v letu 2016 so znašali 40,6 mio €, strošek bruto plač v letu 2016 3,58 mio €, število zaposlenih na dan 30.9.2017 je 124.

c) Letni agregat je 2x zavarovalna vsota torej 100.000,- eur. Dopolnitev razpisne dokumentacije na strani 14/41 za zavarovanje projektantske odgovornosti bosta podana v Dodatku št. 1.

d) Izdelujemo projekte za lastne potrebe. Iz tega naslova nimamo prihodkov. Zavarovanje potrebujemo zaradi določil zakona o graditvi objektov. Območje veljavnosti je R. Slovenija. Zavarovalna vsota je le malo nad minimalno.
Datum objave: 14.11.2017   15:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. V osnutku pogodbe navajate plačilo letne premije v dvanajstih (12) enakih obrokih brez obresti in možnost izbire enkratnega plačila z vnaprej navedenim popustom v višini 4%. V primerih, ko ni jasno navedeno kateri način plačila bo naročnik izbral, mora zavarovalnica v višino zavarovalne premije vkalkulirati obe možnosti, kar bo po nepotrebnem povišalo zavarovalno premijo. S tega razloga prosimo, da izberete le en način plačila.
Glede na trenutno stanje na finančnih trgih, obrestno politiko … je v tem trenutku težko upravičiti kakršen koli popust za plačilo v enkratnem znesku. Zavarovalnice sproti (letno) prilagajamo višine popustov za enkratno plačilo premije glede na aktualne razmere na finančnih trgih. Zato predlagamo, da v kolikor se odločite za plačilo letne premije v enkratnem znesku, popust za enkratno plačilo določite največ do višine 2%, ter tako zmanjšate pritisk na povišanje premije zaradi predvidenega previsokega odstotka popusta.

2. Prosimo, da LEEWAY klavzulo popravite tako, da bo vsebovala le višine v odstotkih (črta se navedba višine v absolutnem znesku), ker je sedanja definicija kot kombinacija odstotka in absolutnega zneska nerazumljiva.

3. Prosimo da se definicija o prekinitvi pogodbe navede skladno z določili obligacijskega zakonika. Prav tako je potrebno popraviti določilo 5. člena osnutka pogodbe in sicer na način, da morebitna predčasna prekinitev učinkuje z iztekom tekočega zavarovalnega leta v katerem je dana predčasna prekinitev pogodbe, ker so na to vezane vse obveznosti, ki jih ima zavarovalnica pri zagotavljanju pozavarovalnega kritja ter ostalih obveznosti, ki se urejajo na začetku zavarovalnega leta in zavarovalnico bremenijo celo leto, za kar mora obračunati letno premijo.


ODGOVOR
1. V tem delu naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

2. Leeway klavzula ostane nespremenjena. Absoluten znesek 1.000.000,- se nanaša na razliko med zavarovalno vsoto in vrednostjo.

3. Razpisna dokumentacija v tem delu ostane nespremenjena.
Datum objave: 14.11.2017   15:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. V okviru požarnega zavarovanja vas zaradi ustrezne ocene rizika in temu primernega zavarovalnega kritja prosimo za podatek o vrednosti sredstev po posamezni lokaciji HE in ČHE oz. vsaj po 5 največjih lokacijah?

Hvala in lp


ODGOVOR
1. Odgovor je podan zgoraj, pri vprašanju št. 2.


Datum objave: 14.11.2017   15:20
VPRAŠANJE
Prosimo za dodatna pojasnila:

1. V 11. členu Pogodbe je navedena pogodbena kazen. V skladu s 3. odstavkom 247. člena Obligacijskega zakonika pogodbena kazen ne more biti dogovorjena za denarne obveznosti.
Predlagamo, da se to določilo črta.

2. Prosimo vas, da posredujete seznam vseh lokacij in razčlenitev vrednosti po posamezni lokaciji (HE)?
V naspotnem posredujte oz. opredelite vrednosti sredstev po največji lokaciji?

3. V okviru požarnega zavarovanja navajate dodatne zavarovalne nevarnosti na I. riziko katerih pa v obrazcu št. 10.1. Specifikacija obračuna premije požarnega zavarovanja le-to ni nikjer razvidno. Prosimo za korekcijo obrazca ?

4. Za zavarovanje potresa navajate pri HE Doblar I in HE Plave I - betonska pregrada.
- Ali želite za nevarnost potresa zavarovati le betonsko pregrado ali celotno HE?
- V kolikor le bet.pregrado, vas prosimo, da nam podate informacijo kolikšen del/celoto predstavlja le-ta?

5. Projektantska odgovornost:
- Kakšne vrste projektov izdelujete?
- Prosimo za podatek o višini predvidenega letnega prihodka od projektantskih storitev vseh projektov?

lp,


ODGOVOR

1. Naročnik bo spremenil besedilo prvega odstavka v 11. členu. Pogodbena kazen se nanaša na nedenarne obveznosti. Sprememba besedila bo objavljena v Dodatku 1.

2. Odgovor je podan zgoraj, pri vprašanju št. 2.

3. Dodatne zavarovalne nevarnosti ne vplivajo na osnovno zavarovalno kritje, podano v zahtevanih zavarovalnih pogojih, in veljajo le, če kritje po omenjenih pogojih ni podano. Dodatni riziki, izhajajoč iz omenjenih nevarnostih na prvi riziko, morajo biti zajeti v osnovni zavarovalni premiji.

4. Le betonskI pregradi. Posameznih vrednosti ne bomo navajali.

5. Izdelujemo projekte za lastne potrebe. Iz tega naslova nimamo prihodkov. Zavarovanje potrebujemo zaradi določil zakona o graditvi objektov.