Dosje javnega naročila 009209/2017
Naročnik: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Izbira revizorja za izvedbo dogovorjenih postopkov neodvisne presoje posameznih poslov DUTB
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 58.401,40 EUR

JN009209/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.10.2017
JN009209/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.11.2017
JN009209/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.01.2018
JN009209/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.01.2018

    JN009209/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Petra Skočir
petra.skocir@dutb.eu
+386 14293882
+386 14293859

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/228937/Končna_RD.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Prestrukturiranje bank sistemskega pomena.


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izbira revizorja za izvedbo dogovorjenih postopkov neodvisne presoje posameznih poslov DUTB
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izbira revizorja za izvedbo dogovorjenih postopkov neodvisne presoje posameznih poslov DUTB
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79212000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izbira revizorja za izvedbo dogovorjenih postopkov neodvisne presoje posameznih poslov DUTB
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.11.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.11.2017   13:00
Kraj: DUTB, Davčna ul. 1, 1000 Ljubljana


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.11.2017   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.10.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.11.2017   08:34
1. VPRAŠANJE
v povezavi s predmetnim povpraševanjem bi vam želeli zastaviti sledeča vprašanja:

a) Ali je notranja revizija že preverjala zadeve, ki so predmet povpraševanja in predmet opravljanja neodvisnih dogovorjenih postopkov? Ali bodo izvajalcu na voljo ugotovitve notranje revizije?

b) Za Del 1:
Ali pravilno razumemo, da neodvisna presoja upravljanja DUTBjevega registra zavarovanj pomeni, da revizor preverja ali je vzpostavljen ustrezen proces, notranje kontrole, beleženje v sistemu, metoda vrednotenja, metoda osveževanja vrednosti zavarovanja, metoda posodabljanja pravic iz zavarovanja, nadzor nad vinkulacijami, povezava zavarovanja s posameznim kreditom, urejanje baze zavarovanj, splošne računalniške kontrole – pravice uporabnikov, sledenje spremembam? Kako široko si naj interpretiramo cilj opravljanja dogovorjenih postopkov?

c) Za Del 2:
Navajate 5 največjih prodajnih postopkov. Ali gre za prodaje kreditov/terjatev? Ali gre za prodajo finančnih naložb (deležev ali delnic)? Ali gre za prodajo nepremičnin ali drugih predmetov iz unovčenih zavarovanj?
Ali se preverja predvsem postopek – proces odločanja od začetka procesa, proces zbiranja ponudb, izbira kupca, preveritev kupca, proces sklepanja pogodbe, zaključevanja pogodbe in prejema poplačila? Ali se preverja tudi vrednotenje podlag za odločitev pred prodajo? Ali se preverja primernost cene v transakciji?
Ali 5 največjih prodajnih postopkov pomeni dejansko prodajo 5 različnih sredstev DUTB-ja ali morda en prodajni postopek zajema več (skupino) prodanih sredstev?

Glede MPM Engineering je na vaši spletni strani “sporočila za javnost” zapisano, da je prodajo že preverjala služba Notranje revizije. Ali bodo ugotovitve Notranje revizije na voljo pri opravljanju dogovorjenih postopkov? V sporočilu za javnost je navedenih kar nekaj dejstev v zvezi s prodajo dotičnih terjatev. Katere vsebine prodajnega postopka bi se posebej preverjale?

d) Za Del 3:
Ali se preverja 5 največjih naložb v nepremičnine – tiste, ki so v stanju na dan 31.12.2015 ali 31.12.2016 ali pa se preverja tiste nepremičnine, ki so bile kupljene (vnovčene) v letu 2015 in 2016?
Kaj je mišljeno s presojo primernosti? Gre za primernost vrednotenja in izkazovanja v računovodskih izkazih? Gre za primernost postopka nabavnega procesa? Gre za primernost postopka vnovčenja zavarovanja? Gre za primernost upravljanja z nepremičninami, ki so v lasti DUTB? Gre za primernost akcijskih načrtov v zvezi z bodočo nameravano prodajo neprememičnin? Gre za presojanje ustreznosti najemnih pogodb, najemin in odnosov z najemniki? Ali gre zgolj za preveritev skladnosti delovanja/odločitev v zvezi z nepremičninami z zakonom ZUKSB?
Za kakšne vrste nepremičnin gre (poslovne ali stanovanjske, doma ali v tujini)?

ODGOVOR
Ad a)
Notranja revizija je nekatere od zadev iz predmetnega javnega naročila že gledala in o njih tudi že pripravila poročila. Izgotovljena notranje-revizijska poročila obravnavana na vseh ustreznih ravneh v DUTB-ju bodo na voljo tudi izbranemu ponudniku.

Ad b)
Vaše razumevanje obsega dogovorjenih postopkov neodvisne presoje upravljanja DUTB-jevega registra zavarovanj je ustrezno. Sicer je DUTB s poenotenjem in centralizacijo obstoječih pristopov k vodenju seznamov prejetih zavarovanj, pričela v sredini letošnjega leta. V pomoč pri delu vam bo lahko tudi delno poročilo notranje revizije, ki pri projektu poenotenja in centralizacije registra zavarovanj, sodeluje kot spremljevalec poteka projekta.

Ad c)
Prodajni postopki, ki so predmet pregleda, predstavljajo predvsem prodajo terjatev, v enem primeru gre za prodajo lastniških vrednostnih papirjev, v drugem primeru pa za prodajo kombinacije terjatev in lastniških deležev, več različnih družb.
Od ponudnika pričakujemo tako preveritev postopka prodaje, ki vključuje tudi vrednostne podlage za odločanje, kot tudi primernost doseženih cen. Taisti pristop pričakujemo tudi pri pregledu prodajnega postopka terjatev MPM Engineering-a.
Tudi tu vam bodo na voljo poročila Službe notranje revizije, vključno s poročilom o prodajnem postopku terjatev MPM Engineering-a. Opozoriti moramo da od prodajnih postopkov, ki so predmet pregleda, je Služba notranje revizije pripravila poročila za tri (3) prodajne postopke, za eno (1) od predmetnih prodaj pregled Službe notranje revizije še ni zaključen, medtem ko dveh (2) prodaj Služba notranje revizije ni pregledovala.

Ad d)
Preverja se 5 največjih naložb v nepremičnine, ki so bile kupljene (vnovčene) v letu 2016 in 2017.
Pri preverjanju gre zgolj za preveritev skladnosti delovanja/odločitev DUTB z zakonom (ZUKSB), za največje naložbe v nepremične, v letih 2016 in 2017.
Izbrane nepremičnine so poslovni objekti s pripadajočim zemljiščem ter v dveh (2) primerih stavbno zemljišče. Samo ena (1) nepremična se nahaja v tujini, natančneje v Srbiji. Lokacije preostalih nepremičnin so v Sloveniji.