Dosje javnega naročila 009338/2017
Naročnik: Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana
Storitve: PR in komunikacija Centra za kreativnost (CzK)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 141.520,00 EUR

JN009338/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.11.2017
JN009338/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.11.2017
JN009338/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.01.2018
JN009338/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.01.2018
Zahtevek za revizijo

    JN009338/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Pot na Fužine 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tanja Vergles
mao@mao.si
+386 15484270
+386 15400344

Internetni naslovi
http://www.mao.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/229566/PR_DOKUMENTACIJA_JN.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
arhitektura, krajinska arhitektura, urbanizem, oblikovanje in fotografija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PR in komunikacija Centra za kreativnost (CzK)
Referenčna številka dokumenta: JN8/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je PR in komunikacija Centra za kreativnost (CzK).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79416000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je PR in komunikacija Centra za kreativnost (CzK).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Strokovne izkušnje (reference) kadra pri izvajanju projektov na področju kulturnega in kreativnega sektorja15
Strokovne izkušnje (reference) kadra pri izvajanju odnosov z javnostmi in komuniciranjem pri mednarodnih projektih s področja kulturnih in kreativnih industrij15

Cena – Ponder:
60
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 58
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija , uvrščena v NRP pod št. NRP 3340-17-0048, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, specifičnega cilja 3.1.1.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot so opredeljeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.11.2017   08:20
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.11.2017   08:30
Kraj: Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.11.2017   12:00

Dodatne informacije:
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.11.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.11.2017   14:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas, ali je lahko referenčno potrdilo scan, ali je za potrebe sodelovanja na razpisu potrebno priložiti original?

Hvala

ODGOVOR

Ob oddaji ponudbe naročnik še ne zahteva referenčnih potrdil, samo seznam referenc na ESPD obrazcu. Če pa ponudnik z referenčnimi potrdili že razpolaga, jih lahko priloži k ponudbi, pri čemer se original ne zahteva, povsem dovolj so sceni ali kopije.


Datum objave: 09.11.2017   14:24
VPRAŠANJE
Kako lahko naročnik izbere izvajalca za petletno svetovanje na področju odnosov z javnostmi brez merila, ki bi vključeval analizo kakaršnih koli strokovnih ponudbenih vsebin, torej zgolj na osnovi: 1. ponudbene cene in 2. strokovnih izkušenj do skupaj 3. kadrov?

ODGOVOR

Naročnik je v delu meril sledil določbam ZJN-3 v zvezi z načinom oblikovanja meril, zaradi česar so merila zakonita in po mnenju naročnika ustrezna glede na predmet javnega naročila.


Datum objave: 09.11.2017   14:25
VPRAŠANJE
V prvi alineji točke 6.1. (stran 12) opredeljujete izvedbo celovitega letnega načrta za vsak pomembnejši projekt. Kaj je pomembnejši projek? Kdo opredeljeje pomembnejši projekt, na osnovi kakšnih izhodiš in s kakšnimi merili? Zakaj ponudniki ne prejmejo izhodišč za pomembnejše projekte, ki so običajno predmet projektne naloge, ki je del javnega razpisa?

ODGOVOR

Pomembnejše projekte določi oziroma opredeli naročnik. Naročnik projektne naloge v obliki in na način, kot jo navajate v vprašanju ni izdelal, zaradi česar je tudi ni objavil. Ker ne gre za obvezni element pred izvedbo javnega naročila, se je naročnik zaradi časoven stiske odločil za izvedbo javnega naročila brez priprave tovrstne projektne naloge.Datum objave: 09.11.2017   14:26
VPRAŠANJE
Kateri organ javnega zavoda je kdaj in kako sprejel odločitev, da v javnem razpisu za projekt, ki zajema izvajanje storitev do leta 2022 (5 let) za oddajo ponudb prijaviteljem nameni zgolj 8 dni? Kdaj so se začele priprave na oddajo javnega naročila, kateri organi javnega zavoda so bili vključnei v pripravo javnega naročila, do kdaj mora biti glede na evropska spredstva sprejeta odločitev o oddaji javnega naročila?

ODGOVOR

Ker vprašanje ni vsebinsko povezano s pripravo ponudbe, čemur so vprašanja na portalu namenjena, naročnik pojasnjuje, da je bil rok za oddajo ponudb določen ob upoštevanju veljavnega ZJN-3 in je povsem v skladu tudi s prakso Državne revizijske komisije za izvajanje postopka naročila male vrednosti. Vse ostale informacije, ki jih zahtevate, so informacije javnega značaja, za katera se po izrecni določbi četrtega odstavka 35. člena ZJN-3, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne uporablja, zaradi česar naročnik teh podatkov ne more razkrivati.


Datum objave: 09.11.2017   14:26
VPRAŠANJE
Kje na 37 stranskem dokumentu javnega naročila se nahaja projektna naloga, ki izkazuje vsebinski predmet javnega naročila, kar ni točka 5. n astrani 12, ki zajema pol strani od skupaj 37 strani?

ODGOVOR

Naročnik je celotno razpisno dokumentacijo objavil na portalu javnih naročil.


Datum objave: 09.11.2017   14:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas, kako si naročnik predstavlja, da bo ponudnik tako obsežno dokumentacijo zvezal z vrvico in zapečatili in da bo pri tem še možno neovirano listanje dokumentacije. Ker se nam ta pogoj zdi pretiran, predlagamo, da ga naročnik umakne. lp

ODGOVOR

Glede na to, da gre za standardni način označitve dokumentacije tudi pri javnih naročilih gradenj, ki obsegajo po več 1000 strani ponudbe, naročnik meni, da tudi pri predmetnem javnem naročilu ne bi smelo biti težav. Ponudniki seveda lahko oblikujejo več »paketov« oziroma map, če je dokumentacije preveč za eno mapo.


Datum objave: 10.11.2017   08:09
VPRAŠANJE
Kakšna je razlika med odnosi z javnostmi in komuniciranjem? Kaj vsebinsko vsebuje komuniciranje, kar ne vsebujejo odnosi z javnostmi in kaj vsebujejo odnosi z javnostmi, kar ni komuniciranje. Je glede na določilo prve alineje točke 6.1. (stran 12) potrebno prirpaviti dva ločena ceovita letna načrta - enega za odnose z javnostmi in drugega za komuniciranje?

ODGOVOR

Naročnik uporablja odnose z javnostmi in komuniciranje kot eno skupno aktivnost. Ni potrebno ločenih letnih načrtov ali aktivnosti.


Datum objave: 10.11.2017   08:10
VPRAŠANJE
Kaj pomeni alineja št. 3 točke 6.1. (stran 12): "Svetovanje pri določanju aktualnih tem in komunikacijskih kanalov za gradnjo odnosa s ključnimi javnostmi s poudarkom na odnosih z mediji (2 sestanka z naročnikom mesečno)"
Ali navedba pomeni dva sestanka izvajalca storitev z naročnikom mesečno, ali 2 sestanka naročnika s ključnimi javnostmi, s poudarkom na odnosih z mediji, ki jih uredi izvajalec storitve?

ODGOVOR

2 sestanka z naročnikom mesečno.


Datum objave: 10.11.2017   08:10
VPRAŠANJE
Kakšna je vsebinska razlika med alinejami št. 2, 5, 6 in 8 točke 6.1. tehnične zahteve (stran 12)

ODGOVOR

Vprašanje je postavljeno nejasno do te mere, da naročnik nanj ne more odgovoriti.