Dosje javnega naročila 009804/2017
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: A-171/17; PGD/PZI novogradnje premostitvenega objekta čez Savo in glavno železniško progo Zidani most-Dobova v Logu, rekonstrukcija ceste G1-5/0334 in R3-679/3909 ter ostalih ureditev
ZJN-3: Odprti postopek

JN009804/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.11.2017
JN009804/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.12.2017
JN009804/2017-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.04.2018

    JN009804/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-171/17; PGD/PZI novogradnje premostitvenega objekta čez Savo in glavno železniško progo Zidani most-Dobova v Logu, rekonstrukcija ceste G1-5/0334 in R3-679/3909 ter ostalih ureditev
Referenčna številka dokumenta: 43001-441/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
PGD/PZI novogradnje premostitvenega objekta čez Savo in glavno železniško progo Zidani most-Dobova v Logu, rekonstrukcija ceste G1-5/0334 in R3-679/3909 ter ostalih ureditev
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PGD/PZI novogradnje premostitvenega objekta čez Savo in glavno železniško progo Zidani most-Dobova v Logu, rekonstrukcija ceste G1-5/0334 in R3-679/3909 ter ostalih ureditev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.01.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.01.2018   10:00
Kraj: Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana - soba 320


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.01.2018   00:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.11.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.11.2017   10:18
VPRAŠANJE
Spoštovani

Na navedeni povezavi URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html ne najdemo razpisne dokumentacije.

Ali je mogoče, da do dne 28.11.2017 do 9:00 dokumentacije še ni bilo na portalu?

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija se nahaja na:
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-17-001361/narocilo.html
Datum objave: 08.12.2017   14:20
VPRAŠANJE
Spoštovani, za vas imamo vprašanje v zvezi s:
Specifikacija ponudbe za most čez Savo v Logu z vsemi ureditvami_novo.xlsx, kjer se v točkah 16. 17. 21. in 22. (gre za Elaborata tehnologije odvijanja železniškega prometa v času izvajanja del ter Elaborata postopnega vključevanja v obratovanje), kjer je zahtevano pri vsaki od naštetih točk:
Odgovorni projektant/izdelovalec:
…………………………………………………… IZS št.: …………………………………………………….
Gospodarski subjekt, ki prevzema postavko: ………………………………………………..

Opozorili bi vas radi, da skladno s projektno dokumentacijo, ki se bo izdelovala, se mora po Pravilniku o pogojih in postopku za začetek, izvajanje in dokončanje tekočega in investicijskega vzdrževanja ter vzdrževalnih del v javno korist na področju železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 82/2006) izdelati oba zgoraj zapisana elaborata.
Elaborate tehnologije odvijanja železniškega prometa v času izvajanja del, kakor tudi Elaborate postopnega vključevanja v obratovanje lahko izdelujejo tudi projektanti, ki za to nimajo strokovnega izpita pri IZS.
Na podlagi zapisanega vas vljudno prosimo, da prilagodite zahteve v podrobni specifikaciji naročila na primer tako, kot je bilo to pri podobnih razpisih:

Odgovorni projektant/izdelovalec: ……………………………………………………
Gospodarski subjekt, ki prevzema postavko: ………………………………………………..

ODGOVOR
Naročnik je dne 6.12.2017 prekinil postopek javnega naročila pod številko objave JN009804/2017-B01 z dne 24.11.2017 z objavo na portalu javnih naročil številka JN009804/2017-C01.

7.12.2017 je javno naročilo ponovno objavil na svoj spletni strani in portalu javnih naročil (številka objave JN 010075/2017-B01) z manjšimi spremembami v specifikaciji naročila.
Datum objave: 29.12.2017   07:22
VPRAŠANJE
1. V Projektni nalogi je omenjena tudi protihrupna zaščita (zidovi). Ali je predvidena postavitev zidov oziroma PHO tudi na območju železniške proge (zaščita pred hrupom s proge) ali le na območju cest (zaščita pred hrupom s ceste)?

2. V Navodilih za pripravo ponudbe je naveden datum odpiranja ponudb 15.11. (november) 2018. Ali to drži oziroma kateri je pravi datum?

ODGOVOR
Postopek javnega naročila je bil dne 6.12.2017 prekinjen.


VPRAŠANJE
1. V 14. točki Specifikacije ponudbe je navedena izdelava Študije vpliva na vidljivost SV naprav ob železniški progi. Če študija pokaže, da vidljivost obstoječih SV naprav ne bo dobra in je zato potrebno preurediti APB naprave, ERTMS/ETCS naprave in/ali postajne SV naprave, ali je to potrebno v sklopu projekta obdelati tudi na nivoju PGD in PZI/IZN načrta ali pa to ni predmet ponudbe? Če je potrebno to sedaj obdelati, v kateri točki Specifikacije ponudbe naj to upoštevamo (morda točka 13.2?)?

2. Specifikacija ponudbe, 15. točka. Ali mora biti v tej točki zajeta tudi preureditev ERTMS/ETCS vodov/naprav (ki so trenutno v fazi projektiranja)?

ODGOVOR
Postopek javnega naročila je bil dne 6.12.2017 prekinjen.


VPRAŠANJE
1. Specifikacija ponudbe, 13.3 točka. Kdo je lastnik/upravljavec navedenega TK omrežja, ali je to morda Telekom Slovenije?

2. Specifikacija ponudbe, 13.4 točka. Kdo je lastnik/upravljavec navedenega KRS sistema, ali je to Zavod kabelske televizije?

ODGOVOR
Postopek javnega naročila je bil dne 6.12.2017 prekinjen.


VPRAŠANJE
1. Specifikacija ponudbe, 13.2 točka. Predvidevamo, da so v tej točki zajeti le vodi, ki so v upravljanju upravljavca železniške proge (SŽ). Ali to drži?

2. Specifikacija ponudbe, 13.2 točka. Ali mora biti v tej točki zajeta tudi (začasna – dokler ni zgrajen nov most morajo obstoječi NPr delovati) prestavitev in zaščita NPr vodov/naprav? Ali mora biti v tej točki zajeta tudi prestavitev in zaščita GSM-R vodov/naprav? Ali mora biti v tej točki zajeta tudi prestavitev in zaščita ERTMS/ETCS vodov/naprav (ki so trenutno v fazi projektiranja)?

3. Kdo krije morebitne stroške pridobivanja obstoječe dokumentacije (izvedenih in predvidenih del) SVTK naprav (vključno s sistemoma GSM-R in ERTMS/ETCS) v pasivni in aktivni obliki (dwg), ki jih je potrebno pridobiti od upravljavca železniške proge, naročnik ali ponudnik? Če mora stroške kriti ponudnik, kolikšni bodo ti morebitni stroški?

ODGOVOR
Postopek javnega naročila je bil dne 6.12.2017 prekinjen.