Dosje javnega naročila 009662/2017
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Nabava strojne opreme za NIC-MB
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.348.594,20 EUR

JN009662/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.11.2017
JN009662/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.01.2018
JN009662/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.02.2018
JN009662/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.02.2018
Zahtevek za revizijo

    JN009662/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 222-461134
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://edrazbe.gov.si/edrazbe-user
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava strojne opreme za NIC-MB
Referenčna številka dokumenta: 4300-139/2017; ODNIC-34/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32400000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava strojne opreme za NIC-MB (nadomestni informacijski center, Maribor)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32400000
48200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava strojne opreme za NIC-MB (nadomestni informacijski center, Maribor)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Informacije o elektronski dražbi so navedene v dokumentaciji naročila, v dokumentu Povabilo in navodilo gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe za javno naročilo po odprtem postopku z oznako ODNIC – 34/2017.
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.12.2017   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.07.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.12.2017   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb po potekalo v sistemu e-Dražba na spletnem naslovu http://edrazbe.gov.si/edrazba/


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.12.2017   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.11.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.12.2017   13:33
1. odgovor na vprašanje

VPRAŠANJE
Na vzorec pogodbe imamo naslednja vprašanja oz. predloge:
1. V 8. členu predlagamo, da se doda, da so dovoljene delne dobave.
2. Predlagamo, da se v poglavju 4. dobava in prevzem odpreme doda naslednji člen:
Dobavitelj ima pravico do podaljšanja pogodbenih rokov v naslednjih primerih:
• v primeru, da zamuda nastane kot posledica sprememb ali motenj v carinskem postopku, tako v Republiki Sloveniji kot v tujini (dogodki, na katere dobavitelj ne more vplivati),
• prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika
• dogodki, ki so posledica višje sile
• če naročnik ne zagotovi dogovorjenih pogojev za izvedbo del.
3. V 11. členu predlagamo, da se briše del: »Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti opremi priložen.«
4. V 6. poglavju predlagamo, da se doda: Dobavitelj ne jamči v naslednjih primerih:
- če naročnik z opremo ni ravnal po navodilih za uporabo, ki so priložena izdelkom,
- če je v izdelek posegla nepooblaščena oseba,
- če naročnik nestrokovno ali malomarno ravna z izdelkom.
Garancija ne pokriva:
- okvar, povzročenih pri transportu po izročitvi blaga,
- mehanskih okvar, ki jih povzroči uporabnik,
- okvar, povzročenih zaradi nihanja električne napetosti ali udarov električnega toka,
- okvar, povzročenih zaradi neustrezne temperature ali vlage,
- okvar, povzročenih zaradi višje sile.
Dobavitelj v nobenem primeru ni odgovoren za posredno ali vezano škodo, ki bi nastala zaradi napak v delovanju opreme ali zaradi morebitnega pomanjkljivega delovanja le-te.
5. V 18. členu predlagamo, da se v vseh primerih odškodninske odgovornosti dobavitelja upošteva zgolj neposredna izkazana škoda, njegova odškodninska odgovornost pa je navzgor omejena za pogodbeno vrednostjo.


ODGOVOR

1. Navedena določba se ne dopolni.
2. V 8. členu vzorca pogodbe se doda tretji odstavek, ki se glasi: »Zahteva naročnika za prekinitev dobave ali izvedbe iz prvega in drugega odstavka tega člena, prekine tek rokov iz prvega in drugega odstavka tega člena. Z naročnikovim pozivom dobavitelju o nadaljevanju dobave ali izvedbe iz prvega in drugega odstavka tega člena po elektronski pošti, ali na številke določene za naročila, ali v kolikor dobavitelj določi posebne številke, na te številke, se čas, ki je pretekel pred zahtevo naročnika za prekinitev dobave ali izvedbe iz prvega in drugega odstavka tega člena, všteje v roke iz prvega in drugega odstavka tega člena.« V ostalem se poglavje 4. dobava in prevzem opreme ne spremeni.
3. Navedena določba se ne spremeni.
4. Navedeno poglavje se ne spremeni.
5. Naveden določba se ne spremeni.

Naročnik bo v skladu s tem odgovorom, pred podpisom pogodbe, pripravil čistopis.Datum objave: 12.12.2017   13:35
POJASNILO:
V tehničnih specifikacijah v razdelku Splošne in garancijske zahteve, v točki 9, se besedilo, ki se glasi: »po zagonu opreme + do 20 dni se izvede prenos upravljanja« spremeni na način, da se glasi »po zagonu opreme + do 10 dni se izvede prenos upravljanja«.