Dosje javnega naročila NMV3236/2014
Naročnik: SPIRIT Slovenija, javna agencija 
Storitve: Načrtovanje in izvedba raziskav in razvoja
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 85.034,00 EUR

NMV3236/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.08.2014
NMV4102/2014 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 02.10.2014
NMV5662/2014 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.12.2014
NMV5662/2014-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.06.2015
    NMV3236/2014 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Načrtovanje in izvedba raziskav in razvoja

Datum objave: 26. 8. 2014
Številka objave: NMV3236/2014


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, Kontakt: Rudi Bernik, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 15898151. Telefaks +386 1589860. E-pošta katarina.urbas@spiritslovenia.si.
Internetni naslovi: http://www.spiritslovenia.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Izdelava študije izvedljivosti za identifikacijo in izvedbo skupnega slovensko – japonskega demonstracijskega projekta na področju »pametnih skupnosti in pametnih omrežij« v Sloveniji.
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Izdelava študije izvedljivosti za identifikacijo in izvedbo skupnega slovensko – japonskega demonstracijskega projekta na področju »pametnih skupnosti in pametnih omrežij« v Sloveniji.

Namen študije izvedljivosti je, da njen izvajalec preuči spodaj navedene osrednje teme skupnega sodelovanja med slovenskimi in japonskimi projektnimi partnerji (tehnologije za »pametne skupnosti« in »pametna omrežja«) in določi sinergije med njimi ter preveri smotrnost (upravičenost) izvedbe demonstracijskega projekta na podlagi metod in meril, kot jih (med drugim) določa enotna metodologija za pripravo in obravnavo investicijskih projektov na področju javnih financ v Republiki Sloveniji.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 73300000 (Načrtovanje in izvedba raziskav in razvoja)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Ekonomsko najugodnejša ponudba.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/8/9026-29108796366164167311/25.8.2014.zip
I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 22. 10. 2014
Čas: 14:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 23. 10. 2014
Čas: 12:00
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 14. 10. 2014
Čas: 23:59
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 25. 8. 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV4102/2014, Načrtovanje in izvedba raziskav in razvoja; datum objave: 2. 10. 2014
  • NMV5662/2014, Storitve: Načrtovanje in izvedba raziskav in razvoja; datum objave: 12. 12. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.09.2014   08:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Zanima me, ali certifikat projektnega vodenja PRINCE2 foundation izpolnjuje projektne zahteve?


ODGOVOR:
Certifikat projektnega vodenja PRINCE2 foundation je ustrezen za izpolnitev enega od pogojev javnega naročila, kot zahtevano pod točko 4.2.2 Tehnična in kadrovska sposobnost ponudnika.

Datum objave: 02.09.2014   10:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

V sklopu razpisa je navedeno, da je potrebno vlogi priložiti pismo o nameri o sodelovanju pri pripravi študije z vsaj dvema mestoma. Zanima me, s katerimi kriteriji je opredeljeno mesto, ki ga navajate? Oziroma rečeno drugače, katere kriterije mora izpolniti določen kraj v Sloveniji, da bo štel kot mesto v tem razpisu?


ODGOVOR:
V Sloveniji formalni status mesta podeljuje Vlada, na podlagi kriterijev iz veljavnega Zakona o lokalni samoupravi. Pismo o nameri morata torej podpisati vsaj dve mesti (njuna uradna predstavnika), ki imata podeljen status mesta v času oddaje prijave na javno naročilo.

Datum objave: 08.10.2014   11:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V Prilogi 2 je navedeno, da mora izbrani ponudnik v času izdelave študije izvedljivosti zagotoviti, da bodo pri izvedbi demonstracijskega projekta ustrezno zastopani projektni partnerji iz Republike Slovenije, predvsem tisti s področja industrije, ki imajo razvite ustrezne tehnologije in je zanje izvedba demonstracijskega projekta priložnost, da preizkusijo njihovo delovanje v realnem okolju.
Po drugi strani pa izdelovalec študije izvedjivosti lahko sodeluje pri izvedbe faze samo pod določenimi pogoji, ki niso enolično opredeljeni, zaradi česar potencialni ponudniki tehnologij niso zainteresirani za izdelavo študije.
Zanima nas ali se sodelujoči ponudnik, podizvajalec in/ali zunanji izvajalec (kot navedeni v obrazcu 8)- ki so potencialni ponudniki tehnologij - v tem kontekstu obravnava enako kot izdelovalec študije, ki bo v naslednji fazi lahko sodeloval zgolj pod v razpisu določenimi pogoji?


ODGOVOR:
Sodelujoči ponudnik, podizvajalec in/ali zunanji izvajalec, se obravnava enako kot izdelovalec študije, ki bo v naslednji fazi lahko sodeloval zgolj pod v razpisu določenimi pogoji. Izvajalec študije ni nujno tudi ponudnik oz nosilec tehnologij, ki se bodo vključevale v izdelane variante možnega demonstracijskega projekta.

Datum objave: 08.10.2014   11:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Kakšna je vsebinska razlika med sodelujočim ponudnikom, podizvajalcem in zunanjim izvajalcem in kako je opredeljen odnos posamezno med njimi in nosilnim ponudnikom?

ODGOVOR:
Ponudnik je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in ponuja izvedbo storitev, ki so predmet javnega naročanja ter v postopku javnega naročanja izkaže interes s tem, da naročniku odda ponudbo.

Sodelujoči oz. skupni ponudnik je tisti, ki skupaj s še vsaj enim ponudnikom odda skupno ponudbo za izvedbo predmeta javnega naročila. V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina predložiti tudi pravni akt o skupni izvedbi naročila. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa skupni ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Zunanji izvajalec se šteje za podizvajalca, če ga ponudnik prijavi kot podizvajalca v ponudbi.

2. Ali je status sodelujočega ponudnika, podizvajalca in zunanjega izvajalca kakorkoli odvisen od tega, če je za sodelovanje pri študiji plačan ali dela brezplačno?

ODGOVOR: Ne.

3. Kdo v okviru navedenih vlog se smatra za izdelovalca študije?

ODGOVOR: Ponudnik, ki oddaja ponudbo se smatra za izdelovalca študije. Ponudnik je lahko en sam ali pa se odda skupno ponudbo.

4. Ali se gospodarski subjekti, podpisniki pisma o nameri, z namenom sodelovanja pri pripravi študije, smatrajo kot sodelujoči ponudnik, podizvajalec in/ali zunanji izvajalec?

ODGOVOR: Ne, v kolikor niso tudi ponudniki, sodelujoči (skupni) ponudniki, ali zunanji izvajalci oz. podizvajalci.Datum objave: 08.10.2014   11:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko kot sodelujoči ponudniki, pogodbeniki, podizvajalci ali zunanji izvajalci nastopajo tudi fizične osebe?

ODGOVOR:
ZJN tega ne omejuje.

Datum objave: 08.10.2014   12:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

1.Glede na definicijo distribucijskega operaterja (pri čemer je verjetno mišljen distribucijski operater električne energije?) iz 4. čl. EZ-1, ki je po tej definiciji oseba, ki izvaja to dejavnost in je med drugim odgovorna za obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega sistema na določenem območju, nas zanima, če pravilno razumemo zahtevo iz 2. tč., da je ponudbi potrebno priložiti ustrezno pismo o nameri ponudnika z (vsaj) enim od petih distribucijskih operaterjev, tj. z vsaj eno od naslednjih delniških družb, ki v Sloveniji izvajajo to gospodarsko javno službo - Elektro Ljubljana, Elektro Gorenjska, Elektro Celje, Elektro Maribor in Elektro Primorska?

ODGOVOR: Da, pravilno razumete zahtevo iz 2. točke.


2. Če pravilno razumemo to zahtevo naročnika (glej pod 1. zgoraj), prosimo za pojasnilo, kakšna je glede na razpisne zahteve naročnika razlika med »distribucijskim operaterjem« in »elektrodistribucijskim podjetjem« iz naslednje tč. 3, z navedbo ali primerom teh subjektov v Sloveniji?

ODGOVOR:
Distribucijski operater je gospodarska javna služba, definirana v EZ-1. Izvaja jo koncesionar, koncesija za izvajanje GJS distribucijskega operaterja (po starem zakonu je bila to GJS sistemski operater distribucijskega sistema) je bila leta 2007 podeljena družbi SODO, d.o.o. v 100% lasti RS.

Elektrodistribucijska podjetja so podjetja , ki imajo v lasti skoraj celoten distribucijski sistem v Sloveniji, pred letom 2007 so bila distribucijski operaterji, vsako na svojem področju. Gre za konkretnih pet podjetij: Elektro Ljubljana, Maribor, Celje, Primorska in Gorenjska. Distribucijski operater ima (skladno z zahtevami zakona) z lastniki omrežja (EDP-ji) sklenjene pogodbe o najemi in storitvah. EDP-ji dajejo operaterju v najem svoje omrežje, ga vzdržujejo in izvajajo zanj vse potrebne storitve (vzdrževanje, obratovanje, razvoj, ...).
Na EDP-je so (s soglasjem vlade in skladno z zakonskim določilom) prenesena celo nekatera javna pooblastila (izdaja soglasij za priključitev). EDP-ji imajo v lasti tudi podjetja za prodajo in proizvodnjo elektrike.


3. Če pa je morebiti naše razumevanje te zahteve pod 1. zgoraj napačno, prosimo naročnika za podrobno definicijo izraza »distribucijski operater« s primerom konkretno navedenega vsaj enega takega subjekta v Republiki Sloveniji.

ODGOVOR:
Distribucijski operater je gospodarska javna služba, definirana v EZ-1. Izvaja jo koncesionar, koncesija za izvajanje GJS distribucijskega operaterja (po starem zakonu je bila to GJS sistemski operater distribucijskega sistema) je bila leta 2007 podeljena družbi SODO, d.o.o. v 100% lasti RS.

Datum objave: 08.10.2014   12:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Ali mora ponudnik, v kolikor ima sam pri ARRS registrirano raziskovalno skupino tudi podpisati pismo o nameri.

ODGOVOR:
Ponudnik mora pridobiti pismo o nameri z vsaj z eno raziskovalno organizacijo, registrirano v Republiki Sloveniji ter ima raziskovalno skupino registrirano pri ARRS, ki opravlja dejavnost v RS na področju predmeta tega javnega naročila, z namenom sodelovanja pri pripravi študije. Ponudnik mora podpisati tovrstno pismo o nameri z drugo raziskovalno organizacijo, kljub temu, da ima kot ponudnik morda sam registrirano raziskovalno skupino pri ARRS.Datum objave: 08.10.2014   12:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vprašanje se nanaša na poglavje 2.3 Dokumentacija ponudbe, točka 6. Ali pravilno predvidevamo, da nam kot ponudniku - gospodarski družbi, ki ima registrirano raziskovalno skupino pri ARRS, ni potrebno podpisati dodatnega pisma o nameri z drugo raziskovalno organizacijo. Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Ponudnik mora pridobiti pismo o nameri z vsaj z eno raziskovalno organizacijo, registrirano v Republiki Sloveniji ter ima raziskovalno skupino registrirano pri ARRS, ki opravlja dejavnost v RS na področju predmeta tega javnega naročila, z namenom sodelovanja pri pripravi študije. Ponudnik mora podpisati tovrstno pismo o nameri z drugo raziskovalno organizacijo, kljub temu, da ima kot ponudnik morda sam registrirano raziskovalno skupino pri ARRS.Datum objave: 10.10.2014   15:38
Vprašanje:
1.Glede na definicijo distribucijskega operaterja (pri čemer je verjetno mišljen distribucijski operater električne energije?) iz 4. čl. EZ-1, ki je po tej definiciji oseba, ki izvaja to dejavnost in je med drugim odgovorna za obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega sistema na določenem območju, nas zanima, če pravilno razumemo zahtevo iz 2. tč., da je ponudbi potrebno priložiti ustrezno pismo o nameri ponudnika z (vsaj) enim od petih distribucijskih operaterjev, tj. z vsaj eno od naslednjih delniških družb, ki v Sloveniji izvajajo to gospodarsko javno službo - Elektro Ljubljana, Elektro Gorenjska, Elektro Celje, Elektro Maribor in Elektro Primorska?

PRAVILNI ODGOVOR: Izvajalec GJS na področju distribucije EE je samo SODO. Elektro Ljubljana in ostali to niso. Pismo o nameri, ki zadeva 2. točko vsebine 2.3 Dokumentacija ponudbe (str. 6), mora biti podpisano s strani SODO in ELES, ne s strani distribucij (Elektro Ljubljana in ostali).

Dodatno pojasnilo:
Navajamo besedilo 2. Točke: "Priložiti pismo o nameri, z namenom sodelovanja pri pripravi študije med ponudnikom, distribucijskim operaterjem in sistemskim operaterjem, registriranimi v Republiki Sloveniji."

Naročnik je pripravil vzorec pisma o nameri, ki zadeva podpisnika na strani distribucijskega operaterja in sistemskega operaterja in oba sta v vzorcu tudi jasno navedena. Prosimo vas, da podani vzorec pisma ustrezno uporabite ter ga uporabite tudi za pripravo vseh drugih pisem o nameri.