Dosje javnega naročila 000134/2018
Naročnik: BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana
Gradnje: Dozidava obstoječega objekta za izvajanja programa podaljšanega bolnišničnega zdravljenja in/z rehabilitacijo/ za potrebe fizioterapije in delovne terapije, energetska sanacija objekta Dializa, ...
ZJN-3: Odprti postopek

JN000134/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.01.2018
JN000134/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.01.2018
JN000134/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.02.2018

    JN000134/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
BOLNIŠNICA SEŽANA
Cankarjeva ulica 4
6210
SI
Sežana
Slovenija
Silvana Šonc
bolnica.sezana@siol.net
+386 57074000
+386 57074019

Internetni naslovi
http://www.bolnisnica-sezana.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/234563/02_BSezana_JN_Gradnja_2017.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dozidava obstoječega objekta za izvajanja programa podaljšanega bolnišničnega zdravljenja in/z rehabilitacijo/ za potrebe fizioterapije in delovne terapije, energetska sanacija objekta Dializa, ...
Referenčna številka dokumenta: JN 03/17
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Dozidava obstoječega objekta za izvajanja programa podaljšanega bolnišničnega zdravljenja in/z rehabilitacijo/ za potrebe fizioterapije in delovne terapije, energetska sanacija objekta Dializa, ...
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 858.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
39100000
39200000
45100000
45200000
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dozidava obstoječega objekta za izvajanja programa podaljšanega bolnišničnega zdravljenja in/z rehabilitacijo/ za potrebe fizioterapije in delovne terapije, energetska sanacija objekta Dializa, dobava in montaža dvigala ter izgradnja prostora za zbiranje odpadkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.02.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 06.06.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.02.2018   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.02.2018   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
BOLNIŠNICA SEŽANA
Cankarjeva ulica 4
6210
Sežana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.01.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.01.2018   15:41
VPRAŠANJE
Spoštovani, kdaj je bil pripravljen projekt oz. kdaj je bila pripravljena ocenjena vrednost (na katero so vezana tudi zagotovljena sredstva naročnika)?
Po že kar nekaj neuspelih javnih razpisih naročnika (RS, MZ) in sicer zaradi pomanjkanja zagotovljenih sredstev, je popolnoma jasno, da so se cene v gradbeništvu spremenile in da je skoraj nemogoče upoštevati ocene projektov in na podlagi le-teh zagotoviti določena sredstva, prosimo za ta podatek, saj se nam kot resnim ponudnikom v nasprotnem primeru v tej fazi 'ne da' pripravljati ponudbe za razpis, ki bo zaradi pomanjkanja sredstev (ali kapric preferiranega ponudnika) še večkrat ponovljen.

ODGOVOR
Ocenjena vrednost predmeta javnega naročila je naročnik pridobil od strokovne osebe s katerim ima pogodbeni odnos. Naročnik je seznanjen s porastom cen na področju gradbeništva in se bo skušal temu tudi prilagoditi v okviru zagotovljenih sredstev.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni, v razpisni dokumentaciji - stran 50 - 3.rekapitulacija in ponudbeni predračun - navajate, da boste v primeru, da dokazila (ki se nanašajo na zahtevano dokumentacijo za opremo) ne bodo priložena ali v primeru, ko bodo nejasna, pozvali ponudnika k dopolnitvi oz. pojasnitvi. Pozivamo vas, da nemudoma spremenite ta zapis, saj bomo v nasprotnem primeru vložili zahtevek za revizijo, vezan na razpisno dokumentacijo! Dopolnjevanje ponudb v tehničnem delu po roku za oddajo ponudb je NEDOPUSTNO, saj gre za poseg v ponudbo, ki nadalje onemogoča enakopravno obravnavo ponudnikov. Nepriložena oz. nepopolna oz. neustrezna tehnična dokumentacija je IZLOČITVENI kriterij. Spoštovani naročnik, RS, Ministrstvo za zdravje, glede na število javnih naročil, ki jih izvaja vaše ministrstvo je nekako neokusno in neprimerno, da se takšni zapisi še vedno pojavljajo v razpisnih dokumentacijah, obenem pa nikjer ni zapisa oz. zahteve po zakonsko obveznem posedovanju obrtnega dovoljenja (za dejavnosti, za katere se to zahteva) za ponudnika (ki predpostavlja tudi možnega izvajalca del). Pozivamo vas, da nemudoma objavite popravek razpisne dokumentacije v teh dveh delih (dopolnjevanje tehnične dokumentacije in obrtna dovoljenja) in da odgovarjate na že davno zastavljena vprašanja.

ODGOVOR
Zapis je treba razumeti tako, kot je zapisan. Dopolnitev oziroma pojasnilo ponudbe v delu, ki se nanaša na ponujeno opremo, bo dopustna le v primeru, da se s tem ne poseže v tehnične specifikacije. To pomeni, da bo ob povsem jasni in nedvoumni navedbi, kaj je ponujeno (proizvajalec, tip, model, kataloška št. ipd.), dopustno predložiti npr. manjkajoči katalog, ki bo potrjeval dejanske lastnosti ponujenega predmeta. V primeru, da bi dopolnitev lahko pomenila spremembo predmeta ponudbe ali tehničnih specifikacij, naročnik ne bo dopustil takšne dopolnitve.
Glede obrtnih dovoljenj naročnik pojasnjuje, da so zahteve skladne z ZJN-3.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji navajate, da nevpisana cena pomeni ceno 0,00. Iz tega sklepamo, da v primeru, da ne vpišemo vseh cen, to ne pomeni izločitve ponudbe? Ali pravilno razumemo?

ODGOVOR
Tako je. V tem primer ponujate izvedbo postavke po ceni 0,00 in jo boste v primeru sklenitve pogodbe dolžni izvesti.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za objavo shem stavbnega pohištva.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik je v objavo posredoval dopolnitev tehnične dokumentacije.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

v popisih "05 Fizioterapija, Pohištvena oprema po naročilu" smo opazili, da zahtevate vpis proizvajalca, tipa in kataloške številke, vendar ta vaša zahteva ni smiselna, saj bo vsa pohištvena oprema izdelana po naročilu in zanjo ne obstajajo kataloške številke.
Glede na navedeno predlagamo, da navedeno zahtevo umaknete.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
V primeru opreme, ki bo izdelana po naročilu, vpišite le proizvajalca in dopišite »po naročilu«. V tem primeru ponudbi priložite tudi izjavo proizvajalca da bo izdelal opremo po naročilu.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Vprašanje vezano na postavko VII. Tlakarska dela, 4. talne obloge.
Skladno z ZJN-3 od ponudnika ni dovoljeno zahtevati, da ponudi točno določeno blagovno znamko, in proizvajalca, ki ga navajate v popisu, temveč lahko predlagate produkt, ponudnikom pa morate dovoliti, da ponudijo predlagani ali enkovreden produkt. Prosimo vas, da za ustrezno sprejmete alternativno, tehnično popolnoma enakovredno talno oblogo s sledečimi karakteristikami:
Dobava in polaganje organske talne obloge v rolah širine 200cm. Upoštevati je potrebno 100 % lepljenje in natančno opasovanje vključno z natančnim varjenjem stikov. Po EN 16776 je talna obloga klasificirana kot; trajno elastična poliuretanska (bio polyuretan sestavljen iz ricinusovega olja in krede v razmerju 80 % naravnih obnovljivih surovin in 20 % naravnih mineralov) tla brez klora, topil in plastifikatorjev. Obrabni sloj je impregniran z poliuretanom (odlična odpornost na praske). Razred po EN 660-2 Grupa T, brez vsebnosti PVC-ja, plastifikatorjev, nitrozaminov in vinil klorida (po VOC-u, brez emisij), certifikat Blue Angel, odpornost na cigaretne ogorke po EN 1399, elektrostatičnost po En 13501-1, požarni razred Cfl-s1, protizdrsnost po EN 13893, elektrostatičnost po EN 1815, odpornost na koleščke stolov po EN 425, odposnost na točkovne obremenitve po EN 433, dimenzijska stabilnost po EN 434. Barvo talne obloge določi arhitekt iz standardne ponudbe proizvajalca.


ODGOVOR
V vseh primerih, kjer se tehnične specifikacije sklicujejo na blagovno znamko ali konkreten izdelek, velja, da ponudniki lahko ponudijo tudi drug enakovreden izdelek. Ponudniki naj ravnajo skladno s splošnimi zahtevami, ki določajo: »V posameznih postavkah so uporabljena komercialna imena proizvodov, ki pa se jih lahko nadomesti z drugimi proizvodi, vendar morajo le-ta imeti vsaj enakovredne tehnične, fizikalne, kemijske in ostale lastnosti«. Ponudnik lahko ponudi navedeni tlak ali enakovreden oz. boljši tlak.
Naročnik umika zahtevo po certifikatu Blue Angel.


VPRAŠANJE
Prosimo, da čimprej odgovorite na zastavljena vprašanja!!!

ODGOVOR
Naročnik je odgovoril na vsa vprašanja, prispela do 24. 1. 2018.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za objavo čistopisa excel datotek popisov, saj enega izmed popisov (~$03a_BS_Popis_elektroinstalacij_05.xls) , ki se nahaja v mapi 02_Tehnicna specifikacija\POPISI –SKUPAJ, ni mogoče odpreti. Poleg tega se izven mape POPISI-SKUPAJ nahaja še en popis, za katerega ne vemo ali ga upoštevamo v kalkulaciji ali ne – gre za popis BOLNICA SEŽANA_ENERGETSKA SANACIJA DIALIZE_08.02.2017 v mapi 02_Tehnicna specifikacija/DIALIZA - ENERGETSKA. strojni del in arhitektura/HEMODIALIZA TEKSTI/NACRT ARHITEKTURE. Torej prosimo za objavo ene mape z vsemi popisi, ki jih moramo upoštevati v ponudbi.
Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik je v objavo posredoval popravljeno datoteko s popisi. Za popis, ki se nanaša na dializo in je v drugi mapi velja, da so tudi ta dela predmet razpisa in so pomotoma v napačni mapi. Ponudniki naj vrednost del v rekapitulaciji upoštevajo v okviru točke 1 DIALIZA.

VPRAŠANJE
Zdravo,
Ali za dializo ponudimo samo strojna in elektro dela? Ali gradbenih del za Dializo ni?
Ena Excelova datoteka popisov elektro je poškodovana, ne moremo je odpreti.

ODGOVOR
Naročnik je na vprašanje že odgovoril.

VPRAŠANJE
Spoštovani
Kdaj boste odgovorili na zastavljena vprašanja???

ODGOVOR
Naročnik je odgovoril na vsa vprašanja, prispela do 24. 1. 2018.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Med projektno dokumentacijo (Načrti) - DIALIZA, hemodializa teksti, načrt arhitekture, je popis za gradbena dela. Glede na to da tega popisa ni v skupni mapi, kjer so objavljeni vsi ostali popisi GOI del, nas zanima, če so tudi ta dela predmet razpisa?

ODGOVOR
Tudi ta dela so predmet razpisa in so pomotoma v napačni mapi. Ponudniki naj vrednost del v rekapitulaciji upoštevajo v okviru točke 1 DIALIZA.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
Znotraj popisov GOI del se nahaja Opomba: Vsak ponudnik mora sam preveriti pravilnost vstavljenih formul.
Ali pravilno razumemo, da v primeru, če celice nimajo pravilnih formul, napačno seštevanje ipd., lahko ponudniki sami popravimo formule (tabele) tako, da se bodo seštevki in zmnožki pravilno izračunali, pri čemer pa ponudniki sami ne smemo spremeniti opisov postavk in količin?
Hvala za hiter odgovor.

ODGOVOR
Tako je. Ponudniki lahko popravijo napačne formule, ne smejo pa spreminjati vsebine postavk.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko ponudimo samo sklop 3? Kako je z referencami za ta sklop - so potrebne?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročilo ni razdeljeno na sklope. Ponuditi je treba vsa razpisana dela.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na vašo navedbo v toči 7.3 razpisne dokumentacije o obveznem ogledu lokacije vas opozarjamo, da skladno z odločitvijo DKOM-a naročnik ne more postaviti zahteve za obvezni ogled.
Vljudno vas prosimo, da vašo zahtevo izbrišete.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je seznanjen z odločitvami DKom, ki pa je bila sprejeta ob upoštevanju določb ZJN-2. Zahteva je skladna z drugim odstavkom 74. člena ZJN-3. Naročnik kljub temu umika pogoj in navaja, da je ogled lokacije zaželen, ne pa obvezen. Ponudniki sami prevzemajo odgovornost za morebitno opustitev ogleda lokacije in se odpovedujejo vsakršnim zahtevkom iz naslova nepoznavanja lokacije, objekta, razmer na lokaciji, kjer se bodo izvajala razpisana dela, in drugih okoliščin, ki bi jih lahko predvideli ob samem ogledu.

VPRAŠANJE
Ali pravilno razumemo (kakor je tudi v skladu z veljavno zakonodajo), da je odgovorni vodja VSEH del oseba, ki izpolnjuje zakonsko določene pogoje za odgovornega vodjo vseh del za zahtevne objekte (posledično tudi katerekoli tehnične stroke), vodje posameznih del pa morajo biti ustreznih strok (kot npr. vodja elektro instalacijskih del mora biti elektro stroke)? Prosimo za nedvoumen odgovor.

ODGOVOR
Pravilno razumete zapisani pogoj. Odgovorni vodja vseh del je lahko vsakdo, ki izpolnjuje pogoje, kot so zapisani v točkah 8.3.1 in 8.3.3 razpisne dokumentacije, ne glede na smer izobrazbe. Odgovorni vodja posameznih del mora imeti izobrazbo ustrezne stroke, za katero bo opravljal predmetno delo.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni, glede na zapis v razpisni dokumentaciji, ki se nanaša na odgovornega vodjo vseh del, prosimo za pojasnilo naročnika, če je lahko odgovorni vodja vseh del tudi elektro stroke (u.d.i.e.), če seveda hkrati izpolnjuje pogoje ad 77.člen ZGO-1? Navedeno je v skladu z veljavno zakonodajo in mnenjem pristojne zbornice. Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Naročnik je na to vprašanje že odgovoril.

VPRAŠANJE
Spoštovani, ali pravilno razumemo, da moramo vpisati kaj nudimo in priložiti tehnično dokumentacijo zgolj pri opremi? Torej v zavihkih elektro, strojnih instalacij ter gradbenih in obrtniških del ni potrebno NIČ vpisovati in ni potrebno prilagati nobene tehnične dokumentacije?

ODGOVOR
Ponudnik mora izpolniti pri vseh postavkah v popisih kjer je to zahtevano in priložiti tehnično dokumentacijo skladno s točko 3. Rekapitulacija in ponudbeni predračun.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

med objavljeno projektno dokumentacijo ni načrtov stavbnega pohištva.
Prosimo, da objavite sheme, ki bodo skladne z popisom, da lahko pripravimo ustrezno ponudbo.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik je v objavo posredoval dopolnitev tehnične dokumentacije.

VPRAŠANJE
Spoštovani

Naročnika prosimo, da spremeni finančni pogoj SB6 v SB7, saj je imelo Ministerstvo za zdravje v zadnjem obdobju veliko razpisov, tudi večjih in bolj zahtevnih objektov, pa tega pogoja ni bilo. Omejevanje konkurence z takimi pogoji, ki ne odražajo sposobnosti izvajalca, da bo pogodbo uspešno zaključil so v neskladju z ZJN in imajo za posledico višje vrednosti ponudb kot bi bile sicer v kolikor je večja konkurenca. V luči dosedanjih razpisov Ministerstva za zdravje prosimo, da ta pogoj umakne oz. ga vsaj nadomesti s SB7.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik spreminja pogoj in dovoljujejo tudi bonitetno oceno SB7.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

Datoteke Excel popisa z naslovom: 03a_BS_Popis_elektroinstalacij_05 se ne da odpreti, ker je neveljavna oz. poškodovana.
Vljudno prosimo za ponovno objavo popisov.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik je v objavo ponovno poslal navedeno datoteko.

VPRAŠANJE
Prosimo za objavo načrtov gradbenih konstrukcij.
Lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik je v objavo posredoval dopolnitev tehnične dokumentacije.
Datum objave: 15.02.2018   09:13
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Po pregledu popisa kablov za bolnišnico Sežana smo ugotovili, da je v popisu predviden kabel NYY-J, ki ne ustreza zahtevam bolnišnic skladno z novimi direktivami.
Prosim, da ustrezno popravite popise.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Projekt PZI je bil delan v januarju 2016. V letu 2017 je prišla v veljavo nova regulativa. Potrebno je upoštevati novo gradbeno regulativo na področju kablov, in sicer Uredbo Sveta Evrope št. 305/2011 (CPR), ter SIST EN 50575 – Elektroenergetski, krmilni in komunikacijski kabli – Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru. Vsi močnostni kabli naj bodo brez halogenski razreda minimalno B2CA s1 d1 a1 (kot npr N2XH). Ravno tako naj bodo enakega razreda B2CA s1 d1 a1, tudi vsi ostali signalni, krmilni in kabli univerzalnega ožičenja.

VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali pravilno razumemo pri elektroinštalacijah, da lahko datoteko z imenom: ~$03a_BS_Popis_elektroinstalacij_05.xls.xlsx zanemarimo in uporabimo datoteko z imenom: 03b_BS_Popis_elektroinstalacij_05.xls ?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Pravilno razumete.

VPRAŠANJE
Spoštovani
Prosimo, da nam omogočite dodaten termin ogleda.
Hvala

ODGOVOR
Ogledi so mogoči do poteka roka za postavljanje vprašanj.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali lahko pri kompletih (kot npr. razdelilniki ali oprema ozvočenja) , ki so sestavljeni iz več elementov, navedemo le ceno kompleta, za ostale komponente, ki so vključene, pa vpišemo zgolj, da je všteto v ceni kompleta?

ODGOVOR
Cena naj bo za posamezno postavko pri vseh razpisanih delih.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na zapis v razpisni dokumentaciji (3.REKAPITULACIJA IN PONUDBENI PREDRAČUN, str. 50), ki se nanaša na zahtevo po vpisovanju ponujene opreme prosimo za jasen odgovor. Ali pravilno razumemo, da je potrebno vpisati v dokumentu 5_Fizioterapija.xls za vso tipsko in medicinsko opremo, v ostalih popisih pa tam, kjer je izrecno navedeno "NUDIMO"???


ODGOVOR
Pravilno razumete.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni, glede na število excelovih dokumentov/popisov, vas sprašujemo, da v primeru, da ne priložimo vseh v ponudbo, ali boste tako ponudbo označili kot nedopustno ali boste upoštevali, kot, da so vse cene iz manjkajočega dokumenta enake 0,00??

ODGOVOR
V primeru, da posamezen excelov dokument ne bo priložen ponudbi, bo takšna ponudba nedopustna, saj bo naročnik štel, da te postavke niso vključene v ponudbo. Predpostavka cene 0 se nanaša le na predložene popise z neizpolnjeno ceno.

VPRAŠANJE
Spoštovani, odgovor naročnika 'Glede obrtnih dovoljenj naročnik pojasnjuje, da so zahteve skladne z ZJN-3' je precej nekorekten. Naročnik mora poznati diskrecijsko pravico, ki izhaja iz ZJN-3 in se do takih vprašanj ponudnikov opredeliti! Prosimo za jasen odgovor.

ODGOVOR
Naročnik pogoja vpisa v ustrezen register ni postavil.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni, vezano na vaš odgovor ponudniku, ki se nanaša na dopolnjevanje ponudb v tehničnem delu (katalogi, tehnična dokumentacija), vas prosimo za jasen odgovor na sledeče vprašanje:
- Če pravilno vpišemo ponujeno opremo (kjer to naročnik to zahteva) in ne priložimo nobene tehnične dokumentacije, nas boste pozvali k dopolnitvi?


ODGOVOR
Tako je, vendar naročnik opozarja ponudnike, da je takšna dopolnitev mogoča zgolj enkrat, zato predlaga, da so natančni že pri pripravi ponudbe, ki jo bodo oddali. V primeru, da iz vpisa opreme ne bo enoznačno izhajalo, kaj je ponujeno, dopolnitev ne bo dopustna.

VPRAŠANJE
Spoštovani, vezano na objavljen popravek popisa elektroinstalacij, prosimo za pojasnilo in sicer:
1. v objavljenem popravku ste objavili 'popravek popisa' in sicer datoteko 03b_BS_Popis_elektroinstalacij_05. To je datoteka , ki se je v prvotno objavljenih popisih brez težav odprla. Prosimo za pojasnilo!
2. Potencialni ponudnik je opozoril na nedelujočo datoteko 03a_BS_Popis_elektroinstalacij_05. Če prav razumemo gre za dve različni datoteki (A in B)? Ali se motimo in je samo ena? Prosimo za pojasnitev in potencialno objavo manjkajoče datoteke v najkrajšem možnem času, saj moramo pripraviti ponudbo!!
3. Mogoče bi bilo smiselno, da objavite vsaj spisek excelovih datotek, ki jih je za dopustno ponudbo potrebno vključiti v rekapitulacijo.

ODGOVOR
Relevanten popis elektroinstalacij je zgolj v objavljeni datoteki 03b_BS_Popis_elektroinstalacij_05.xls.

VPRAŠANJE
Pozabili ste objaviti uro oddaje (pri spremenjenem datumu).?

ODGOVOR
Ura ni spremenjena, zato ni objavljena. Ostane v skladu s prvotno objavo.

VPRAŠANJE
Spoštovani
Lepo prosimo, da nam omogočite še en termin ogleda.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav

ODGOVOR
Ogledi so mogoči do poteka roka za postavljanje vprašanj.

VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo, da spremeni pogoj "Ponudnik je v zadnjih petih letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju ali podizvajalec, izvedel gradbeno obrtniška in inštalacijska dela in na podlagi izvedenih del pridobil uporabno dovoljenje na objektu razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena) v skupni vrednosti dela vsaj 1 MIO EUR z DDV.", tako da ga nadomesti z referenčnim objektom v zandjih sedmih letih, ali pa da dovoli doseganje reference z dvema ločenima referencama, katere skupna vrednost je višja od 1 milijona evrov z DDV.
Na ta način bo naročnik sledil smernicam javnega naročanja, zakonu o javnem naročanju in dosegel večje število merodajnih ponudb.

ODGOVOR
Naročnik bo priznal reference za obdobje 7 let. V preostalem delu se pogoj ne spremeni.

VPRAŠANJE
zap št. 3.17., Laser
Ali se lahko ponudi laser, ki deluje z drugimi valovnimi dolžinami? V kolikor ne, ali se lahko ponudi laser napredne tehnologije, ki deluje z višjimi izhodnimi močmi in nekoliko drugačnimi karakteristikami?

zap št. 3.6., šifra ŠKRN, Štiricelična kopel za kopeli rok in nog
Na tržišču nismo našli kadi, ki jo opisujete. Ali se lahko ponudi 4-celično kad kot npr. Trautwein Wörishofen tip GI-VZ?
V razpisu ni navedeno ali mora kad vsebovati ročni tuš za čiščenje. Ali ga je potrebno vključiti v ponudbo?

zap. št. 3.3., šifra TRAK, Aparat za izvajanje trakcije
V popisu je naveden dodatek zanka za vratno trakcijo in dodatek za vratno trakcijo. Prosimo za potrditev, da se ponudi oba dodatka in je kot dodatek za vratno trakcijo mišljen dodatek, ki omogoča trakcijo brez pritiska na temporomandibularni sklep (brez prenašanja sile preko brade).

zap. št. 3.3. Ali mora biti aparat za izvajanje trakcije kompatibilen s trakcijsko mizo in nameščen na trakcijsko mizo pod zap. št. 3.2., šifra TMTR?

ODGOVOR
- zap. št. 3.17: Ker ni navedenih karakteristik, naročnik ne more podati konkretnega odgovora.
- zap. št. 3.6: 4-celična kad Trautwein Wörishofen tip GI-VZ tip GI-VZ ne ustreza zahtevam iz opisa. Na tržišču so kadi, ki jih lahko ponudite po opisu.
- zap. št. 3.3: Ponuditi je potrebno oba dodatka.
- zap. št. 3.3: Da. Aparat za izvajanje trakcije mora biti kompatibilen s trakcijsko mizo.


VPRAŠANJE
zap. št. 3.17., Laser
Ali se lahko ponudi laser, ki deluje z napredno lasersko tehnologijo in sinhronizacijo različnih valovnih dolžin, ter zaradi napredne tehnologije še z višjo izhodno močjo 75W?

ODGOVOR
Ker ni navedenih karakteristik, naročnik ne more podati konkretnega odgovora.Datum objave: 15.02.2018   09:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na to, da spremljamo vaše razpise in načeloma pri vseh razpisih zahtevate določene pogoje, smo pri zadevnem JN opazili, da pri Obrazcu št. 9 - Seznam, navedba tehničnega osebja, predvidenega za izvedbo javnega naročila ne zahtevate imena, priimka in ostalih pogojev, ki so ponavadi potrebni za odgovornega vodjo strojno inštalacijskih del.
Ali je prišlo do pomote ali ste to zahtevo namenoma izpustili?
V kolikor ste jo izpustili namenoma vas prosimo za utemeljitev.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik med pogoji ni določil nominacije odgovornega vodje za strojne inštalacije, zato ta oseba ni navedena na Obrazcu št. 9.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. pri tipski opremi, postavka 2.12. toaletni komplet za umivalnik sta dve izmed postavk: nosilec za dispenzer za tekoče milo in nosilec za dispenzer za dezinfekcijsko sredstvo. Za oba dispenzerja ne navajate enakih zahtev, kar mislimo, da ni smiselno in tudi zahteva glede dolžine ročice za proženje mila oz. dezinfekcijskega sredstva ni definirana kot bi morala biti. Ne navajate, ali merite ročico v celoti ali le del, ki sega preko dozatorja.

V izogib težavam vas prosimo, da potrdite, da bodo za ustrezne spoznani nosilci za dispenzerje za tekoče milo in dezinfekcijsko sredstvo, katerih ročica v celoti meri med 17 in 19 cm.

2. Prosimo, da podate odgovor, ali pri postavki 2.12. toaletni komplet za umivalnik ponudniki navajamo proizvajalce, tipe in kataloške številke za vse zapisane artikle, torej za:
- nosilec za dispenzer za tekoče milo
- dispenzer za dezinfekcijsko sredstvo
- podajalnik papirnatih brisač
- vpenjalni okvir za PVC vrečko
- ogledalo


Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
1. DA.
2. Navedite zahtevane podatke za vse zapisane artikle.