Dosje javnega naročila 010344/2017
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve čiščenja zunanjih površin, zimske službe in košnje skupnih površin na mejnih prehodih na Območju PU Celje in PU Maribor za 24 mesecev
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 236.871,80 EUR

JN010344/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.12.2017
JN010344/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.01.2018
JN010344/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.02.2018
JN010344/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.03.2018
JN010344/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.04.2018
JN010344/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.04.2018
Zahtevek za revizijo

    JN010344/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 245-512298
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://edrazbe.gov.si/edrazba/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve čiščenja zunanjih površin, zimske službe in košnje skupnih površin na mejnih prehodih na Območju PU Celje in PU Maribor za 24 mesecev
Referenčna številka dokumenta: 4300-152/2017 ODZIM-36/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90610000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve čiščenja zunanjih površin, zimske službe in košnje skupnih površin na mejnih prehodih na Območju PU Celje in PU Maribor za 24 mesecev
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: mejni prehodi na območju PU Celje in PU Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve čiščenja zunanjih površin, zimske službe in košnje skupnih površin na mejnih prehodih na Območju PU Celje in PU Maribor za 24 mesecev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
PP 153429 Sklad za notranjo varnost ISF-EU
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
1. Gospodarskemu subjektu in osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.
2. Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.
3. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.
4. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ne sme biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
5. Gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 UPB-2, v nadaljevanju ZIntPK) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
1. Ponudnik je v zadnjih petih letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil, kvalitetno in pravočasno izvedel najmanj eno storitev, ki zajema čiščenje, zimske službe in košnjo na skupnih površinah, na podlagi zaključenih ali še aktivnih pogodb v skupni pogodbeni vrednosti storitev vsaj 40.000,00 EUR z DDV.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Ves čas izvajanja tega naročila mora biti zagotovljen najmanj naslednji kader, ki izpolnjuje navedena pogoje.
1. en polkvalificirani delavec, ki ima najmanj končano osnovno šolo in eno leto delovnih izkušenj na področju čiščenja prostorov in okolice.
2. dva kvalificirana delavca, ki imata končano najmanj dveletno poklicno šolo III. stopnje, smeri avtomehanik, strojnik ali upravljalec vozil, vozniško dovoljenje F kategorije ter najmanj eno leto delovnih izkušenj pri upravljanju strojev in naprav, ki so potrebni za izvedbo tega javnega naročila in so navedeni v 7. členu vzorca pogodbe.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Izvedena bo obratna elektronska dražba, na katero bodo povabljeni ponudniki katerih ponudbe bodo dopustne ali bodo nedopustne samo iz razloga, ker presegajo naročnikova zagotovljena sredstva.
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.01.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 23.08.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.01.2018   10:30
Kraj: V aplikaciji e-Dražba.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.02.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.12.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.01.2018   13:00
1. VPRAŠANJE
Spoštovani,
ogled določenih lokacij je obvezen, prosimo če se lahko možnost ogleda podaljša do vključno 19.01.2018.
Hvala že vnaprej!

ODGOVOR
S tem odgovorom naročnik spreminja prvo poved drugega odstavka točke 8.3 (Ogledi lokacij) Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe tako, da se glasi: »Oglede lokacij ponudniki opravijo v času od objave tega povabila za oddajo ponudb do vključno 12. 1. 2018.«

Ostala določila razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjena.Datum objave: 08.01.2018   12:39
2. VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji ne najdemo exc. tabele za vnos cen oz. Tabele - Predračun. Prosim za objavo le te.
Lp

ODGOVOR
V skladu s tretjim odstavkom točke 12.1 (Ponudbena dokumentacija) navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe, se tabela za vnos cen nahaja v aplikaciji e-Dražba.Datum objave: 10.01.2018   10:31
3. VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede potrdil iz ogledov imamo vprašanje ali bo ustrezno potrdilo, ki ga potrdi odgovorna oseba upravnika mejnih prehodov?
Hvala in lp


ODGOVOR
Potrdilo, ki ga potrdi odgovorna oseba - upravnik mejnih prehodov, je ustrezno.Datum objave: 10.01.2018   10:32
4. VPRAŠANJE
Spoštovani,
v kolikor oglede potrdi upravnik mejnega prehoda na obrazcu ne bo žig mejnega prehoda, ampak upravnikov žig.
Ali bo to ustrezno?
lp

ODGOVOR
Za potrdilo, ki ga potrdi upravnik mejnega prehoda velja upravnikov žig ali žig mejnega prehoda. Oba žiga sta veljavna.Datum objave: 18.01.2018   10:59
OBVESTILO:
Naročnik je spremenil razpisno dokumentacijo v delu, ki se tiče roka za postavljanje vprašanj, roka za oddajo ponudb in roka za odpiranje ponudb za predmetno naročilo, in sicer:
nov rok za postavljanje vprašanj je 2. 2. 2018 do 10. ure
nov rok za predložitve ponudbe v aplikaciji e-Dražbe je do dne 13. 2. 2018 do vključno 10. ure.
nov rok za odpiranje ponudb bo dne 13. 2. 2018 ob 12. uri.

V tem delu bo tudi objavljena sprememba obvestila o naročilu objavljenega na Portalu JN št. JN010344/2017-B01 in v dodatku k Uradnemu listu EU z oznako 2017/S 245-512298.

S tem obvestilom naročnik spreminja prvo poved drugega odstavka točke 8.3 (Ogledi lokacij) Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe in odgovor na vprašanje št. 1 z dne, 5. 1. 2018, ob 13. uri, tako, da se glasi: »Oglede lokacij ponudniki opravijo v času od objave tega povabila za oddajo ponudb do vključno 30. 1. 2018.«


Datum objave: 23.01.2018   14:48
Obvestilo:
Naročnik je na svoji spletni strani na naslovu: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila#narocilo_564_557 objavil spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Prav tako je v elektronskem informacijskem sistemu e-Dražba pripravil novo elektronsko dražbo v skladu s spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Datum objave: 29.01.2018   12:56
VPRAŠANJE
Prosimo za razlago storitve košnje in obrezovanje nabrežin in berm.
Glede na videno in po prejetih informacijah se ta storitev dosedaj še ni izvajala. Berme so popolnoma neurejene, na njih je polno gradbenega materiala in ostankov sečnje (kosi betona, gradbene mreže,). Obrez grmovja na bermah je bil izveden na višini cca 20 do 30 cm od tal.
Prosim za inf. točno katere površine se kosijpo in katere na katerih se le obrezuje grmovje. Na bermah je košnja izvedljiva, ko bo trenutni izvajalec uredil teren in pospravil za seboj odpad.
Kakšen smisel je v košnji strmih brežin, ki se dosedaj od kar stoji mejni prehod, še ni izvajalo?

Glede na število m2, ki ste jih navedli v dokumentaciji se kvadrature na sklada z videnim.
Opisano je, da se storitev izvaja na nabrežinah ob lokalni cesti in ob avtocesti.
Nabrežina ob lokalni cesti zg. Gruškovje (gledano levo v smeri Hrvaške) nam je jasna.
Katere pa so brežine ob avtocesti, saj brežine in berme na desni strani v smeri Hrvaške niso znotraj ograje oz so omejen z gozdom daleć zgoraj...
Prosimo za natančne informacije o površinah, ki se bodo urejali kot tudi o točnih m2.

Menimo pa, da ta storitev, ki je tako specifična in zahtevna ne bi smela boti v sklopu del čiščenja mejnih prehodov ampk kot samostojna storitev in ločen razpis.
ODGOVOR
Berme in brežine se urejajo. Do uvedbe izvajalca v delo bo teren očiščen in pripravljen.
Kosijo in vzdržujejo se samo površine, ki ne bodo obdelane s cementnim nanosom.
Izračun m2 površin je potrjen s strani projektanta in zajema samo območje mejnega prehoda Gruškovje
Datum objave: 29.01.2018   15:15
VPRAŠANJE
Prosimo za razloga razpisnega pogoja "kadrovska sposobnost" in sicer v postavki "dva kvalificirana delavca", ki morata imeta najmanj dveletno poklicno šolo III. katregorije.
Tu se nam poraja dvom v enkost vseh ponudnikov saj za pridobitev F kategorije ne potrebuješ nobene izobrazbe, še posebej ne takšne kot jo vi pogojujete. NAmreč razumemo, da zahtevate izkušenega upravljavca traktorja s priključki ki ima F kategorijo, vse ostalo pa je neumnost oz nekomu pisano na kožo oz pripravljeno za nekoga.
Kot potencialni ponudnik imamo ustezen kader z večletnimi izkušnjami pri izvajanju zimske službe za razne občine in nikoli in nikjer ni nihče zahteval, da mora ineti voznik traktorja posipalca šolo za avtomehanika ipd.
Lokalni kmetje, ki že več let opravljajo zimsko službo za obmejne občine potemtakem niso več sposobni izvajati tega dela, ker so po izobrazbi nekaj čisto drugega oz so kmetje ali kmetijski tehniki...
Prosimo, da pogoje o izobrazbi spremenite ali odstranite in ostanete pri pogoju F kategorije z izkušnjami. V nasprotnem primeru bomo primorani ustrezno ukrepati pri pristojnih službah.

ODGOVOR

V zvezi z navedenim vprašanjem bo naročnik pripravil spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila


Datum objave: 02.02.2018   12:47
OBVESTILO:
Naročnik je spremenil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila v delu, ki se tiče Kadrovskih pogojev oziroma sposobnosti.
Podaljšal je tudi roke za postavljanje vprašanj, za oddajo ponudb in za odpiranje ponudb za predmetno naročilo
in sicer:
nov rok za postavljanje vprašanj bo 9. 2. 2018 do 10. ure
nov rok za predložitev ponudbe v aplikaciji e-Dražbe bo dne 15. 2. 2018 do vključno 10. ure.
nov rok za odpiranje ponudb bo dne 15. 2. 2018 ob 12. uri.

V zvezi s tem bo objavljena sprememba obvestila o naročilu objavljenega na Portalu JN št. JN010344/2017-B01 in v dodatku k Uradnemu listu EU z oznako 2017/S 245-512298.


Datum objave: 07.02.2018   11:49
Pojasnilo:
Naročnik je na svoji spletni strani na naslovu: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila#narocilo_564_557 objavil spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Prav tako je v elektronskem informacijskem sistemu e-Dražba popravil roke za oddajo in odpiranje ponudb.