Dosje javnega naročila 010333/2017
Naročnik: OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
Gradnje: Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Gorica
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 229.505,58 EUR

JN010333/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.12.2017
JN010333/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.01.2018
JN010333/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.02.2018
JN010333/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.02.2018
JN010333/2017-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 10.07.2018
JN010333/2017-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 10.07.2018

    JN010333/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRŠKO
Cesta krških žrtev 14
8270
SI
Krško
Slovenija
Suzana Horvatiček
suzana.horvaticek@krsko.si
+386 74981303

Internetni naslovi
http://www.krsko.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/235168/RD_Agromelioracija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Gorica
Referenčna številka dokumenta: 430-96/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je "Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Gorica".
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Krško
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je »Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Gorica«.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru slabih vremenskih razmer ali nepredvidenih okoliščin ali druge višje sile.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.01.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.03.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.01.2018   12:00
Kraj: Strokovna komisija naročnika bo opravila javno odpiranje ponudb v sejni sobi »D« v prostorih naročnika (II. nadstropje).

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.01.2018   12:00

Dodatne informacije:
Ponudniki lahko zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije posredujejo naročniku zgolj preko za to namenjenega obrazca na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), pri objavi predmetnega javnega naročila. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila naročnik ni dolžan odgovoriti.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
V skladu z določili Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA KRŠKO
Cesta krških žrtev 14
8270
Krško
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.12.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.01.2018   12:15
VPRAŠANJE
Gospodarski subjekt je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za oddajo ponudb vsaj dvakrat (2x) uspešno izvedel istovrstna dela s področja nizke gradnje in bil kot izvajalec pozitivno ocenjen - kaj pomeni istovrstna dela s področja nizke gradnje? Ustreza referenca za gradnjo cest, pločnikov, kanalizacije,...?

ODGOVOR

Za ustrezno referenco se šteje gradnja cest in ostale infrastrukture pri katerih so se izvajala zemeljska dela.


Datum objave: 04.01.2018   12:16
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Glede na popis del menimo, da pod istovrstna dela za ustrezno referenco šteje rekonstrukcija oz. izgradnja ceste in tudi vsi ostali objekti pri katerih so se izvajala zemeljska dela.
Prosimo naročnika, da potrdi, da si pravilno razlagamo istovrstna dela.


V naprej hvala

ODGOVOR

Za ustrezno referenco se šteje gradnja cest in ostale infrastrukture pri katerih so se izvajala zemeljska dela.


Datum objave: 04.01.2018   12:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Naročnik pod tehnično in strokovno sposobnost pod pogojem 1. zahteva: Gospodarski subjekt je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za oddajo ponudb vsaj dvakrat (2x) uspešno izvedel istovrstna dela s področja nizke gradnje in bil kot izvajalec pozitivno ocenjen. Vrednost referenčnega posla mora znašati najmanj 200.000,00 EUR z DDV.

Kaj se lahko upošteva kot istovrstna dela s področja nizke gradnje? Ali je ustrezna referenca tudi izgradnja ceste, ali sanacija plazov....

Prav tako nas zanima kaj se lahko upošteva za ustrezno referenco za odgovornega vodjo del, ki pa navaja primerljive gradnje kot je predmet tega javnega naročilo.

Hvala za pojasniloODGOVOR

Za ustrezno referenco se šteje gradnja cest in ostale infrastrukture pri katerih so se izvajala zemeljska dela. Tudi za odgovornega vodjo del se bodo upoštevale reference, da je sodeloval pri gradnji cest in ostali infrastrukturi pri katerih so se izvajala zemeljska dela.Datum objave: 05.01.2018   11:06
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Ali lahko ponudniki priloži že predhodno potrjena referenčna potrdila v fotokopijah, ki vsebinsko izkazujejo zahtevana referenčna dela.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Da, lahko predložite fotokopije že predhodno potrjenih referenčnih potrdil.