Dosje javnega naročila 010428/2017
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvedba strokovnega nadzora nad izvajanjem GOI del pri rekonstrukciji objekta »Ureditev Galerija Cukrarna« ter nad dobavo in montažo pohištva in opreme
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 109.653,60 EUR

JN010428/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.12.2017
JN010428/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2018
JN010428/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.06.2018
JN010428/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.07.2018
JN010428/2017-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 07.11.2018
JN010428/2017-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 23.07.2020
JN010428/2017-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 24.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN010428/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 248-523305
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Zoran Kalaković
zoran.kalakovic@ljubljana.si
+386 13064408
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/235494/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_JN_-_nadzor_Galerija_Cukrarna.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba strokovnega nadzora nad izvajanjem GOI del pri rekonstrukciji objekta »Ureditev Galerija Cukrarna« ter nad dobavo in montažo pohištva in opreme
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba strokovnega nadzora nad izvajanjem GOI del pri rekonstrukciji obstoječega objekta Cukrarna s pripadajočo zunanjo ureditvijo ter dobavo in montažo pohištva in opreme
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba strokovnega nadzora nad izvajanjem GOI del pri rekonstrukciji obstoječega objekta Cukrarna s pripadajočo zunanjo ureditvijo ter dobavo in montažo pohištva in opreme. Mestna občina Ljubljana želi v objektu Cukrarne urediti sodobni galerijski prostor, ki bo predstavljal popestritev ponudbe na področju vizualne in likovne umetnosti. Kvalitetno zasnovani prostori znotraj objekta bodo omogočali prilagodljivost za izvedbo razstav in drugih spremljevalnih programov. Razen kulturne, gospodarske in socialne oživitve, bo tako zasnovan objekt, skupaj s svojo urejeno okolico, predstavljal tudi širitev samega ožjega mestnega središča.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in sicer z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb.
II.2.14 Dodatne informacije
Če naročnik v okviru javnega razpisa za pridobitev sredstev iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb 6.3. za projekt »Ureditve Galerije Cukrarna« v roku 1 (enega) leta po sklenitvi te pogodbe, ne sklene z Republiko Slovenijo Pogodbe o sofinanciranju za plačilo izvedbe del, ki so predmet tega javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.01.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 08.03.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.01.2018   11:00
Kraj: Mestna uprava Mestne občine Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.01.2018   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.12.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.01.2018   15:00
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Referenca za odgovornega nadzornika s področja geomehanike v višini 6 mio EUR za vrednost GOI del in pridobljeno uporabno dovoljenje je s strani samega nadzornika izredno težko pridobljena, saj nadzornik po končanju del redko sodeluje do konca projekta. Predlagamo, da investitor omeji vrednost geomehanskih del in ne GOI. Lep dan

ODGOVOR
Reference za odgovornega nadzornika s področja geomehanike, katere so podane v razpisni dokumentaciji, ostanejo nespremenjene.Datum objave: 16.01.2018   10:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za okvirno vrednost investicije.
Hvala

ODGOVOR
V veljavnem Zakonu o javnem naročnju ni določena obveznost naročnika, da mora višino ocenjene vrednosti navesti v objavi obvestila o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji, zato naročnik ne bo objavil ocenjene vrednosti gradbeno-obrtniških del, ki so predmet strokovnega nadzora.Datum objave: 16.01.2018   10:52
VPRAŠANJE
Spoštovani zanima nas. Ali lahko ista oseba nastopa kot ogovorni vodja nadzora, odgovorni nadzornik gradbenih in obrtniških del ter odgovorni nadzornik za geomehaniko? Pri do sedaj izvedenih investicijah je lahko ista oseba vedno nastopala v vseh teh navedenih funkcijah. Zanima nas tudi ali je dovolj, da potrdimo priložen vzorec za dobro izvedbo pogodbenih del ali moramo to imeti potrjeno s strani banke oz. zavarovalnice. Naslednje zanima nas tudi kako je z zavarovanjem odgovornosti? Ali moramo imeti že v času oddaje ponudbe zavarovano odgovornost v višini 100.000 EUR? Ali lahko to zavarovanje sklenemo pred začetkom izvajanja pogodbe? Če moramo imeti zavarovanje že v času oddaje ponudbe ali je dovolj izjava zavarovalnice, da bo v primeru izbora jamčila za odgovornost. Ker je sklenitev pogodbe vezana na sofinanciranje in še ni znano ali bo dejansko prišlo do izvedbe so vsa ta naša vprašanja povezana, kar z visokimi stroški (zavarovanje odgovornosti 100.000,00 EUR,..). Prosimo, če lahko omilite vaše zahteve.

ODGOVOR
Določila iz razpisne dokumentacije glede odgovornega vodje nadzora in odgovornih nadzornikov po posameznih strokah ostanejo nespremenjena.
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v fazi oddaje ponudbe ni potrebno potrjevati s strani banke oz. zavarovalnice.
Ponudniki morajo imeti ves čas svojega poslovanja oziroma izvajanja storitev po tem JN zavarovano svojo odgovornost v višini 100.000 EUR – to pomeni tudi v času oddaje ponudbe. Pogoji o zavarovanju, ki so zapisani v razpisni dokumentaciji ostanejo nespremenjeni.Datum objave: 23.01.2018   13:15
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zanima me ali so lahko referenčna potrdila za kadre potrjena s strani naročnika ob zaključku posla ali morajo biti pridobljena na novo s tekočim datumom?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Referenčna potrdila so lahko potrjena s strani naročnika ob zaključku posla, vendar morajo referenčna potrdila vsebovati vse podatke kot so zahtevani v prilogi 6/1 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila številka 430-2551/2017-4 z dne 22.12.2017.Datum objave: 23.01.2018   13:15
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Referenca za odgovornega nadzornika s področja geomehanike v višini 6 mio EUR za vrednost GOI del in pridobljeno uporabno dovoljenje je s strani samega nadzornika izredno težko pridobljena, saj nadzornik po končanju del redko sodeluje do konca projekta. V praksi je tudi tako, da se geomehanski nadzor zeloooo redko izvaja zato predlagamo, da investitor omeji vrednost geomehanskih del in ne GOI del oziroma umakne zahtevo po vrednosti za GOI dela ali pa za geomehanika zahteva le eno referenco (brez meril), kot pogoj in ne dve, kot za ostale nadzornike posamenznih del, saj je tega bistveno manj, kot ostalega nadzora.

Lep dan

ODGOVOR
Reference za odgovornega nadzornika s področja geomehanike, katere so podane v razpisni dokumentaciji, ostanejo nespremenjene.