Dosje javnega naročila 010447/2017
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: Nadgradnja železniške postaje Maribor, nadgradnja železniške postaje Maribor Tezno in nadgradnja progovnega odseka Maribor - Počehova
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 55.497.943,70 EUR

JN010447/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.12.2017
JN010447/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.01.2018
JN010447/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.02.2018
JN010447/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.06.2018
JN010447/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.09.2018
JN010447/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2018
Zahtevek za revizijo

    JN010447/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 249-524834
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Matjaž Kovač
matjaz.kovac@gov.si
+386 22341430
+386 22341495

Internetni naslovi
http://www.di.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadgradnja železniške postaje Maribor, nadgradnja železniške postaje Maribor Tezno in nadgradnja progovnega odseka Maribor - Počehova
Referenčna številka dokumenta: 43001-412/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Nadgradnja železniške postaje Maribor, nadgradnja železniške postaje Maribor Tezno in nadgradnja progovnega odseka Maribor - Počehova
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 36.504.071,14 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor z okolico
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadgradnja železniške postaje Maribor, nadgradnja železniške postaje Maribor Tezno in nadgradnja progovnega odseka Maribor - Počehova
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 36.504.071,14 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 22
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
EU kohezijski sklad 2431-16-0007
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
glej razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
glej razpisno dokumentacijo

Najnižje ravni morebitnih standardov:
glej razpisno dokumentacijo

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
glej razpisno dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.02.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.02.2018   11:00
Kraj: DRSI. KOPITARJEVA 5, MARIBOR

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
ZAKONITI ZASTOPNIKI IN POOBLAŠČENCIOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.02.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
ZPVPJN
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.12.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.01.2018   16:49
JN010447/2017-B01 - Nadgradnja železniške postaje Maribor, nadgradnja železniške postaje Maribor Tezno in nadgradnja progovnega odseka Maribor - Počehova, datum objave: 28.12.2017 (EU 2 - SL - Obvestilo o naročilu) - sklop 1

Datum prejema: 08.01.2018 10:15
Ali bo Naročnik organiziral ogled trase?
Odgovor: Naročnik ne bo organiziral skupnega ogleda trase.

Datum prejema: 08.01.2018 10:15
Razpisna dokumentacija je bila objavljena v času praznikov. Zaradi obsežne RD le-ta ni bila v celoti objavljena in je bilo potrebno posebej pridobiti IDZ in IZN načrte. Zaradi zahtevnosti ponudbe naročnika naprošamo, da rok oddaje ponudbe podaljša za tri tedne.
Odgovor: Rok za oddajo ponudbe se podaljša na 26.2.2018.

Datum prejema: 04.01.2018 17:51
Spoštovani, v tehničnih pogojih pod št. 2.8.11 Mehanizacija, orodja in ostala oprema izvajalca navajate sledeče:

Izvajalec je dolžan za nemoteno izvajanje del zagotoviti ustrezno tirno mehanizacijo in splošno gradbeno mehanizacijo na način in v obsegu, ki zagotavlja izvedbo vseh pogodbenih del v obsegu in rokih, kot so določeni v pogodbi oziroma razpisni dokumentaciji.Za izvedbo del na voznem omrežju oziroma vlečenje vodnikov mora ponudnik razpolagati z ustrezno mehanizacijo in skrbeti, da je na razpolago, ko je potrebna.
Za izvajanje del na voznem omrežju mora izvajalec razpolagati vsaj z:
- Specialnim sestavom oziroma vlakom za vlečenje vodnikov, katerih maksimalna vlečna kapaciteta ne presega 60% skupne pretržne sile voznega voda do 440 mm2 (2 x nosilna vrv 120 mm2 in 2 x kontaktni vodnik 100 mm2). Specialni vlak mora biti opremljen z zategovalnimi napravami, ki omogočajo vlečenje vodnikov pri konstantni zatezni sili v vodnikih;
- Eno ali več težkih motornih drezin opremljeno za delo na voznem omrežju;
- Več samohodnih vozičkov za delo na voznem omrežju;
- Vagoni za skladiščenje in prevoz materiala, opreme in naprav;
Celotna zgoraj navedena mehanizacija mora biti sposobna montaže novega voznega voda do 440 mm2 in sicer najmanj 1 km voznega voda v času krajšem od 180 minut.
Ponudnik je dolžan že v ponudbi navesti zahtevano mehanizacijo in za vsako posebej priložiti dokazilo, da je posamezno vozilo registrirana oziroma ima veljavno dovoljenje za vožnje po železniških progah države članice EU ali pridružene članice EU.
Izvajalec nosi vse stroške zavarovanja in varovanja mehanizacije ter nosi tveganje povezano z okvaro mehanizacije.
Strošek transporta mehanizacije med samim izvajanjem del znotraj postaje ali odseka proge bremeni Izvajalca.
Določena gradbena dela za izvedbo voznega omrežja (izvedba temeljev, postavitev drogov..) se lahko opravljajo tudi brez specializirane tirne mehanizacije, a z drugo ustrezno mehanizacijo in opremo za izvajanje gradbenih del. V kolikor je mogoče se ta dela izvajajo brez posebnih namenskih zapor za le ta dela.
Za odvoz odvečnega material pri izvajanju gradbenih del, mora Izvajalec zagotoviti ustrezno število vagonov ali cestnih transportnih sredstev.
Izvajalec lahko skladišči svojo opremo, material in naprave v vagonih.
Izvajalec nosi vse stroške transporta, zavarovanja in varovanja mehanizacije med in izven izvajanja del ter nosi vso finančno tveganje povezano z okvaro mehanizacije. Strošek podaljšanja zapor proge zaradi okvare tirne delovne mehanizacije bremeni v celoti Izvajalca.
Skladno z Zakonom o varnosti v železniškem prometu (ZVZeIP) Ur.i. RS, št. 61/2007, Spremembe Ur.l. RS št. 21/2010 , 36/2010-UPB1, 60/2011, Zadnje uradno prečiščeno besedilo(UPB) Ur.l. št.36/2010-UPB1, mora ponudnik zagotoviti prevoz svoje mehanizacije na delovišče (zapora tira ali proge-Prometni pravilnik 162. člen) pri čemer mora še posebej upoštevati 17. ter 18. člen omenjenega zakona. Samostojno gibanje mehanizacije je dovoljeno le na območju mesta odobrene zapore proge ali tira.
V kolikor Izvajalec prevoza mehanizacije do mesta zapore proge oziroma delovišča v skladu z zgoraj navedenimi zahtevami ne more zagotoviti sam, mora za to na lastne stroške predvideti prevoznika, ki ga bo pripeljal na mesto zapore oziroma delovišče in po končani zapori proge nazaj na mesto gariranja.
V primeru, ko mehanizacija oziroma del mehanizacije, ni v lasti ponudnika (ponudnika v skupnem nastopu ali podizvajalca) je potrebno v Ponudbi priložiti tudi najemne pogodbe za omenjeno mehanizacijo.
Za vso tirno delovno mehanizacijo je potrebno v Ponudbi priložiti vsa dokazila v zvezi z registracijo oziroma veljavna dovoljenja za vožnjo po železniških progah vsaj ene članice EU.

VPRAŠANJE ali zadostuje pismo o nameri za najem, ker je pogodba za najem lahko podpisana le v primeru pridobitve posla?
Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.
Odgovor: Namesto najemne pogodbe lahko ponudnik predloži ali predpogodbo ali pa pogojno sklenjeno najemno pogodbo (s pogojem vezanim na sklenitev pogodbe z naročnikom).
Tč. 2.8.11 Posebnih tehničnih pogojev se spremeni, da glasi:

»2.8.11. Mehanizacija, orodja in ostala oprema izvajalca
Izvajalec je dolžan za nemoteno izvajanje del zagotoviti ustrezno tirno mehanizacijo in splošno gradbeno mehanizacijo na način in v obsegu, ki zagotavlja izvedbo vseh pogodbenih del v obsegu in rokih, kot so določeni v pogodbi oziroma razpisni dokumentaciji.
Za izvajanje del na tirnih napravah mora izvajalec razpolagati vsaj z:
- linijski nivelirni ravnalnik (linijsko podbijalko)
- kretniški nivelirni stroj (kretniško podbijalko)
- plug za ravnanje, pluženje, pometanje tirne grede
- vlak za prevoz, razklad/naklad tirnic
- vagoni za prevoz tolčenca
- varilna garnitura z usposobljenim in atestiranim osebjem za rezanje tirnic in alumotermitsko varjenje tirnic

Za izvedbo del na voznem omrežju oziroma vlečenje vodnikov mora ponudnik razpolagati z ustrezno mehanizacijo in skrbeti, da je na razpolago, ko je potrebna.
Za izvajanje del na voznem omrežju mora izvajalec razpolagati vsaj z:
- Specialnim sestavom oziroma vlakom za vlečenje vodnikov, katerih maksimalna vlečna kapaciteta ne presega 60% skupne pretržne sile voznega voda do 440 mm2 (2 x nosilna vrv 120 mm2 in 2 x kontaktni vodnik 100 mm2). Specialni vlak mora biti opremljen z zategovalnimi napravami, ki omogočajo vlečenje vodnikov pri konstantni zatezni sili v vodnikih;
- Eno ali več težkih motornih drezin opremljeno za delo na voznem omrežju;
- Več samohodnih vozičkov za delo na voznem omrežju;
- Vagoni za skladiščenje in prevoz materiala, opreme in naprav;
Celotna zgoraj navedena mehanizacija mora biti sposobna montaže novega voznega voda do 440 mm2 in sicer najmanj 1 km voznega voda v času krajšem od 180 minut.
Ponudnik je dolžan že v ponudbi navesti zahtevano mehanizacijo in za vsako posebej priložiti dokazilo, da je posamezno vozilo registrirana oziroma ima veljavno dovoljenje za vožnje po železniških progah države članice EU ali pridružene članice EU.
Izvajalec nosi vse stroške zavarovanja in varovanja mehanizacije ter nosi tveganje povezano z okvaro mehanizacije.
Strošek transporta mehanizacije med samim izvajanjem del znotraj postaje ali odseka proge bremeni Izvajalca.
Določena gradbena dela za izvedbo voznega omrežja (izvedba temeljev, postavitev drogov..) se lahko opravljajo tudi brez specializirane tirne mehanizacije, a z drugo ustrezno mehanizacijo in opremo za izvajanje gradbenih del. V kolikor je mogoče se ta dela izvajajo brez posebnih namenskih zapor za le ta dela.
Za odvoz odvečnega material pri izvajanju gradbenih del, mora Izvajalec zagotoviti ustrezno število vagonov ali cestnih transportnih sredstev.
Izvajalec lahko skladišči svojo opremo, material in naprave v vagonih.
Izvajalec nosi vse stroške transporta, zavarovanja in varovanja mehanizacije med in izven izvajanja del ter nosi vso finančno tveganje povezano z okvaro mehanizacije. Strošek podaljšanja zapor proge zaradi okvare tirne delovne mehanizacije bremeni v celoti Izvajalca.
Skladno z Zakonom o varnosti v železniškem prometu (ZVZeIP) Ur.i. RS, št. 61/2007, Spremembe Ur.l. RS št. 21/2010 , 36/2010-UPB1, 60/2011, Zadnje uradno prečiščeno besedilo(UPB) Ur.l. št.36/2010-UPB1, mora ponudnik zagotoviti prevoz svoje mehanizacije na delovišče (zapora tira ali proge-Prometni pravilnik 162. člen) pri čemer mora še posebej upoštevati 17. ter 18. člen omenjenega zakona. Samostojno gibanje mehanizacije je dovoljeno le na območju mesta odobrene zapore proge ali tira.
V kolikor Izvajalec prevoza mehanizacije do mesta zapore proge oziroma delovišča v skladu z zgoraj navedenimi zahtevami ne more zagotoviti sam, mora za to na lastne stroške predvideti prevoznika, ki ga bo pripeljal na mesto zapore oziroma delovišče in po končani zapori proge nazaj na mesto gariranja.
V primeru, ko mehanizacija oziroma del mehanizacije, ni v lasti ponudnika (ponudnika v skupnem nastopu ali podizvajalca) je potrebno v Ponudbi priložiti tudi najemne pogodbe za omenjeno mehanizacijo.
Za vso tirno delovno mehanizacijo je potrebno v Ponudbi priložiti vsa dokazila v zvezi z registracijo oziroma veljavna dovoljenja za vožnjo po železniških progah vsaj ene članice EU.
Do pričetka del na terenu, pa mora ponudnik pridobiti za vozila, s katerimi bo izvajal vlakovne vožnje do gradbišč, vsa potrebna dovoljenja za vožnjo po javni železniški infrastrukturi v R Sloveniji.
Za gariranje tirne mehanizacije bo Upravljavec zagotavljal en prosti tir zadostne dolžine na postaji izvedbe del ozirma najbližji postaji. Izvajalec mora zagotoviti odzivnost za primer potrebe po umikanju gariranih vozil (Potreba po umiku gariranih vozil se določi min. 24 ur pred potrebnim umikom). Lokacije gariranja tirne delovne mehanizacije se bodo tekom izvedbe del spreminjale, v smislu čim krajšega dostopanja iz mesta gariranja( postaja) do mesta dela oziroma po končani zapori, povratka na mesto gariranja. Gariranje tirne delovne mehanizacije se izvaja v skladu z internimi pravili upravljalca.«
Datum prejema: 04.01.2018 17:30
Spoštovani, v razpisni dokumentaciji nismo zasledili podatka, koliko časa mora biti veljavna garancija za resnost ponudbe oziroma točen datum veljavnosti BGR.
Hvala za informacijo.
Odgovor: Garancija za resnost ponudbe mora veljati še 150 dni po izteku roka za oddajo ponudbe.


Datum objave: 19.01.2018   07:41
JN010447/2017-B01 - Nadgradnja železniške postaje Maribor, nadgradnja železniške postaje Maribor Tezno in nadgradnja progovnega odseka Maribor - Počehova, datum objave: 28.12.2017 (EU 2 - SL - Obvestilo o naročilu)

Datum prejema: 09.01.2018 19:03
Spoštovani,

zaradi obsežne dokumentacije vas prosimo za podaljšanje roka za dostavo ponudbe

Odgovor: Rok za oddajo ponudbe se podaljša na 26.2.2018.


Datum prejema: 09.01.2018 14:48

V Vzorcu pogodbe navajate, da bo izvajalec »pred pričetkom del predal naročniku varnostni načrt in zagotovil, da bo gradbišče urejeno v skladu s tem varnostnim načrtom«. Omembo varnostnega načrta nadalje zasledimo v točki 8 Projektne naloge za izdelavo izvedbene projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške postaje Maribor Tezno.
Mora izvajalec poskrbeti za izdelavo varnostnega načrta le za izvedbo nadgradnje postaje Maribor Tezno (v sklopu izvedbenih načrtov) ali tudi za ostale odseke? Kje v popisu del je potrebno upoštevati strošek izdelave le-teh?

Odgovor: Od izvajalca se zahteva, da v sklopu izdelave IzN dokumentacija za izvedbo postaje Tezno izdela varnostni načrt za fazo priprave projekta. Izvedbeni načrti za postajo Maribor in progo Maribor - Počehova, katerih sestavni del je tudi varnostni načrt za fazo priprave projekta so že izdelani in na voljo ponudnikom za lažjo izdelavo ponudbe. Tako se od izvajalca v skladu z razpisno dokumentacijo zahteva da:
1. Izdela IzN za postajo Tezno, ki vključuje tudi varnostni načrt za fazo priprave projekta. Stroške mora ponudnik zajeti v postavki 2. Poglavja IV. Splošno.
2. Izvajalec mora izdelati in predati pred pričetkom del naročniku varnostni načrt za fazo izvedbe del in zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu s tem varnostnim načrtom za vse sklope izvedbe, torej Postajo Maribor, postajo Maribor Tezno in progo Maribor – Počehova. Vsi stroški v zvezi s tem morajo biti zajeti v ostalih enotnih cenah.

Datum prejema: 09.01.2018 14:23
Za izvedbo nadgradnje postaje Maribor Tezno ste v razpisni dokumentaciji predvideli 3 mesece od uvedbe v delo. Kdaj bo uvedba v delo niste nikjer omenili. Pri tem ste pozabili na obdobje po sklenitvi pogodbe, ki ga izvajalec potrebuje za sklepanje pogodb z dobavitelji materialov in na dolge roke dobav nekaterih materialov.
Predlagamo, da za izvedbo nadgradnje postaje Maribor Tezno predvidite vsaj 6 mesecev od uvedbe v delo in definirate uvedbo v delo glede na dokončanje izdelave izvedbenih načrtov oz. na pridobitev sklepa o uspešno opravljeni reviziji teh načrtov.

Odgovor:

Roki za izvedbo predmetnega JN se spremenijo tako, da glasijo:

- Izvajalec se obvezuje pogodbeno prevzete obveznosti dokončati v naslednjih rokih:
o izdelava izvedbenih načrtov (IZN) za Nadgradnjo postaje Maribor Tezno vključno s pridobitvijo sklepa o uspešno opravljeni reviziji v roku 4 mesecev od sklenitve pogodbe;
o Izvedba vseh ostalih del v roku 20 mesecev od uvedbe v delo;

Izvajalec mora dela izvajati skladno s faznostjo kot je to predvideno s specifikacijo naročila. Predpogoj za uvedbo izvajalca v delo je pridobljen sklep o uspešno opravljeni reviziji izvedbenih načrtov (IzN) za nadgradnjo postaje Maribor Tezno.

Spremeni se določilo v tč. 1 Navodil za pripravo ponudbe v poglavju Rok za oddajo ponudbe ter spremeni se podčlen 1.1.3.3 dodatka k ponudbi tako, da glasi:

»Izvajalec se obvezuje pogodbeno prevzete obveznosti dokončati v naslednjih rokih:
o izdelava izvedbenih načrtov (IZN) za Nadgradnjo postaje Maribor Tezno vključno s pridobitvijo sklepa o uspešno opravljeni reviziji v roku 4 mesecev od sklenitve pogodbe;
o Izvedba vseh ostalih del v roku 20 mesecev od uvedbe v delo;

Izvajalec mora dela izvajati skladno s faznostjo kot je to predvideno s specifikacijo naročila. Predpogoj za uvedbo izvajalca v delo je pridobljen sklep o uspešno opravljeni reviziji izvedbenih načrtov (IzN) za nadgradnjo postaje Maribor Tezno.«

Nadalje se spremeni čl. 4 osnutka pogodbe tako, da glasi:

»4. člen
Izvajalec se obvezuje pogodbeno prevzete obveznosti dokončati v naslednjih rokih:
- izdelava izvedbenih načrtov (IZN) za Nadgradnjo postaje Maribor Tezno vključno s pridobitvijo sklepa o uspešno opravljeni reviziji v roku 4 mesecev od sklenitve pogodbe;
- Izvedba vseh ostalih del v roku 20 mesecev od uvedbe v delo;

Izvajalec mora dela izvajati skladno s faznostjo kot je to predvideno s specifikacijo naročila. Predpogoj za uvedbo izvajalca v delo je pridobljen sklep o uspešno opravljeni reviziji izvedbenih načrtov (IzN) za nadgradnjo postaje Maribor Tezno

Naročnik in izvajalec del sta soglasna, da se kot dokončanje del šteje izpolnitev vseh obveznosti, potrebnih za izdajo zadnjega Potrdila o prevzemu del.«


Datum prejema: 09.01.2018 13:18

V razpisni dokumentaciji je večkrat omenjen izraz »uvedba v delo«. V Vzorcu pogodbe ste denimo nanj vezali rok dokončanja del na postaji Maribor Tezno in rok dokončanja del v celoti. V točki 1.1.3.10 Posebnih pogojev pogodbe ste navedli sledeče: »»Uvedba v delo« je podpisan dokument med izvajalcem, inženirjem in naročnikom, ki določa »Začetek gradbenih del«.
Nikjer pa niste navedli, kdaj bo uvedba v delo oz. uvedbe v delo, v kolikor jih bo več. Prosimo za ta podatek, ker ima za ponudnika zelo velik pomen.

Odgovor: Skladno s spremembo RD je potrebno pričeti z izdelavo IzN za postajo Tezno takoj po podpisu pogodbe in jih zaključiti v roku 4 mesecev od podpisa pogodbe. Po uspešno opravljeni reviziji IzN bo sledila Uvedba izvajalca v delo, pri čemer velja, da bo potrebno vsa dela zaključiti v roku 20 mesecev od uvedbe v delo.

Datum prejema: 09.01.2018 12:48
Za izdelavo izvedbenih načrtov za Nadgradnjo postaje Maribor Tezno vključno s pridobitvijo sklepa o uspešno opravljeni reviziji ste v razpisni dokumentaciji predvideli 3 mesece od sklenitve pogodbe. Od navedenega časa ste 28 dni predvideli za revizijo ter 14 dni za izdelavo dopolnitev po pripombah revidentov. Predvidevamo, da bo za ponovni pregled izvedbenih načrtov po dopolnitvi in njihovo potrditev potrebnih najmanj še dodatnih 14 dni. Tako za samo izdelavo izvedbenih načrtov vključno z zahtevano izvedbo geološko-geomehanskih preiskav ostane 1 mesec, kar je le tretjina v razpisni dokumentaciji predvidenega časa. Obdobje po sklenitvi pogodbe, ki bo izvajalcu potrebno za sklepanje pogodbe s projektantom, v tem času sploh ni predvideno.
Menimo, da je nedopustno, da efektivni del projektiranja traja 1/3 predvidenega časa, pregledovanje in potrjevanje pa 2/3 tretjini! Povrh vsega pa je 1 mesec absolutno premalo časa za izdelavo izvedbenih načrtov!
Zato predlagamo, da za izdelavo izvedbenih načrtov za Nadgradnjo postaje Maribor Tezno vključno s pridobitvijo sklepa o uspešno opravljeni reviziji predvidite vsaj 6 mesecev od sklenitve pogodbe.

Odgovor:

Roki za izvedbo predmetnega JN se spremenijo tako, da glasijo:

- Izvajalec se obvezuje pogodbeno prevzete obveznosti dokončati v naslednjih rokih:
o izdelava izvedbenih načrtov (IZN) za Nadgradnjo postaje Maribor Tezno vključno s pridobitvijo sklepa o uspešno opravljeni reviziji v roku 4 mesecev od sklenitve pogodbe;
o Izvedba vseh ostalih del v roku 20 mesecev od uvedbe v delo;

Izvajalec mora dela izvajati skladno s faznostjo kot je to predvideno s specifikacijo naročila. Predpogoj za uvedbo izvajalca v delo je pridobljen sklep o uspešno opravljeni reviziji izvedbenih načrtov (IzN) za nadgradnjo postaje Maribor Tezno.

Spremeni se določilo v tč. 1 Navodil za pripravo ponudbe v poglavju Rok za oddajo ponudbe ter spremeni se podčlen 1.1.3.3 dodatka k ponudbi tako, da glasi:

»Izvajalec se obvezuje pogodbeno prevzete obveznosti dokončati v naslednjih rokih:
o izdelava izvedbenih načrtov (IZN) za Nadgradnjo postaje Maribor Tezno vključno s pridobitvijo sklepa o uspešno opravljeni reviziji v roku 4 mesecev od sklenitve pogodbe;
o Izvedba vseh ostalih del v roku 20 mesecev od uvedbe v delo;

Izvajalec mora dela izvajati skladno s faznostjo kot je to predvideno s specifikacijo naročila. Predpogoj za uvedbo izvajalca v delo je pridobljen sklep o uspešno opravljeni reviziji izvedbenih načrtov (IzN) za nadgradnjo postaje Maribor Tezno.«

Nadalje se spremeni čl. 4 osnutka pogodbe tako, da glasi:

»4. člen
Izvajalec se obvezuje pogodbeno prevzete obveznosti dokončati v naslednjih rokih:
- izdelava izvedbenih načrtov (IZN) za Nadgradnjo postaje Maribor Tezno vključno s pridobitvijo sklepa o uspešno opravljeni reviziji v roku 4 mesecev od sklenitve pogodbe;
- Izvedba vseh ostalih del v roku 20 mesecev od uvedbe v delo;

Izvajalec mora dela izvajati skladno s faznostjo kot je to predvideno s specifikacijo naročila. Predpogoj za uvedbo izvajalca v delo je pridobljen sklep o uspešno opravljeni reviziji izvedbenih načrtov (IzN) za nadgradnjo postaje Maribor Tezno

Naročnik in izvajalec del sta soglasna, da se kot dokončanje del šteje izpolnitev vseh obveznosti, potrebnih za izdajo zadnjega Potrdila o prevzemu del.«


Datum prejema: 09.01.2018 11:57
V Posebnih pogojih pogodbe v točki 4.1 Splošne obveznosti izvajalca navajate: „Vse dopolnitve in spremembe načrtov IzN in vsi načrti IzN, ki jih je v skladu s pogodbo dolžan izdelati izvajalec, morajo biti revidirani s strani upravljavca JŽI.“ V poglavju IV.) Splošno popisa del, v postavki št. 2 pa zahtevate verifikacijo IzN s strani priglašenega organa in recenzijo le-te ter pridobitev soglasja upravljavca proge in odločbe za VDJK.
Ker sta si zahtevi nasprotujoči, sprašujemo katera od naštetih zahteva je pravilna?

Odgovor: V poglavju IV.) Splošno popisa del, v postavki št. 2 se opis postavke nanaša na izdelavo IzN za postajo Maribor Tezno. Točka 4.1. Posebnih pogojev pogodbe pa se nanaša na vse ostale dopolnitve in spremembe načrtov IzN, ki bi jih bilo potrebno dopolniti in spremeniti na pobudo Izvajalca.

Drugi odstavek podčlena 4.1 Posebnih pogojev pogodbe se spremeni tako, da glasi:

»Vse dopolnitve in spremembe načrtov IzN, ki jih je potrebno izdelati na pobudo izvajalca, morajo biti revidirani s strani upravljavca JŽI. Izvajalec je izdelane izvedbene načrte dolžan pravočasno predati upravljavcu in o tem obvestiti inženirja. Revizija bo izvedena v roku 28 dni po predaji dokumentacije upravljavcu. Izvajalec je dolžan izdelati dopolnitve izvedbenih načrtov po pripombah revidentov v roku 14 dni po prejemu pripomb. Za postajo Tezno je predpogoj za pričetek del sklep upravljavca JŽI o uspešno opravljeni reviziji.

Datum prejema: 08.01.2018 14:21

Spoštovani,
ali moramo ponudniki že v sami ponudbi predložiti potrjene reference za zahtevane kadre ali jih bo naročnik zahteval v fazi ocenjevanja ponudb?

Odgovor: Zaželeno je, da ponudnik v ponudbi priloži tudi referenčna potrdila potrjena s strani investitorja, ni pa to zahtevano. Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe v ponudbi preveri ter zahteva dokazila o zagotavljanju kadrovske sposobnosti (referenčna potrdila, dokazilo o zaposlitvi, pogodbo ali drug enakovreden dokument,ipd.). Za kadre za katere se zahteva, da so vpisani v IZS oz. v kolikor ob oddaji ponudbe še niso vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev IZS, bo moral ponudnik na poziv naročnika podati izjavo, da izpolnjujejo vse predpisane pogoje za vpis in da bo v primeru, če bo na razpisu izbran, pred podpisom pogodbe predložil dokazilo o tem vpisu.Datum objave: 19.01.2018   07:41
JN010447/2017-B01 - Nadgradnja železniške postaje Maribor, nadgradnja železniške postaje Maribor Tezno in nadgradnja progovnega odseka Maribor - Počehova, datum objave: 28.12.2017 (EU 2 - SL - Obvestilo o naročilu)

Datum prejema: 11.01.2018 09:28

Pozdravljeni,
v razpisni dokumentaciji smo zasledili nejasnosti oz. kontradiktorne navedbe, za katere vas naprošamo, da jih nedvoumno pojasnite:

V dokumentu IDZ Nadgradnja postaje Maribor Tezno št. projekta 838 z dne december 2016 je pod poglavjem 5.2 Opis rešitev (V6) je zapisano, da so nove kretnice locirane na istem mestu kot obstoječe (v izogib večjim stroškom pri predelavi vozne mreže). Pod poglavjem 5.3 Spremljajoča dela; pa je v oceni stroškov predvideno le na priklopu na glavni prevozni tir in delu kjer je predviden nov tir, prilagoditev ali postavitev nove vozne mreže.
Iz tega lahko sklepamo, da se vozna mreža na tirih št. 51, 50, 49, 48 ne izdela nova, ampak samo funkcionalno uredi in dodela.

V dokumentu »2017.12.05_Tehnični pogoji Nadgradnje postaje Maribor Tezno in proge« je v točki 2.8.1.1. Osnovne lastnosti voznih vodov je zapisano tudi, da se na tovornem delu postaje Tezno, namesti nov vozni vod.
Glede nosilnih konstrukcij voznih vodov in temeljenja pa ni jasnih navodil za izvedbo del po tem razpisu.
Zato prosimo za jasna navodila katera dela je potrebno vključiti pod pozicijo predračuna III.) NADGRADNJA ŽELEZNIŠKE POSTAJE TEZNO - B.1.) VOZNA MREŽA "skupaj dogovorjena cena"
Hvala , lep pozdrav,

Odgovor: V projektni nalogi »Izdelava izvedbene projektne dokumentacije za nadgradnjo ŽELEZNIŠKE POSTAJE MARIBOR TEZNO«, ki je del razpisne dokumentacije, so pod točko 6.1.4.1 Vozna mreža, podane tehnične zahteve, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi izvedbenega načrta oziroma ureditve vozne mreže na postaji Tezno.
Zgoraj omenjena projektna naloga velja za ureditev VM na celotnem obravnavanem delu p. Tezno, iz katere je razviden predviden obseg del na VM.

Datum prejema: 10.01.2018 14:19

Glede na to, da ste v razpisu navedli, da imate z upravljalcem v posebni pogodbi tudi urejene stroške ogleda predmeta tega javnega naročila vas sprašujemo, kdaj bo ogled trase oz. postaj, ? Komu se je potrebno najaviti za ogled ?

Hvala in lep pozdrav

Odgovor: Naročnik ne bo organiziral skupnega ogleda trase. Za ogled se morajo potencialni ponudniki dogovoriti z upravljalcem na lastne stroške.


Datum prejema: 10.01.2018 13:54

Pozdravljeni

V datoteki »Popis del (postaja MB in Tezno ter odsek MB-PO) (v17) (zaklenjeno)_ZA OBJAVO« je v poglavju D.2.) SV NAPRAVE v točki 1.2 KRETNICE, je predvidena dobava in vgradnja Hidravličnih kretniških pogonov za normalni hod, -montaža, ter dobava in montaža kontrolnega drogovja za navadno kretnico.
Ker nikjer v razpisni dokumentaciji nismo zasledili nedvoumnega pojasnila, vas naprošamo za odgovor, ali je potrebno dobaviti in vgraditi tudi postavljalne drogove in pritrdilne garniture ali tega ni potrebno?
Hvala in pozdrav

Odgovor: V postavki je potrebno upoštevati dobavo in montažo kontrolnih in postavljalnih drogov, ki bodo ustrezali obstoječim pogonom.

Datum prejema: 10.01.2018 13:48

Imamo vprašanje:
V dokumentu »2017.12.05_Tehnični pogoji Nadgradnje postaje Maribor Tezno in proge« je v točki 2.3.3.3. Pragi je zapisano:
Kretnice sistema 60E1 bodo na betonskih pragih z elastično e-sponko, ostale sistema 49E1 pa na lesenih pragih z elastičnim pritrdilnim sistemom SKL-12.
V Popisu del (postaja MB in Tezno ter odsek MB-PO) (v17) (zaklenjeno)_ZA OBJAVO so pa predvidene kretnice sistema 49E1 na postaji Maribor ( vrstice 381, 388,) na betonskih pragih (npr. B70) s pritrditvijo (npr. Pandrol), iz tirnic trdote R350 HT, srce MONOBLOK, opremljene s kotalnimi napravami.
Prosimo za jasna navodila kakšne kretnice je potrebno ponuditi na postaji Maribor in kakšne na postaji Maribor Tezno!
hvala.

Odgovor: Postaja Maribor kretnice sistema 60E1 se zmontirajo na betonskih pragih (22 kretnic), kretnice sistema 49E1 pa so na lesenih pragovih ( 3 kretnice). Na postaji Maribor Tezno pa so vse kretnice sistema 60E1 so na betonskih pragih (10 kretnic).

Datum prejema: 10.01.2018 13:44

V razpisni dokumentaciji navajate, da bo potrebno izvajanje razpisanih del (svojo tehnologijo in terminski plan izvajanja del) uskladiti z izvajalci del po drugih pogodbah, ki izvajajo dela na istih in sosednjih odsekih. V Posebnih pogojih pogodbe ste zapisali, da »če izvajalci ne bodo pravočasno medsebojno uskladili plana napredovanja del, bo uskladitev izvedel inženir na stroške izvajalca. Izvajalci v tem primeru niso upravičeni do sprememb pogodbenih rokov in pogodbene cene.«
Ponudniki svojo tehnologijo in terminski plan izvajanja del, ki sta osnova za izračun cen za razpisana dela, formiramo pred oddajo ponudbe naročniku in cen na enoto oz. ponudbeno vrednost (pri postaji Maribor Tezno) kasneje ne bomo mogli spreminjati. Pred oddajo ponudbe pa ne vemo kateri projekti po drugih pogodbah se bodo izvajali istočasno z razpisanim, niti nimamo možnosti seznanitve s temi projekti. Prepričani smo, da tega v tem trenutku ne veste niti vi. Zaradi tega jih ne moremo upoštevati v svojih tehnologijah in terminskih planih, prav tako ne moremo oceniti njihovega vpliva na slednje, posledično pa tudi na ceno izvedbe del.
Torej z vaše strani postavljena zahteva po usklajevanju z izvajalci del po drugih pogodbah, ki izvajajo dela na istih in sosednjih odsekih, brez priznanih sprememb pogodbenih rokov in pogodbene cene, v kolikor bo to zaradi vpliva teh del na razpisani projekt potrebno, ni korektna.
Prav tako menimo, da ste za usklajevanje svojih projektov odgovorni sami, torej morate sami biti tudi pobudniki tega medsebojnega usklajevanja, izvajalci pa vsekakor moramo pri tem sodelovati in vas opozoriti na morebitne vplive, ki bi jih takšno usklajevanje lahko imelo na pogodbene roke in pogodbene cene ter na morebitne dodatne stroške, ki nam jih takšno usklajevanje lahko povzroči.
Zaradi naštetih razlogov prosimo, da to zahtevo umaknete iz razpisne dokumentacije.

Odgovor:
3. odstavek čl. 8.3 Posebnih pogojev pogodbe se spremeni tako, da glasi:

»Izvajalec del je seznanjen, da bodo na gradbišču istočasno izvajali gradbena dela tudi izbrani izvajalci gradbenih del po drugih pogodbah (nadgradnja SV naprav). Izvajalec bo moral zato predati naročniku v potrditev usklajen mrežni plan napredovanja del, ki bo usklajen z ostalimi izvajalci gradbenih del, ki bodo izbrani v ločenih postopkih oddaje del. Če izvajalci ne bodo pravočasno medsebojno uskladili plana napredovanja del, bo uskladitev izvedel inženir na stroške izvajalca. V kolikor bo izvedena uskladitev skladna s specifikacijo naročila, Izvajalci v tem primeru niso upravičeni do sprememb pogodbenih rokov in pogodbene cene.«

Datum prejema: 10.01.2018 13:34

Pozdrav,
na strani 32 Splošnih Tehničnih Pogojev zahtevate:
"Izvajalec si je dolžan že v fazi priprave ponudbe zagotoviti zadostno število progovnih čuvajev, da bo lahko dela izvajal skladno z izdelano in revidirano dokumentacijo IzN oz. skladno s spremembami in dopolnitvami IzN zaradi prilagoditev na svojo tehnologijo izvajanja del. ?????

Sprašujemo vas, kako si naj zagotovimo progovne čuvaje za nekaj, kar še ne obstaja, npr. po IZN za postajo Maribor Tezno ?
Kot veste, je bil za postajo Maribor Tezno izdelan samo IDZ. In sedaj bi si naj potencialni ponudniki zagotovili zadostno število progovnih čuvajev na osnovi idejnega projekta ?
Prosimo vas, da resno pristopite k tej problematiki. Od potencialnih ponudnikov praktično zahtevate, da pred oddajo ponudbe v roku 1 meseca izdelajo t.i. IZN načrte, elaborate itd, kje se bo videlo resnično potrebno število progovnih čuvajev !?!
Pozivamo vas, da iz RD izločite postajo Maribor Tezno, kajti takšen način oddaje del, ko na eni strani zahtevate od ponudnikov da oddajo ponudbe na osnovi idejnih projektov in takoj v isti sapi zahtevate, da si zagotovijo vso zadostno podporo pri izvedbi del, izvajate zavajajoče postopke oddaje del. Pri tem tvegate, da se vam zaradi ne transparentnosti in nedefiniranosti količin, vrste ter načina izvedbe ponovijo enormne težave pri kasnejši izvedbi del, kot je to primer na postaji Celja, ali pa še hujši primer Kočevska proga.

Lep pozdrav!

Odgovor: Naročnik si želi pri izvedbi del pridobiti izvajalca z ustreznimi izkušnjami, ki je v preteklosti že izvedel primerljiva dela. Tako izkušeni ponudniki znajo na podlagi izdelane projektne dokumentacije natančno oceniti potrebno število progovnih čuvajev.
Naročnik ne bo spreminjal obsega predmetnega javnega naročila.

Datum prejema: 10.01.2018 13:09

Spoštovani,

investitorja pozivamo, da iz razpisne dokumentacije umakne celotno postajo Maribor Tezno, kajti ponudbo za izvedbo je nemogoče pripraviti na osnovi idejnih projektov podjetja Tiring! Popolnoma deplasirano je prenašanje odgovornosti na izvajalca za nekaj, kar niste bili v stanju izpeljati sami.
Takšen postopek javnega naročila je ne transparenten in omogoča izjemne špekulacije oz. neenakopraven nastop potencialnih ponudnikov.
Investitor se je potrudil in izdelal IZN projektno dokumentacijo za postajo Maribor ter za odsek proge Podčehova - Maribor. Vsled tega je mogoče realno pripraviti ponudbo vsem potencialnim ponudnikom.
Za postajo Maribor Tezno pa je bil izdelan le IDZ projekt, na osnovi katerega se šele v sklopu izvedbe projekta izdela izvedbeni načrt za vsa dela, ki jih je potrebno izvesti! To pomeni, da morajo ponudniki oddati ponudbo na osnovi idejnega projekta in to na ključ, kar pomeni ne transparenten postopek javnega naročanja, možnost manipulacije upravljalca pri potrjevanju IZN (beri izsiljevanja) kar pomeni kasnejše spreminjanje razpisnih pogojev in obsega dela, ki ga je investitor razpisal. Poleg tega pa tudi v idejnem projektu rešitve niso usklajene in enoznačno definirane.
Zato vas pozivamo, da iz razpisne dokumentacije odstranite postajo Maribor Tezno, sami naredite in revidirate IZN ter takoj zatem izvedete odprto javno naročilo še za postajo Maribor Tezno. Samo tako boste, kot skrben investitor in porabnih javnih sredstev zagotovili transparentno in pravično javno naročilo, kakor je to namen.

LP

Odgovor: Potrebni in pričakovani obseg del na postaji Maribor Tezno je Naročnik jasno definiral v Projektni nalogi za izdelavo izvedbene projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške postaje Maribor Tezno. Od ponudnikov z ustreznimi izkušnjami se pričakuje da bodo na tej podlagi znali natančno oceniti stroške projektiranja in izvedbe železniške postaje Maribor Tezno. Prav tako je naročnik uspešno izvedli že več zahtevnejših javnih naročil po načelu »projektiraj in izvedi«.
Naročnik ne bo spreminjal obsega predmetnega JN.Datum prejema: 10.01.2018 12:47

Spoštovani,

kot dolgoletna projektantska organizacija z železniškega področja, po pregledu razpisne dokumentacije ugotavljamo, da so za izdelavo izvedbenih načrtov in pridobitev soglasij za postajo Tezno namenjeni samo 3 (trije) meseci. Kot smo vas že predhodno opozarjali, je ta terminski plan z vaše strani popolnoma nerealen in tako teoretično kot seveda praktično neizvedljiv. Zato vas pozivamo, da predvidite realne in izvedljive terminske plane (vsaj 6 mesecev), saj drugače že v štartu obljubljamo nekaj, kar teoretično ni izvedljivo in dajemo povod za kasnejša nesoglasja ter težave pri izvedbi.

Odgovor:

Roki za izvedbo predmetnega JN se spremenijo tako, da glasijo:

- Izvajalec se obvezuje pogodbeno prevzete obveznosti dokončati v naslednjih rokih:
o izdelava izvedbenih načrtov (IZN) za Nadgradnjo postaje Maribor Tezno vključno s pridobitvijo sklepa o uspešno opravljeni reviziji v roku 4 mesecev od sklenitve pogodbe;
o Izvedba vseh ostalih del v roku 20 mesecev od uvedbe v delo;

Izvajalec mora dela izvajati skladno s faznostjo kot je to predvideno s specifikacijo naročila. Predpogoj za uvedbo izvajalca v delo je pridobljen sklep o uspešno opravljeni reviziji izvedbenih načrtov (IzN) za nadgradnjo postaje Maribor Tezno.

Spremeni se določilo v tč. 1 Navodil za pripravo ponudbe v poglavju Rok za oddajo ponudbe ter spremeni se podčlen 1.1.3.3 dodatka k ponudbi tako, da glasi:

»Izvajalec se obvezuje pogodbeno prevzete obveznosti dokončati v naslednjih rokih:
o izdelava izvedbenih načrtov (IZN) za Nadgradnjo postaje Maribor Tezno vključno s pridobitvijo sklepa o uspešno opravljeni reviziji v roku 4 mesecev od sklenitve pogodbe;
o Izvedba vseh ostalih del v roku 20 mesecev od uvedbe v delo;

Izvajalec mora dela izvajati skladno s faznostjo kot je to predvideno s specifikacijo naročila. Predpogoj za uvedbo izvajalca v delo je pridobljen sklep o uspešno opravljeni reviziji izvedbenih načrtov (IzN) za nadgradnjo postaje Maribor Tezno.«

Nadalje se spremeni čl. 4 osnutka pogodbe tako, da glasi:

»4. člen
Izvajalec se obvezuje pogodbeno prevzete obveznosti dokončati v naslednjih rokih:
- izdelava izvedbenih načrtov (IZN) za Nadgradnjo postaje Maribor Tezno vključno s pridobitvijo sklepa o uspešno opravljeni reviziji v roku 4 mesecev od sklenitve pogodbe;
- Izvedba vseh ostalih del v roku 20 mesecev od uvedbe v delo;

Izvajalec mora dela izvajati skladno s faznostjo kot je to predvideno s specifikacijo naročila. Predpogoj za uvedbo izvajalca v delo je pridobljen sklep o uspešno opravljeni reviziji izvedbenih načrtov (IzN) za nadgradnjo postaje Maribor Tezno

Naročnik in izvajalec del sta soglasna, da se kot dokončanje del šteje izpolnitev vseh obveznosti, potrebnih za izdajo zadnjega Potrdila o prevzemu del.«Datum objave: 19.01.2018   07:42
JN010447/2017-B01 - Nadgradnja železniške postaje Maribor, nadgradnja železniške postaje Maribor Tezno in nadgradnja progovnega odseka Maribor - Počehova, datum objave: 28.12.2017 (EU 2 - SL - Obvestilo o naročilu)

Datum prejema: 12.01.2018 08:47
Pozdravljeni,

zaradi obsežnosti razpisa in prevoda v nemški jezik ter kratkega roka za oddaja vas naprošamo za prestavitve roka oddaja za 1 mesec.
Hvala

Odgovor:
Rok za oddajo ponudbe se podaljša na 26.2.2018.

Datum prejema: 11.01.2018 16:45
Na postaji Maribor zahtevate skladno s popisom del kretnico 49E1-200-7,5° na betonskih pragih, z monoblok srcem...medtem ko v projektni dokumentaciji zahtevate isto kretnico na lesenih pragovih, v tehničnih specifikacijah pa zanjo varjeno srce.
Prosimo, da poenotite popise, tehnične specifikacije, projektno dokumentacijo ter zaradi slabo pripravljene razpisne dokumentacije podaljšate rok oddaje ponudbe.

Odgovor:
Kretnice sistema 49E1 so na lesenih pragih, Skl-12 pritrditvijo in varjenim srcem

Opis za kretnice sistema 49E1
Dobava in kompletno polaganje novih kretnic vključno s kretniškimi zvezami do 50,00 m , na novi tirni gredi deb. min. 30 cm pod pragom, na lesenih pragih s pritrditvijo SKL 12, varjenje notranjih
zvarov razen sprostilnih ,kompletno z vsemi regulacijami in strojnim podbijanjem. Kretnice so izdelane iz tirnic trdote 350 HT, opremljene s kotalnimi napravami,

Kretnice sistema 60E1pa so na betonskih pragovih s podložno gumo pod pragovi, Pandrol pritrditvijo in monoblok srcem

Opis za kretnice sistema 60E1
Dobava in kompletno polaganje novih kretnic vključno s kretniškimi zvezami do 50,00 m, na novi tirni gredi deb. min. 30 cm pod pragom, na betonskih pragih (npr. B70) s podložno gumo,
elastično pritrditvijo (npr. Pandrol), varjenje notranjih zvarov razen sprostilnih kompletno z vsemi regulacijami in strojnim podbijanjem. Kretnice so izdelane iz tirnic trdote R350 HT,
srce MONOBLOK, opremljene s kotalnimi napravami,

Datum prejema: 11.01.2018 16:24
Na postaji Maribor moramo po popisu del (poglavje 2 zgornji ustroj, postavka 10) dobaviti kretnico 49E1-300-1:9 na betonskih pragovih s podložno gumo s Pandrol pritrditvijo.
Ali res zahtevate tak tip kretnice?
Prosimo, da objavite točen seznam kretnic iz katerega bodo nedvoumno razvidne tehnične lastnosti kretnic. Seznam potrebujemo za pripravo verodostojne ponudbe.

Odgovor:
Kretnice sistema 49E1 so na lesenih pragih, Skl-12 pritrditvijo in varjenim srcem
Kretnice sistema 60E1pa so na betonskih pragovih s podložno gumo pod pragovi, Pandrol pritrditvijo in monoblok srcem
60E1 - 760 - 1:14 (leva) 2 kretnice
60E1 - 300 – 1:9 (leva) 8 kretnic
60E1 - 300 – 1:9 (desna) 9 kretnic
60E1 - 300 – 6° (desna) 2 kretnici
60E1 - 200 – 6° (desna) 1 kretnica
Skupaj 22 kretnic 60E1, na betonskih pragovih, s podložno gumo pod pragovi, Pandrol pritrditvijo in monoblok srcem.

49E1 - 300 – 1:9 (desna) 1 kretnica
49E1 - 200 – 1:7.5 (desna) 1 kretnica
49E1 - 190 – 1:7 (desna) 1 kretnica
Skupaj 3 kretnice 49E1, na lesenih pragih, Skl-12 pritrditvijo in varjenim srcem.

Datum prejema: 11.01.2018 14:32
Na postaji Maribor je potrebno skladno s poglavjem tirne naprave vgraditi kretnice 60E1 na betonskih pragovih.
Ali v postavki "dobava in kompletno polaganje kretnic ..." glede varjenja upoštevamo samo 6 x varjenje zvarov?
V postavki 8.a zahtevate 19 kosov kretnic 60E1-300-1:9 (6°). Kakšne kretnice zahtevate - kot 1:9 ali 6°?

Odgovor:
V postavki se upošteva 6 notranjih zvarov, ki se lahko zavarijo pri vgradnji kretnice.
Ostali zvari so sprostilni zvari in se upoštevajo pri postavki »Alumotermitsko varjenje………«(material) in »Sproščanje kretnic…….«(delo)

60E1 - 300 – 1:9 (leva) 8 kretnic
60E1 - 300 – 1:9 (desna) 9 kretnic
60E1 - 300 – 6° (desna) 2 kretnici


Datum prejema: 11.01.2018 14:14
Na postaji Maribor je zahtevate začasno odstranitev obstoječe kretnice št. 3 in ponovno vgraditev z istim materialom.
Za kateri tip kretnice gre?
Ali je potrebno upoštevati tudi sproščanje sosednje kretnice 1?
Ali uporabimo obstoječe naprave proti vzdolžnemu potovanju tirnic ali dobavimo in vgradimo nove?
V kakšni dolžini izvedemo regulacije in strojno podbijanje?

Odgovori:
49E1 - 200 – 6°(leva) 1 kretnica

Ne, tir pred in za izgrajeno kretnico se zavaruje z napravami proti vzdolžnemu pomiku tira, tako da se ob ponovni vgradnji zavari in
sprosti samo vgrajena kretnica in namesti predpisano število naprav proti vzdolžnemu potovanju tirnic na kretnico

Pri zavarovanju tira uporabite starorabne (obstoječe) izgrajene naprave, pri ponovni vgradnji se namestijo nove naprave

V dolžini, ki je potrebna za navezavo na obstoječe stanje oz.25,00 m pred in za kretnico

Datum prejema: 11.01.2018 12:39
V Navodilih za pripravo ponudbe in Vzorcu pogodbe navajate: »Ponudba in izvajanje del, morajo biti v skladu z določili Splošnih pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, FIDIC prva izdaja 1999. Ti Splošni pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, so podvrženi spremembam in dodatkom prikazanim v razpisni dokumentaciji v posebnih pogojih za gradnjo.«
Torej, to velja za del razpisa, za katerega so že izdelani izvedbeni načrti. S katerimi določili pa mora biti skladen del ponudbe in izvedba del za nadgradnjo postaje Maribor Tezno?

Odgovor:
Navedba se nanaša na celoten predmet javnega naročila. Posebnost izvedbe del za nadgradnjo postaje Maribor Tezno je, da ponudbo za ta dela ponudniki predložijo po načelu »skupaj dogovorjena cena«, kot je navedeno v navodilih za pripravo ponudbe ter da se posledično tudi dela obračunavajo na način, kot je definiran v 8. členu vzorca pogodbe.

V posebne pogoje pogodbe se doda:

»14.1 Pogodbena cena

Besedilo podčlena 14.1 se v celoti črta. Način obračunavanja del je določen v osnovni pogodbi.«


Datum prejema: 11.01.2018 12:24
V Navodilih za pripravo ponudbe piše sledeče: »Za Nadgradnjo postaje Maribor Tezno je izdelana Idejna zasnova (IDZ), Št. projekta 838, december 2016; TIRING d.o.o. in Projektna naloga za izdelavo izvedbene projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške postaje Maribor Tezno, ki bo izbranemu ponudniku osnova za izdelavo IzN za predmetne aktivnosti definirane v projektni nalogi, ki je del specifikacije naročila. Ponudnik mora izdelati projekte za izvedbo (IzN) v skladu s projektno nalogo, veljavnimi slovenskimi zakoni in navodili, ki jih poda Naročnik. Rešitve podane v izdelanem projektu ne smejo odstopati od projektne naloge.«
Omenjena projektna naloga je sestavni del razpisne dokumentacije, navodila, ki jih poda naročnik, pa niste objavili. Ker vsaki izmed naštetih dokumentov lahko vpliva na ceno ponudbe prosimo, da že sedaj objavite v razpisni dokumentaciji omenjena »navodila, ki jih poda Naročnik«.

Odgovori:
49E1 - 200 – 6°(leva) 1 kretnica

Ne, tir pred in za izgrajeno kretnico se zavaruje z napravami proti vzdolžnemu pomiku tira, tako da se ob ponovni vgradnji zavari in
sprosti samo vgrajena kretnica in namesti predpisano število naprav proti vzdolžnemu potovanju tirnic na kretnico


Datum prejema: 11.01.2018 10:03
Lepo pozdravljeni,

V dokumentu tehničnih »2017.12.05_Tehnični pogoji Nadgradnje postaje Maribor Tezno in proge« se v točkah 2.7.7. Električne inštalacije požarnega javljanja z gašenjem požara in 2.7.8. Električne inštalacije za tehnično varovanje od ponudnika pričakuje, da bo ponudil sistem požarnega javljanja in gašenja požara v TK in SV prostorih ter protivlomni sistem za celoten objekt, vendar omenjenih postavk NI zajetih v ponudbenem popisu.
Prosimo za jasna navodila ali naj ponudnik ponudi zahtevana sistema ter kje naj navedena sistema ovrednoti.
Hvala

Odgovor:
V dokumentu (datoteki) »2017.12.05_Tehnični pogoji Nadgradnje postaje Maribor Tezno in proge« so podani samo splošni in posebni tehnični pogoji za izvedbo vseh vrst del , kot je razvidno iz kazala vsebine navedenega dokumenta, in kot taki ne opredeljujejo , ali se posamezna vrsta del izvaja ali ne.

Torej ponudniki ne rabijo ponuditi in ovrednotiti sistema požarnega javljanja in gašenja požara v TK in SV prostorih ter protivlomnega sistema.


Datum objave: 05.02.2018   11:47
JN010447/2017-B01 - Nadgradnja železniške postaje Maribor, nadgradnja železniške postaje Maribor Tezno in nadgradnja progovnega odseka Maribor - Počehova, datum objave: 28.12.2017 (EU 2 - SL - Obvestilo o naročilu) – SKLOP 5

Datum prejema: 13.01.2018 09:39
Spoštovani!
V navodilih za pripravo ponudbe (stran 4) in v tč. 3 projektne naloge (Opis problematike) je korektno navedeno, da je zaradi predvidenih del na postaji Maribor potrebno predhodno nadgraditi tudi postajo MB Tezno in sicer:
• Nadgradnja zgornjega in spodnjega ustroja 4 postajnih tirov, vključno s tirnimi zvezami (kretnicami) ter
• Glede na novo tirno sliko potrebna prilagoditev obstoječih SV, TK in EE naprav.
V nadaljevanju zahteve projektne naloge ne sledijo temu obsegu del, zapisane zahteve le-tega bistveno presegajo. Morda se zahteve (želje) nanašajo na drug projekt, vendar tega v projektni nalogi za projekt faze IZN ni jasno navedeno. Samo nekaj teh navedb, ki bistveno spreminjajo (povečujejo) obseg predvidenih del, tako v fazi projektiranja, kot tudi v fazi izvedbe:
• Vgradnja novih zunanjih in notranjih ELEKTRONSKIH SV in deloma tudi TK naprav,
• Izdelava novih SV prostorov (??),
• V PZI (??) je potrebno obdelati zunanje SV naprave (signale, kretnice, avtostop naprave, števce osi, ETCS, ….), ….,
• Obnova zunanje razsvetljave na peronih, dostopnih poteh, podhod, parkirišče (nič od navedenega ni, oziroma naj ne bi bilo predmet obdelave v projektu IZN),
• Geodetski načrt na podlagi podatkov zajetih z LIDAR tehnologijo (za nujen obseg del gotovo ni potrebno, pa še faktor časa predvidenega za projektiranje (3 mesece), kar bi bilo neizvedljivo).
Zaradi vsega zgoraj navedenega naročnika sprašujemo:
1. Ali je navedba del na SV napravah (elektronika, novi prostori, ETCS, …) navedena le zaradi splošnega poznavanja problematike in dela niso potrebna v razpisanem projektu (faza IZN)?

2. Po našem razumevanju projekta je v 1. fazi izvedbe (predmetni razpis, tudi projekt IZN) potrebna le prilagoditev obstoječe SV naprave novi tirni sliki. V nasprotnem bo časa bistveno premalo. Ali pravilno razumemo?

3. Ali je potrebno v projektu faze IZN predvideti tudi nove SV prostore? Verjetno je za tak poseg potreben predhoden projekt faze PGD?

4. Če se projektno obdela nove TK naprave in nova razsvetljava na peronih, dostopnih poteh, podhodu in parkirišču, potem bo potrebna tudi preverba glede TSI. Torej tudi višina, dolžina in širina peronov, urejenost dostopnih poti, taktilne oznake, dostopnost za funkcionalno ovirane osebe, …, kar pa seveda ni predmet razpisa, niti del, ki bi bila povezana z ureditvijo 4 postajnih tirov. Ali so torej predmet obdelave tudi peroni, dostopne poti, podhod in parkirišče? Če DA, zakaj potem ni podanega nobenega, niti zelo kratkega opisa predvidenih del?

5. Ali je geodetski načrt celotne postaje, na podlagi podatkov zajetih z LIDAR tehnologijo, res potreben? Ali zadošča le geodetski načrt obravnavanega območja postaje (4 predvideni tiri + sosednji + oba glavna prevozna)?
Odgovor št. 26:
1.) SV naprave v fazi IzN je potrebno sprojektirati skladno z novelirano PN.
2.) V IzN je potrebno obdelati zunanje SV naprave na novo tirno shemo skladno z novelirano PN.
3.) Prostore za SV naprave je potrebno sprojektirati skladno z novelacijo PN.
4.) JR in TK naprave je potrebno obdelati zgolj za območje nadgradnje postaje. JR na območju postajališča ni potrebno obdelati.
5.) Geodetski posnetek ni potrebno izdelati s tehnologijo LIDAR.
Naročnik objavlja novelirano PN.

Hvala za odgovore in lep pozdrav!

Datum prejema: 12.01.2018 16:20
Spoštovani!
Predvideni so naslednji roki za izvedbo naročila (citat iz Navodil za pripravo ponudbe):
»Izvajalec se obvezuje pogodbeno prevzete obveznosti dokončati v roku:
• Izdelava izvedbenih načrtov (IZN) za Nadgradnjo postaje Maribor Tezno vključno s pridobitvijo sklepa o uspešno opravljeni reviziji v roku 3 mesecev od sklenitve pogodbe;
• Izvedba Nadgradnje postaje Maribor Tezno v roku 3 mesecev od uvedbe v delo;
• Izvedba vseh del in aktivnosti v roku v 22 mesecev od uvedbe v delo.«

Izvajalec ali projektant nimata nobenega vpliva na postopek revizije, predvsem glede časa. Glede na zahteve v projektni nalogi je določen rok (3 mesece) za projektiranje zelo težko dosegljiv, vključno z revizijo pa je ta rok povsem nerealen. Revidiranje projekta ne sodi v zapisane roke za izvedbo, ki se nanašajo na izvajalca (revizija ni predmet ponudbe).
Izvedba del po projektu IZN je seveda vezana na predan in potrjen projekt in ne more biti končana istočasno kot samo projektiranje. To bi pomenilo, da se dela ne izvajajo po projektu, saj tega v času izvedbe še ni. V tem primeru bi bilo projektiranje verjetno nepotrebno?

Zaradi navedenih nedoslednosti predlagamo naslednjo spremembo predpisanih rokov:
• Izdelava izvedbenih načrtov (IZN) za Nadgradnjo postaje Maribor Tezno v roku 3 mesecev od sklenitve pogodbe;
• Izvedba Nadgradnje postaje Maribor Tezno v roku 3 mesecev od izdaje sklepa o uspešno opravljeni reviziji projekta;
• Izvedba vseh del in aktivnosti v roku v 22 mesecev od uvedbe v delo.
Ker upoštevanje zgoraj navedenih rokov ne vpliva na končni rok (22 mesecev) ne vidimo razloga, da se naš dobronameren predlog ne bi upošteval.
Hvala za odgovor in lep pozdrav!
Odgovor št. 27: Naročnik je že spremenil roke za izvedbo predmetnega JN.

Datum prejema: 12.01.2018 13:35
Zaradi zahtevnosti razpisa, saj je Maribor Tezno potrebno tako sprojektirati, kot oceniti vrednost izvedbe vas prosimo za podaljšanje roka.
Odgovor št. 28: Rok za oddajo ponudbe se podaljša na 12.3.2018.
Datum prejema: 12.01.2018 11:19
Pozdravljeni,

Seznam opreme ??
9 Izvajalec je dolžan najkasneje v 30 dneh po podpisu Pogodbe predati za potrebe Naročnika telekomunikacijsko in drugo opremo po seznamu (pred nabavo opreme le to potrdi Naročnik; vsa oprema se vrne Izvajalcu 6 mesecev po kolavdaciji):

Lep pozdrav,
Odgovor št. 29: Da. Izvajalec mora dobaviti zahtevano opremo skladno z določili razpisne dokumentacije.
Datum prejema: 12.01.2018 11:11
Spoštovani,

Prosimo pojasnilo za postavki;
326 31. Izdelava vodovoda v medtirju med tiroma št. 1 in 2, ter 3 in 4, kompletno z nabavo materiala (cevi, spojke, tesnilni in pritrdilni material, ... ) in vgradnjo m1 580,00
327 32. Dobava in vgradnja termo jaškov s pokrovom, do 100 cm globine, vključno s priklopi (vodovod v medtirju) kom 13,00
Hvala,
Odgovor št. 30: Predvidena je zamenjava obstoječe vodovodne napeljave v medtirju, z alkaten cevjo DN63. Na omenjenem vodovodu v medtirju je predvidena tudi vgradnja termo jaškov, ki bodo varovali priklop na vodovod v zimskih pogojih, s priključkom/ventilom in nastavkom za cev DN25. Jašek mora biti premera minimalno 60 cm.
Naročnik je dopolnil postavko v predračunu in objavlja nov ponudbeni predračun.

Datum prejema: 12.01.2018 08:50
glede na to, da še niste odgovorili niti na eno vprašanje, ki je za pripravo ponudbe ključnega pomena vas pozivamo za podaljšanje roka oddaje ponudb vsaj do 9.3.2018.
Hvala lepa!
Odgovor št. 31: Rok za oddajo ponudbe se podaljša na 12.3.2018.Datum objave: 05.02.2018   11:48
JN010447/2017-B01 - Nadgradnja železniške postaje Maribor, nadgradnja železniške postaje Maribor Tezno in nadgradnja progovnega odseka Maribor - Počehova, datum objave: 28.12.2017 (EU 2 - SL - Obvestilo o naročilu) – SKLOP 6

Datum prejema: 15.01.2018 15:22
Naročnik,
V predračunu pod I.) NADGRADNJA ŽELEZNIŠKE POSTAJE MARIBOR- A.) ARHITEKTURA - A.2.) NADSTREŠKI NA PERONIH IN PODALJŠANJE PODHODA" je v vrstici 341 pozicija 10.1. Sanacija fasade prometnega urada m2 1.215,00
Iz razpisne dokumentacije ni nikjer razvidno, kaj je potrebno narediti pri sanaciji te fasade ( energetska sanacija, barvanje, popravilo omete) ?????
Prosimo za natančen opis del, ki jih je potrebno upoštevati pri omenjeni postavki.
Hvala
Odgovor št. 32: Sanacija fasade prometnega urada zajema izvedbo kontaktne toplotno izolacijske fasadne obloge.
Sistemska toplotno izolacijska fasadna obloga mora biti visoke trdnosti s trajno hidrofobno finalno površino, odporno na pojav plesni in naslojevanja drugih mikroorganizmov ter ustrezno paropropustna:
- finalni tankoslojni nanos, d= 0,3 cm, na ustrezno pripravljeno armirano podlago, barva in zrnavost skladno s celostno podobo SŽ
- osnovni brezcementni tankoslojni nanos, d= 0,3 cm, armiran s stekleno mrežico po sistemski rešitvi proizvajalca nanosta
- toplotno izolacijski sloj, kamena volna, d= 15 cm, plošče leplene in sidrane po tehničnih specifikacijah proizvajalca na ustrezno očiščeno in pripravljeno, obstoječo zunanjo steno
- nove sistemske alu, zunanje okenske police, barva skladno s celostno podobo SŽ
Naročnik je dopolnil postavko v predračunu in objavlja nov predračun.

Datum prejema: 15.01.2018 15:16
Spoštovani,
glede na način razpisa, kjer zahtevate od ponudnikov, da ponudijo nekaj na osnovi idejnega projekta vas opozarjamo, da je takšen način vodenja razpisov in investicij zelo tvegan, kajti nemogoče je sedaj ponuditi nekaj, kar še ni sprojektirano in kar še ni potrjeno ne strani uporabnika, inženirja in ne z vaše strani. To za nas pomeni izjemen hazard in je hkrati tudi v nasprotju s pravili javnega naročanja po pregledni, transparentni in pravični pogodbi.
Poleg tega vas bi želeli opozoriti, da so tovrstni projekti tudi v praksi obsojeni na slabo implementacijo (primer obnove Kočevske proge faza II.), kjer izvajalec po sistemu "sprojektiraj in gradi" sedaj ni v stanju izvajati projekta zaradi nenehnih sprememb in dodatnih del, ki v fazi oddaje niso bile poznane !
Zahtevamo, da investitor pripravi nedvoumno in pregledno razpisno dokumentacijo za postajo Maribor Tezno, po kateri bo lahko ponudnik pripravil konkurenčno ponudbo.
Lep pozdrav.
Odgovor št.33: Potrebni in pričakovani obseg del na postaji Maribor Tezno je jasno definiran v novelirani Projektni nalogi za izdelavo izvedbene projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške postaje Maribor Tezno in v dopolnitvah Splošnih in posebnih tehničnih pogojev za izvedbo del, kar predstavlja osnovo za pripravo ponudbe. Od ponudnikov z ustreznimi izkušnjami se pričakuje da bodo na tej podlagi znali natančno oceniti stroške projektiranja in izvedbe železniške postaje Maribor Tezno. Prav tako je naročnik uspešno izvedel že več zahtevnejših javnih naročil po načelu »projektiraj in izvedi«.
Naročnik objavlja novelirano PN in dopolnitev Splošnih in posebnih tehničnih pogojev. Obseg predmetnega JN se ne spreminja.


Datum prejema: 15.01.2018 15:07
Spoštovani,
glede na nasprotujoče si podatke o vozni mreži na postaji Maribor Tezno, kjer je znotraj ene razpisne dokumentacije zahtevano, da naj ponudniki ponudijo klasično vozno mrežo (stebre, konzole, nosilce, ...) in s tem minimalno spreminjajo obstoječ sistem konstrukcije vozne mreže, je v drugem delu taiste dokumentacije postavljena zahteva po mostnih konstrukcijah za vozno mrežo, s povsem drugačnim načinom konstrukcije.
Glede na to, da ponudniki razpolagamo samo z idejnim projektom podjetja TIRING sprašujemo investitorja, katera rešitev je sedaj zanj sprejemljiva oz. kaj je potrebno ponuditi?
LP
Odgovor št.34: Zamenjajo se drogovi vozne mreže med glavno progo (tir 2) in tovorno postajo Mb.Tezno (tir 52) in območju zamenjanih kretnic. Na nove drogove se namestijo konzole, ki segajo preko tira 52 in 51. Na drogovih vozne mreže, ki stojijo v medtirju tirov 47/48 (drogovi se ne menjajo) pa se obstoječe konzole, ki segajo preko 3 tirov (48,49,50) zamenjajo z namestitvijo novih, ki bodo segale preko 2 tirov (48,49).
Naročnik objavlja novelirano PN.
Datum prejema: 15.01.2018 14:28
Spoštovani,
Zaradi preteklih praznikov in obsežnega projekta prosimo za podaljšanje roka vsaj za 14dni
Lp
Odgovor št.35: Rok za oddajo ponudbe se podaljša na 12.3.2018.
Datum prejema: 15.01.2018 11:27
Od objave razpisa so minili skoraj trije tedni. V mesnem času pa smo vam postavili veliko vprašanje, s katerimi bi razjasnili vašo slabo pripravljeno razpisno dokumentacijo.
Do današnjega dne, 15.1.2018 niste odgovorili niti na eno vprašanje.
Kako sploh mislite, da boste dobili transparentno ponudbe in opravili konkurenčen izbor ?
Od vas pričakujemo, da boste nemudoma objavili odgovore na naša vprašanja.
hvala.
Odgovor št. 36: Naročnik odgovarja na vprašanja skladno z zakonsko predpisanimi roki.

Datum prejema: 15.01.2018 11:12
Pozdravljeni,
v razpisni dokumentaciji je na strani 4 zahtevano, da se izvajalec obveže:
- izvesti nadgradnjo postaje Maribor Tezno v roku 3 mesecev od uvedbe v delo.
Opozarjamo vas, da takšnega roka treh mesecev ni mogoče doseči niti teoretično, kaj šele v praksi. Naročnik je sam. kot dober gospodar izvedel že veliko investicij in zato dobro ve, koliko časa je potrebno za izvedbo del na terenu za tovrstne postaje. Da je tri mesečni rok nerealen utemeljujemo tudi s tem, da je naročnik predvidel enako trajanje za izdelavo IZN in za izvedbo ?!? Obakrat po 3 mesece ?!?
Prosimo, da naročnik malo preveri pripravo razpisne dokumentacije, da ne bo v fazi izvedbe moral podaljševati rokov izvedbe ker drugače ne bo šlo.
Od naročnika pričakujemo, da bo izvedbo za to postajo podaljšal vsaj na 8 mesecev od uvedbe v delo.
LP
Odgovor št. 37: Naročnik je že spremenil roke za izvedbo predmetnega JN.

Datum prejema: 15.01.2018 11:05
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji je na strani 4 zahtevano, da se izvajalec obveže:
- izdelati IZN na nadgradnjo postaje Maribor Tezno vključno s pridobitvijo sklepa o uspešno opravljeni reviziji, v roku 3 mesecev od sklenitve pogodbe.
Opozarjamo vas, da takšnega roka treh mesecev ni mogoče doseči niti teoretično, kaj šele v praksi. Naročnik sam dobro ve, koliko časa je potrebno za pripravo projekta ter koliko časa poteka usklajevanje z upravljalcem. Če ni uspelo naročniku izdelati IZN za postajo Maribor Tezno v 6 mesecih, kako bi naj to potem izvedel izvajalec ? Gre za čisto sprenevedanje in potvarjanje dejanskega roka možnosti izvedbe ter nesorazmerne razpisne pogoje napram vsem ponudnikom.
Od naročnika zato zahtevamo, da naj rok za izdelavo IZN podaljša na vsaj 6 mesecev od podpisa pogodbe.
LP
Odgovor št. 38: Naročnik je že spremenil roke za izvedbo predmetnega JN.

Datum prejema: 15.01.2018 09:42
Naročniku,
skladno s pogoji javnih naročil je, ne samo v interesu naročnika temveč tudi ponudnikov, pripraviti ponudbe pod enakovrednimi in nediskriminatornimi razpisnimi pogoji ter da smo na takšni osnovi enakopravno in transparentno obravnavani pri naročniku.
V tem javnem naročilu pa temu niti približno ni tako. Ker je naročniku zmanjkalo časa in je na pritisk upravljalca za vsako ceno hotel v to javno naročilo vključiti tudi postajo Maribor Tezno je zato to postajo v celoti razpisal po sistemu "komplet". Hkrati pa je v razpisno dokumentacijo podal le projektno nalogo, na osnovi kater je izbran projektant izdelal Idejni projekt, kako bi naj izgledal IZN. To pomeni, da moramo ponudniki oddati ponudbo na osnovi idejnega načrta ? Zakaj tako, ko pa je naročnik izdelal IZN za postajo Maribor in odsek Počehova - Maribor kot je treba ? Zakaj drugačen pristop in zakaj dvojna merila na enem in istem razpisu?
Pozivamo vas, da iz razpisa odstranite vse obveznosti ponudnikov za postajo Maribor Tezno, z upravljalcem sploh določite kaj potrebuje in na osnovi tega izdelate IZN ter šele potem pristopite k izvedbi javnega naročila za postajo Maribor Tezno. V nasprotnem primeru bomo prisiljeni uporabiti še preostala pravna sredstva.
Lep pozdrav in hvala.
Odgovor št. 39: Potrebni in pričakovani obseg del na postaji Maribor Tezno je jasno definiran v novelirani Projektni nalogi za izdelavo izvedbene projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške postaje Maribor Tezno in v dopolnitvah Splošnih in posebnih tehničnih pogojev za izvedbo del, kar predstavlja osnovo za pripravo ponudbe. Od ponudnikov z ustreznimi izkušnjami se pričakuje da bodo na tej podlagi znali natančno oceniti stroške projektiranja in izvedbe železniške postaje Maribor Tezno. Prav tako je naročnik uspešno izvedel že več zahtevnejših javnih naročil po načelu »projektiraj in izvedi«.
Naročnik objavlja novelirano PN in dopolnitev Splošnih in posebnih tehničnih pogojev. Obseg predmetnega JN se ne spreminja.

Datum prejema: 15.01.2018 09:40
Naročnika prosimo, da sproti odgovarja na vprašanja. Saj tako lahko pripravimo korektno ponudbo.
Odgovor št. 40: Naročnik odgovarja na vprašanja skladno z zakonsko predpisanimi roki.


Datum prejema: 15.01.2018 08:58
Spoštovani investitor,
Kot bo podrobneje navedeno v nadaljevanju, v zvezi s predmetno razpisno dokumentacijo ugotavljamo, da je očitno diskriminatorna in krši vsa temeljna načela javnega naročanja (vključujoč načelo enakopravne obravnave ponudnikov in načelo zagotavljanja konkurence). Pogoji, ki jih je za ugotavljanje strokovne usposobljenosti ponudnikov namreč določil naročnik, so v nekaterih delih izrazito omejevalni (npr. v vseh delih, kjer se v točki 3.2.3.2. razpisne dokumentacije zahteva strokovno izobrazba iz področja gradbeništva), na drugi strani pa so v delu, kjer bi bila zaradi varnosti in dejanske preveritve strokovne usposobljenosti ponudnika nujno potrebna zahteva po izobrazbi elektro-tehnične smeri, izrazito ohlapni in naročnik zahteva zgolj strokovno izobrazbo tehnične smeri. Na podlagi navedenega je tako več kot očitno, da je razpisna dokumentacija pripravljena na način, da očitno preferira vnaprej določenega ponudnika, saj upoštevajoč stroko ne obstajajo prav nikakršni objektivni kriteriji, ki bi utemeljevali takšno izbiro pogojev.
Pogoji za ugotavljanje ustreznosti ponudnikov za oddajo ponudbe morajo biti skladni z zakonskimi določili (75. – 77. člen ZJN-3) in ne smejo biti omejevalni, nesorazmerni ali diskriminatorni. Pogoji predstavljajo minimalne zahteve, ki se vežejo na ponudnikovo ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski položaj ter tehnično in strokovno sposobnost.
V postopku javnega naročanja naročnik postavi pogoje za sodelovanje z namenom ugotavljanja sposobnosti ponudnikov za izvedbo javnega naročila. Pogoj je element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in je izključne narave. Pogoje za sodelovanje mora naročnik določiti v skladu s 76. členom ZJN-3. Ker so pogoji izključne narave, morajo biti sorazmerni in povezani s predmetom javnega naročila. Navedeno izhaja iz številnih odločitev DKOM, med drugim tudi iz njene odločitve št. 018-297/2011-6, kjer je DKOM zapisala:
» .. naročnik pri določanju obravnavanega pogoja ni upošteval zahteve, da morajo biti pogoji za priznanje sposobnosti v povezavi in sorazmerni s predmetom javnega naročila...... Naročnik je tako s svojim ravnanjem kršil tudi načelo sorazmernosti iz 10. člena ZJN-2 in posledično še načelo enakopravne obravnave ponudnikov iz 9. člena ZJN-2, ki določa, da mora naročnik zagotoviti, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja, upoštevaje sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila. »
Upoštevajoč naše uvodne ugotovitve, kako je naročnik v predmetni zadevi oblikoval pogoje, tako zahtevamo, da naročnik zaradi zagotavljanja konkurence in enakopravne obravnave ponudnikov ter hkratne zagotovitve dejanske preveritve usposobljenosti ponudnik v tč. 3.2.3.2. predvidene pogoje spremeni na način:
• da se pogoj pod tč. 1, ki se nanaša na odgovornega vodjo projekta in sicer, da ima le-ta, »strokovno izobrazbo s področja gradbeništva« spremeni v pogoj, da ima »ima strokovno izobrazbo gradbene ali elektro smeri«
• da se pogoj pod tč. 2, ki se nanaša na odgovornega vodjo del in sicer, da ima le-ta, »strokovno izobrazbo s področja gradbeništva« spremeni v pogoj, da ima »ima strokovno izobrazbo gradbene ali elektro smeri«
• da se pogoj pod tč. 4, ki se nanaša na odgovornega vodjo posameznih del za spodnji in zgornji ustroj železniške proge in sicer, da ima le-ta, »strokovno izobrazbo s področja gradbeništva« spremeni v pogoj, da ima »ima strokovno izobrazbo gredbene smeri«
• da se pogoj pod tč. 5, ki se nanaša na odgovornega vodjo posameznih del za SV in TK naprave in sicer, da ima le-ta, »strokovno izobrazbo s področja tehnične smeri« spremeni v pogoj, da ima »ima strokovno izobrazbo elektro smeri«
• da se pogoj pod tč. 6, ki se nanaša na odgovornega vodjo posameznih del za vozno omrežje in sicer, da ima le-ta, »strokovno izobrazbo s področja tehnične smeri« spremeni v pogoj, da ima »ima strokovno izobrazbo elektro smeri«.
V kolikor naročnik pogojev razpisne dokumentacije ne bo spremenil, bomo o očitno diskriminatorni razpisni dokumentaciji in po naši oceni izrazitem privilegiranju vnaprej določenega ponudnika, morali seznaniti vse pristojne organe.
Hvala in pozdravljeni!
Odgovor št. 41: Točka 3.2.3.2 navodil ponudnikom se za referenčne kadre pod tč. 5 in 6 spremeni tako, da glasi:

5 odgovorni vodja posameznih del za SV in TK naprave • ima strokovno izobrazbo elektro smeri,
• je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS), oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje,
• v zadnjih 10 letih pred objavo predmetnega naročila je kot odgovorni vodja del ali kot odgovorni vodja posameznih del vodil dela nadgradenj ali obnov na železniških električnih napravah s področja SV in TK naprav pri vsaj enem projektu gradnje ali nadgradnje ali rekonstrukcije železniške infrastrukture, pri čemer je znašala vrednost del na električnih napravah s področja SV in TK najmanj 1,5 mio EUR brez DDV
6 odgovorni vodja posameznih del za vozno omrežje • ima strokovno izobrazbo elektro smeri,
• je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS), oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje
• v zadnjih 10 letih pred objavo predmetnega naročila kot odgovorni vodja del ali kot odgovorni vodja posameznih del vodil dela na izvedbi voznega omrežja pri vsaj enem projektu gradnje ali nadgradnje ali obnove voznega omrežja, pri čemer je znašala vrednost del za izvedbo voznega omrežja vsaj 3,2 mio EUR brez DDV

Ostala določila točke 3.2.3.2 ostajajo nespremenjena.

Datum prejema: 15.01.2018 08:52
Pozdravljeni,
glede na nedorečene, neusklajene ter kontradiktorne zahteve, ki jih podajate v razpisni dokumentaciji za postajo Maribor Tezno tako za spodnji in zgornji ustroj, kot za vozno mrežo in signalne sisteme in o katerih vas nenehno opozarjamo, apeliramo na vas, da podaljšate rok za oddajo ponudb vsaj do 16.3.2018.
hvala in Lep pozdrav!

Odgovor št. 42: Rok za oddajo ponudbe se podaljša na 12.3.2018.Datum objave: 05.02.2018   11:48
JN010447/2017-B01 - Nadgradnja železniške postaje Maribor, nadgradnja železniške postaje Maribor Tezno in nadgradnja progovnega odseka Maribor - Počehova, datum objave: 28.12.2017 (EU 2 - SL - Obvestilo o naročilu) – SKLOP 7
Datum prejema: 17.01.2018 13:22

Vprašanje 1

V projektni nalogi za izvedbeni načrt postaje Maribor Tezno je zapisano, da mora biti geodetski načrt izdelan na podlagi podatkov zajetih s tehnologijo LIDAR. Glede na terenske razmere na postaji Tezno smo mnenja, da je takšen posnetek nepotreben in da ne bi nič pripomogel k bolj kvalitetni izdelavi načrta, bi pa bistveno podaljšal čas za izdelavo projektne dokumentacije.

Predlagamo, da se zahteva po zajemu podatkov s tehnologijo LIDAR zbriše iz projektne naloge.

Hvala za odgovor.


Vprašanje 2

Postajališče Maribor Tezno je od kretniške zveze na B strani postaje (kjer se konča nadgradnja tirnih naprav po PN za IzN Tezno) oddaljeno cca. 500 m proti postaji Maribor. Ali je torej v sklopu tega projekta resnično potrebno obnoviti razsvetljavo tudi na tem območju (peroni, parkirišče, podhod...), ali je ta navedba v PN zapisana zgolj po pomoti? Ta dela namreč niso z ničemer vezana na nadgradnjo 4 postajnih tirov.

Predlagamo, da se ureditev razsvetljave na širšem območju postajališča MB Tezno zbriše iz PN.

Hvala za odgovor.

Odgovor št. 43:
JR je potrebno obdelati zgolj za območje nadgradnje postaje. JR na območju postajališča, parkirišča in peronov ni predmet predmetnega JN.
Geodetski posnetek ni potrebno izdelati s tehnologijo LIDAR.
Naročnik objavlja novelirano PN.


Datum prejema: 17.01.2018 13:21

IDZ št. 838 za Nadgradnjo postaje Maribor Tezno ne vsebuje načrtov SV in TK naprav. Prosimo, da objavite IDZ za SV in TK naprave ali vsaj načrte obstoječih SV in TK vodov in naprav.

Odgovor št. 44:
IdZ za SV in TK naprave ni bil izdelan. Ponudnik je dolžan sam pridobiti vse potrebne podatke za potrebe izdelave IzN in za potrebe izvedbe SV in TK naprav na podlagi izdelanega IzN.
Naročnik objavlja novelirano PN.


Datum prejema: 17.01.2018 13:18

IDZ št. 838 za Nadgradnjo postaje Maribor Tezno ne vsebuje načrtov vozne mreže. Prosimo, da objavite IDZ za vozno mrežo ali vsaj načrte obstoječe vozne mreže in obstoječo stikalno shemo.

Odgovor št. 45:
IdZ vozne mreže ni bil izdelan. Ponudnik je dolžan sam pridobiti vse potrebne podatke za potrebe izdelave IzN in za potrebe izvedbe vozne mreže skladno z IzN.
Naročnik objavlja novelirano PN.

Datum prejema: 17.01.2018 13:16

V splošnih in posebnih pogojih za izvedbo del je v točki 2.7. Tehnični pogoji za EE, SV in TK NAPRAVE navedeno, da bo naročnik pridobil izvajalce za SV, ETCS in deloma tudi TK naprave po drugih javnih naročilih, izvajalec po tem razpisu pa mora izvesti predvsem vsa gradbena dela za kabelsko kanalizacijo... Tudi v PN za IzN Maribor Tezno je nekoliko nerazumljivo napisano kaj naj bi bilo izdelano v sklopu IzN in kaj je del nekega drugega projekta (PZI). Prosimo za pojasnitev točno katera dela na SVTK napravah so del tega javnega naročila (tako izvedbe kot tudi projekta IzN) in katera tistega drugega javnega naročila. Še konkretno vprašanje: Ali je v točki 6.1.3 projektne naloge (str. 11), kjer je navedeno, da je potrebno izdelati PZI načrt v ločenih mapah minimalno za:
1. SV naprave
2. Prestavitev in zaščita SV in TK naprav
3. Gretje kretnic
4. TK naprave
5. Tehnično varovanje in požarno varovanje novega SV prostora
Ali je to mišljeno v sklopu tega javnega naročila (IzN), ali gre to za ločeno JN?

Odgovor št. 46:
Naročnik objavlja novelirano PN glede zahtev projektiranja, kjer so zahteve glede potrebnega obsega IzN na SV napravah, prestavitvi in zaščiti SV in TK naprav, gretju kretnic, TK napravah ter tehničnem varovanju in požarnem varovanju dodatno pojasnjene.


Datum prejema: 17.01.2018 13:14

Spoštovani!

V navodilih za pripravo ponudbe je naveden rok za izvedbo naročila za izdelavo izvedbenih načrtov 3 mesece od sklenitve pogodbe (vključno s pridobitvijo sklepa o uspešno opravljeni reviziji). V posebnih pogojih pogodbe pa je navedeno, da mora izvajalec izdelane izvedbene načrte pravočasno predati upravljalcu – revizija bo nato izvedena v roku 28 dni po predaji dokumentacije upravljalcu, nakar bo imel izvajalec še 14 dni časa za dopolnitve izvedbenih načrtov skladno s pripombami revidentov. Glede na zgoraj navedene roke pomeni, da ima izvajalec za izvedbo IZN-ja na voljo zgolj mesec in pol od podpisa pogodbe. Rok za izvedbo po našem mnenju ne sme teči od podpisa pogodbe, ampak od uvedbe v posel ter po pridobitvi vseh vhodnih podatkov.

Predlagamo nov rok za oddajo izvedbenega načrta v revizijo, in sicer 3 mesece po uvedbi v posel in pridobitvi vseh vhodnih podatkov.

Hvala in lep pozdrav!

Odgovor št. 47:
Naročnik je že spremenil roke za izvedbo predmetnega JN in podaljšal rok za izdelavo in dokončanje IzN.Datum prejema: 17.01.2018 13:11

Spoštovani!

Naslednja vprašanja se nanašajo na projektiranje in izvedbo postaje Maribor Tezno:
1) Prosimo za pojasnilo navedbe v projektni nalogi postaje Maribor Tezno, da je v sklopu projekta predvidena izdelava novih SV prostorov. Kje so predvideni novi SV prostori? Ali so znotraj obstoječih objektov ali so to novi zidani ali kontejnerski objekt itd. Ali so za predvidenene objekte že izdelani ustreni načrti npr. arhitekturni, gradbeni, strojni , načrti el. inštalacij ...? V razpisni dokumentaciji nismo našli nobenih pojasnil v zvezi z objektom. Potrebno je opredeliti kaj točno je predmet razpisa, tako projektnega dela kot izvedbe!
2) Ali je na postaji Maribor Tezno potrebno za nove SV naprave vgraditi dizel agregat oz. ali je na postaji že obstoječ dizel agregat?
3) V razpisni dokumentaciji manjka opis obstoječega stanja SV, ETCS, TK naprav, gretja kretnic na postaji Maribor Tezno. Prosimo za dopolnitev ali pojasnila obstoječega stanja.
4) Za oceno obsega dela na postaji Maribor Tezno potrebujemo osnovne podatke o gretju kretnic:
- Katere obstoječe kretnice so električno ogrevane?
- Katere obstoječe kretnice poleg novovgrajenih (K116, K117, K118, K119, K120, K122, K213, K214, K2174, K219) je še potrebno električno ogrevati? Prosimo za konkretne oznake kretnic.
- Koliko je odjemnih mest na postaji, ki so primerni za gretje kretnic in kakšna je priključna moč odjemnih mest?
- Kakšne so obstoječe rezerve v priključni moči odjemnih mest, ki se lahko uporabijo za napajanje el. gretja kretnic in ostalih naprav?
5) Ali je pridobitev soglasij za povečavo in povečava moči na odjemnih mestih predmet razpisa ? Če ja, roki za izdelavo dokumentacije realno niso dosegljivi.
6) Ali se za napajanje gretja kretnic lahko predvidi napajanje iz dizel agregata?
7) Po naših informacijah se samodejno krmiljenje gretja kretnic preko meteoroloških senzorjev v praksi kaže kot neustrezno oz. nezanesljivo. Ali je naročnik seznanjen s problematiko?
8) Prosimo za pojasnila glede SCADA sistema. V razpisni dokumentaciji sistem ni omenjen , zahtevano pa je daljinsko krmiljenje in nadzor el. gretja, razsvetljave?
9) Kakšen je obseg projektiranja in izvedbe ETCS naprav? Le izgradnja kabelske kanalizacije?

Odgovor št. 48:
1.) Naročnik je objavil novelirano PN, kjer so zahteve za projektiranje SV prostora podrobneje opisane. Prav tako je Naročnik dopolnil Splošne in posebne tehnične pogoje, kjer je opisan potrebni obseg del na p. Tezno.
2.) V IzN ter v fazi izvedbe je potrebno sprojektirati in pripraviti vse potrebno za postavitev diesel agregat (gradbena ureditev, kabelska kanalizacija…). Diesel agregat se bo nabavil v okviru druge pogodbe.
3.) Skladno z razpisno dokumentacijo si morajo ponudniki sami zagotoviti informacije o obstoječem stanju, ki jih potrebujejo za pripravo ponudbe.
4.) V okviru predmetnega naročila se predvidi in uredi gretje kretnic samo na območju nadgradnje postaje Tezno. V fazi priprave ponudbe si mora ponudnik pridobiti vse podatke potrebne za pripravo ponudbe.
5.) Pridobitev vseh soglasij, torej tudi soglasja za povečanje moči na odjemnih mestih v kolikor je to glede na predvidene posege potrebno, je predmet razpisa.
6.) Ne.
7.) Naročnik ni seznanjen s predmetno problematiko. Predviden način krmiljenja gretja kretnic se ne spremeni.
8.) Skladno z novelacijo PN je potrebno sprojektirati daljinsko vodenje, izvedba daljinskega vodenja pa ni predmet izvedbe del kot to izhaja iz dopolnitev Splošnih in posebnih tehničnih pogojev.
9.) Ponudnik sprojektira in izvede zgolj kabelsko kanalizacijo sistema ETCS na območju predvidene nadgradnje.

Datum prejema: 17.01.2018 10:45

Za nadgradnjo železniške postaje Maribor ste objavili IZN (novelacija projektov) in IZN (po reviziji).
Kateri IZN naj upoštevamo za izdelavo ponudbe?

Odgovor št. 49:
Za načrte, ki so se spremenili po zahtevah Jaspersa se upošteva novelacija projektov, za ostale načrte pa osnovni IzN po reviziji.


Datum prejema: 17.01.2018 10:30

V PTP zahtevate rebraste podložne plošče za sistem 60E1 in 49E1, ki morajo zadostovati SIST standardom, zahtevam kodeksa UIC 864-6 in TS-Za1.106-8.

Kateri SIST standard in TS-Za naj upoštevamo:
- za ravno in nagibno ploščo 1:40 sistema 49E1, širine 160 mm
- za ravno in nagibno ploščo 1:40 sistema 60E1, širine 160 mm
Omenjeni TS-Za1.106-8 na katerega se sklicujete ni ustrezen, ker predpisuje ploščo z nagibom 1:20 samo za sistem 60E1, prav tako niso ustrezni preostali TS-Z a1.106 ker obravnavajo plošče širine 140 mm in nagiba 1.20.

Prosimo, da objavite načrta rebraste podložne plošče za sistem 49E1 in za 60E1, ki naj ju upoštevamo v ponudbi in kasneje pri izvedbi, ali pa podate točen opis z vsemi zahtevanimi dimenzijami in tolerancami.

Odgovor št. 50:
Rebraste podložne plošče:
Rebraste podložne plošče za leseni prag z nagibom 1:40 ali ravne podložne plošče (1:∞). V kretniških zvezah, ki so krajše od 50 m, se vgrajujejo rebraste podložne plošče brez nagiba.
Širina podložnih plošč je enotna 160 mm. Podložne plošče morajo zadostovati zgoraj navedenim SIST standardom, zahtevam kodeksa UIC 864-6 inTS-Za1.106-8

Opis plošče za tir S 49 na lesenih pragih:
Rebrasta podložna plošča za tirnice sistema S 49 mora imeti, kot navedeno v RD, nagib 1:40, in biti širine 160+-3 mm (vzdolžna smer glede na tir), dolžine 285+-0,5 mm (prečno glede na tir), z razmakom med luknjami za pritrditev v prečni smeri 285+-0,5 mm, v vzdolžni pa 90+0,5 mm. Dimenzija lukenj 26+-0,5 mm.

Datum prejema: 17.01.2018 09:52

Naročnik je objavil ocenjeno vrednost naročila ki znaša »Vrednost brez DDV: 36.504.071,14 EUR«
Na podlagi objavljenega projektantskega predračuna zgolj za postajo Maribor ocenjujemo, da je objavljena ocenjena vrednost za celotno naročilo prenizka. Prosimo za pojasnilo.
Hkrati vas prosimo za ažurno objavo odgovorov saj do danes niste objavili še nobenega.

Odgovor št. 51:
Vsa dela iz projektantskega predračuna za postajo Maribor niso predmet tega JN. Naročnik je napravil ocenjeno vrednost glede na dejanski obseg del upoštevajoč povprečne cene pridobljene na JN v zadnjem obdobju.Datum prejema: 17.01.2018 09:50

Skladno s splošnimi zahtevami za kretnice, menjala, srčišča in posamezne dele kretnice objavljenih v PTP zahtevate monoblok srca na kretnicah 60E1 in
varjena na kretnicah 49E1, medtem ko v popisu del in projektni dokumentaciji zahtevate monoblok kretniška srca tudi na kretnicah sistema 49E1.
Prav tako je v popisu del v poglavju Zgornji ustroj, postavka 10, 11 zahteva, da morajo biti kretnice 49E1-200-7,5, 49E1-300-1:9 na betonskih pragih s Pandrol pritrditvijo in z monoblok srcem. Ali je to res vaša zahteva, ali pa je prišlo do neljube napake v RD.
Prosimo, da za projekt "Nadgradnja postaje Maribor" preverite, uskladite in objavite nedvoumne popise za zgornji ustroj, ki nam bo omogočila izdelavo točne Ponudbe.
Istočasno vas zaradi zgoraj navedenih težav prosimo za podaljšanje roka oddaje Ponudbe.

Odgovor št. 52:
Kretnice sistema 49E1 so na lesenih pragih, Skl-12 pritrditvijo in varjenim srcem

Opis za kretnice sistema 49E1
Dobava in kompletno polaganje novih kretnic vključno s kretniškimi zvezami do 50,00 m , na novi tirni gredi deb. min. 30 cm pod pragom, na lesenih pragih s pritrditvijo SKL 12, varjenje notranjih
zvarov razen sprostilnih ,kompletno z vsemi regulacijami in strojnim podbijanjem. Kretnice so izdelane iz tirnic trdote 350 HT, z varjenim srcem, opremljene s kotalnimi napravami.

Kretnice sistema 60E1pa so na betonskih pragovih s podložno gumo pod pragovi, elastično pritrditvijo (npr. Pandrol) in monoblok srcem.

Opis za kretnice sistema 60E1
Dobava in kompletno polaganje novih kretnic vključno s kretniškimi zvezami do 50,00 m, na novi tirni gredi deb. min. 30 cm pod pragom, na betonskih pragih (npr. B70) s podložno gumo,
elastično pritrditvijo (npr. Pandrol), varjenje notranjih zvarov razen sprostilnih kompletno z vsemi regulacijami in strojnim podbijanjem. Kretnice so izdelane iz tirnic trdote R350 HT,
srce MONOBLOK, opremljene s kotalnimi napravami.


Datum prejema: 17.01.2018 09:10

V tehničnih pogojih za ZGORNJI USTROJ ŽELEZNIŠKE PROGE je predpisana minimalna dolžina kretniškega lesenega praga, ki je 240 cm. Kakšna je pa zahtevana minimalna dolžina kretniškega betonskega praga?
Odgovor št. 53:
Skladno s SIST EN 13230-1 do 4 (predpisano tudi v« Splošnih in posebnih tehn.zahtevah pri izdelavi kretnic, menjal,srčišč, posameznih kretniških delov in tirnih križišč« tč 3.1./g in 3.2), vendar manj kot 2,40 m ne sme biti (tudi po Pravilniku o zgornjem ustroju železniških prog)

Datum prejema: 17.01.2018 08:59

V tehničnih pogojih za ZGORNJI USTROJ ŽELEZNIŠKE PROGE, navajate da kjerkoli je v tehničnih pogojih za zgornji ustroj železniških prog navedeno »e-sponka« to pomeni elastični pritrdilni material kot Pandrol.

Ker ima proizvajalec Pandrol več sistemov elastičnega pritrdilnega material, prosimo da točno definirate "e-sponko" z dodatnim podrobnejšim tehničnim opisom in zahtevami.
Odgovor št. 54:
V razpisni dokumentaciji je navedeno, da to pomeni elastični pritrdilni material (kot npr. Pandrol). Ponudnik lahko ponudi katerikoli elastični pritrdilni material, ki ustreza vsem zahtevam iz tehničnih specifikacij.

Datum prejema: 17.01.2018 08:54
Do kdaj mora biti veljavna garancija za resnost ponudbe?

Odgovor št. 55:
Naročnik je na predmetno vprašanje že podal odgovor.

Datum prejema: 17.01.2018 08:08

Dobro jutro,

glede na to, da je razpis narejen tako, da je za resno ponudbo potrebno praktično narediti projektantske popise dela za postajo Maribor Tezno, potrebujemo več časa za oglede lokacije in za postavljanje morebitnih vprašanj. Zato vas pozivamo k podaljšanju roka za oddajo ponudb na vsaj 13.3.2018.
LP

Odgovor št. 56:
Rok za oddajo ponudbe se podaljša na 12.3.2018.


Datum prejema: 16.01.2018 15:22

Spoštovani,
ker iz RD ni razvidno, prosimo za odgovor, ali je potrebno izvesti vgradnjo gretja kretnic samo na območju gradbenega posega na postaji Maribor Tezno ali na celotni postaji Maribor Tezno?
Hvala

Odgovor št. 57:
Samo na novo vgrajenih kretnicah.


Datum prejema: 16.01.2018 15:19

Za področje TK naprav za postajo Maribor Tezno, iz razpisne dokumentacije ni razvidno:

• ali je sploh potrebno izvesti vgradnjo zunanjih TK naprav ali je potrebno samo izdelati IZN zanje ?
• če je potrebno izvršiti vgradno TK naprav, ali jo je potrebno izvršiti na območju gradbenega posega na postaji (za 4 tire) ali na celotni postaji Maribor
Tezno?
• ali je potrebno izvesti nadgradnjo obstoječe notranjih TK naprav in v kakšnem obsegu – samo za območje gradbenega posega (za 4 postaje) ali celotno
območje postaje?
• ali je potrebno izvesti novo kabelsko kanalizacijo za vgradno TK naprav samo na območju gradbenega posega (za 4 tire) na postaji ( za 4 tire) ali na
celotni postaji Maribor Tezno?
• ali je potrebno vgraditi zunanje TK naprave (potniško ozvočenje, urne naprave, SOS, avtomat za prodajo kart, video nadzor,..) tudi na območju postajališča
Maribor Tezno, tako kot je to zahtevano v dokumentu »2017.12.05_Tehnični pogoji Nadgradnje postaje Maribor Tezno in proge« ali ne ?

Hvala za odgovore.

Odgovor št. 58:
1. Za TK naprave je treba izdelati IZN in se ne vgradijo po tej pogodbi. Treba pa je pripraviti vse potrebno za naknadno vgradnjo zunanjih TK naprav (TK stebričev) – ureditev kabelske kanalizacije.
2. Kabelska kanalizacija se izvede na območju gradbenega posega.
3. Notranjih TK naprav se po tej pogodbi ne nadgrajuje. Treba pa je po tej pogodbi projektirati in postaviti kontejner, v katerega se po drugi pogodbi vgradijo TK naprave.
4. Kabelska kanalizacija se izvede na območju gradbenega posega.
5. Zunanje TK naprave se bodo vgradile na območju postajališča, vendar po drugi pogodbi.


Datum prejema: 16.01.2018 15:14

Imamo vprašanje na razpisno dokumentacijo za postajo Maribor Tezno.
Po pregledu celotne razpisne dokumentacije, vključno z načrti, nismo za SV naprave nikjer zasledili:
1 ali je sploh potrebno izvesti vgradnjo zunanjih SV naprav (števci osi, pogoni, signali, balize, ...) ali je potrebno izdelati samo IZN zanje ?
2 če je potrebno tudi izvesti vgradno zunanjih SV naprav, ali je potrebno izvesti vgradnjo zunanjih SV naprav samo na območju gradbenega posega na
postaji (za 4 tire) ali na celotni postaji Maribor Tezno?
3 ali je potrebno izvesti nadgradnjo obstoječe notranje SV naprave in v kakšnem obsegu – samo za območje gradbenega posega (za 4 tire) ali za
celotno območje postaje?
4 ali je potrebno izvesti novo kabelsko kanalizacijo za vgradno SV naprav samo na območju gradbenega posega na postaji (za 4 tire) ali na celotni postaji
Maribor Tezno?
5 ali je potrebno urediti nov tehnični prostor za notranjo SV napravo, vključno z vsemi zahtevami navedenimi v dokumentu »2017.12.05_Tehnični pogoji
Nadgradnje postaje Maribor Tezno in proge«?
6 ali je potrebno izvesti nov napajalni del, vključno z dobavo in vgradnjo agregata ter ureditvijo priključnega mesta na javno distribucijsko omrežje ter
posledično zgraditi novo transformatorsko postajo?
Prosimo za odgovore na ta vprašanja. Hvala.

Odgovor št. 59:
1. Izdelajo se IZN skladno s projektno nalogo in pripravi se vse gradbeno potrebno za naknadno namestitev elektronske SV naprave. Torej vgradijo se temelji signalov (kjer potrebno se uredi stojišča), gradbeno se vgradijo signali, izvedeni skladno z veljavno zakonodajo (brez logike ali povezave z SV napravo). Same komponente SV naprave, kot so števci osi, balize, se ne vgradijo, saj bo to izvedeno po drugi pogodbi. Pri kretnicah se pripravi vse gradbeno potrebno za vgradnjo kretniških pogonov po drugi pogodbi, vključno s stojiščem in kabelsko kanalizacijo.
2. Samo na območju gradbenega posega.
3. Nadgradnja obstoječe SV naprave ni predmet tega javnega naročila. Postavljeni signali se prekrijejo in se z novo elektronsko SV napravo povežejo po drugi pogodbi.
4. Skladno z projektno nalogo samo na območju nadgradnje proge.
5. Da, po tej pogodbi se sprojektira, dobavi in postavi kontejner skladno s projektno nalogo.
6. Uredi se ustrezna priključna moč in morebitni stroški, ki so s tem povezani. Napajalni del SV naprav bo dobavljen po drugi pogodbi.


Datum prejema: 16.01.2018 09:14

Dober dan,

proismo vas za dalši rok za izdelavo ponudbe saj moramo dokumente prevediti v tuj jezik in spet nazaj.
Rok odaje ponudba je sedaj namenjen samo slovenskim ponuditeljem in ne tujim, čeprav je to odprt razpis. Zato Prosimo za podalšanje roka do vsaj 15.3.2018.
Hvala in lepo pozdravleni,

Odgovor št. 60:
Rok za oddajo ponudbe se podaljša na 12.3.2018.


Datum prejema: 16.01.2018 08:56

Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji navajate naslednje;
Str. 251/294
Nadgradnja obstoječega sistema vodenja tako zajema sledeča potrebna dela:
- podaljševanje obstoječih kabelskih povezav do priključnih sponk v posamezni pločevinasti razdelilni omarici (RO) elektromotornega pogona stikala, nameščene pod pogonom stkala na ustreznem drogu VO in prestavitev obstoječih RO na nove drogove ter povezava RO z motornimi pogoni
- izvedba novih kabelskih povezav za dodatna daljinsko vodena stikal vključno z dobavo in montažo novih RO. ter povezava RO z motornimi pogoni
- Dopolnitev in preureditev EKO za spremenjeno oziroma dopolnjeno stikalno shemo vključno s potrebno nadgradnjo omare za razširitev oziroma prilagoditev obstoječega SCADA sistema, ki se izvede po posebnem naročilu

Str. 253/294
2.7.10.4.1 Sistema SCADA
Spremembe in dopolnitve na sistemu SCADA se izvedejo po ločenem naročilu oziroma pogodbi ob sodelovanju upravljavca in vzdrževalca obstoječega sistema – Iskra d.d., Ljubljana, ki po obsegu izvede manjšo nadgradnjo obstoječega sistema, glede na spremenjeno stikalno shemo.

V popisih del pa se navaja pod poglavjem C.5. v točki 3. Daljinsko vodenje / 1. "Demontaža obstoječe enote vodenja v omari EKO, ter dobava in vgradnja CAU331, predelava omare z materialom, predelava krmilnega panela =W+EKO
Storitve nadgradnje SNEV-SCADA sistema, (CV-MB, CV-LJ, CV Postojna, CV-SRV)"

Prav tako je zajeto v poglavju C.3. v točki 9. Naprava za kratkostičenje / 3.Prilagoditev SCADE za napravo za kratkostičenje in prenos v center vodenja Maribor za vodenje ENP-jev :
-zaslonska slika, prilagoditev CVP Maribor
-nastavitev tabel v SQS strežniku
-programiranje krmilni nivo
-vgradnja izhodnega modula
-vhodni modul
-razširitev osnovne plošče
skupaj naprava za kratkostičenje:


Ali bodo omenjena dela predmet drugega naročila, kot navajate v razpisni dokumentaciji, oziroma so predmet ponudbe po tem razpisu?

Prosimo za pojasnila.

Odgovor št. 61:
Omenjena dela niso predmet tega naročila. Naročnik objavlja korigiran predračun.


Datum prejema: 16.01.2018 08:06

V tehničnih pogojih za izvedbo del na zgornjem ustroju v poglavju "SRČIŠČE KRETNICE" je podana zahteva, da morajo dimenzije in tolerance biti:
- širina žleba med osnovno in vodilno tirnico je 41 mm/ tolerance + 0,5 mm in -1,0 mm,
- širina žleba med srcem in krilno tirnico je 44 mm/ tolerance + 0,5 mm in -1,0 mm,
Z vašo zahtevo je omogočena dobava le enemu dobavitelju.

Predlagamo Naročniku, da v zahteve za "SRČIŠČE KRETNICE" doda tudi sledeče dimenzije in tolerance na kretniških srcih ter tudi dovoli vgradnjo takšnih kretniških src:
- širina žleba med osnovno in vodilno tirnico je 41 mm/ tolerance +/- 0 mm in -1,0 mm,
- širina žleba med srcem in krilno tirnico je 41 mm/ tolerance + 2 mm in +/- 0 mm.
Kretnice s tako predlaganimi dimenzijami in tolerancami kretniških src imajo tudi "Dovoljenje za vgradnjo proizvoda v železniško progo" in so tudi že vgrajene na območju JŽI..
Odgovor št. 62:
SŽ-Infrastruktura je izdala z dopisom št. 2.2.6941/10 in 2.2.6942/10 z dne 06.10.2010 dovoljenje za vgradnjo proizvoda v železniško progo proizvajalcu Vossloh MIN Skretnice d.o.o. za »Kretnice z litoželeznim Mn monoblok srcem…..«, kjer so dovoljene tudi dimenzije, ki jih navajate (širina žleba med srcem in krilno tirnico je 41 mm/ tolerance + 2 mm in +/- 0 mm). Dovoli se vgradnja tudi takšnih kretnic.Datum objave: 05.02.2018   11:49
JN010447/2017-B01 - Nadgradnja železniške postaje Maribor, nadgradnja železniške postaje Maribor Tezno in nadgradnja progovnega odseka Maribor - Počehova, datum objave: 28.12.2017 (EU 2 - SL - Obvestilo o naročilu)- sklop 8

Datum prejema: 18.01.2018 09:03
Iz objavljene RD ne moremo nikakor ugotoviti kakšne kretnice želi Naročnik vgraditi na železniški postaji Maribor. Objavljen popis del za zgornji ustroj tirnih naprav ni usklajen z objavljeno projektno dokumentacijo, niti z objavljenimi PTP. Ali pri pripravi ponudbe upoštevamo objavljene revidirane načrte ali novelirane načrte ali popis del za ZU ali tehnične pogoje? Prosimo, da objavite spisek kretnic z nedvoumnimi tehničnimi podatki in nam s tem omogočite pripravo pravilne ponudbe. Istočasno prosimo, da podaljšate rok oddaje ponudbe vsaj za mesec dni.
Odgovor št. 63:
60E1 - 760 - 1:14 (leva) 2 kretnice (kr.127,128)
60E1 - 300 – 1:9 (leva) 8 kretnic (kr.102,104,106,107,110,112,124,126)
60E1 - 300 – 1:9 (desna) 9 kretnic (kr. 101,103,105,108,114,117,118,120,123)
60E1 - 300 – 6° (desna) 2 kretnici (kr.109,111)
60E1 - 200 – 6° (desna) 1 kretnica (kr.125)
Skupaj 22 kretnic 60E1, na betonskih pragovih, s podložno gumo pod pragovi, elastično pritrditvijo in monoblok srcem.

49E1 - 300 – 1:9 (desna) 1 kretnica (kr. 119)
49E1 - 200 – 1:7.5 (desna) 1 kretnica (kr. 121)
49E1 - 190 – 1:7 (desna) 1 kretnica (kr. 122)
Skupaj 3 kretnice 49E1, na lesenih pragih, Skl-12 pritrditvijo in varjenim srcem.

Rok za oddajo ponudbe je podaljšan na 12.3.2018.

Datum prejema: 18.01.2018 08:43
1. Vprašanje Razdalje med obstoječimi drogovi vozne mreže so večji kot 50 m (do 60 m). Projektna naloga predvideva max. dolžino razpetine 50 m. Ali se lahko ohrani obstoječe razdalje med drogovi vozne mreže in s tem racionalizira izvedbo? 2. Vprašanje Kolikšne so zatezne sile na obstoječih voznih vodih tovorne postaje Maribor Tezno? 3. Vprašanje Tehnični pogoji predvidevajo za tovorno postajo Tezno izvedbo polnokompenziranega voznega voda. Ali se lahko ohrani obstoječi način zatezanja (polkompenziran)? 4. Vprašanje Prosimo, da objavite/priložite aktualno stikalno shemo tovorne postaje Tezno. Hvala za odgovore.
Odgovor št. 64:
Lahko se ohrani obstoječe razdalje za drogove, ki so v medtirju tirov št. 47/48.
Obstoječ vozni vod je preseka 170 mm2 v polkompenzirani obliki: zatezna sila v nosilni vrvi je 580 daN (pri 15°C), kontaktni vodnik 750 daN
Predvidena je izvedba voznega voda v polkompenzirani izvedbi preseka 220 mm2.
Vsi odgovori so upoštevani tudi v novelirani PN, kjer je priložena tudi obstoječa stikalna shrema.
Datum prejema: 18.01.2018 08:40
Vprašanje 1 Ali se poleg novega kretniškega področja menja razsvetljava po celotnem območju obravnavanih / predmetnih tirov tovorne postaje Tezno? Vprašanje 2 Določeno število svetilk je montirano na drogove vozne mreže v katere se ne posega. Ali se te svetilke prestavijo na samostojne drogove namenjene razsvetljavi? Naročniku se zahvaljujemo za pojasnila.
Odgovor št. 65:
Predmet obdelave je zgolj območje predvidene nadgradnje. Zahteve za izdelavo IzN so podane v novelirani PN za izdelavo IzN za postajo Maribor Tezno. Vsa dela bo potrebno izvesti skladno z IzN razen daljinskega vodenja JR, ki se predvidi zgolj v IzN. Naročnik objavlja novelirano PN in dopolnitev Splošnih in tehničnih pogojev za izvedbo del.

Datum prejema: 17.01.2018 17:30
Podaljšali ste rok za oddajo ponudbe a nismo nikjer zasledili, koliko ste podaljšali rok za oddajo vprašanj?Hvala!
Odgovor št. 66:
Roka za oddajo vprašanj se podaljša na 21.2.2018 10.00 ura. Rok za oddajo ponudbe se podaljša na 12.3.2018.
Datum prejema: 17.01.2018 15:49
Pozdravljeni,Zaradi kratkega roka in zahtevnosti projekta prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe za tri tedne.Lp
Odgovor št. 67:
Rok za oddajo ponudbe se podaljša na 12.3.2018.
Datum prejema: 17.01.2018 15:22
V oceni stroškov za predelavo VM na postaji Tezno iz IDZ-ja (838) je upoštevana zgolj predelava VM na območju kretniških zvez na A in B strani postaje, ne pa tudi kompletne zamenjave nosilnih konstrukcij (kjer so konzole postavljene preko 3 tirov) – zahteva PN... to pomeni bistveno povečanje investicije in kompletno novo zasnovo VM na celotni postaji MB Tezno (tudi na tistih tirih, kjer ni predvidene nadgradnje ZU in SU). V tem primeru bi bilo potrebno izdelati najprej idejno rešitev kompletne VM na postaji, ki bi jo morali na SŽ potrditi, preden bi se začelo z izdelavo IzN. Naš predlog je da se VM samo prilagodi novi tirni situaciji – torej zamenjava drogov VM na območju novih kretniških zvez. Na novih drogovih VM bi se upoštevalo, da konzole ne bodo segale več kot preko dveh tirov, za tiste drogove, ki ostanejo obstoječi, pa se tega pogoja ne bi upoštevalo (na ta način se projekt časovno ne bo podaljšal in tudi znesek končne investicije bo bistveno bolj podoben tistemu iz IDZ). Hvala.
Odgovor št. 68:
Zamenjajo se drogovi vozne mreže med glavno progo (tir 2) in tovorno postajo Mb.Tezno (tir 52) in območju zamenjanih kretnic. Na nove drogove se namestijo konzole, ki segajo preko tira 52 in 51. Na drogovih vozne mreže, ki stojijo v medtirju tirov 47/48 (drogovi se ne menjajo) pa se obstoječe konzole, ki segajo preko 3 tirov (48,49,50) zamenjajo z novimi, ki bodo segale preko 2 tirov (48,49).
Naročnik objavlja novelirano PN.
Datum prejema: 17.01.2018 15:19
Spoštovani! V PN je navedeno, da je potrebno povečanje prevozne zmogljivosti v skladu z IDZ št. 838, v naslednji alineji pa je navedeno, da je potrebno zagotoviti min. hitrost 50 km/h oz. min. radij kretnic in lokov na tirih 300 m. V IDZ je en radij manjši od 300m (200m) zaradi česar je hitrost, ki jo omogoča omejena na 40 km/h. Radij je sicer mogoče povečati, vendar se bo s tem po vsej verjetnosti zmanjšala koristna dolžina dveh postajnih tirov. Predlagamo, da se IzN naredi na podlagi že izdelanega IDZ-ja št. 838 (hitrost 40km/h), sicer bo novo zasnovo potrebno ponovno preučiti in potrditi na SŽ, preden bi se začelo z izdelavo IzN. Hvala in lep pozdrav!
Odgovor št. 69:
Predlog se sprejme, tako da se IzN naredi na podlagi izdelanega IDZ- ja (ostane radij 200 na tiru 48 in s tem hitrost 40 km/h čez postajo)
Naročnik objavlja novelirano PN.
Datum prejema: 17.01.2018 14:57
SPLOŠNO: 1. Ali je v ponudbi potrebno predvideti izdelavo PID in NOV tudi za vse izdelane načrte v sklopu predvidene dokumentacije IZN za postajo MB Tezno? Če ne za vse, za katere da in za katere ne (ne morda za nove SV naprave in tehnično varovanje novega SV prostora – v popisu del za izvedbo teh del postavk ni)? Če za SV naprave ne, v katerem načrtu PID-a bodo prikazane kabelske trase in vgrajene zunanje SV naprave? Ali pa bo vseeno potrebno izdelati PID za zunanje SV naprave, notranje SV naprave pa bodo zajete v sklopu drugega projekta? 2. Glede začetka roka – kdaj začne teči rok? Glede na to da pridobivanje obstoječih podatkov od upravljavca proge večkrat poteka zelo počasi (več tednov), predlagamo da začne rok teči od izročitve zadnjih podatkov – ali bo tako?
Odgovor št. 70:
V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo PID in NOV za vsa dela ki se bodo izvajala po predmetnem naročilu. Roki za izvedbo ter pogoji za njihov začetek so jasno definirani v razpisni dokumentaciji.
Datum prejema: 17.01.2018 14:56
SPLOŠNO: 1. Ali je v ponudbi potrebno predvideti izdelavo PID in NOV tudi za vse izdelane načrte v sklopu predvidene dokumentacije IZN za postajo MB Tezno? Če ne za vse, za katere da in za katere ne (ne morda za nove SV naprave in tehnično varovanje novega SV prostora – v popisu del za izvedbo teh del postavk ni)? Če za SV naprave ne, v katerem načrtu PID-a bodo prikazane kabelske trase in vgrajene zunanje SV naprave? Ali pa bo vseeno potrebno izdelati PID za zunanje SV naprave, notranje SV naprave pa bodo zajete v sklopu drugega projekta? 2. Glede začetka roka – kdaj začne teči rok? Glede na to da pridobivanje obstoječih podatkov od upravljavca proge večkrat poteka zelo počasi (več tednov), predlagamo da začne rok teči od izročitve zadnjih podatkov – ali bo tako?
Odgovor št. 71:
V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo PID in NOV za vsa dela ki se bodo izvajala po predmetnem naročilu. Roki za izvedbo ter pogoji za njihov začetek so jasno definirani v razpisni dokumentaciji.

Datum prejema: 17.01.2018 14:40
IZVEDBA DEL – POSTAJA MB TEZNO: 1. Izvedba del – SVTK naprave: Ali je za nove zunanje SVTK naprave v ponudbi potrebno predvideti za kabelske trase (cevi, korita) le izdelavo IZN dokumentacije ali tudi samo izvedbo/vgradnjo? 2. Izvedba del – SV naprave: Ali je za nove zunanje SV naprave (signali, števci osi, tirni magneti, evro balize, kretniški pogoni, …) v ponudbi potrebno predvideti le izdelavo IZN dokumentacije ali tudi samo izvedbo/vgradnjo? 3. Izvedba del – TK naprave: Ali je za nove zunanje TK naprave (komunikacijska mesta, kabli) v ponudbi potrebno predvideti le izdelavo IZN dokumentacije ali tudi samo izvedbo/vgradnjo? Če je potrebno ponuditi tudi izvedbo: Ali bo zaključitev kablov (lokacija zaključitve, material in delo za zaključitve v TK prostoru) obdelana v ločenem projektu (za notranje TK naprave)? 4. Izvedba del – Tehnično varovanje: Ali je za načrt »Tehnično varovanje in požarno varovanje novega SV prostora« v ponudbi potrebno predvideti le izdelavo IZN dokumentacije ali tudi samo izvedbo/vgradnjo? 5. Izvedba del – postajališče: Ali se za dela na postajališču ponudi le izdelava IZN dokumentacije ali tudi samo izvedbo/vgradnjo? Ali bo potrebno urediti le zunanjo razsvetljavo ali še kaj drugega (prestavitev in zaščita SVTK naprav, gradbena preureditev perona (glede na veljavne TSI), nove TK naprave (če da, katere)?
Odgovor št. 72:
1.) Za kabelske trase je potrebno v ponudbi, skladno z novelirano PN in dopolnitvijo Splošnih in posebnih tehničnih pogojev za izvedbo del, upoštevati stroške izdelave IzN ter izvedbe.
2.) Same komponente SV naprave, kot so števci osi, balize, se ne vgradijo, saj bo to izvedeno po drugi pogodbi. Torej za predmetno se izdela zgolj IzN.
3.) Za TK naprave je treba izdelati IZN in se ne vgradijo po tej pogodbi. Treba pa je pripraviti vse potrebno za naknadno vgradnjo zunanjih TK naprav (TK stebričev) – ureditev kabelske kanalizacije.
4.) Znotraj SV prostora mora ponudnik sprojektirat tehnično in požarno varovanje novega SV prostora. Izvedba tehničnega in požarnega varovanja novega SV prostora je predmet druge pogodbe.
5.) Postajališče ni predmet predmetnega JN.
Naročnik objavlja novelirano PN ter dopolnitev
Datum prejema: 17.01.2018 14:40
SCADA NA POSTAJI MB TEZNO: 1. Za zunanjo razsvetljavo je v PN navedeno: »Prav tako je potrebno predvideti, da se vklaplja in izklaplja razsvetljavo in nadzira stanje delovanja razsvetljave daljinsko iz prometnega urada, centra vodenja prometa in centra tehničnih služb.«, za gretje kretnic pa: »Prav tako je potrebno predvideti, da se vklaplja in izklaplja gretje kretnic in nadzira stanje delovanja gretja kretnic daljinsko iz prometnega urada, centra vodenja prometa in centra tehničnih služb.«. Glede na navedeno je potrebno izdelati TK načrt sistema SCADA, katerega izdelava pa ni nikjer omenjena. Ali je potrebno izdelati načrt za sistem SCADA v okviru predmetnega razpisa ali pa bo to obdelano v ločenem projektu? 2. V tehničnih pogojih je v poglavju 2.7.10.4. navedeno: »Spremembe in dopolnitve na sistemu SCADA se izvedejo po ločenem naročilu oziroma pogodbi ob sodelovanju upravljavca in vzdrževalca obstoječega sistema – Iskra d.d., Ljubljana, ki po obsegu izvede manjšo nadgradnjo obstoječega sistema, glede na spremenjeno stikalno shemo.«. Ali to velja tudi za postajo MB Tezno?
Odgovor št. 73:
Daljinsko vodenje sistema gretja kretnic ter javne razsvetljave je predmet izdelave IzN, sama izvedba daljinskega vodenja pa ni predmet tega naročila. Podan odgovor je skladen z novelirano PN in dopolnjenimi Splošnimi in posebnimi tehničnimi pogoji za izvedbo del.
Datum prejema: 17.01.2018 14:39
POSTAJALIŠČE NA POSTAJI MB TEZNO: 1. Obstoječi IDZ obravnava področje urejanja 4 tirov. Za zunanjo razsvetljavo je navedeno, da je potrebno narediti »Projektna dokumentacija mora predvideti novo razsvetljavo. Razsvetljeni morata biti kretniški področji, kot tudi premikalne in druge službene poti z ozirom na tehnologijo prometa na postaji. Podatke o teh poteh projektant pridobi od upravljalca prometa na postaji Tezno. Prav tako je potrebno obnoviti razsvetljavo na postajališču (peroni, dostopne poti, podhod, parkirišče).«. Ali je res potrebno obravnavati tudi postajališče (perone, podhod, parkirišče, dostopne poti)? Če mora projekt zajeti tudi postajališče (kar v IDZ ni bilo obravnavano), je predviden rok za projektiranje in izvedbo prekratek. 2. Ali bo potrebno obnoviti/nadgraditi peron tudi z dvigom na višino, ki jo zahtevajo novi pravilniki oziroma TSI (v PN je v poglavju 7 navedeno: »Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno v čim večji možni meri upoštevati zahteve direktiv o interoperabilnosti, ki določajo, da se morajo v takem primeru izpolnjevati določila TSI.«), ali s TK napravami (če da, s katerimi)? V tem primeru je potrebno izdelati tudi več ustreznih načrtov.
Odgovor št. 74:
Območje razsvetljave se ureja na območju novogradnje (kretniško območje in območje tirov 48-51).Območje postajališča se ne obravnava, kot tudi peron ni predmet obravnave.
Naročnik objavlja novelirano PN.

Datum prejema: 17.01.2018 14:38
PROJEKTNA NALOGA ZA POSTAJO MB TEZNO: 1. V projektni nalogi za izdelavo izvedbene dokumentacije postaje MB Tezno (PN) je večinoma navedena izdelava izvedbenega načrta (IZN), na nekaterih mestih pa je navedena izdelava PZI (npr. v poglavju 6.1.3 SV in TK naprave). Ali je to napaka in bi povsod moralo pisati IZN? Ali za SVTK naprave morda obstaja kakšna PGD ali druga dokumentacija (v IDZ št. 838 so obravnavane le tirne naprave)? 2. V projektni nalogi za izdelavo izvedbene dokumentacije postaje MB Tezno (PN) , poglavje 6.1.3 je navedeno: »V sklopu projekta je predvidena izdelava novih SV prostorov, ki jih je potrebno izvest skladno z zahtevami za tehnične prostore za elektronske SV naprave.«. Koliko SV prostorov bo potrebno (pisano je v množini)? Ali se SV prostore lahko uredi v kakšnem obstoječem objektu, za kar je potrebno predvideti rekonstrukcijo objekta (izdelati načrte arhitekture, gradbene načrte, strojne in elektro inštalacije)? Ali je morda mišljeno za SV prostore postaviti zabojnike (kontejnerje), ki pa niso najboljša rešitev? Katere infrastrukturne priključke mora imeti SV prostor (poleg električnega priključka, razsvetljave, prezračevanja, gretja) – s tem je povezana izdelava ustreznih načrtov? Če bo za SV prostor potreben samostojen objekt ali prizidava k obstoječemu – ali je potrebno izdelati tudi PGD dokumentacijo in pridobiti soglasja in gradbeno dovoljenje (če da, kdo to izdela oziroma pridobi)? 3. V projektni nalogi za izdelavo izvedbene dokumentacije postaje MB Tezno (PN) , poglavje 6.1.3 je za SV naprave navedeno: »vgradnja zunanjih SV naprav: glavni signali, premikalni signali, kretniški pogoni, gretje kretnic, števci osi itd. (risbe kabelskega razpleta ni potrebno izdelati)«. Glede na to, da risbe kabelskega razpleta ni potrebno izdelati, tudi kablov in pripadajočega materiala (letvice, spojke, zaključitve, …) ni potrebno zajeti v popisu materiala in del (bo verjetno v ločenem projektu elektronske SV naprave) – ali drži? Ali enako velja tudi za sistem ETCS? 4. V projektni nalogi za izdelavo izvedbene dokumentacije postaje MB Tezno (PN) , poglavje 6.1.3 je navedeno: »Za ažurne podatke o poteku železniških SV in TK kablov naj se projektant obrne na SŽ-Infrastruktura d.o.o.«. Glede na to, da pridobivanje podatkov po navadi traja več tednov, pričakujemo da bo rok za izvedbo pričel teči od pridobitve podatkov naprej – ali drži? 5. Potrebno je izdelati IZN načrt za prestavitev in zaščito SV in TK naprav. Ali velja to tudi zaradi del na voznem omrežju in na zunanji razsvetljavi, na katerih so obešeni obstoječi TK vodi in montirane TK naprave (ozvočenje, …)?
Odgovor št 75:
1.) Tudi, kjer je zapisano PZI je mišljen IzN. Naročnik v okviru priprave predmetnega JN ni izdelal druge dokumentacije, kot pa je na voljo ponudnikom – torej IdZ.
2.) Naročnik je objavil novelirano PN, kjer so zahteve za izvedbo SV prostor bolj natančno definirane.
3.) Drži. Za sistem ETCS ponudnik sprojektira in izvede zgolj kabelsko kanalizacijo na območju predvidene nadgradnje.
4.) Naročnik je že podaljšal rok za izdelavo IzN. Rok za izdelavo IzN bo začel teči z dnem podpisa pogodbe.
5.) Potrebno je izdelati IzN za prestavitev in zaščito SVTK na način, da bo omogočena izvedba vseh del, ki so predmet tega JN na postaji Tezno.
Datum prejema: 17.01.2018 14:11
Naročnika vljudno prosimo, da zaradi zahtevnosti izvedbe projekta organizira ogled trase. Lep pozdrav!
Odgovor št. 76:
Naročnik ne bo organiziral skupnega ogleda trase. Za ogled se morajo potencialni ponudniki dogovoriti z upravljavcem na lastne stroške.


Datum prejema: 17.01.2018 14:09
Zaradi obsežnosti in zahtevnosti projekta prosimo naročnika za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za vsaj 14 dni. Hvala.
Odgovor št. 77:
Rok za oddajo ponudbe se podaljša na 12.3.2018.


Datum objave: 05.02.2018   11:49
JN010447/2017-B01 - Nadgradnja železniške postaje Maribor, nadgradnja železniške postaje Maribor Tezno in nadgradnja progovnega odseka Maribor - Počehova, datum objave: 28.12.2017 (EU 2 - SL - Obvestilo o naročilu) – SKLOP 9
Datum prejema: 24.01.2018 15:47
V popisih del za Nadgradnjo železniške postaje Maribor in Nadgradnjo progovnega odseka Maribor – Počehova ste določili količine in ciljne točke za odvoz in deponiranje odstranjenega materiala zgornjega ustroja.
Prosimo, da za potrebe pravilnega izračuna odvoza tovrstnega materiala, enako določite tudi za Nadgradnjo železniške postaje Tezno.
Odgovor št. 78:
Posebnost izvedbe del za nadgradnjo postaje Maribor Tezno je, da ponudbo za ta dela ponudniki predložijo po načelu »skupaj dogovorjena cena«, kot je navedeno v navodilih za pripravo ponudbe ter da se posledično tudi dela obračunavajo na način, kot je definiran v 8. členu vzorca pogodbe. Odvoz in deponiranje odstranjenega materiala mora biti zajeto v ponudbi po načelu »skupaj dogovorjena cena«.
Datum prejema: 24.01.2018 14:47
V Elaboratu tehnologije prometa in Elaboratu postopnega vključevanja v IzN za postajo Maribor je predvideno, da bo pred pričetkom izvedbe del na železniški postaji Maribor in odseku proge Maribor – Počehova, železniška postaja Maribor Tezno že nadgrajena in bodo se tam izvajala križanja tovornih vlakov.
Ker od izvajalca zahtevate, da dela izvaja »skladno s faznostjo kot je to predvideno s specifikacijo naročila«, ni smiselno, da ste rok izvedbe vseh del in aktivnosti skrajšali z 22 mesecev na 20 mesecev. Prosimo, da rok ponovno vrnete na 22 mesecev od uvedbe v delo.
Odgovor št. 79:
Naročnik rokov za izvedbo ne bo spreminjal. Naročnik je na zahtevo ponudnikov podaljšal rok za izdelavo IzN, ki začne teči po podpisu pogodbe. V tem času lahko izbrani izvajalec že izvaja določene pripravljanje aktivnosti (naročanje materiala, organizacija gradbišča,…)
Datum prejema: 24.01.2018 13:27
Vezano na vaš odgovor na vprašanje z datumom prejema 11.1.2018 ob 12:24:
Niste odgovorili na vprašanje! Ponovno prosimo za odgovor.
Odgovor št. 80:
Navodila ponudnikom za izdelavo IzN so podana v dokumentih Navodila za pripravo ponudbe, v Splošnih in posebnih tehničnih pogojih in v PN.
Datum prejema: 24.01.2018 12:47
Vezano na vaš odgovor na vprašanje z datumom prejema 11.1.2018 ob 12:39 imamo sledeče vprašanje:
Kako je možno PROJEKTIRANJE IN IZVEDBO DEL na postaji Maribor Tezno izvajati v skladu z določili Splošnih pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, KI JIH NAČRTUJE NAROČNIK, FIDIC prva izdaja 1999?
Odgovor št. 81:
Ta možnost je navedena v členu 4.1 Splošnih pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, KI JIH NAČRTUJE NAROČNIK, FIDIC prva izdaja 1999 – rdeča knjiga.

Potrebni in pričakovani obseg del na postaji Maribor Tezno je Naročnik dodatno pojasnil v novelaciji Projektne naloge za izdelavo izvedbene projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške postaje Maribor Tezno in v dopolnitvi Splošnih in posebnih tehničnih pogojev. Od ponudnikov z ustreznimi izkušnjami se pričakuje da bodo na tej podlagi znali natančno oceniti stroške projektiranja in izvedbe železniške postaje Maribor Tezno. Prav tako je naročnik uspešno izvedel že več zahtevnejših javnih naročil po načelu »projektiraj in izvedi«.

Naročnik ne bo spreminjal obsega predmetnega JN.
Datum prejema: 24.01.2018 12:20
Vezano na vaš odgovor na vprašanje z datumom prejema 9.1.2018 ob 14:23 (in tudi nekaj drugih vprašanj na katera ste podali enak odgovor):
Niste odgovorili na vprašanje glede roka izvedbe Nadgradnje postaje Maribor Tezno! Ponovno prosimo za odgovor.
Zakaj ste skrajšali rok izvedbe vseh del in aktivnosti s prvotnih 22 mesecev od uvedbe v delo na 20 mesecev od uvedbe v delo?
Odgovor št. 82:
Naročnik rokov za izvedbo ne bo spreminjal. Naročnik je na zahtevo ponudnikov podaljšal rok za izdelavo IzN, ki začne teči po podpisu pogodbe. V tem času lahko izbrani izvajalec že izvaja določene pripravljanje aktivnosti (naročanje materiala, organizacija gradbišča,…).
Datum prejema: 24.01.2018 09:27
Investitor naj iz razpisne dokumentacije umakne postajo Maribor Tezno, saj je na osnovi idejnih projektov nemogoče pripraviti ponudbo.
Odgovor št. 83:
Naročnik ne bo spreminjal obsega predmetnega JN. Na podlagi IdZ, dopolnjene Projektne naloge, dopolnjenih Splošnih in posebnih tehničnih pogojev ter podanih odgovorov na vprašanja smo prepričani, da lahko ponudniki z ustreznimi izkušnjami pripravijo ustrezno ponudbo.

Datum objave: 14.02.2018   13:16
JN010447/2017-B01 - Nadgradnja železniške postaje Maribor, nadgradnja železniške postaje Maribor Tezno in nadgradnja progovnega odseka Maribor - Počehova, datum objave: 28.12.2017 (EU 2 - SL - Obvestilo o naročilu) – sklop 10

Datum prejema: 25.01.2018 14:06
vljudno prosimo naročnika da pri postaji Maribor Tezno napravi posebno postavko za izdelavo IzN in ostale dokumentacije. V nasprotnem primeru bodo težave z obračunom izvedbe teh del.
hvala in lp
Odgovor 84: Za izdelavo IzN za postajo Maribor Tezno je posebna postavka in sicer Popis del, Točka IV., Postavka 2.
Datum prejema: 25.01.2018 13:51
V popisih del za Nadgradnjo železniške postaje Maribor in Nadgradnjo progovnega odseka Maribor – Počehova imate postavko s sledečo vsebino: »Ureditev katastrskih mej JŽI, obračun po m' tira«.
Je potrebno zadevno postavko vključiti tudi pri Nadgradnji železniške postaje Tezno?
Odgovor 85: Ne
Datum prejema: 25.01.2018 12:26
Predvideli ste, da bodo v tire vgrajeni "novi betonski pragi dolž. 2,60 m z vgrajeno podložno gumo debeline 10 mm pod spodnjim robom praga". Prav tako zahtevate "minimalno debelino tirne grede 30 cm pod spodnjim robom praga".
Kaj upoštevamo pod pojmom »spodnji rob praga«: dno betonskega praga ali dno gume na betonskem pragu?
Datum prejema: 25.01.2018 10:35
Odgovor 86 : Ker sta betonski prag in podložna guma pod pragom skupni element v tem se upošteva 30 cm debela tirna greda od spodnjega roba podložne gume.
Prosimo, da objavite situacijo obstoječega odvodnjavanja na postaji Tezno (predvsem območje obravnavanih 4 tirov s priključki oz. iztoki).
Odgovor 87: Na območju tirov 48-51 ni urejenega odvodnjavanje (drenaž, jaškov,….)
Datum prejema: 25.01.2018 10:22
V Elaboratih gospodarjenja z gradbenimi odpadki za Nadgradnjo železniške postaje Maribor in Nadgradnjo progovnega odseka Maribor – Počehova je določena količina tolčenca, ki vsebuje nevarne snovi in je opredeljena kot nevaren odpadek.
Prosimo, da določite količino tolčenca, ki vsebuje nevarne snovi, in bo odstranjen pri Nadgradnji železniške postaje Tezno.
Odgovor 88: Ceno za nadgradnjo železniške postaje za Maribor Tezno morajo ponudniki oblikovati po načelu »skupaj dogovorjena cena.« Od ponudnikov se pričakuje, da znajo na osnovi izvedenih referenčnih del ustrezno oceniti delež tolčenca, ki bo vseboval nevarne snovi.
Datum prejema: 25.01.2018 10:04
Pri oddaji ponudbe mora ponudnik zagotoviti, da razpolaga z vso potrebno mehanizacijo in opremo za nemoteni in pravočasno izvedbo del. Ali je potrebno pri ponudbi oddati dokazila, da ponudnik razpolaga z vso opremo? Hvala.
Odgovor 89: Da. Ponudnik predloži ali predpogodbo ali pa pogojno sklenjeno najemno pogodbo (s pogojem vezanim na sklenitev pogodbe z naročnikom), da razpolaga z mehanizacijo skladno s Splošnimi in posebnimi pogoji za izvedbo del.
Naročnik je v zvezi s tem že dopolnil Splošne in posebne tehnične pogoje.
Datum prejema: 25.01.2018 09:46
V popisih del za Nadgradnjo železniške postaje Maribor in Nadgradnjo progovnega odseka Maribor – Počehova navajate, da je v postavkah za kompletno odstranitev tirov potrebno med ostalim vključiti tudi »stroške za uničenje trohnin«.
Prosimo, da določite odstotek lesenih pragov pri Nadgradnji železniške postaje Tezno, ki bodo šli v uničenje.
Odgovor 90: Ceno za nadgradnjo železniške postaje za Maribor Tezno morajo ponudniki oblikovati po načelu »skupaj dogovorjena cena.« Od ponudnikov se pričakuje, da znajo na osnovi izvedenih referenčnih del ustrezno oceniti stroške za pragove, ki jih bo treba uničiti skladno s predpisi.


Datum objave: 14.02.2018   13:17
JN010447/2017-B01 - Nadgradnja železniške postaje Maribor, nadgradnja železniške postaje Maribor Tezno in nadgradnja progovnega odseka Maribor - Počehova, datum objave: 28.12.2017 (EU 2 - SL - Obvestilo o naročilu)
Prispela vprašanja
Dodaj nov odgovor
Datum prejema: 29.01.2018 15:28
V projektih, ki smo jih dobili od naročnika, ni zaslediti napajalne sheme postaje Maribor Tezno, kljub temu, da se IDP V6 sklicuje na njo. Ali jo lahko objavite?
Odgovor 91: Stikalna shema je priložena novelirani PN za postajo Maribor Tezno.
Datum prejema: 29.01.2018 15:23
Spoštovani,
glede na to, da je v IDP za vozno omrežje (Maribor Tezno) zapisano, da želite imeti obešalke fiksno pritrjene Bz 16mm2, potem sklepamo, da morajo biti vodi nad tiri, ki se obnavljajo polnokompenzirani tipa 220mm2. Ali to drži?
Odgovor 92: Potrebno je upoštevati navodila objavljena v novelirani PN za Postajo Maribor Tezno, kjer so zahteve vezane na vozno omrežje podrobneje opisane.
Datum prejema: 29.01.2018 12:40
V Splošnih in posebnih tehničnih pogojih za izvedbo del ste zapisali »Pri načrtovanju in izvedbi del je Izvajalec dolžan predvideti takšno tehnologijo izvedbe del, da bodo vplivi in motnje železniškega prometa čim manjši, obenem pa ves čas gradnje zagotovljena varnost železniškega prometa ter zagotovljena varnost in zdravje pri izvajanju del na gradbišču.« in »Pri načrtovanju in izvedbi se je Izvajalec dolžan organizirati in uporabiti takšne tehnologije izvedbe del, da bo dela, za katere bo potrebna zapora železniškega prometa, planiral in izvajal tako, da se v okviru ene zapore železniškega prometa izvede več tovrstnih del.«
»Vse stroške povezane z organizacijskimi ukrepi ter usklajevanjem z upravljavcem JŽI za pravočasno zagotavljanje potrebnih ovir v prometu ter njegovega sodelovanja nosi izbrani izvajalec (Naročnik bo zgolj kril dejanske stroške upravljavca kot tudi stroške upravljavca javne železniške infrastrukture zaradi ovir v prometu).«
Prosimo za dodatno NATANČNO pojasnitev katere tovrstne stroške mora ponudnik zajeti v svoji ponudbi in katere nosi naročnik sam.
Odgovor 93: Naročnik je natančno pojasnil katere stroške mora ponudnik zajeti v svoji ponudbi v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe, Točka 4.1.5.
Datum prejema: 29.01.2018 10:24
Zadnji objavljeni odgovori so bili posredovani preko portala 19.1.2018 za vprašanja postavljena 11.1.2018.
Zanima nas, kdaj boste objavili odgovore na preostala postavljena vprašanja, kajti od le-teh je v precejšnji meri odvisna priprava ponudbe?
Hvala in lep pozdrav!
Odgovor 94: Naročnik je dne 05.02.2018 objavil večino odgovorov na vprašanja ponudnikov.
Datum prejema: 29.01.2018 10:21
Ali boste izvedbo vmesnih zavarovanj na postaji Maribor in Maribor Tezno oddali po posebni pogodbi ali jo moramo zagotoviti mi?
V kolikor boste to oddali po posebni pogodbi predlagamo, da dobavo zunanjih SVTK elementov izločite iz tega razpisa, saj boste le tako lahko zagotovili enotnost tehničnih rešitev. V nasprotnem primeru lahko vsak ponudnik ponudi drugačno vrsto zunanjih naprav (kretniški pogoni, avtostop naprave,..), kar bo tako ponudnikom kot tudi vam povzročalo težave pri izvedbi, rezervnih delih itd.
Odgovor 95: Potrebno je upoštevati navodila objavljena v novelirani PN za Postajo Maribor Tezno, kjer je jasno definirana vsebina SVTK del, ki so predmet tega naročila.
Datum prejema: 29.01.2018 10:19
Pozdravljeni, Na postaji Maribor Tezno je skladno s projektno nalogo potrebno izdelati nove prostore za SVTK naprave, skladno z specifikacijami za tehnične prostore za elektronske SVTK naprave.
Naročnika prosimo, da opiše v kateri obstoječi stavbi je predvidel izdelavo SVTK prostorov ?
Kakšen je predviden obseg del za te nove SVTK prostore?
Prosimo, da objavite tehnične zahteve za prostore za elektronske SVTK naprave in da dopolnite obstoječ ponudbeni predračun še s postavko za ureditev SVTK prostorov na postaji Maribor Tezno. Hvala.
Odgovor 96: Potrebno je upoštevati navodila objavljena v novelirani PN za Postajo Maribor Tezno, kjer so jasno definirane zahteve za ureditev SVTK prostorov v okviru tega naročila.
Datum prejema: 29.01.2018 10:15
Postaja Maribor Tezno:
Glede na to, da je zahteva za to postajo ponuditi nekaj na ključ in da v razpisni dokumentaciji nismo zasledili naročnikove jasne zahteve po območju del za SVTK sisteme, potrebujemo za njihovo oceno in za oceno izvedbe za gretje kretnic ter kabelsko kanalizacijo za SVTK naprave naročnikovo jasno opredelitev področja zavarovanja z SV elementi.
Ali je to potrebno narediti le na 4 postajnih tirih ali na celotnem območju postaje Maribor Tezno?
Hvala za odgovor in LP
Odgovor 97: Obseg predvidenih del je omejen na območje predvidene nadgradnje tirov (4 tiri).
Datum prejema: 29.01.2018 10:03
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji, poleg ostalega zahtevate izdelavo kabelske kanalizacije za sistem ETCS.
Po javno dostopnih podatkih pa je znano, da ste za sistem ETCS že sklenili pogodbo, ki vsebuje tudi izdelavo kabelske kanalizacije. To pomeni, da imate že izbranega izvajalca za tovrstna dela.
Prosimo vas, da to potrdite in če to drži, da izdelavo ETCS kabelske kanalizacije in drugih storitev povezanih (napajanje) s sistemom ETCS črtate iz te razpisne dokumentacije in ponudbenega predračuna za to javno naročilo.
Lep pozdrav,
Odgovor 98: Z ozirom na smiselnost in racionalnost sočasne izvedbe nadgradnje tirov in kabelske kanalizacije bo naloga izbranega izvajalca, da izvede kabelsko kanalizacijo kot je to določeno v novelirani projektni nalogi.
Datum prejema: 29.01.2018 09:50
V projektni nalogi za IZN Maribor Tezno, v točki 6.1.3. zahtevate izdelavo PZI dokumentacije. Verjetno mislite IzN dokumentacijo?
Kolikor nam je znano ima naročnik za sitem ETCS nivo1 že podpisano pogodbo za projektiranje in izvedbo z izvajalcem po drugi pogodbi.
Ali kljub temu naročate po tem javnem naročilu izdelavo še ene IZN dokumentacije za sistem ETCS ?
Če da, nas zanima zakaj ?
LP
Odgovor 99: Gre za IzN dokumentacijo. Napaka je popravljena v objavljeni novelirani PN za Postajo Maribor Tezno. Izvajalec po tej pogodbi ne izvede projektiranja in izvedbe samega sistema ETCS, ampak zgolj kabelsko kanalizacijo za sistem ETCS na območju nadgradnje tirov.
Datum prejema: 29.01.2018 09:48
Del razpisne dokumentacije je tudi projektna naloga, kjer so vaše zahteve nejasne oz. kontradiktorne. Gre za izdelavo projektne dokumentacije za postajo Maribor Tezno.
V točki 1.3. navajate, da je potrebno izdelati "IZN" dokumentacijo, v točki 6.1.3. pa zahtevate izdelavo "PZI" dokumentacije.
Kaj je pravilno? Prosimo za nedvoumen odgovor.
Odgovor 100: Gre za IzN dokumentacijo. Napaka je popravljena v objavljeni novelirani PN za Postajo Maribor Tezno.
Datum prejema: 29.01.2018 09:45
Pozdravljeni,
V točki 1.12. razpisne dokumentacije navajate, da mora izvajalec organizirati osvežilno šolanje za vzdrževalnega osebja za vzdrževanje naprav in sistemov za katere so bili vzdrževalci že predhodno šolani.
Močno nas zanima kakšna "osvežilna šolanja" imate v mislih ? Ali niso "osvežilna šolanja" v domeni pooblaščenega upravljavca naprav?
Ponudniki po tem javnem naročilu pa res ne morejo vedeti, katere sisteme in "osvežilno šolanje zanje" imate v mislih, še manj pa lahko izvedejo šolanja za sisteme, ki so bili vgrajeni s strani drugih izvajalcev po drugih pogodbah.
Apeliramo, naj naročnik spremeni razpisno dokumentacijo v tem delu tako, da mora izvajalec izvesti šolanja izključno za novo dobavljene sisteme po pogodbi iz tega javnega naročila.
Hvala in lep pozdrav!
Odgovor 101: V točki 1.13 Splošnih in posebnih tehničnih pogojev je jasno navedeno da mora Izvajalec izvesti šolanje vzdrževalnega osebja za vzdrževanje novih sistemov ali tipov naprav in elementov. Torej tistih, ki bodo vgrajene s tem javnim naročilom.
Datum prejema: 29.01.2018 09:35
V točki 1.11. navajate, da bo naročnik zagotovil izvajanje ocenjevanja skladnosti z TSI in nacionalnimi predpisi. Torej v ta namen ne predvidimo nobenih stroškov. Prosimo za potrditev.
Odgovor 102: Izvajalec mora za namen verifikacije v okviru svojih pogodbenih obveznosti sodelovati s priglašenimi organi (za posamezni podsistem, ki se nadgrajuje) in se jim po dogovoru z naročnikom o načinu sodelovanja, omogočiti :
- Pregled morebitnih dopolnitev in sprememb projektne dokumentacije za izvedbo (IzN)
- Dodatni pregled dokumentacije, kadar se v podsistem vgrajujejo komponente interoperabilnosti, ki nimajo ustrezne ES izjave o skladnosti ali primernosti za uporabo v prehodnem obdobju, kot to dovoljeno v posameznih TSI
- Pregled proizvodnje sestavnih elementov in samih del v izvajanju – po potrebi in obsegu po presoji priglašenega organa.
- Pregled izvedenih del in vse dokumentacije v zvezi izvedenih del vključno z preverjanjem vseh uporabljenih postopkov ob dokončanju del ter z rezultati preizkusov in meritev.
- Omogočiti pridobitev vseh podatkov in dokumentacijo, ki se pripravlja v okviru pogodbenih obveznosti Izvajalca za namen priprave in izdaje ES potrdila o verifikaciji podsistema ali dela podsistema, kar je eden od pogojev za pridobitev obratovalnega dovoljenja.
Izvajalec mora izvesti tudi dodatne preizkuse in meritve za pregled izvedenih del in predati dodatno dokumentacije na zahtevo priglašenega organa, kadar se v podsistem vgrajujejo komponente interoperabilnosti, ki nimajo ustrezne ES izjave o skladnosti ali primernosti za uporabo v prehodnem obdobju, kot to dovoljeno v posameznih TSI in če tako presodi in zahteva priglašeni organ. (kot npr, dinamične meritve interakcije med odjemnikom toka in voznim vodom, dovoljen tok v voznem vodu v mirovanju ipd., ki se sicer izvajajo v postopku verifikacije komponent interoperabilnosti, ki pa se za ponujeno komponento interoperabilnosti brez ES izjave o skladnosti ali primernosti za uporabo, še niso izvedli).
Vsi stroški povezani z zgoraj navedenimi aktivnostmi morajo biti zajeti v ponudbeni ceni.
Datum prejema: 29.01.2018 09:34
Pozdravljeni,
V Tehničnih pogojih v točki 1.9.2.1.1 navajate »Izvajalec si je dolžan že v fazi priprave ponudbe zagotoviti zadostno število progovnih čuvajev, da bo lahko dela izvajal skladno z izdelano in revidirano dokumentacijo IzN oz. skladno s spremembami in dopolnitvami IzN zaradi prilagoditev na svojo tehnologijo izvajanja del.«
Glede na odgovore upravljalca po omejenem številu čuvajev ter zahtevi, da je potrebno že v tej fazi navesti točne datume po sodelovanju njihovih čuvajev, Naročnika prosimo, da navede točen datum podpisa pogodbe, ker si v nasprotnem primeru v tej fazi ne moremo zagotoviti zadostnega števila čuvajev od upravljavca, saj je razpoložljivost čuvajev vezana tudi na druge projekte, ki so v izvajanju ali bodo v izvajanju v bližnji prihodnosti.«
Če pa naročnik ne more navesti točnega datuma podpisa pogodbe ga pozivamo, da to zahtevo umakne iz razpisne dokumentacije in sam prevzame aktivnosti glede čuvajniške službe.
Hvala!

Odgovor 103: Naročnik točnega datuma podpisa pogodbe ne more določiti. Z ozirom, da je potrebno število čuvajev v fazi izvedbe odvisno od posameznega ponudnika, njegove tehnologije in pristopa k izvedbi del, Naročnik ne bo spreminjal zahtev razpisne dokumentacije.
Datum prejema: 29.01.2018 09:22
V točki 1.7.1. navajate: »V kolikor je zaradi sprememb pravilnikov potrebno spremeniti oz. dopolniti že izdelane specifikacije je Izvajalec dolžan na svoje stroške (in le- te upoštevati v ponudbi), najprej izdelati ustrezne spremembe specifikacij in jih uskladiti z Upravljavcem ter usklajene predložiti Naročniku. Stroške Upravljavca v tem primeru krije Izvajalec in jih mora vključiti v enotne cene v ponudbi.«
Naročnika opozarjamo, da spreminjanje pravilnikov ni v sferi ponudnika ali izvajalca in zato ne more predvideti teh stroškov sprememb specifikacij ter stroškov Upravljavca, še manj pa vključiti v ponudbeno ceno.
Pozivamo naročnika, da to dikcijo spremeni tako, da je izvajalec dolžan izvesti predmet pogodbe po pravilnikih ki so v veljavi ob podpisu pogodbe. V kolikor pa bo med izvajanjem prišlo do sprememb pa bo naročnik, v kolikor bo to smiselno, naročil prilagoditve na nove pravilnike, pri čemer se bo izvajalcu priznalo s tem povezane nastale stroške in zamik v izvedbenem terminskem planu.
Hvala!
Odgovor 104: Ponudnik mora upoštevati vse eventualne spremembe zakonodaje do datuma za oddajo ponudbe. V kolikor pride do spremembe pravilnikov v fazi izvajanja del bo naročnik, v kolikor bo to smiselno, naročil spremembe skladno s pogodbenimi določili.
Datum prejema: 29.01.2018 09:19
V razpisni dokumentaciji navajate, da bo naročnik sklenil posebno pogodbo z Upravljavcem za vse njegove storitve. Hkrati pa na strani 21 »V ponudbeni ceno morajo biti vključeni:« tretja alineja, navajate, da mora ponudnik upoštevati stroške pridobitev soglasij na izdelane dopolnitve IZN.
Ali to velja samo v primeru, če bi že izdelane IzN in predvideno tehnologijo ter faznosti ponudnik spreminjal ali pa tudi za na novo izdelane IZN za postajo Maribor Tezno ?
Odgovor 105: predmetno velja za oboje.


Datum objave: 14.02.2018   13:17
JN010447/2017-B01 - Nadgradnja železniške postaje Maribor, nadgradnja železniške postaje Maribor Tezno in nadgradnja progovnega odseka Maribor - Počehova, datum objave: 28.12.2017 (EU 2 - SL - Obvestilo o naročilu) – SKLOP 12

Datum prejema: 05.02.2018 11:48

Spoštovani,
V projektih za vozno mrežo so v popisih materiala in opreme predvideni stolpi tipa LS, ampak v predračunskih popisih pa so navedeni le stolpi tipa M.
Prosimo vas, da nam potrdite tip stolpov katere moramo ponuditi, M ali LS?

Poleg tega vas naprošamo za objavo odgovorov na naša vprašanja. Od 19.1.2018 niste objavili nobenega odgovora, čeprav smo vam jih poslali kar nekaj in so za nas izrednega pomena pri pripravi ponudbe ?

Hvala in lep pozdrav,

Odgovor 106: V dodatnem tehničnem poročilu IzN za električno vozno mrežo je podana obrazložitev spremembe drogov tipa LS v tip M. Naročnik je dne 05.02.2018 objavil večino odgovorov na vprašanja ponudnikov.
Datum prejema: 04.02.2018 12:34

Spoštovani

Glede izvedbe električne vozne mreže na postaji Maribor in na odseku Maribor – Počehova imamo vprašanje povezano s tipom droga vozne mreže in pritrdilno opremo za ta tip droga.

V tehničnih pogojih in popisu del za ponudbo je jasno navedeno, da je potrebno vgraditi drogove vozne mreže tipa »M«. Iz projektne dokumentacije, ki smo jo prejeli kot potencialni ponudnik je razvidno, da je bila le ta v osnovi izdelana za drogove tipa LS in da so bile naknadno izdelane še tabele drogov in temeljev za tip droga M. Popisi in projektantski predračun v projektni dokumentaciji so izdelani za drogove tipa LS. Tudi risbe v načrtih so izdelane za drogove tipa LS. V ponudbenem popisu del so sicer popisi za drogove tipa M in pripadajoče temelje, nismo pa prepričani, da je vsa oprema drogov v popisih za ta tip droga.

Kot izvajalec, ki mora dejansko izvesti montažo vozne mreže na postaji in odseku odprte proge bi potrebovali tudi ustrezne risbe za tip droga M (situacije, risbe opreme drogov…), spisek pripadajoče opreme za ta tip droga in drugo. V nasprotnem primeru bo sama izvedba tel močno otežena.

V projektni nalogi za nadgradnjo postaje Maribor Tezno pa je predvidena vgradnja LS drogov.

Vprašanje:

Ali menite, da je potrebno pred izvedbo del dopolniti (spremeniti) izvedbene načrte električne vozne mreže za postajo Maribor in odsek Maribor – Počehova na način, da se predvidi vgradnja M drogov in ali boste temu primerno dopolnili ponudbeni popis del?

Ali velja navedeno v projektni nalogi nadgradnje postaje Maribor Tezno (točka 6.1.4.1, str. 13), da se za nove drogove električne vozne mreže uporabijo drogovi tipa LS (in ne tip M)?

Odgovor 107: Za postajo Maribor, ki se obnavlja v celoti velja, da se uporabijo drogovi VM tipa M. Ponudbeni popis se ne spreminja. Za postajo Maribor Tezno velja, da se uporabijo drogovi tipa LS, ker se samo delno obnavlja.

Datum prejema: 02.02.2018 14:41

Kakšno temelje in stebre vozne mreže želi Naročnik???

- v objavljenem popisu del za vozno mrežo so predvideni M stebri in portalne gredi,
- v objavljeni projektni dokumentaciji po reviziji so zahtevani M stebri, LS stebri in portalne gredi
- v objavljeni projektni dokumentaciji po novelaciji so prav tako zahtevani M stebri, LS stebri in portalne gredi
- načrtov za portalne gredi niste objavili
- načrtov za stebre niste objavili

Zakaj objavljate novelacije revidiranih osnovnih projektov ..., ne pa samo veljavno projektno dokumentacijo na osnovi katere bi lahko pripravili pravilno ponudbo in tako izbranemu izvajalcu omogočili, da v zadovoljstvo obeh strank pravilno in pravočasno izvede vsa pogodbena dela.

Prosimo, da objavite vse načrte in pravilne nezavajojoče popise na osnovi katerih je možno pripraviti ustrezno in pravilno ponudbo.
Odgovor 108: Za postajo Maribor, ki se obnavlja v celoti velja, da se uporabijo drogovi VM tipa M. Za postajo Maribor Tezno velja, da se uporabijo drogovi tipa LS, ker se samo delno obnavlja.
Datum prejema: 02.02.2018 14:23

V poglavju "vozna mreža" moramo ovrednotiti "portalne gredi med nosilnimi drogovi". Portalne gredi so 6. različnih razpetin - od 16 m do 30 m. Za pravilno ovrednotenje konstrukcije potrebujemo načrte za portalne gredi.
Prosimo, da objavite načrte portalnih gred, ker jih v razpisni dokumentaciji ni.

Odgovor 109: Naročnik objavlja načrte portalnih gred.

Datum prejema: 02.02.2018 13:41

Spoštovani,

glede na to, da ne odgovarjate na naša ključna vprašanja, postavljena po 11.1.2018 vas pozivamo, da vsaj za 14 dni podaljšate rok za oddajo ponudb.
Lepa hvala!
Odgovor 110: Rok za oddajo ponudb je že podaljšan do 12.03.2018.

Datum prejema: 02.02.2018 12:06

Pozdravljeni,
vezano na razsvetljavo na postaji Maribor Tezno nas zanima ali bodo s strani prometa tiri, kateri so predmet rekonstrukcije uporabljeni kot tiri za premik in ranžiranje, saj je potrebno temu ustrezno prilagoditi tudi razsvetljavo. Ali naj se upošteva, da je stara razsvetljava zadostna ter se na novo z le to opremijo kretniška območja, ali naj se upošteva tudi opremljanje/zamenjava razsvetljave tudi na premikalnih poteh?
Odgovor 111: Da se zagotovi možnost uporabe rekonstruiranih tirov za premik in ranžiranje kot najbolj verjeten končen način uporabe tirov za izvajanje prometa,
mora izvajalec to upoštevati v tehnični rešitvi. To pomeni, da se mora obstoječa razsvetljava tirov ustrezno dopolniti.
Izvedena nova razsvetljava tirov mora zadostiti zahtevi standarda SIST EN 12464, čemur pa osvetljenost obstoječe razsvetljave tirov ne ustreza.
Nova kretniška območja zaradi gradbenega posega odstranijo obstoječo razsvetljavo in se mora izdelati nova skladno z novo tirno situacijo in uskladiti s stojišči in opremo drogov VM. Izvedena razsvetljava kretniških območij mora prav tako zadostiti zahtevi standarda SIST EN 12464.

Datum prejema: 01.02.2018 15:48

Prosimo naročnika, da podaljša rok oddaje ponudb do sredine meseca marca, izven obdobij šolskih počitnic v Sloveniji.
Odgovor 112: Rok za oddajo ponudb je že podaljšan do 12.03.2018.

Datum prejema: 01.02.2018 11:31

Pri izpolnjevanju ekonomsko finančnih pogojev Naročnik zahteva - v zadnjih 3 letih povprečni čisti letni prihodek. To se smatra leta 2014, 2015 in 2016, saj za leto 2017 še ni izdano uradno revizijsko poročilo.
Odgovor 113: Da, mišljena so leta 2014, 2015 in 2016.

Datum prejema: 31.01.2018 15:09

Spoštovani Naročnik!
Zadnji objavljeni odgovori so iz dne 19.1.2018, pa smo že 31.1.2018.
Projekt je zelo obsežen in zahteven. Za kvalitetno in konkurenčno ponudbo bi potrebovali odgovore na zastavljena vprašanja.
Zato vas prosimo, da sproti objavljate odgovore.
Hvala.
Odgovor 114: Naročnik je dne 05.02.2018 objavil večino odgovorov na vprašanja ponudnikov.

Datum prejema: 31.01.2018 14:56

Izvajalci naj bi izvajali dela z upoštevanjem faznosti del in rokov skladno s specifikacijo naročila, kar je skoraj nemogoče. Navedli bomo samo enega izmed mnogih nesmislov in kratkih rokov, ki jih zahtevate od izvajalcev. Po elaboratu za izvedbo del (9/4 - železniška postaja Maribor) moramo v podaljšani vikend zapori izgraditi "koroški tir" v dolžini 200 m, odstraniti s stopničastim izkopom del nasipa (cca 3000 m3) višine 9 m in izvesti vsa zemeljska dela na tiru, izvesti zid pod progo, vgraditi nov material po plasteh v nasip (cca 3000 m3), nato šele nadaljevati z deli na novi vozni mreži (čeprav v elaboratu trdite, da jo lahko že predhodno postavimo - kam le, če smo odstranili celo levo stran nasipa), urediti posteljico in planum tira št. 1, položiti tir in kretnico ... vse to v zapori samo tira 1. Ali se zavedate, da so tiri na A strani postaje na nasipu in da dostop s cestnimi vozili ni mogoč? Za izvedbo bo potrebno zapreti tudi sosednji tir po katerem bomo lahko samo s progovnimi kompozicijami izvažali izkopni material in dostavili 3000 m3 nasipnega materiala za izvedbo nasipa ... Mislimo, da ni izvajalca, ki bi izvedel ta dela v podaljšani vikend zapori. Ne pozabite pa, da je potrebno taka dela izvajati v suhem obdobju - nikakor ne v zimskem času ali času obilnih padavin.

Kot eden izmed možnih izvajalcev zahtevamo, da nikakor ne skrajšujete rokov izvedbe, kajti že 22 mesecev je premalo, in da izbranemu izvajalcu dovolite opraviti dela kvalitetno v rokih, ki jih bo predložil v svojih tehnoloških elaboratih in so v gradbeni stroki še sprejemljivi. Vsekakor bo potrebno marsikateri rok izvedbe podaljšati glede na faznost, ki jo navajate v "elaboratu za izvedbo del" podanem v specifikaciji naročila.
Odgovor 115: Naročnik je že spremenil rok za izvedbo javnega naročila. V času projektiranja IzN za postajo Tezno je na razpolago dodatni čas, katerega lahko izbran ponudnik izkoristi za številne pripravljalne aktivnosti – priprava dokumentacije, naročanje materiala, organizacija gradbišča... tako, da takoj po uvedbi v delo začne z izvajanjem del. Glede na izkušnje iz primerljivih projektov je Naročnik prepričan, da je izvedba predmetnega obsega del v zahtevanem roku možna.

Datum prejema: 31.01.2018 14:41

Koliko komunalnih vodov na postaji Maribor je zajetih v 1 kpl (predračunska post. I. /B./B.1./1./4.)?
Odgovor 116: Ponudnik mora pri oblikovanju ponudbene cene v predmetni postavki upoštevati vse komunalne vode, ki so zajeti v načrtu IzN 3/1 tirne naprave s peroni.
Datum prejema: 31.01.2018 13:24

Pozdravljeni,
prosim za podaljšanje roka za oddajo, ki sovpada s šolskimi počitnicami in onemogoča izdelavo korektne ponudbe.
Odgovor 117: Rok za oddajo ponudb je že podaljšan do 12.03.2018.


Datum objave: 20.02.2018   08:43
JN010447/2017-B01 - Nadgradnja železniške postaje Maribor, nadgradnja železniške postaje Maribor Tezno in nadgradnja progovnega odseka Maribor - Počehova, datum objave: 28.12.2017

Datum prejema: 12.02.2018 08:40
Spoštovani,

B.2.) PODALJŠANJE PODHODA v km 593+950/7 TUJE STORITVE/ Postavka 440 7.1. Dobava in montaža osebnega električnega dvigala...
Oprema dvigala ni definirana pač pa le gabariti. Prosimo vas, da nam sporočite kateri tip opreme naj ponudimo.

Lp
Odgovor 118: Zahteve in opis za dvigala so navedene v tehničnem poročilu izvedbene dokumentacije za ureditev podhoda.

Datum prejema: 09.02.2018 10:03
Spoštovani!
V novelirani projektni nalogi, z datumom 31.1.2018, se sicer ne zahteva več nekaterih del, ki ne posegajo neposredno na predvideno območje ureditve, še vedno (ali na novo) pa se zahteva (2 citata iz projektne naloge):
tč. 6.1.3 Kontejner, v katerem bo nameščena nova SV naprava mora biti urejen s streho in fasado tako, da se sklada z okolico. Kontejner mora imeti izveden dvojni pod in pripravljene instalacije za namestitev in priključitev novih naprav. SV prostor, v katerem bo nameščena nova elektronska SV naprava s pripadajočim napajalnim delom mora imeti vsaj 50 m2 koristne površine, TK prostor mora imeti vsaj 15 m2 koristne površine in prostor za osebje vsaj 6 m2 .
tč. 8 (geo) Geodet izdela načrt na podlagi podatkov klasičnega merjenja terena in zajema:
• izdelava digitalnega barvnega orto-foto posnetka,
• izdelava digitalnega modela terena in digitalnega modela pokrovnosti,
• izdelava geodetskega načrta v merilu 1:1000,
• reambulacija državnih topografskih kart DTK5.
V prvem primeru gre torej za nov objekt (s streho in fasado, z instalacijami in celo 4 klimatskimi napravami), površino bistveno večjo od 30 m2, faza PGD pa ni predvidena.
V drugem primeru pa se sicer več ne zahteva tehnologija LIDAR, še vedno pa (po našem mnenju nepotrebno) izdelava barvnega orto-foto, digitalnega modela terena, pokrovnosti in celo reambulacija DTK5. Za kaj takega je najbolje naročiti LIDAR, bo pa v tem primeru zmanjkalo časa za projektiranje. Za obseg del, ki je naveden v projektni nalogi, je to povsem nepotrebno (zadošča povsem klasičen posnetek obravnavanega področja in izdelava geodetskega načrta v merilu 1:1000).
V izogib dodatnim nesporazumom zato sprašujemo in prosimo za odgovor:
1. Ali naročnik res že v tej fazi zahteva izvedbo novih SVTK prostorov, brez gradbenega dovoljenja?
2. Ali za predvideno območje zadostimo zahtevam le z izdelavo geodetskega načrta v merilu 1:1000, na podlagi klasičnega posnetka obravnavanega področja? Brez dodatnih zahtev (orto-foto, model terena, pokrovnosti, …).
Lep pozdrav!

Odgovor 119: Da. Potrebno je upoštevati jasno definirane zahteve za ureditev SVTK prostorov v okviru tega naročila. Ureditev SV-TK prostora bo izvedena v okviru VDJK.
V zvezi z izdelavo geodetskega načrta je prav tako potrebno upoštevati navodila objavljena v novelirani PN za Postajo Maribor Tezno.

Datum prejema: 05.02.2018 14:37
Prosim, da podaljšate tudi rok za vprašanja Naročniku na portalu javnih naročil.
Hvala.
Odgovor 120: Rok za oddajo vprašanj se podaljša na 21.2.2018 do 10.00 ure.

Datum prejema: 05.02.2018 14:35
Rok oddaje ponudbe je podaljšan 12.3.2018. Temu primerno se rok veljavnosti garancije podaljša?
Odgovor 121: Da, garancija za resnost ponudbe mora veljati še 150 dni po izteku roka za oddajo ponudbe.

Datum prejema: 05.02.2018 11:48
Spoštovani,
V projektih za vozno mrežo so v popisih materiala in opreme predvideni stolpi tipa LS, ampak v predračunskih popisih pa so navedeni le stolpi tipa M.
Prosimo vas, da nam potrdite tip stolpov katere moramo ponuditi, M ali LS?

Poleg tega vas naprošamo za objavo odgovorov na naša vprašanja. Od 19.1.2018 niste objavili nobenega odgovora, čeprav smo vam jih poslali kar nekaj in so za nas izrednega pomena pri pripravi ponudbe ?

Hvala in lep pozdrav,

Odgovor 122: V dodatnem tehničnem poročilu IzN za električno vozno mrežo je podana obrazložitev spremembe drogov tipa LS v tip M. Naročnik je dne 05.02.2018 objavil večino odgovorov na vprašanja ponudnikov.

Datum prejema: 04.02.2018 12:34
Spoštovani

Glede izvedbe električne vozne mreže na postaji Maribor in na odseku Maribor – Počehova imamo vprašanje povezano s tipom droga vozne mreže in pritrdilno opremo za ta tip droga.

V tehničnih pogojih in popisu del za ponudbo je jasno navedeno, da je potrebno vgraditi drogove vozne mreže tipa »M«. Iz projektne dokumentacije, ki smo jo prejeli kot potencialni ponudnik je razvidno, da je bila le ta v osnovi izdelana za drogove tipa LS in da so bile naknadno izdelane še tabele drogov in temeljev za tip droga M. Popisi in projektantski predračun v projektni dokumentaciji so izdelani za drogove tipa LS. Tudi risbe v načrtih so izdelane za drogove tipa LS. V ponudbenem popisu del so sicer popisi za drogove tipa M in pripadajoče temelje, nismo pa prepričani, da je vsa oprema drogov v popisih za ta tip droga.

Kot izvajalec, ki mora dejansko izvesti montažo vozne mreže na postaji in odseku odprte proge bi potrebovali tudi ustrezne risbe za tip droga M (situacije, risbe opreme drogov…), spisek pripadajoče opreme za ta tip droga in drugo. V nasprotnem primeru bo sama izvedba tel močno otežena.

V projektni nalogi za nadgradnjo postaje Maribor Tezno pa je predvidena vgradnja LS drogov.

Vprašanje:

Ali menite, da je potrebno pred izvedbo del dopolniti (spremeniti) izvedbene načrte električne vozne mreže za postajo Maribor in odsek Maribor – Počehova na način, da se predvidi vgradnja M drogov in ali boste temu primerno dopolnili ponudbeni popis del?

Ali velja navedeno v projektni nalogi nadgradnje postaje Maribor Tezno (točka 6.1.4.1, str. 13), da se za nove drogove električne vozne mreže uporabijo drogovi tipa LS (in ne tip M)?
Odgovor 123: Za postajo Maribor, ki se obnavlja v celoti velja, da se uporabijo drogovi VM tipa M. Ponudbeni popis se ne spreminja. Za postajo Maribor Tezno velja, da se uporabijo drogovi tipa LS, ker se samo delno obnavlja.

Datum prejema: 02.02.2018 14:41
Kakšno temelje in stebre vozne mreže želi Naročnik???

- v objavljenem popisu del za vozno mrežo so predvideni M stebri in portalne gredi,
- v objavljeni projektni dokumentaciji po reviziji so zahtevani M stebri, LS stebri in portalne gredi
- v objavljeni projektni dokumentaciji po novelaciji so prav tako zahtevani M stebri, LS stebri in portalne gredi
- načrtov za portalne gredi niste objavili
- načrtov za stebre niste objavili

Zakaj objavljate novelacije revidiranih osnovnih projektov ..., ne pa samo veljavno projektno dokumentacijo na osnovi katere bi lahko pripravili pravilno ponudbo in tako izbranemu izvajalcu omogočili, da v zadovoljstvo obeh strank pravilno in pravočasno izvede vsa pogodbena dela.

Prosimo, da objavite vse načrte in pravilne nezavajojoče popise na osnovi katerih je možno pripraviti ustrezno in pravilno ponudbo.
Odgovor 124: Za postajo Maribor, ki se obnavlja v celoti velja, da se uporabijo drogovi VM tipa M. Za postajo Maribor Tezno velja, da se uporabijo drogovi tipa LS, ker se samo delno obnavlja.

Datum prejema: 02.02.2018 14:23
V poglavju "vozna mreža" moramo ovrednotiti "portalne gredi med nosilnimi drogovi". Portalne gredi so 6. različnih razpetin - od 16 m do 30 m. Za pravilno ovrednotenje konstrukcije potrebujemo načrte za portalne gredi.
Prosimo, da objavite načrte portalnih gred, ker jih v razpisni dokumentaciji ni.

Odgovor 125: Naročnik je objavil načrte portalnih gred.

Datum prejema: 02.02.2018 13:41
Spoštovani,

glede na to, da ne odgovarjate na naša ključna vprašanja, postavljena po 11.1.2018 vas pozivamo, da vsaj za 14 dni podaljšate rok za oddajo ponudb.
Lepa hvala!
Odgovor 126: Rok za oddajo ponudb je že podaljšan do 12.03.2018.

Datum prejema: 02.02.2018 12:06
Pozdravljeni,
vezano na razsvetljavo na postaji Maribor Tezno nas zanima ali bodo s strani prometa tiri, kateri so predmet rekonstrukcije uporabljeni kot tiri za premik in ranžiranje, saj je potrebno temu ustrezno prilagoditi tudi razsvetljavo. Ali naj se upošteva, da je stara razsvetljava zadostna ter se na novo z le to opremijo kretniška območja, ali naj se upošteva tudi opremljanje/zamenjava razsvetljave tudi na premikalnih poteh?
Odgovor 127: Da se zagotovi možnost uporabe rekonstruiranih tirov za premik in ranžiranje kot najbolj verjeten končen način uporabe tirov za izvajanje prometa, mora izvajalec to upoštevati v tehnični rešitvi. To pomeni, da se mora obstoječa razsvetljava tirov ustrezno dopolniti.
Izvedena nova razsvetljava tirov mora zadostiti zahtevi standarda SIST EN 12464, čemur pa osvetljenost obstoječe razsvetljave tirov ne ustreza.
Nova kretniška območja zaradi gradbenega posega odstranijo obstoječo razsvetljavo in se mora izdelati nova skladno z novo tirno situacijo in uskladiti s stojišči in opremo drogov VM. Izvedena razsvetljava kretniških območij mora prav tako zadostiti zahtevi standarda SIST EN 12464.


Datum prejema: 01.02.2018 15:48
Prosimo naročnika, da podaljša rok oddaje ponudb do sredine meseca marca, izven obdobij šolskih počitnic v Sloveniji.
Odgovor 128: Rok za oddajo ponudb je že podaljšan do 12.03.2018.


Datum prejema: 01.02.2018 11:31
Pri izpolnjevanju ekonomsko finančnih pogojev Naročnik zahteva - v zadnjih 3 letih povprečni čisti letni prihodek. To se smatra leta 2014, 2015 in 2016, saj za leto 2017 še ni izdano uradno revizijsko poročilo.
Odgovor 129: Da, mišljena so leta 2014, 2015 in 2016.


Datum objave: 22.02.2018   13:49
JN010447/2017-B01 - Nadgradnja železniške postaje Maribor, nadgradnja železniške postaje Maribor Tezno in nadgradnja progovnega odseka Maribor - Počehova, datum objave: 28.12.2017 (EU 2 - SL - Obvestilo o naročilu)
Prispela vprašanja
Dodaj nov odgovor
Datum prejema: 13.02.2018 16:00

V odgovoru št. 50 ste pri opisu dimenzij plošče in razmaka lukenj na rebrasti podložni plošči sistema 49E1 verjetno nehote navedli dvomljive dimenzije in tolerance.

Prosimo za potrditev ustreznosti spodaj navedenih dimenzij in toleranc rebraste podložne plošče za sistem 49E1 na lesenih pragovih in SKL12 pritrditvijo, ki so bile tudi že dobavljene in vgrajene na podobnih projektih:
- rebraste podložne plošče za leseni prag z nagibom 1:40 ali ravne podložne plošče (1:∞). V kretniških zvezah, ki so krajše od 50 m, se vgrajujejo rebraste podložne plošče brez nagiba.
- širina podložne plošče 160 +/- 3 mm (vzdolžna smer glede na tir)
- dolžina podložne plošče 345 +/- 3 mm (prečno glede na tir)
- razmak med luknjami za pritrditev v prečni smeri 285 +/- 0,5 mm
- z razmakom med luknjami za pritrditev v vzdolžni smeri pa 90 +/- 0,5 mm
- dimenzija lukenj za pritrditev 26 +/- 0,5 mm.

Odgovor 130:
- širina podložne plošče 160 +/- 3 mm (vzdolžna smer glede na tir) - potrjujemo
- dolžina podložne plošče 345 +/- 3 mm (prečno glede na tir) - potrjujemo
- razmak med luknjami za pritrditev v prečni smeri 285 +/- 0,5 mm - potrjujemo
- z razmakom med luknjami za pritrditev v vzdolžni smeri pa 90 +/- 0,5 mm - potrjujemo
- dimenzija lukenj za pritrditev 26 +/- 0,5 mm - potrjujemo
Datum prejema: 13.02.2018 14:44

Kot dokazilo o referenčnem delu priložimo samo referenčno potrdilo. Ali je potrebo prilagati tudi potrdilo o prevzemu de ali uporabno ali obratovalno dovoljenje?
Odgovor 131: V skladu z navodili ponudnikom točka 3.2.3.3 je kot dokazilo o referenčnem delu potrebno priložiti samo ESPD.
Zaželeno pa je, da ponudnik že v ponudbi predloži obrazec podatki o referenčnem delu potrjen s strani Investitorja ter vso ostalo dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev.
Datum prejema: 13.02.2018 14:40

Ali lahko kot dokazilo o opravljenem referenčnem delu priložimo že pridobljeno potrdilo s strani naročnika?
Odgovor 132:
V skladu z navodili ponudnikom točka 3.2.3.3 je kot dokazilo o referenčnem delu potrebno priložiti samo ESPD.
Zaželeno je, da ponudnik že v ponudbi predloži obrazec podatki o referenčnem delu potrjen s strani Investitorja ter vso ostalo dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev. Torej ponudnik lahko v ponudbi predloži tudi že pridobljeno potrdilo s strani naročnika.
Datum prejema: 13.02.2018 14:39

Ali lahko kot dokazilo o opravljenem referenčnem delu priložimo že pridobljeno potrdilo potrdilo s strani naročnika?
Odgovor 133: V skladu z navodili ponudnikom točka 3.2.3.3 je kot dokazilo o referenčnem delu potrebno priložiti samo ESPD.
Zaželeno je, da ponudnik že v ponudbi predloži obrazec podatki o referenčnem delu potrjen s strani Investitorja ter vso ostalo dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev. Torej ponudnik lahko v ponudbi predloži tudi že pridobljeno potrdilo s strani naročnika.
Datum prejema: 13.02.2018 14:28

V PTP in objavljenem popisu del zahtevate tirne zaključke, ki morajo ustrezati zahtevam Pravilnika o zgornjem ustroju železniških prog (Ur. list RS št. 92/2010) in standardu JUS P.B9.006. Pravilnika o zgornjem ustroju železniških prog in omenjeni standard sta si nasprotujoča - govorita o različnih tirnih zaključkih. V projektni dokumentaciji št. 8371 pa je govora o tem, da se bodo začela dela šele čez nekaj let in naj si morebitni izvajalec pridobi ustrezne podatke o tirnih zaključkih.

Zato vas prosimo za točen opis tirnega zaključka, ki naj ga ponudniki upoštevamo v ponudbi.
Odgovor 134: Tirni zaključki morajo ustrezati zahtevam v poglavju VIII. Tirni zaključki Pravilnika o zgornjem ustroju železniških prog (Ur. list RS št. 92/2010). Vrsta tirnega zaključka je predpisana v 68.členu, 3 poglavje, kjer je predpisano
Nepremičnih tirnih zaključkov ni dovoljeno vgrajevati pri gradnjah in nadgradnjah. Pri nadgradnjah je potrebno nepremične tirne zaključke zamenjati z zavornimi, kar pa izjemoma ne velja za čelne klančine.
Nepremični tirni zaključki bi se vgradili samo na mestih, kjer se ne bi izvajala nadgradnja, bi pa se zaradi izvajanja del posegalo v to območje (npr. na postaji Maribor Tezno na tiru 52 in 53 se lahko vgradijo nepremični tirni zaključki, na postaji Maribor na tir 36 in 37 in na tir v nadaljevanju tira 1 proti Šentilju pa se vgradijo zavorni tirni zaključki)
Datum prejema: 13.02.2018 13:55

Izvedba del na postaji Maribor bo potekala v posameznih gradbenih fazah, katerih osnova je zagotavljanje varnosti, prevoznosti in odvijanje železniškega prometa s čim manjšimi ovirami. V objavljeni projektni dokumentaciji nismo zasledili načrtov po katerih bo izvajalec izvedel začasne priklope novega stanja tirov na obstoječe stanje tirov, ki jih bo potrebno izvesti zaradi faznosti del. Prav tako ne zasledimo načrtov o začasni predelavi vozne mreže zaradi faznosti del. Kot morebiten izvajalec pričakujemo, da so taki detajli začasnih priklopov tirov in vozne mreže projektno obdelani za vsako fazo ločeno.

Ker morajo izvajalci izvajati dela z upoštevanjem faznosti del in rokov skladno s specifikacijo naročila, vas prosimo, da objavite načrte začasnih priklopov tirov in vozne mreže glede na predpisano faznost del.
Odgovor 135: V IzN za vozno mrežo postaje Maribor so v TP opisane predvidene faze glede na predvideno faznost gradbenih del. Izvajalec pa mora sam izdelati podroben elaborat faznosti del skupaj z načrti glede na njegovo tehnologijo, za kar je predvidena tudi predračunska postavka.
Datum prejema: 13.02.2018 13:51

V poglavju 2.3.6. Splošnih in posebnih tehničnih pogojev za izvedbo del med ostalim navajate tudi sledeče: »Izvajalec je po zaključku del dolžan upravljavcu predati …, opremo za sproščanje napetosti v tirnicah – vključitev tira v NZT s pomočjo tenzorja v dolžini 500 m (npr. konzole proti prevrnitvi tirnice, valjčke za vzdolžni pomik tirnice, … ) …«. Prosimo, da natančno definirate (tako, kot ste za ostalo opremo in material) katero opremo in koliko kosov česa želite od opreme za sproščanje napetosti v tirnicah.
Odgovor 136:
Konzole proti prevrnitvi tirnice……………100 kos
Valjčke za vzdolžni pomik tirnice…………200 kos
Datum prejema: 13.02.2018 10:49

V Elaboratu tehnologije prometa in Elaboratu postopnega vključevanja je določeno, da bo postaja Maribor Tezno pred pričetkom izvedbe del na postaji Maribor in odseku Maribor-Počehova že nadgrajena in bo na postaji Maribor Tezno zagotovljeno križanja tovornih vlakov. Ker od Izvajalca zahtevate, da dela izvaja skladno s faznostjo kot je predvideno s specifikacijo naročila, ni smiselno, da ste rok izvedbe vseh ostalih del skrajšali z 22 mesecev na 20 mesecev.
Prosimo, da rok izvedbe vrnete nazaj na 22 mesecev.
Odgovor 137: Naročnik je podaljšal rok izdelave IzN za nadgradnjo postaje Tezno, s čimer je omogočil izvajalcu tudi več časa za izvedbo pripravljalnih aktivnosti pred uvedbo v delo. Skupni rok izgradnje razpisanih del ostane 20 mesecev.
Datum prejema: 13.02.2018 10:46

V popisih del za železniško postajo Maribor in odsek proge Maribor-Počehova je postavka »Strošek merilnih voženj za zagotovitev stanja proge po opravljeni obnovi ter strošek meritev svetlega profila proge«, ki jo je potrebno ovrednotiti na posamezen komplet.
V razpisni dokumentaciji ni podrobnejših zahtev za izvedbo teh meritev. Kdo je do sedaj za naročnika oz. upravljavca izvajal te meritve? Na koga se lahko obrnemo za izvedbo teh meritev, da bodo njegove meritve in izpisi meritev ustrezali 32. členu Pravilnika o zgornjem ustroju železniških prog in bodo sprejemljivi za naročnika?
Odgovor 138: Od ponudnikov z ustreznimi izkušnjami pri nadgradnji postaj in medpostajnih odsekov se pričakuje, da si sami pridobijo zahtevane podatke za potrebe oblikovanja ponudbene cene na način, da bodo meritve izvedene skladno s specifikacijo naročila.

Datum prejema: 13.02.2018 10:38

Še vedno niste objavili odgovorov, brez katerih nikakor ne moremo izdelati ponudbe. Prosimo, da ažurno objavljate odgovore. Razumemo, da se držite zakonsko določenih rokov, vendar razumite tudi ponudnike, da v tako kratkem času po objavi vaših odgovorov in vseh dopolnitvah razpisne dokumentacije nikakor ni mogoče ovrednotiti in izdelati pravilne ponudbe. Zato vas prosimo, da podaljšate rok oddaje ponudbe vsaj za 14 delovnih dni od objave zadnjega odgovora.
Odgovor 139: Rok za oddajo ponudb je že podaljšan do 12.03.2018.
Datum prejema: 13.02.2018 10:20

Odgovor 54 se glasi "V razpisni dokumentaciji je navedeno, da to pomeni elastični pritrdilni material (kot npr. Pandrol). Ponudnik lahko ponudi katerikoli elastični pritrdilni material, ki ustreza vsem zahtevam iz tehničnih specifikacij."
Ali elastična pritrditev FASTCLIP PANDROL ustreza vsem zahtevam iz tehničnih specifikacij in ali jo lahko ponudimo ter v primeru, da bomo izbrani izvajalec tudi vgradimo.
Odgovor 140: Da. V razpisni dokumentaciji je navedeno, da to pomeni elastični pritrdilni material (kot npr. Pandrol). Ponudnik lahko ponudi katerikoli elastični pritrdilni material, ki ustreza vsem zahtevam iz tehničnih specifikacij.
Datum prejema: 13.02.2018 10:01

Za izvedbo vozne mreže na postaji Maribor je del razpisne dokumentacije noveliran projekt 3659/M_4/1/N v katerem so predvideni drogovi LS, M in portalne grede, v popisu del za izdelavo ponudbe pa so predvideni samo drogovi M in portalne grede. Kaj naj upoštevamo za izdelavo ponudbe - popise ali novelirane projekte? Kaj bo izbrani izvajalec upošteval za izvedbo?Prosimo, da uskladite novelirano projektno dokumentacijo in popise del, objavite tudi načrte za drogove in portalne gredi ter posledično podaljšate rok oddaje ponudbe.
Odgovor 141: V dodatnem tehničnem poročilu IzN za električno vozno mrežo je podana obrazložitev spremembe drogov tipa LS v tip M. Pri izdelavi ponudbe se upoštevajo popisi, kjer je ta sprememba že upoštevana.
Načrti potrtalnih gredi so objavljeni. Rok za oddajo ponudb je že podaljšan do 12.03.2018.

Datum prejema: 13.02.2018 09:43

Večkrat ste v odgovorih zapisali, da ste že uspešno izvedli »več zahtevnejših javnih naročil po načelu »projektiraj in izvedi««. Prosimo, da navedete katera javna naročila so to.
Odgovor 142: Portal javnih naročil je namenjen pojasnilom razpisne dokumentacije, navedeno vprašanje pa se ne nanaša na predmetno javno naročilo.
Naročnik ne bo objavljal katera javna naročila so to.
Datum prejema: 13.02.2018 09:24

Pri izdelavi betona in vlitju temeljev vozne mreže je potrebno upoštevati določila standardov SIST 1026 in SIST EN 206-1 istočasno pa zahtevate, da upoštevamo novi "Katalog temeljev stebrov vozne mreže iz leta 2007".
Prosimo, da objavite Katalog na katerega se sklicujete.
Odgovor 143: Naročnik objavlja Katalog temeljev stebrov vozne mreže«, SŽ–Projektivno podjetje, 2007
Datum prejema: 13.02.2018 09:22

Vezano na odgovora št. 44 in 45:
V navedenih odgovorih ste zapisali, da je »ponudnik dolžan sam pridobiti vse potrebne podatke za potrebe izdelave IzN in za potrebe izvedbe« SV in TK naprav ter vozne mreže.
Prav zaradi pridobitve teh podatkov smo se obrnili na v tem trenutku edini možen vir podatkov tj. portal javnih naročil, kjer zaprošenih podatkov žal nismo dobili.
Kje torej lahko sedaj, v fazi izdelave ponudbe, pridobimo vse potrebne podatke za potrebe izdelave IzN in za potrebe izvedbe SV in TK naprav ter vozne mreže, če niso objavljeni v razpisni dokumentaciji niti v odgovorih na vprašanja ponudnikov na portalu javnih naročil?
Odgovor 144: Vpogled v dokumentacijo izvedenih del za SV – TK ter vozno mrežo je možen pri naročniku DRSI sektor za železnice, Kopitarjeva ul. 5, 2000 Maribor po predhodni najavi na e-mail: miljan.sencar@gov.si.
Datum prejema: 13.02.2018 09:20

V PTP zahtevate, da se bo temeljenje drogov vozne mreže na območju novega nasipa na postaji Maribor lahko izvajalo šele po končani konsolidaciji nasipa.
V specifikaciji naročila ni zaslediti, da je v faznosti izvedbe ta čas upoštevan.
Koliko časa je s projektno dokumentacijo predvideno za konsolidacijo nasipa?
Ali ste čas konsolidacije upoštevali v roku izvedbe celotnega projekta, ki ste ga skrajšali?
Na začetku postaje Maribor ste predvideli vsa dela na zgornjem in spodnjem ustroju tirov, sanaciji nasipa s konsolidacijo le tega, vozni mreži, podpornem zidu... izvesti v vikend zapori. Prosimo za podroben opis kako je vsa ta dela možno izvesti v tako kratki zapori tira.
Odgovor 145: S projektom se ne gradi novega nasipa, temveč se obstoječega na krajšem odseku samo razširi. V vikend zapori je potrebno zgraditi tir št. 1 na območju nasipa (zgornji ustroj), podporni zid in razširitev nasipa pa je potrebno izvesti že v predhodnih fazah. Enako velja tudi za temelje portalov vozne mreže.

Datum prejema: 13.02.2018 09:01

Na postaji Maribor so predvideni portali, ki so bili razviti za potrebe elektrifikacije postaje Verd. Dokumentacijo za izvedbo portalov v kateri so podrobno obdelani nosilni drogovi portalov, portalne grede in vertikalni nosilci nosilcev voznega voda na portalni gredi boste posredovali izbranemu izvajalcu del s strani projektanta IzN za vozno mrežo.

Kako naj ponudniki pri izdelavi ponudbe ovrednotijo portale na postaji Maribor brez dokumentacije za izvedbo portalov? Prosimo, da objavite vse potrebne načrte za izvedbo jeklenih konstrukcij vozne mreže s katerimi bo mogoče pravilno in točno ovrednotiti vsa potrebna dela in materiale za izvedbo vozne mreže.
Odgovor 146: Načrti portalnih gradi so objavljeni.

Datum prejema: 13.02.2018 08:52

V odgovorih št. 33, 39 in 81 v zvezi s projektiranjem in izvedbo del na postaji Maribor Tezno navajate, da ste izvedli »že več zahtevnejših javnih naročil po načelu »projektiraj in izvedi««.
Strinjamo se, da pri postaji Maribor Tezno gre za javno naročilo po načelu »projektiraj in izvedi«, torej skladno z določili FIDIC rumena knjiga. Prosimo, da temu primerno popravite in dopolnite razpisno dokumentacijo.
Odgovor 147: Možnost, da naročnik izvede del javnega naročila po načelu »projektiraj in izvedi« je navedena v členu 4.1 Splošnih pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, KI JIH NAČRTUJE NAROČNIK, FIDIC prva izdaja 1999 – rdeča knjiga.
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.
Datum prejema: 13.02.2018 08:47

V osnovni in novelirani Projektni nalogi za izdelavo izvedbene projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške postaje Maribor Tezno ste podali sledečo zahtevo: »projektirati ureditev odvodnjavanja vseh voda na območju tirov, kretnic in kretniških zvez, predvidenih za nadgradnjo (od tira 48 – 51)«. Prosimo za podatek, kam se lahko z odvodnjo obravnavanih tirov priključimo oz. kam lahko odvajamo na območju obnove tirov zbrano vodo?
Odgovor 148: Naloga projektanta IzN za ureditev odvodnjavanja vseh voda v območju nadgradnje postaje Maribor Tezno je, da v načrtu predvidi kam in kako se bodo na območju zbrane vode odvodnjavale (drenažni jarki, ponikovalnice…) ob upoštevanju vseh tehničnih in zakonodajnih zahtev.
Datum prejema: 12.02.2018 10:33

Ali je mogoče ponuditi betonski prag B70 z dodatki za pritrditev SKL-14 namesto Pandrole?
Odgovor 149: Da
Datum prejema: 12.02.2018 10:13

Spoštovani,

1.)A.2.) NADSTREŠKI NA PERONIH IN PODALJŠANJE PODHODA/10 FASADERSKA DELA/Postavka 10.1.Sanacija fasade prometnega urada... 1.215,00m2...
prosimo za detajlnejši opis postavke kaj je potrebno upoštevati pri sanaciji fasade katera dela, materiali, debeline, količine...

2.) B.3.) PODVOZ ZA MELJSKO CESTO v km 593+800/514 N 58 200 2.Zamenjava poškodovane prehodne dilatacije prekladne konstrukcije, vključno z odstranitvijo obstoječih poškodovanih delov, dobave in vgradnje novih ter mehanske zaščite m1 26,00...kakšen je tip dilatacije in pomik, detajl
Odgovor 150:
1. Sanacija fasade prometnega urada zajema izvedbo kontaktne toplotno izolacijske fasadne obloge.
Sistemska toplotno izolacijska fasadna obloga mora biti visoke trdnosti s trajno hidrofobno finalno površino, odporno na pojav plesni in naslojevanja drugih mikroorganizmov ter ustrezno paropropustna:
- finalni tankoslojni nanos, d= 0,3 cm, na ustrezno pripravljeno armirano podlago, barva in zrnavost skladno s celostno podobo SŽ
- osnovni brezcementni tankoslojni nanos, d= 0,3 cm, armiran s stekleno mrežico po sistemski rešitvi proizvajalca nanosta
- toplotno izolacijski sloj, kamena volna, d= 15 cm, plošče leplene in sidrane po tehničnih specifikacijah proizvajalca na ustrezno očiščeno in pripravljeno, obstoječo zunanjo steno
- nove sistemske alu, zunanje okenske police, barva skladno s celostno podobo SŽ

Naročnik je dopolnil postavko v predračunu in objavil nov predračun.

2. Postavka je napačno poimenovana . V konkretnem primeru gre za sanacijo vzdolžne dilatacijske rege med levo in desno polovico podvoza. Detajl se izvede po TSC 07.116 Rege, slika 5.2.a.
Namesto nje se uporabi postavka S 59 931.

S 59 931
Izdelava dilatacijske rege brez izolacijskih trakov - konstruktivni elementi, debeli do 50 cm, s tesnilnim trakom na zunanji strani.
Količina: 26 m1

Opomba: Rega med levo in desno polovico podvoza je širine 2 cm. Konstrukcijski element plošče je debeline 1,25 m. Odstrani se elemente obstoječe dilatacijske rege. Vertikalne bočne betonske površine se očisti z vodnim curkom in premaže z negorljivim premazom. V rego se vstavi trda penasta plošča po celi višini 1,25 m. Na zgornji strani se preko obeh delov plošče prilepi zunanji tesnilni trak za rege, na spodnji strani pa vstavi trajno elastični zapolnitveni material in utor zapolni s trajno elastično maso za stike.
Preko tesnilnega traku se nato izvede HI po sistemu Servidek/Servipak in zaščita HI pred mehanskimi vibracijami po DIN 45673-5, ki pa sta vsebovani v drugih postavkah.

Naročnik je dopolnil postavko v predračunu in objavil nov predračun.

Datum prejema: 12.02.2018 09:12

Zahtevate da za dobavo pragov, smiselno upoštevamo zahteve SŽ kot dodatne zahteve:»Posebni tehnični pogoji za kakovosten prevzem, dobavo in impregnacijo lesenih tirnih bukovih in hrastovih kretniških in mostovnih pragov« Slovenske železnice (november 2016). V RD jih ne najdemo.

Prosimo, da objavite »Posebne tehnične pogoje za kakovosten prevzem, dobavo in impregnacijo lesenih tirnih bukovih in hrastovih kretniških in mostovnih pragov« Slovenske železnice (november 2016).

Odgovor 151: Naročnik objavlja »Posebne tehnične pogoje za kakovosten prevzem, dobavo in impregnacijo lesenih tirnih bukovih in hrastovih kretniških in mostovnih pragov« Slovenske železnice (november 2016).


Datum objave: 22.02.2018   13:50
JN010447/2017-B01 - Nadgradnja železniške postaje Maribor, nadgradnja železniške postaje Maribor Tezno in nadgradnja progovnega odseka Maribor - Počehova, datum objave: 28.12.2017 (EU 2 - SL - Obvestilo o naročilu)

Datum prejema: 18.02.2018 21:12

Spoštovani

Prosimo Vas, za razčlenjen popis kaj vse je potrebno zajeti v sledeči postavki iz popisa del:

332 38. Oprema perona, postajališča, usmerjevalne table, označba postaje, peronov, informacijski panoji, oprema zavetišča, klopi, koši za odpadke, pepelniki, ...; komplet (elaborat: Informacijske oznake in oprema) kpl 1,00

Prosimo, da natančno navedete, koliko posameznih elementov je potrebno zajeti in tudi okvirne lastnosti le-teh.

V pričakovanju Vašega odgovora Vas lepo pozdravljamo
Odgovor 152: V postavki je potrebno zajeti vse kar je opisano v Elaboratu informacijske oznake in oprema Mapa 9/9 načrta 9371/0, za postajo Maribor, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Datum prejema: 16.02.2018 10:01

Odgovor št. 115!
Prosimo, da naročnik ponovno prebere vprašanje prejeto nad tem odgovorom (prejem 31.1.2018, 14:56) saj se vprašanje nanaša na postajo Maribor; primer za izvedbo tira 1 v vikend zapori kjer je potrebno izkopati in nasuti cca 3.000m3 materiala v eni sami vikend zapori in to fizično nikakor ni možno izvesti.

Naročnik pa je odgovoril nesmiseln odgovor za postajo Tezno!
Odgovor 153: V vikend zapori je potrebno zgraditi tir št. 1 na območju nasipa (zgornji ustroj), podporni zid in razširitev nasipa pa je potrebno izvesti že v predhodnih fazah. Enako velja tudi za temelje portalov vozne mreže.
Datum prejema: 16.02.2018 09:06

Spoštovani naročnik!
Ne razumemo zakaj naročnik spet zahteva, da se v ponudbi navede zahtevano mehanizacijo in za vsako posebej priloži dokazilo, da je vozilo registrirano za vožnjo po žel progah v EU.
Pretekli postopki JN na železniškem področju, nekateri se niso zakljuceni, lepo izkazujejo prakso kjer je na zelo poenoatavljeni ponudbi mogoče vedno poiskati razloge za revizijo s katerimi se postopek oddaje JN samo podaljšuje.
Postopki so na meji “zdrave pameti” saj drobne malenkosti in pravni "haklci" odločajo kdo bo dobil posel. Sploh ni več vprašanje kdo je “ekonomsko” najugodnejši.
Prosimo naročnika, da umakne to zahtevo iz RD kot na prejanjih naročilih in da se predložitev registracij mehanizacije, podjemne pogodbe o najemu itd predlozi v tehnoloskih elaboratih. To je tudi smiselno in pravilno saj tehnologija dela zahteva tudi kaj drugega kot pa samo sedaj v RD zahtevano mehanizacijo.
Narocnik bo s tem prihranil marsikatero “revizijsko luknjo” in sigurno lazje oddal javno narocilo.
Hvala!
Odgovor 154: Naročnik je na to vprašanje že podal odgovor in ne bo spreminjal zahtev RD.
Datum prejema: 15.02.2018 14:35

Prosimo, da naročnik v predračun za postajo Tezno vključi posebno postavko za novi SV prostor (50m2), ki ga bo moral sprojektirati in postaviti izvajalec po tem JN. Obenem prosimo, da definirate iz kakšne konstrukcije naj bo ta objekt, kakšna streha, etažnost, material fasade, notranje obloge, itd.
hvala za odgovor.
Odgovor 155: Sv prostor je opisan v novelirani projektni nalogi. Ponudnik ga mora zajeti v postavki PRESTAVITEV IN ZAŠČITA SV IN TK NAPRAV "skupaj dogovorjena cena".
Datum prejema: 15.02.2018 14:33

»Odgovor 87: Na območju tirov 48-51 ni urejenega odvodnjavanje (drenaž, jaškov,….)«
Naročnik je podal zalo nejasen odgovor za postajo Tezno. Ali to pomeni, da sploh ni potrebno predvideni odvodnjavanj? Opozarjamo, da v popisu je predvidena postavka!
Odgovor 156: Ponudnik mora skladno z Razpisno dokumentacijo za nadgradnjo postaje Maribor Tezno predvideti in izvesti takšne rešitve, ki bodo skladne s tehničnimi specifikacijami, kot je to zahtevano tudi v RD, vključno z odvodnjavanjem. Naročnik je v odgovoru 87 podal zgolj pojasnilo, da na območju tirov 48-50 v obstoječem stanju odvodnjavanje ni urejeno.
Datum prejema: 15.02.2018 10:52

Na postaji Maribor je v poglavju 3. Spodnji ustroj in odvodnjavanje določeno, da je potrebno zaščititi drenažni filter z geotekstilom 400 g/m2. Navedene enote za tehnični opis geotekstilov niso ustrezne za dobavo, kajti pod takim nazivom lahko dobite marsikaj tudi neustrezen geotekstil.

Kakšne so tehnične zahteve za geotekstil za zaščito drenažnega filtra ? Prosimo, da se v odgovoru ne sklicujete na PTP, ker se v njih sklicujete na lastnosti geosintetika, ki mora biti določen v projektu - v projektu pa to ne najdemo.
Odgovor 157: Natančno definirane karakteristike geotekstilov so navedene v geološko-geomehanskem poročilu (Elaborat 9/2 str. 19-20)
Datum prejema: 15.02.2018 10:45

Na postaji Maribor je v poglavju 3. Spodnji ustroj in odvodnjavanje določeno, da je potrebno pod tamponski sloj vgraditi ločilni - filtrski geotekstil površinske mase več kot 300 g/m2. Navedene enote za tehnični opis geotekstilov niso ustrezne za dobavo, kajti pod takim nazivom lahko dobite marsikaj tudi neustrezen geotekstil.

Kakšne so tehnične zahteve za ločilne geosintetike namenjene za vgradnjo pod tamponski sloj? Prosimo, da se v odgovoru ne sklicujete na PTP, ker se v njih sklicujete na lastnosti geotekstilov v splošnih primerih.
Odgovor 158: Natančno definirane karakteristike geotekstilov so navedene v geološko-geomehanskem poročilu (Elaborat 9/2 str. 19-20)
Datum prejema: 15.02.2018 10:34

9/4 Elaborat za izvedbo del, Postaja Maribor, št. 8371Iz/n, avgust 2017.
Prosim, da naročnik objavi manjkajoče strani 13-17 in 20-25. Ker gre za pomembni segment prosimo, da dodatek objavite čimprej.
Hvala.
Odgovor 159: 9/4 Elaborat za izvedbo del, Postaja Maribor, št. 8371Iz/n, avgust 2017 so prikazane samo spremembe. Ostalo se nahaja v 9/4 Elaborat za izvedbo del, Postaja Maribor, št. 8371Iz, februar 2017, ki ja prav tako del razpisne dokumentacije
Datum prejema: 15.02.2018 09:25


Dne 2.2.2018 ste prejeli prošnjo, da objavite načrte portalnih gred, ker jih v razpisni dokumentaciji ni. Nato ste dne 14.2.2018 ste objavili "Odgovor 109: Naročnik objavlja načrte portalnih gred."

Obveščamo vas, da DNE 15.2. ŠE NISTE OBJAVILI NAČRTOV PORTALNIH GREDI. Prosimo, da podaljšate rok oddaje vprašanj in posledično rok oddaje ponudbe. Namreč šele po podrobnem pregledu načrtov (za kar potrebujemo tudi ponudniki čas) lahko zastavimo vprašanja, ki jih bo verjetno kar precej in nato šele po prejetih odgovorih izdelamo pravilno ponudbo.
Odgovor 160: Naročnik objavlja načrte portalnih gredi.

Datum prejema: 14.02.2018 15:07

Spoštovani,
A.1.) NAČRT PODHODA v km 593+950 IN DVIGAL V PODHODU/ 87 7.10 Ojačitev nosilnih armiranobetonskih elementov z dolepljanjem karbonskih lamel,...v postavki sta dva različna tipa- dimenzije lamel S1512 in b/h = 50/1,2mm katera je prava?

A.1.) NAČRT PODHODA v km 593+950 IN DVIGAL V PODHODU/ 89. 7.12, 90. 7.13 in 91. 7.14 ...Ojačitev nosilnih armiranobetonskih elementov z dolepljanjem karbonske tkanine... ali je potrebno pri postavkah 7.12 in 7.13 upoštevati na m2 2sloja se pravi 2m2/m2 in postavki 7.14 4sloje se pravi 4m2/m2
in ali je mišljeno obračun po kvadratnem metru površine na katero se lepi ali tkanine.

Lp
Odgovor 161:
1. Položaj lamel je prikazan na načrtu 3/2.5.10 in 3/2.5.11. V samem podhodu so predvidene lamele S1512 (b/h = 150/1,2mm) in S512 (b/h = 50/1,2mm) proizvajalca Sika. Poleg omenjenih se uporabijo tudi tkanine SikaWrap -230C in lamele S1214 (b/h = 120/1,4mm) v avli podhoda. Tako so uporabljene različni tipi lamel glede na obremenitev. Skladno z določili lahko ponudniki ponudijo tudi proizvode drugih proizvajalcev, ki so glede tehničnih lastnosti primerljivi predvidenim
2. V postavki je zajeta dejanska površina (m2) betonske površine. Pri ceni pa je potrebno upoštevati, da se na tej površini izvede nanos 2x oziroma 4x.
Datum prejema: 14.02.2018 13:51

V točki 2.3.2.3.3.5. Splošnih in posebnih tehničnih pogojev za izvedbo del med ostalim navajate: »Na betonskih pragih se uporablja elastični sistem pritrditve z e-sponko. V tem primeru se pod tirnico vgradi 5 mm debela EVA podložna ploščica …« ter »Za pritrditve tirnice na lesene pragove se bo montirala ustrezna rebrasta podložna plošča in elastična pritrditev tipa e-sponka ali SKL-12 … Med tirnico in podložno rebrasto ploščo se položijo EVA podložna ploščica debeline 5 mm …«.

Kolikor je nam znano, se v Sloveniji pri betonskih pragovih in elastični pritrditvi vgrajujejo EVA podložne ploščice debeline 9 mm, pri lesenih pragovih in elastični pritrditvi pa EVA podložne ploščice debeline 4,5 mm. Prosimo za odgovor, kakšne debeline EVA podložnih ploščic je potrebno vgraditi v omenjenih dveh primerih?
Odgovor 162: EVA podložne ploščice morajo biti debeline 5 mm z dovoljenimi tolerancami +/- 0,5 mm, tako da je to v dovoljenih tolerancah.
Podložna guma na betonskih pragih (med tirnico in podložno ploščo) mora biti deb. 5 mm. Lahko pa proizvajalec ponudi debelino podložnih ploščic 9 mm, manj kot 5 mm pa ne sme biti.

Datum prejema: 14.02.2018 12:41
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
V Splošnih in posebnih tehničnih pogojih za vozno omrežje ste podali sledeči zahtevi:
»Za temeljenje drogov vozne mreže so predvideni tipski armiranobetonski temelji po katalogu temeljev za uporabo na območju SŽ (Katalog temeljev stebrov vozne mreže«, SŽ–Projektivno podjetje, 2007).«
»Pri izdelavi betona in vlitju temeljev je potrebno upoštevati določila standardov SIST 1026 in SIST EN 206-1.«

Ugotavljamo, da katalog za temelje drogov vozne mreže predvideva trdnostni razred betona C25/30 ob pogojih izpostavljenosti XF1 in XC4, omenjena standarda pa za ta dva pogoja izpostavljenosti zahtevata trdnostni razred betona C30/37. Beton katerega trdnostnega razreda moramo upoštevati za izdelavo temeljev drogov vozne mreže?

Odgovor 163: Pri izdelavi se upoštevajo podatki, ki so navedeni v popisu del s predizmerami in predračunu, kjer so navedeni zahtevani materiali.Datum objave: 01.03.2018   14:56
JN010447/2017-B01 - Nadgradnja železniške postaje Maribor, nadgradnja železniške postaje Maribor Tezno in nadgradnja progovnega odseka Maribor - Počehova, datum objave: 28.12.2017 (EU 2 - SL - Obvestilo o naročilu)
Prispela vprašanja
Datum prejema: 21.02.2018 08:58
Še vedno niste objavili načrtov portalnih gred za postajo Maribor.
Dne 2.2.2018 ste prejeli prošnjo, da objavite načrte portalnih gred, ker jih v razpisni dokumentaciji ni. Nato ste dne 14.2.2018 ste objavili "Odgovor 109: Naročnik objavlja načrte portalnih gred."
Obveščamo vas, da tudi na zadnji dan, ko še lahko zastavljamo vprašanja DNE 21.2. ŠE VEDNO NISTE OBJAVILI NAČRTOV PORTALNIH
GREDI. Ko boste objavili zaprošene načrte portalnih gredbomo lahko šele pregledali načrte, zastavili vprašanja glede izvedbe, materialov...., dobili od naročnika pravočasno odgovore ali pa ne. Šele po objavljenih odgovorih in dodatnih razlagah bomo lahko pristopili k izdelavi pravilne ponudbe.
Prosimo, da podaljšate rok oddaje vprašanj vsaj za 5 delovnih dni od dneva objave načrtov portalnih gred in posledično rok oddaje ponudbe.
Odgovor 164: Načrti portalnih gred so objavljeni. Naročnik ne bo podaljševal roka za oddajo vprašanj in roka za oddajo ponudbe. Skladno z razpisno dokumentacijo se postaja Maribor Tezno oddaja po načelu »projektiraj in izvedi.« Ponudniki, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, lahko na podlagi vseh razpoložljivih podatkov ter specifikacije naročila pripravijo ustrezno ponudbo brez dodatnih pojasnil, saj so se na primerljivih projektih portalne konstrukcije že izvajale.
Datum prejema: 21.02.2018 08:21
Zanima nas ali je objavljena verzija predračuna, verzija V20, zadnja, ali bo naročnik objavil popravljen/dopolnjen predračun?
Odgovor 165: Naročnik je objavil popravljeno verzijo popisa del V21.

Datum prejema: 21.02.2018 08:01
Spoštovani!
Glede na novelirano projektno nalogo je torej potrebno v sklopu izvedbenega načrta za postajo MB Tezno narediti tudi načrt arhitekture ter elektro in strojnih inštalacij za nove prostore SVTK. Ali to drži?
Hvala in lepo pozdravljeni!
Odgovor 166: Da.

Datum prejema: 20.02.2018 13:22
V sklopu del na postaji Maribor in odseku proge Maribor-Počehova moramo ovrednotiti tudi "ureditev katastrskih mej javne železniške infrastrukture (JŽI), obračun po m1 tira". Kot veste je obveza Investitorja, da preda Izvajalcu zemljišče za potrebe gradnje skladno s projektno dokumentacijo. Zakaj mora torej Izvajalec urejati katastrske meje javne železniške infrastrukture?
Prosimo za dodatno podrobno razlago te postavke in kaj naj upoštevamo pri ovrednotenju te postavke?
Odgovor 167: Upoštevati je potrebno, da mora biti izvedena geodetska odmera vseh parcel JŽI na obravnavanem področju gradnje.
Datum prejema: 20.02.2018 10:05
Na postaji Maribor moramo v sklopu del podaljšanja podhoda izvesti aluminotermijsko varjenje tirnic 49E1 (poglavje 2 tiri, postavka 2.5). Opisu postavke ste dodali opombo; "zaščita obstoječih SVTK kablov, prestavitev in ponovna namestitev oziroma montaža po končanih delih, vključno s potrebnim nadzorom - glej druge projekte"
Kaj je mišljeno z zaščito, prestavitvijo in ponovno namestitvijo SVTK kablov pri izvedbi aluminotermitskga varjenja tirnic 49E1? Kaj naj upoštevamo pri tej postavki?
Odgovor 168: Omenjena pripomba je mišljena kot opozorilo izvajalcu, da je pred izvedbo varjenja potrebno izvesti zaščito SVTK kablov. Za prestavitev SVTK kablov so predvidene posebne postavke v popisu del. Dela se nanašajo na načrt 6 načrt telekomunikacij, načrt 6/1 prestavitev in zaščita SV in TK naprav, izdelovalca PAP Informatika inženiring. V tej postavki se upošteva samo strošek varjenja.
Datum prejema: 20.02.2018 09:52
Na postaji Maribor moramo sanirati predpostajni plato (poglavje 4 POTNIŠKI PERON, postavka 37), količina = 1250 m2.
"Sanacija predpostajnega platoja (med novim bočnim peronom in objektom) - rezanje in odstranitev obstoječega asfalta vključno z odvozom v stalno deponijo, vgradnja hidroizolacije (hladni bitumenski premaz 0,30 kg/m2 in polimer bitumenski varilni trak SIST DIN 18195 deb. 5mm ) nad objektom in na stiku med fasado in platojem, polaganje novega asfalta, zamenjava obstoječe kanalete, sanacija pločnika ob objektu, sanacija meteorne kanalizacije, ... - višina novega asfalta mora biti enaka obstoječi."
PROSIMO ZA ODGOVORE NA SLEDEČA VPRAŠANJA :
- polaganje novega asfalta, KAKŠEN ASFALT IN KATERO DEBELINO ASF. SLOJA NAJ UPOŠTEVAMO? PROSIMO OBJAVITE DETAJL.
- zamenjava obstoječe kanalete; KAKŠNE KANALETE IN KATERO KOLIČINO NAJ UPOŠTEVAMO ZA ZAMENJAVO KANALETE? PROSIMO OBJAVITE DETAJL ZAMENJAVE.
- sanacija pločnika ob objektu; KATERE KOLIČINE, MATERIALE IN NAČIN SANACIJE PLOČNIKA NAJ UPOŠTEVAMO? PROSIMO OBJAVITE DETAJL SANACIJE.
- sanacija meteorne kanalizacije; KATERE KOLIČINE, MATERIALE IN NAČIN SANACIJE METEORNE KANALIZACIJE NAJ UPOŠTEVAMO? PROSIMO OBJAVITE DETAJL SANACIJE.
kAJ JE MIŠLJENO POD 3 PIKICE (...). PROSIMO ZA PODROBEN OPIS Z VSEMI KOLIČINAMI, KI JIH MORAMO PONUDNIKI UPOŠTEVATI V VREDNOTENJU TE POSTAVKE. IZ OBJAVLJENIH NAČRTOV V RD TO NI RAZVIDNO.
Odgovor 169:
Na postaji Maribor je potrebno za sanacijo predpostajnega platoja (poglavje 4 POTNIŠKI PERON, postavka 37) upoštevati:
- polaganje novega asfalta:
Nosilna plast: AC 22 base B 70/100 A3 – debeline 7 cm
Zaporna plast: AC 8 surf B 70/100 A3 – debeline 3 cm
S predhodnim bitumenskim obrizgom podlage.
- zamenjava obstoječe kanalete;
Upošteva naj se zamenjava kanalete z npr. Hauraton Faserfix KS ali podobno. Detajl zamenjave je odvisen od vrste proizvajalca, ki si ga mora izvajalec priskrbeti sam. V ceno je potrebno zajeti pripravo betonske posteljice in obetonažo kanalete, ter vse potrebne priključke in navezave na kanalizacijo.
- sanacija pločnika ob objektu;
Ponudnik ne rabi ponuditi sanacije pločnika ob objektu, je pa dolžan v kolikor bo med izvedbo del poškodoval pločnik ob objektu le tega ustrezno sanirati.
- sanacija meteorne kanalizacije;
Ponudnik ne rabi ponuditi sanacije meteorne kanalizacije, je pa dolžan v kolikor bo med izvedbo del poškodoval meteorno kanalizacijo le to ustrezno sanirati.
kaj je mišljeno pod 3 pikice (...) – ostala dela niso predmet te postavke
Datum prejema: 20.02.2018 09:22
Še vedno niste objavili načrtov portalnih gred.
Dne 2.2.2018 ste prejeli prošnjo, da objavite načrte portalnih gred, ker jih v razpisni dokumentaciji ni. Nato ste dne 14.2.2018 ste objavili "Odgovor 109: Naročnik objavlja načrte portalnih gred."
Obveščamo vas, da tudi DNE 20.2. ŠE VEDNO NISTE OBJAVILI NAČRTOV PORTALNIH GREDI. Šele, ko boste objavili načrte bomo lahko pregledali načrte (za kar potrebujemo ponudniki čas) in zastavili vprašanja glede izvedbe, materialov...., ki jih bo verjetno kar precej. Po objavljenih odgovorih in dodatnih razlagah bomo lahko pristopili k izdelavi ponudbe.
Prosimo, da podaljšate rok oddaje vprašanj vsaj za 5 delovnih dni in posledično rok oddaje ponudbe.

Odgovor 170: Načrti portalnih gred so objavljeni. Naročnik ne bo podaljševal roka za oddajo vprašanj in roka za oddajo ponudbe. Skladno z razpisno dokumentacijo se postaja Maribor Tezno oddaja po načelu »projektiraj in izvedi.« Ponudniki, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, lahko na podlagi vseh razpoložljivih podatkov ter specifikacije naročila pripravijo ustrezno ponudbo brez dodatnih pojasnil, saj so se na primerljivih projektih portalne konstrukcije že izvajale.