Dosje javnega naročila 000088/2018
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi dveh uličnih pročelij s stavbnim pohištvom in strehe na stavbi na naslovu Vegova 5 – Gosposka 8 v Ljubljani v okviru programa Ljubljana - moje mesto (LMM)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 228.331,65 EUR

JN000088/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.01.2018
JN000088/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.01.2018
JN000088/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2018
JN000088/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.05.2018
JN000088/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2018
JN000088/2018-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 22.11.2018
Zahtevek za revizijo

    JN000088/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Aleš Muzlovič
ales.muzlovic@ljubljana.si
+386 13064444
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/236245/RD_Vegova_5_Gosposka_8_LMM.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/236245/espd/ESPD_Vegova_5_Gosposka_8_LMM.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi dveh uličnih pročelij s stavbnim pohištvom in strehe na stavbi na naslovu Vegova 5 – Gosposka 8 v Ljubljani v okviru programa Ljubljana - moje mesto (LMM)
Referenčna številka dokumenta: 430-1707/2017-13
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212300
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi dveh uličnih pročelij s stavbnim pohištvom in strehe na stavbi na naslovu Vegova 5 – Gosposka 8 v Ljubljani v okviru programa Ljubljana - moje mesto (LMM)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45261210
45262500
45421000
45442100
45454100
98395000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vegova 5 – Gosposka 8 v Ljubljani
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi dveh uličnih pročelij s stavbnim pohištvom in strehe na stavbi na naslovu Vegova 5 – Gosposka 8 v Ljubljani v okviru programa Ljubljana - moje mesto (LMM). Količina in obseg naročila ter pogoji izvedbe so razvidni iz popisa del št. 1707/2017-V2 (5.1.2018), kulturno varstvenih pogojev ZVKDS, OE Ljubljana št. 35102-0104/2017-2 z 1.2.2017 in kulturno varstvenega soglasja ZVKDS, OE Ljubljana, št. 35102-0104/2017-5 z 5.1.2018, ki so priloge razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 140
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Določeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.01.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.01.2018   13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 2. nadstropje, sejna soba

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.01.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.01.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.01.2018   12:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji objavljate sledeči tekst , citiramo:
Ponudnik mora imenovati restavratorja – konservatorja z opravljenim strokovnim izpitom s področja konservatorstva - restavratorstva pri Ministrstvu za kulturo ali referencami na spomeniškovarstvenih objektih s podobnimi likovnimi elementi na fasadi potrjenih s strani generalnega konservatorja ZVKDS.

Vse lepo in prav le Tam,kjer v tekstu navajate strokovni izpit ALI reference na spomeniških objektih ne more obstajati ALI - temveč IN, ker se to razume kot ali eno ali drugo, vsekakor pa je potrebno oboje. Prav tako bi moralo biti pri restavratorskih referencah pogoj, kot je to navedeno pri pogoju o graditeljstvu, navedena vrednost opravljenega posla v zadnjih petih letih.
Pri tako zgodovinsko pomembni zgradbi kot je Vegova 5 ne smejo obstajati pomanjklivosti, ki dopuščajo možnost , da se na javni razpis prijavijo tudi neizkušeni izvajalci.
Hvala za razumevanje, člani društva Slovenskih restavratorjev.

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik spreminja zahtevo iz 4. točke pogojev za sodelovanje iz III. poglavja razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila, da se ta pravilno glasi:

»Gospodarski subjekt mora imenovati odgovornega vodjo del. Odgovorni vodja del mora izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1-NPB16) in se izkazati z dvema referencama istovrstnega posla obnove strehe in fasad z stavbnim pohištvom, kot je predmet tega javnega naročila, skladno z razpisno dokumentacijo, v zadnjih petih letih. Upoštevale se bodo le tiste reference odgovornega vodje del, ki zajemajo obnovo strehe in fasad z stavbnim pohištvom na stavbah s statusom kulturnega spomenika ali kulturne dediščine. Vrednost vsakega izvedenega posla je morala biti vsaj 100.000,00 EUR brez DDV.

Iz opisa referenčnega dela odgovornega vodje del mora biti razvidno, da gre za istovrsten posel, kot so dela, ki jih prevzema.

Prav tako mora ponudnik imenovati:

- za dela na štukaturnih, oblikovanih prvinah restavratorja s strokovnim izpitom iz konservatorstva - restavratorstva pri Ministrstvu za kulturo ali referencami na spomeniškovarstvenih objektih s podobnimi likovnimi elementi na fasadi, potrjenih s strani generalnega konservatorja ZVKDS.

- za konservatorsko restavratorske posege na sgraffitu z medaljoni z upodobitvami slovenskih glasbenikov slikarja Toneta Žnidaršiča restavratorja s strokovnim izpitom iz konservatorstva - restavratorstva pri Ministrstvu za kulturo s področja stenskih poslikav oziroma s strokovnim izpitom in izkušnjami na sorodnih likovnih elementih na fasadi.

- za mizarska (okna), fasaderska in krovska dela konservatorja-restavratorja, ki je že izvajal dela na podobnih spomeniškovarstvenih objektih z najmanj dvema referencama na objektih kulturne dediščine, potrjenih s strani generalnega konservatorja ZVKDS.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu."

Na podlagi te spremembe je naročnik objavil popravljen obrazce PRILOGA 6.