Dosje javnega naročila 000141/2018
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Gradnja nove telovadnice Osnovne šole Vižmarje Brod v Ljubljani, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 7.598.134,18 EUR

JN000141/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.01.2018
JN000141/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.01.2018
JN000141/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.01.2018
JN000141/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.03.2018
JN000141/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.05.2018
JN000141/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.05.2018
JN000141/2018-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 07.05.2019
JN000141/2018-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 07.05.2019
JN000141/2018-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 11.09.2019
JN000141/2018-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 11.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000141/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Dejan Mezek
dejan.mezek@ljubljana.si
+386 13064421
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/236257/Objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja nove telovadnice Osnovne šole Vižmarje Brod v Ljubljani, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
Referenčna številka dokumenta: 430-2446/2017-3
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je gradnja nove telovadnice Osnovne šole Vižmarje Brod v Ljubljani, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39150000
45200000
45212000
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Na gaju 2, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je po sistemu »ključ v roke« izvedba vseh gradbeno-obrtniških in instalacijskih del za gradnjo nove telovadnice Osnovne šole Vižmarje-Brod, dobavo in montažo opreme ter izvedbo pripadajočih zunanjih in športnih zunanjih površin, komunalne ureditve in parkirišč, pri kateri se smiselno upoštevajo okoljski vidiki.

Predmet javnega naročila je tudi pridobitev uporabnih dovoljenj za izvedeno gradnjo.

Pogodbena dela so bodo izvajala v dveh fazah. Razmejitev del posamezne faze je določena v projektu za izvedbo, pri čemer obsega:
- Faza 1: izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za gradnjo nove telovadnice, dobavo in montažo opreme ter izvedbo pripadajočih zunanjih površin na severni strani območja pred obstoječim objektom Osnovne šole Vižmarje Brod s pridobitvijo uporabnega dovoljenja,
- Faza 2: izvedbo zunanjih športnih površin in parkirišč na vzhodni strani obstoječega objekta Osnovne šole Vižmarje Brod s pridobitvijo uporabnih dovoljenj.

Pogodbena dela Faze 2 se izvajajo v dveh etapah, pri čemer Etapa 1 obsega izvedbo zunanjih športnih površin in pridobitev uporabnega dovoljenja zanje, Etapa 2 pa izvedbo parkirišč s pridobitvijo uporabnega dovoljenja.

Izvedba del komunalne ureditve se izvaja v obeh fazah pogodbenih del.

Za predmetni javni razpis je izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) št. 0139-2017, datum september 2017, izdelovalec podjetje Medprostor d.o.o., Breg 22, 1000 Ljubljana in projektna dokumentacija za izvedbo (PZI) št. 0139-2017, december 2017, izdelovalec podjetje Medprostor d.o.o., Breg 22, 1000 Ljubljana, ki je na vpogled pri naročniku na naslovu Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Odsek za razvojne projekte in investicije, Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana vsak delovnik med 9 in 12 uro. Pred prihodom se je potrebno najaviti na telefon 01 306 46 65.

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja številka 0139-2017, september 2017 in projekt za izvedbo, december 2017, ki ju je izdelal Medprostor d.o.o., Breg 22, 1000 Ljubljana sta kot priloga A objavljena na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 15.03.2018
Konec: 22.02.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.01.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 26.04.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.01.2018   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.01.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.01.2018   08:48
VPRAŠANJE
Spoštovani, ne najdemo popisov del. Lp

ODGOVOR
Popisov del naročnik ni objavil. Gospodarski subjekti, ki jim bo na podlagi prijave priznana sposobnost, bodo popise del prejeli skupaj s povabilom k oddaji prve ponudbe.

Priloga A razpisne dokumentacije je zaradi obsežnosti objavljena na spletni strani Mestne občine Ljubljana. Povezava: https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava/sluzbe/sluzba-za-javna-narocila/javna-narocila/gradnja-nove-telovadnice-osnovne-sole-vizmarje-brod-v-ljubljani-pri-kateri-se-upostevajo-okoljski-vidiki/ .Datum objave: 15.01.2018   08:49
VPRAŠANJE
Glede na to, da ste razpis objavili 11.1.2018 in je rok oddaje ponudbe 22.1.2018, vas prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe.

ODGOVOR
Prijavna dokumentacija ni obsežna, zato naročnik roka za oddajo prijave ne bo podaljšal.Datum objave: 16.01.2018   09:08
VPRAŠANJE
Spoštovani, vezano na referenčne zahteve, vas pozivamo, da skladno s stališči DKOM spremenite referenčno zahtevo iz dveh na eno referenco, tako za ponudnika kot za odgovornega vodjo del. Skladno s stališčem DKOM in prakso, je popolnoma jasno, da je ponudnik z eno ustrezno referenco prav tako usposobljen kot ponudnik z dvema. Tako bo tudi naročnik pridobil več konkurenčnih ponudnikov.
Hvala

ODGOVOR
Referenčni pogoji so postavljeni sorazmerno s predmetom javnega naročila.Datum objave: 16.01.2018   09:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v fazi ugotavljanja sposobnosti zahtevate dve referenci za ponudnika in odgovornega vodjo del. Menimo (prav takšno je tudi mnenje Državne revizijske komisije), da ena referenca zadostuje kriteriju usposobljenosti zato as pozivamo, da zmanjšate zahteve na eno referenco za ponudnika in odgovornega vodjo del. Hvala

ODGOVOR
Referenčni pogoji so postavljeni sorazmerno s predmetom javnega naročila.Datum objave: 16.01.2018   09:08
VPRAŠANJE
DKOM je podala jasno mnenje, da je ena referenca zadostni pogoj za ugotavljanje sposobnosti, zato vas pozivamo, da zahtevo zmanjšate in s tem omogočite priznanje usposobljenosti več ponudnikom in ne zgolj vedno enim in istim. V nasprotnem primeru bomo vložili revizijski zahtevek na razpisno dokumentacijo, ki je pripravljena tako, da ustreza zgolj vedno enakim ponudnikom v Mestni občini Ljubljana. Pozivamo vas, da spremenite zahtevo za pponudnika in odgovornega vodjo del na eno referenco v višini 2 mio. Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Referenčni pogoji so postavljeni sorazmerno s predmetom javnega naročila.Datum objave: 16.01.2018   09:08
VPRAŠANJE
Ali morajo reference vsebovati tudi izgradnjo športnih površin? Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Ne.Datum objave: 16.01.2018   09:09
VPRAŠANJE
V kakšnih primerih boste unovčili bančno garancijo za resnost? Tudi, če ne oddamo ponudbe v drugi fazi postopka? Ali smo zavezani oddati ponudbo v drugi fazi postopka?

ODGOVOR
V skladu z razpisno dokumentacijo bo naročnik finančno zavarovanje za resnost prijave in ponudb unovčil oz. zadržal varščino, če gospodarski subjekt:
- po roku določenem za oddajo prijav svojo prijavo umakne ali
- ne predloži ponudbe ali
- po roku določenem za oddajo ponudbe svojo ponudbo umakne ali
- zavrne sklenitev pogodbe ali
- po sklenitvi pogodbe ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.