Dosje javnega naročila NMV5014/2014
Naročnik: OBČINA JESENICE 
Blago: Kolesa, deli in pribor
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV5014/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.11.2014
NMV5143/2014 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 20.11.2014
NMV1/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 02.01.2015
    NMV5014/2014 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Kolesa, deli in pribor

Datum objave: 14. 11. 2014
Številka objave: NMV5014/2014


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, Kontakt: ga. Aleksandra Orel, V roke: ga. Aleksandra Orel, SI-4270 Jesenice.
Tel. +386 45869200. Telefaks +386 45869270. E-pošta obcina.jesenice@jesenice.si.
Internetni naslovi: http://www.jesenice.si/
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: »Vzpostavitev kolesarskega sistema v občini Jesenice - projekt IDAGO« (ponovljeni postopek)
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Predmet javnega naročila je vzpostavitev avtomatiziranega kolesarskega sistema za izposojo koles v občini Jesenice. V okviru navedenega se tako predvideva:
- dobava, montaža in vzpostavitev avtomatiziranega sistema za izposojo koles,
- dobava in montaža treh nadstrešnic (kovinska nadstrešnica s solarnimi paneli in ključavnicami) in
- dobava 15 koles.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 34324000 (Kolesa, deli in pribor)
34430000 (Kolesa)
34431000 (Kolesa brez motornega pogona)
48000000 (Programski paketi in informacijski sistemi)
48200000 (Programski paket za omrežja, internet in intranet)
39151100 (Stojala)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/11/7231-10312500011685353269/Razpisn
a_dokumentacija.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 25. 11. 2014
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 25. 11. 2014
Čas: 11:00
Kraj: V veliki sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: Ponudnike vabimo k oddaji ponudbe, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na portalu javnih naročil.

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila na portal javnih naročil Uradnega lista RS (www.enarocanje.si). Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z razpisom je 6 dni pred rokom za oddajo ponudb do 10:00 ure. Naročnik bo podal pojasnila navezujoča se na zastavljena vprašanja v slovenskem jeziku najkasneje 4 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki bodo objavljena na portalu javnih naročil.

Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 19. 11. 2014
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 14. 11. 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV5143/2014, Kolesa, deli in pribor; datum objave: 20. 11. 2014
  • NMV1/2015, Kolesa, deli in pribor; datum objave: 2. 1. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.11.2014   07:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v prejšnejm razpisu ste omenjali električan kolesa. Tokarat električnih koles ne omenjate. Sklepamo da električna kolesa, niso predmet razpisa oziroma da potrebujete 15 "navadnih" koles?

ODGOVOR:
Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je razumevanje zastavljavca vprašanja pravilno. Električna kolesa niso predmet objavljenega javnega naročila.

Datum objave: 20.11.2014   07:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V razpisni dokumentaciji določite lokacije nadstrešnic in pogoje ter kakšne vrste soglasij za posamezno lokacijo je potrebno pridobiti

ODGOVOR:
Predvidene so tri lokacije za postavitev nadstrešnic in sicer:
• pri stavbi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, parcelna št. 1247/101, KO Jesenice, lastnik Občina Jesenice,
• pri stavbi Krajevna skupnost Hrušica, Hrušica 55a, Hrušica, parcelna št. 322/4, KO Hrušica, lastnik Občina Jesenice in
• pred stavbo Cesta maršala Tita 20 (pri panoramski tabli), Jesenice, parcelna št. 373/2, KO Jesenice, lastnik Občina Jesenice.
V Katastru Gospodarske javne infrastrukture, ki je dostopen na spletnem portalu GIS Občina Jesenice (https://gis.iobcina.si/gisapp/login.aspx?a=jesenice&SECURE=1) je vpogled v gospodarsko javno infrastrukturo.
Nadstrešnice naj bodo enostaven objekt, za katere ni potrebno pridobivati gradbenega dovoljenja. Predvidena so soglasja lastnika. Pogoje bo določil izdajatelj soglasja.


Datum objave: 20.11.2014   07:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je potrebno na lokacijah kjer bodo posamezne postaje urediti prostor.?
To je ureditev zemljišča, utrditev, asfaltiranje, tlakovanje ali podobno ??
Ali je omejena maksimalna višina nadstreška ?
Ali naročnik lahko posreduje lokacije, da si jih potencialni ponudnik lahko ogleda ?

ODGOVOR:
Maksimalna višina nadstreška ni omenjena. Ustrezati mora normalni uporabi in shranjevanju koles.
Ureditev po posameznih lokacijah
• pri stavbi Občine Jesenice: podlaga so tlakovci, posebna ureditev se ne predvideva;
• pri stavbi Krajevna skupnost Hrušica: podlaga je beton in delno travnata površina, predvidena je delna utrditev terena;
• pred stavbo Cesta maršala Tita 20: podlaga je asfalt, posebna ureditev se ne predvideva.
Izvajalec pa mora pri pripravi terena na vseh treh lokacijah zagotavljati varnost postavljene konstrukcije nadstrešnice v skladu s pravili in določili stroke.
Lokacije so navedene v odgovoru na vprašanje št. 2, kjer so navedene tudi parcelne številke in povezava do spletnega portala GIS Občina Jesenice (https://gis.iobcina.si/gisapp/login.aspx?a=jesenice&SECURE=1).


Datum objave: 20.11.2014   07:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V razpisni dokumentaciji ste navedli garancijske roke najmanj 5 let in 30 dni. Splošno uveljavljene garancije za IKT komponente, ki so tudi del takega sistema načeloma veljajo od 12 do 24 mesecev (odvisno od vrste komponent - zasloni, procesorji, PCB ipd.). Ali je to dokončni pogoj?

Poleg tega ste omenili 8 urni rok za odpravo napak na sistemu, ter 24 urni rok za odpravo napak na sami lokaciji. Te roki se nam zdijo zelo kratki, glede na nam poznano in ustaljeno prakso, kjer so roki za odpravo napak na sistemu vsaj 24 ur, na sami lokaciji pa vsaj 72 ur.

Hvala za Vaš odgovor.

ODGOVOR:
Naročnik ob upoštevanju predloga zastavljavca vprašanja spreminja določila razpisne dokumentacije na način, da morajo biti garancije za posamezne komponente in opremo skladne z garancijskimi roki proizvajalcev, vendar mora garancija veljati najmanj 24 mesecev.
Prav tako se ob upoštevanju predloga zastavljavca vprašanja prilagaja rok za odpravo napak in sicer na način, da je le ta glede na ustaljeno prakso:
- rok za odpravo napak na sistemu 24 ur,
- rok za odpravo napak na lokaciji pa na 72 ur.


Datum objave: 20.11.2014   08:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je potrebno imeti izposojo koles in ključavnice za kolesa kompatibilne z drugo lokacijo izposoje koles? Gre namreč za mendarodni projekt in predvidevamo, da so izposojevalnice koles tudi izven Občine Jesenice.

Če to ni potrebno in zahtevano predpišite način evidentiranja izposojevalca koles.

ODGOVOR:
Izposoja koles in ključavnic mora biti biti enotna na območju občine Jesenice, torej na treh lokacijah v občini Jesenice. Sistem mora delovati na računalniški osnovi. Mora imeti nadzorni serverski program na katerega se preko interneta povezujejo vse postaje. Sam sistem ne sme biti prezahteven za samega uporabnika.

Datum objave: 20.11.2014   08:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Lep pozdrav,

Ali se lahko spremeni finančna garancija, zaradi zmanjšanja stroškov priprave vloge?

Hvala za odgovor.ODGOVOR:
Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da se ob predložitvi ponudbe ne zahteva kakršnegakoli zavarovanja. Ponudnika ob predložitvi ponudbe torej ne bremenijo nikakršni stroški vezani na garancijo. Kar zadeva Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi pa naročnik dodatno pojasnjuje, da le-ti predloži zgolj in samo izbrani ponudnik po sklenitvi pogodbe.

Datum objave: 20.11.2014   08:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo, da naročnik podaljša rok za oddajo ponudb, ker ni sprotnih odgovorov na podana vprašanja oz. pojasnila razpisne dokumentacije, zato ponudniki v tako kratkem času ne moremo pripraviti popolne ponudbe.

ODGOVOR:
Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje primarno pojasnjuje, da je odgovoril na vsa vprašanja, ki so bila pravočasno zastavljena na Portalu javnih naročil.

Ob upoštevanju predloga zastavljavca vprašanja pa naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb in sicer je le ta sedaj 1. 12 .2014 do 10:00. Prav tako se prestavi tudi za javno odpiranje ponudb, ki je 1. 12. 2014 ob 11:00. Rok za postavitev vprašanj se premakne na način, da lahko ponudniki zastavijo vprašanja najkasneje do petka 21. 11. 2014 do 10:00 ure.

Datum objave: 20.11.2014   14:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na to da je garancijska doba 2. leti, me zanima če je potem pogodba, ki jo sklepamo z Občino veljavna 2. leti?

ODGOVOR:
Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je ob upoštevanju dejstva, da je predmet pogodbene obveznosti tudi garancija za dobavljeno opremo in posledično tudi obveznosti dobavitelja v obdobju garancije (npr. skladno s peto alinejo 6. člena je predmet pogodbe tudi servisiranje opreme v garancijski dobi) pogodba veljavna do izteka garancijskega obdobja (torej še 24 mesecev po tem, ko prične teči garancijski rok).

Datum objave: 20.11.2014   14:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kolikšna je ocenjena vrednost pogodbe?

ODGOVOR:
Skupna ocenjena vrednost blaga, ki je predmet dobave v okviru javnega naročila je 56.065,57 EUR brez DDV oziroma 68.400,00 EUR z DDV.

Datum objave: 20.11.2014   14:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali naročnik res potrebuje "gorska kolesa"? Zaradi strukture sprednejga kolesa-vilic (amortizerjev) bo vpenjanje v ključavnice veliko težji - nepraktičen...

ODGOVOR:
Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da lahko ponudnik ponudi in dobavi tudi mesta kolesa 26˝, ki izpolnjujejo vse zahtevane karakteristike skladno z razpisno dokumentacijo.Datum objave: 24.11.2014   09:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

V primeru, da se an razpis prijavi konzorcij podjeti, ali vsak pravno in finančno odgovarja za svoje delo, ali vso odgovornost nosi nosilec projekta oz. glavni izvajalec?ODGOVOR:
Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da mora ponudnik v primeru partnerske ponudbe upoštevati sledeča določila;
Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov v obliki partnerske ponudbe. V tem primeru mora taka ponudba vsebovati sklenjeno partnersko pogodbo, ki bo stopila v veljavo v primeru izbire take ponudbe, kot najugodnejše, skladno z merili te razpisne dokumentacije.
Ponudnik v okviru tega javnega naročila lahko sodeluje zgolj v eni ponudbi, bodisi individualno, kot ponudnik, kot partner v skupni ponudbi ali kot podizvajalec. V primeru, če bo posamezni ponudnik nastopal v več ponudbah v zgoraj navedenih oblikah, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka ocenjevanja kot nepopolno ponudbo.
Iz partnerske pogodbe mora biti nedvoumno razvidno naslednje:
- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,
- obseg izvedbe del, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,
- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- določbe, ki opredeljujejo način plačila preko vodilnega ponudnika,
- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in
- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
Partnerji izmed sebe določijo glavnega partnerja. Glavni partner podpisuje ponudbo. Obrazec PONUDBA podpišejo vsi partnerji, razen če iz partnerske pogodbe izhaja drugače. Glavni partner je hkrati podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Glavni izvajalec prevzame napram naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper glavnega izvajalca.
Če ponudnik oz. z njim povezane družbe predložijo več ponudb, bodo vse ponudbe takšnega ponudnika oz. povezanih družb izločene iz postopka oddaje javnega naročila.
Prav tako bodo iz postopka oddaje javnega naročila izločene vse ponudbe, pri katerih isti ponudnik oz. povezane družbe nastopajo enkrat kot samostojni ponudnik, drugič pa kot eden od ponudnikov v skupnem nastopu ali če ponudnik oz. z njim povezane družbe nastopajo v več skupnih ponudbah.
Če ponudnik oz. z njim povezane družbe odda samostojno ponudbo ali če ponudnik oz. z njim povezane družbe nastopa v skupni ponudbi, takšen ponudnik oz. z njim povezane družbe ne sme nastopati v drugih ponudbah kot podizvajalec, ne glede na to, kakšno vrednost del bi takšen ponudnik opravil kot podizvajalec v drugi ponudbi.
Isti subjekt lahko nastopa v več ponudbah kot podizvajalec ali gospodarski subjekt na katerega kapacitete se ponudnik/partner sklicuje (ob pogoju, da navedeni podizvajalec ne nastopa v nobeni drugi ponudbi za konkretno naročilo kot samostojni ponudnik oz. eden od ponudnikov v skupni ponudbi), če vrednost del, ki jih bo opravil takšen podizvajalec, ki nastopa v več ponudbah, v nobeni od ponudb, v katerih nastopa kot podizvajalec, ne predstavlja več kot 20 % celotne ponudbene vrednosti (z DDV) in če ne nastopa kot subjekt, ki s podajo referenc dokazuje izpolnjevanje referenčnega ali kadrovskega pogoja.
V primeru kršitev prejšnjega odstavka bodo vse ponudbe, katerih sestava bo v nasprotju s to točko 2.10., izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja.
Za povezane družbe se štejejo pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju tako, da:
- ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem);
- je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba);
- so koncernske družbe;
- sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi ali
- so povezane s podjetniškimi pogodbami.
Povezane družbe so natančneje opredeljene v Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009, 83/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011, 32/2012, 57/2012).


Datum objave: 24.11.2014   09:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali se lahko zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, ter za zavarovanje napak v garancijski dobi nadomestita z drugimi vrstami zavarovanj?

ODGOVOR:
Zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, ter za zavarovanje napak v garancijski dobi je lahko tudi finančni depozit v enaki višini kot je navedeno v bančni garanciji.

Datum objave: 24.11.2014   10:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Imamo dve vprašanji/komentarja.


1) V razpisni dokumentaciji pod točko 3.1.3. zahtevate od izbranega ponudnika, da pridobi vsa dovoljenja in soglasja od pristojnih inštitucij za postavitev postaj in konstrukcij.

V dodatnih pojasnilih ste tudi navedli lokacije, ki so (če se ne motimo) v občinski lasti.

Glede na fiksen rok dobave in postavitve (60 dni po podpisu pogodbe), ter odgovornost ki jo nosi ponudnik v primeru zamud - kaj se zgodi v primeru da se ponudniku zavrnejo dovoljenja za postavitev postaje na eni izmed lokacijah, ki jih je izbrala občina? Ali potem ponudnik odgovarja za možne zamude ki bodo nastale zaradi iskanja novih lokacij, ter pridobivanja dovoljenj in sogalsij za le-te?


2) Poglavje VIII. 6. člen pravi da med drugim obveznosti dobavitelja obsegajo:
- servisiranje opreme iz 2. člena te pogodbe v garancijski dobi
(govora je o celotnemu sistemu na 3 lokacijah, 3 nadstrešnicah in 15 kolesih).

Isto poglavje 8. člen pa pravi da se dobavitelj zavezuje:
- da bo za dobavljeno blago zagotavljal servis blaga ter nadomestne dele

Poglavje XI. 12. člen vsebuje naslednji stavek:
Sama storitev servisiranja in vzdrževanja ni predmet te pogodbe.


Menimo da je uporaba besede "servisiranje" preveč splošna, konfuzna in ni dovolj definirana. Navsezadnje, gre za nekaj kar mora ponudnik zagotavljati vsaj še 2 leti (glede na vaša dodatna pojasnila, pri garancijah).

Ali lahko jasno definirate kaj je
1. servisiranje (opreme)
2. servisiranje (blaga) ter
3.servisiranje in vzdrževanje

v izogib nadaljnjim nesporazumom.

Hvala za odgovor.

Lep pozdrav


ODGOVOR:
Naročnik v zvezi z zastavljenim vprašanjem podaja sledeč odgovor oziroma pojasnila;

K vprašanju 1 naročnik pojasnjuje, da je dobavitelj dolžan opraviti vse obveznosti pogodbe v roku, ki je določen v razpisni dokumentaciji. V kolikor dobavitelj tega ne bi izvedel v rokih in bi do zamude prišlo po krivdi dobavitelja, bo dobavitelj moral plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 2 (dveh) odstotkov pogodbene vrednosti za vsak koledarski dan zamude, vendar skupno največ v višini 20 (dvajset) odstotkov celotne pogodbene vrednosti. Vsa določila se torej nanašajo na situacijo, kjer bi do zamude prišlo po krivdi dobavitelja. V kolikor pa bi zamuda nastopila zaradi okoliščin, ki ne bodo v domeni dobavitelja, pa bosta naročnik in dobavitelj ob upoštevanju določil ZJN-2 v kolikor bo to potrebno, sklenila dodatek k pogodbi, s katerim bosta podaljšala rok za dobavo opreme.

K vprašanj 2 naročnik pojasnjuje, da se predvideva vzdrževanje dobavljene opreme, njenih delov in drugega blaga, ki je predmet naročila. S servisiranjem je mišljeno zagotavljanje brezhibnega delovanja dobavljene opreme, njenih delov in drugega blaga ob normalni uporabi in rabi dobavljene opreme, njenih delov in drugega blaga (kot npr. delovanje sistema za registriranje uporabnika, skrite napake, ki jih ni bilo možno videti, zaslediti, predvideti ob prevzemu opreme, njenih delov in drugega blaga, ki je predmet naročila). Tovrstno servisiranje opreme, njenih delov in drugega blaga, ki je predmet naročila mora dobavitelj zagotavljati že s finančnim zavarovanjem za obdobje dveh let.
Servisiranje in vzdrževanje dobavljene opreme, njenih delov in drugega blaga, ki je predmet naročila, se ne nanaša na servisiranje dobavljene opreme, njenih delov in drugega blaga, ki je lahko poškodovano oz. ne deluje, zaradi vandalizma in/ali izrabe zaradi normalne in redne uporabe dobavljene opreme, njenih delov in drugega blaga (kot npr. počena zračnica, polomljena luč, razbita nadstrešnica, polomljena ključavnica – niso predmet servisiranja in vzdrževanja tega javnega naročila).