Dosje javnega naročila 000182/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvedba projekta »Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah«
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 461.238,68 EUR

JN000182/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.01.2018
JN000182/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2018
JN000182/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.10.2018
JN000182/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 18.12.2018
JN000182/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.12.2018
JN000182/2018-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 19.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000182/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 009-016072
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Langusova ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
mzi.jn@gov.si
mzi.jn@gov.si
+386 14788000
+386 14788140

Internetni naslovi
https://www.mzi.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/237706/Objava_na_portalu_JN.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba projekta »Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah«
Referenčna številka dokumenta: 430-47/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
80000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba projekta »Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah«.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
63712710
71620000
79311000
80100000
80110000
90713000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba projekta »Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah«. Projekt vsebuje pripravo celovitega koncepta spodbujanja trajnostnih načinov prihoda v vrtce in osnovno šolo za naslednje ciljne skupine: otroke, starše, učitelje, vzgojitelje, ravnatelje, pomočnike ravnateljev, zaposlene na občinah, z namenom spreminjanja potovalnih navad in načrtovanja ustrezne infrastrukture za varno pot v šolo. Projekt vključuje izvedbo igre Beli zajček za vrtce ter izdelavo in izvedbo nadgradnje te igre za osnovno šolo, pripravo gradiv za učitelje in starše ter priročnikov za osveščanje otrok, analizo načinov prihoda otrok v vrtec ali šolo, analizo poti do ustanov z enostavnim kartografskim prikazom problematičnih delov šolskih poti ter evalvacijo učinkov iger.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.04.2018
Konec: 31.07.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo delno financira EU in sicer iz Kohezijskega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Natančni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Natančni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Natančni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.02.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.02.2018   12:00
Kraj: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, soba 601.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Prisotni predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb strokovni komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Strokovna komisija naročnika bo o postopku odpiranja ponudb vodila zapisnik. Zapisnik bodo podpisali prisotni člani komisije ter prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.02.2018   12:00

Dodatne informacije:
Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom se posredujejo na portal www.enarocanje.si.
Vse dodatne informacije so objavljene izključno na omenjenem portalu in jih naročnik ne bo posebej posredoval.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Langusova ulica 4
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.01.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.01.2018   12:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v kolikor se na naročilo prijavi konzorcij organizacij - ali lahko bančno garancijo priskrbi partner projekta in ne vodilni partner? Prav tako po podpisu pogodbe, kdo torej lahko priskrbi bančne garancije?

Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR
V primeru skupne ponudbe lahko zavarovanje za resnost ponudbe in tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predloži eden izmed partnerjev, kar je razvidno tudi iz razpisne dokumentacije.Datum objave: 24.01.2018   13:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
med nalogami je večkrat tisk posameznih tiskovin. Ali to pomeni, da že obstajajo, da designa ni potrebno vključiti v ceno?
LP

ODGOVOR
Za vsa gradiva in materiale, ki jih bo moral izvajalec natisniti, je v ponudbeno ceno potrebno vključiti tudi grafično oblikovanje. Pri tem bo v dogovoru z naročnikom potrebno uporabljati nekatere elemente celostne grafične podobe gradiv trajnostne mobilnosti.Datum objave: 01.02.2018   14:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali je potrebno kadrovske sposobnosti pod točko 3.2.3.2 dokazovati z obrazcem 4b ali lahko ta dokazila pošljemo, če jih bo naročnik zaprosil? Oz. ali te sposobnosti dokazujejo izpolnjevanje meril ali pogojev?


Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudnik izpolnjevanje kadrovske sposobnosti (točka 3.2.3.2) dokazuje tako, da v obrazec ESPD navede imena in priimke referenčnega kadra, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, v Obrazec 4 pa za posamezni referenčni kader vpiše tudi izpolnjevanje ostalih zahtevanih pogojev. Referenčna potrdila (obrazec 4b) za izpolnjevanje kadrovske sposobnosti (točka 3.2.3.2) pa ponudnik dostavi na naročnikov poziv.

Za izpolnjevanje meril (točka 2.3.8.2) pa mora ponudnik obvezno dostaviti tudi potrjena referenčna potrdila (Obrazec 4b), iz njih pa mora jasno in nedvoumno izhajati izpolnjevanje zahtev, kot jih je določil naročnik.
Datum objave: 05.02.2018   10:22
VPRAŠANJA IN ODGOVORI PO POSAMEZNIIH TOČKAH:

1. Ali mora biti vzorec pogodbe 5-krat natisnjen in izpolnjen ter parafiran, ali je dovolj izpolnjen en izvod pogodbe?
Odgovor:
Ponudnik ponudbi priloži samo en izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe.

2. Ali se lahko uporabijo potrdila referenčnih projektov iz razpisa za Celostne prometne strategije?
Odgovor:
Referenčno potrdilo je lahko predloženo na drugačnem obrazcu, v kolikor je iz potrdila jasno in nedvoumno razvidno izpolnjevanje vsebine referenc, da so bila dela opravljena v zahtevanem obsegu, kvalitetno, strokovno in v dogovorjenih rokih.

3. Ali se lahko v obrazcu 4B en projekt uporabi za izpolnjevanje meril in pogojev hkrati?
Odgovor:
Da, lahko se uporabi eno referenčno potrdilo za dokazovanje izpolnjevanja pogojev in meril, vendar pa mora biti v seznamih (Obrazec 4 in Obrazec 4A) navedeno, s katerim referenčnim delom ključni kader dokazuje izpolnjevanje pogojev po posameznih točkah oz. s katerim referenčnim delom ključni kader dokazuje izpolnjevanje meril po posameznih točkah. Pri tem pa isto referenčno delo ključnega kadra (potrjeno na obrazcu 4B ali na drugem ustreznem obrazcu) ne more biti hkrati uporabljeno za izpolnjevanje merila in pogojev, vsako posamezno referenčno delo ključnega kadra se lahko uporabi samo enkrat in ne more biti upoštevano za točkovanje pri različnih merilih. Lahko pa iz enega referenčnega posla (pogodbe) izhajajo reference za več posameznih točk.

Naročnik pa je že v razpisni dokumentaciji navedel, da bo za izpolnjevanje tehnične in strokovne sposobnosti upošteval le reference, ki jih ponudnik ni navedel kot merilo za izbiro ponudbe pri oddaji javnega naročila.
Datum objave: 05.02.2018   10:32
ODGOVORI NA PRVI DEL VPRAŠANJ (1 - 9)
1. Kakšna je pričakovana procedura za poročanje? Ali bodo izbranemu ponudniku naknadno poslani obrazci za poročanje? Ali lahko pričakujemo izpolnjevanje časovnic? Koliko podrobno bo poročanje?
Odgovor:
Izbrani izvajalec bo po pogodbenih določbah o vseh izvedenih delih poročal četrtletno (prvo poročilo sledi tri mesece po podpisu pogodbe). Poročilo vsebuje opis in specifikacijo izvedenih del za vsako vrsto razpisanih storitev. Naročnik četrtletna poročila pisno potrdi ali zavrne najkasneje v roku 10 dni po prejemu.
Obrazci za poročanje zaenkrat še niso pripravljeni, v kolikor se naročnik kadarkoli med izvajanjem pogodbe odloči predpisati obrazce za poročanje, je izbrani ponudnik dolžan uporabiti naročnikove obrazce.
Časovnic ne bo potrebno izpolnjevati, dovolj je, da se za vsakega člana skupine zapiše št. opravljenih delovnih ur in vrsta dela.

2. Razumevanje stavka: Referenca za posamezno točko mora v celoti izhajati iz enega posla, iz enega posla pa lahko izhajajo reference za več posameznih točk. Ali prav razumemo, da morajo biti npr. tri delavnice v okviru istega projekta, ali je vsaka posamezna delavnica posebej točka?
Odgovor:
Pogoj treh delavnic lahko ponudnik izpolni, če je v okviru enega referenčnega posla (pogodbe) izvedel tri delavnice, pogoj pa ponudnik izpolni tudi, če je posamezno delavnico izvedel o okviru posameznega referenčnega posla (pogodbe), npr.: ponudnik je tri delavnice izvedel v okviru treh različnih referenčnih pogodb.

3. Kako odpreti ESPD obrazec?
Odgovor:
Najprej iz objavljenega Obvestila o predmetnem naročilu shranite naročnikov ESPD na svoj računalnik. Obrazec ESPD nato odprete preko portala JN (http://www.enarocanje.si/_ESPD/), kjer kot gospodarski subjekt izberete možnost uvoza naročnikovega ESPD, nato izberete ukaz »Prebrskaj«, poiščete predhodno shranjen naročnikov ESPD in ga uvozite.
Natančna navodila za uporabo ESPD obrazcev so objavljena a spletni strani (https://www.enarocanje.si/Dokumenti/Navodila_za_uporabo_ESPD.pdf).

4. Ali lahko prijavimo več članov ožje skupine ali jih mora biti samo 6?
Odgovor:
V delovni skupini mora biti poleg vodje projekta vsaj še 6 članov, ki izpolnjujejo naročnikove zahteve. Ponudnik naj navede samo tiste kadre, ki so nujni, da ponudnik dokaže izpolnjevanje kadrovskih pogojev. Vsekakor pa pri izvedbi lahko sodeluje več članov.

5. Kdaj morajo biti potrjene reference ključnih oseb? Ali že v času razpisa ali lahko tudi naknadno, če bo zahtevano iz strani MzI?
Odgovor:
Referenčna potrdila, s katerimi ponudnik dokazuje izpolnjevanje referenc ključnega kadra za merilo (točka 2.3.8.2), morajo biti priložena že ponudbi, iz njih pa mora jasno in nedvoumno izhajati izpolnjevanje zahtev, kot jih je določil naročnik.

Referenčnih potrdil, s katerimi ponudnik dokazuje izpolnjevanje referenc ključnega kadra za pogoj (točka 3.2.3.2 - kadrovska sposobnost), v ponudbi ni potrebno prilagati, jih bo pa moral ponudnik dostaviti na poziv naročnika v fazi preverjanja ponudb. Ponudnik pa lahko predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev tudi že v ponudbi.

6. Ali je potrebno zajeti vseh 500 šol v treh letih?
Odgovor:
Pred začetkom šolskega leta je potrebno k sodelovanju povabiti vse osnovne šole v Sloveniji. Glede na to, da se po povabilu vsaka šola samostojno odloča ali bo pristopila k projektu in to ni več odvisno od izbranega izvajalca, ni predpisano koliko osnovnih šol mora sodelovati pri izvedbi projekta.

7. Kdo vse je lahko multiplikator? Kako je zamišljeno?
Odgovor:
Multiplikatorji so strokovni delavci, ki bodo izvajali izobraževanje učiteljev v OŠ in vzgojiteljev predšolskih otrok ter opravljali tudi druge naloge po naročilu izvajalca. Multiplikatorji so lahko vzgojitelji predšolskih otrok, učitelji, osebe s pedagoško-andragoško izobrazbo ali osebe s poznavanjem trajnostne mobilnosti.

8. Ali MzI lahko potrdi referenčni projekt?
Odgovor:
MZI lahko potrdi referenčni projekt.

9. Kaj je mišljeno pod izkušnjami/referencami iz prostorskega načrtovanja? Kaj vse vključujejo te reference?
Odgovor:
Reference s področja prostorskega načrtovanja vključujejo sodelovanje pri pripravi prostorskih aktov na lokalni ravni, posameznih sestavin teh aktov, izvedbenih načrtov, strokovnih podlag in drugih predlogov idejnih rešitev.

Ostale odgovore bo naročnik objavil do roka za odgovore (najkasneje 9.2.2018).


Datum objave: 05.02.2018   13:50
ODGOVORI NA PREOSTALA VPRAŠANJA (10 -12)
1. Ali je zavezujoč obseg kompleta igre za osnovne šole? Ali je koncept igre, predstavljen v tehničnih specifikacijah, zavezujoč oz. kako daleč se lahko spremeni?
Odgovor:
Pri izbiri koncepta igre morajo biti vsekakor upoštevani vsi obvezni elementi, ki jih je navedel naročnik v tehničnih specifikacijah, ostale elemente pa bosta naročnik in izvajalec usklajevala sproti.

2. Na kateri spletni strani se pripravijo novice?
Odgovor:
Novice se bodo pripravljale za spletno stran Slovenska platforma za trajnostno mobilnost (http://www.trajnostnamobilnost.si/). Izvajalec pripravi novice za objavo, na spletni strani pa jih objavi naročnik.