Dosje javnega naročila 000143/2018
Naročnik: OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora
Gradnje: Rekonstrukcija ceste v Bezuke, Rateče
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 152.433,23 EUR

JN000143/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.01.2018
JN000143/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.02.2018
JN000143/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.03.2018
JN000143/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.03.2018

    JN000143/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska ulica 1B
4280
SI
Kranjska Gora
Slovenija
Bojana Hlebanja
hlebanja@kranjska-gora.si
+386 45809800
+386 45809824

Internetni naslovi
http://www.obcina.kranjska-gora.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.obcina.kranjska-gora.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija ceste v Bezuke, Rateče
Referenčna številka dokumenta: 430-6/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je rekonstrukcija ceste v Ratečah v dolžini cca. 220 m, obnova vodovoda, meteorne kanalizacije in javne razsvetljave ter izgradnja fekalne kanalizacije v dolžini 105m.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Rateče
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je rekonstrukcija ceste v Ratečah v dolžini cca. 220 m, ki obsega dva kraka. Prvi krak ceste poteka na območju med objektom s hišno število Rateče 149 in objektom s hišno številko Rateče 141. Drugi krak ceste pa poteka med objektom s hišno številko Rateče 148 in objektom s hišno številko Rateče 143. Naročilo obsega ureditev oziroma obnovo vodovoda, meteorne kanalizacije, javne razsvetljave in cestišča, na delu trase pa še gradnja fekalne kanalizacije v dolžini 105 m.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 70
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.01.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.04.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.01.2018   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.01.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.01.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.01.2018   09:30
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vprašanje!

1.) 5. JAVNA RAZSVETLJAVA

V popisu so:

5.2.5. Dobava in montaža svetilke MODUS LVS 1x36W komplet s sijalko DULUX-L 36W kom 4,00

Sedaj vgrajene nove svetilke po vasi pa so druge- LED ?!

Ali ponujamo svetilke po popisu, oziroma katero bodo dejansko zmontirane?

Za odgovor se vam že vnaprej zahvaljujemo!

LpODGOVOR
Glede na dejstvo, da so drugod po vasi dejansko že vgrajene LED svetilke, naj ponudnik v ponudbi namesto navedene svetilke v popisu ponudi LED svetilko C class 35 W 4000K s predprogramirano redukcijo na 30% od 24.00 do 5.00 (npr.: MT light MAGNUM CL2015 ali enakovredno)Datum objave: 19.01.2018   08:50
VPRAŠANJE
Spoštovani!

VPRAŠANJA:

1.) Ker je investitor povzročitelj gradbenih odpadkov ( Uredba in Pravilnik o ravnanju z odpadki ), je dolžan izvajalcu dati točen podatek ( lokacije ) za začasne
in za stalno deponijo.
V popisih pa so navedbe različne in sicer:

PREDDELA IN RUŠITVENA DELA

- deponijo za asfaltne plasti, betonske cevi, robnike - priskrbi izvajalec ? PODATI JO MORA INVESTITOR - KJE ( lokacija )?
- deponije za ruševine deponiranje na stalni deponije - PODATI JO MORA INVESTITOR - KJE ( lokacija ) ?

CESTA, METEORNA KANALIZACIJA, VODOVOD

- stalno deponijo za odvečni izkopani materiala - priskrbi izvajalec - PODATI JO MORA INVESTITOR - KJE ( lokacija )?

FEKALNA KANALIZACIJA
- odvoz na stalno deponijo do 20 km - KATERA, KJE JE TA DEPONIJA - PODATI JO MORA INVESTITOR !

. dolžnost investitorje je tudi zagotovitev začasnih deponij - KJE -PODATI JO MORA INVESTITOR !

Na podlagi zgoraj posredovanih podatkov bo možno izdelati korektno ponudbo

2.) V SPLOŠNIH ZAHTEVAH

14, izdelava Poročila o ravnanju z odpadki se lahko izdela na podlagi Načrta o ravnanju z odpadki! Prosimo, da posredujete še načrt o ravnanju z odpadki.
Glede na to, da bo izveden tehnični pregled ( glej točke 14., 17,... ) je poleg omenjene dokumentacije:
- na vpogled dostaviti gradbeno dovoljenje
- dopolniti popis del za Izdelavo PID, NOV dokmentacije ter izdelavo Geodetskega načrta stanja ( Vzorec gradbene pogodbe 6. člen );


Vnaprej se vam zahvaljujemo za odgovore IN


LP

ODGOVOR
1.) Za vse postavke, ki se nanašajo na odvoz materiala na stalno deponijo je predviden odvoz na deponijo Mala Mežakla. Pri ponudbi mora izvajalec upoštevati vse stroške, ki so povezani z odvozom in deponiranjem. Začasne deponije se izvedejo na območju gradbišča. Glede na specifiko lokacije je treba med gradnjo upoštevati, da se odvečni izkop sproti odvaža na stalno deponijo, potreben material za zasip pa se začasno deponira na robu izkopa in se jarke sproti zasipa.


2.) Naročnik ne razpolaga z Načrtom o ravnanju z odpadki. Ker gre za vzdrževalna dela v javno korist, naročnik za predmetni objekt ni pridobil gradbenega dovoljenja. Naročnik popisa del ne bo spreminjal.
Datum objave: 22.01.2018   14:18
VPRAŠANJE
Vprašanje,

Glede na vaš odgovor, da ne boste zahtevali postopka za pridobitev uporabnega dovoljenja in spreminjali popisov, smatramo, da izdelava PID-ov, NOV in Geodetskega načrta stanja, ne bo potrebna - ali DA ?

LpODGOVOR
Zadnja alineja drugega odstavka 6. člena vzorca pogodbe jasno določa:
»Izvajalec se izrecno strinja, da je v pogodbeno ceno vključil tudi:
- predložitev navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta ter geodetski načrt stanja po končani izvedbi ter PID projekte;«