Dosje javnega naročila NMV1278/2015
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Sanacijska dela
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 75.105,00 EUR

NMV1278/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.03.2015
NMV2653/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.05.2015
NMV2653/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.06.2015
    NMV1278/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Gradnje

Sanacijska dela

Datum objave: 10. 3. 2015
Številka objave: NMV1278/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Zoran Kalaković, V roke: Zoran Kalaković, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064408. Telefaks +386 13064407. E-pošta zoran.kalakovic@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Sanacija kopije Robbovega vodnjaka.
I.3)VRSTA NAROČILA: Gradnje.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Sanacija kopije Robbovega vodnjaka.
Obseg je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 45453100 (Sanacijska dela)
45454100 (Restavratorska dela)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/3/4202-40775463097825103412/Razpisna
_dokumentacija_-_sanacija_Robbovega_vodnjaka.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 23. 3. 2015
Čas: 09:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 23. 3. 2015
Čas: 10:00
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo v prostorih Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 18. 3. 2015
Čas: 23:59
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 10. 3. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV2653/2015, Gradnje: Sanacijska dela; datum objave: 14. 5. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.03.2015   10:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

pri finančnih zavarovanjih je zapisano, da bo potrebno predložiti le-ta ločeno za vsako fazo. Ali to pomeni, da je naročilo ločeno na faze?

Hvala za odgovor

ODGOVOR:
Naročilo ni ločeno na faze. Pri finančnih zavarovnjih je pravilen zapis:

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/1) bo izbrani ponudnik predložil naročniku v roku 15 dni po podpisu pogodbe, v višini 10 % (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti del. Veljavnost bančne garancije oz. kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je 30 dni daljša kot je rok za dokončno izvedbo posla, ki bo določen v pogodbi.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku
Bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku (priloga C/2) v višini 5 % (pet odstotkov) pogodbene vrednosti, bo izvajalec izročil pooblaščenemu predstavniku naročnika ob primopredaji pogodbenih del. Veljavnost bančne garancije oz. kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku je za 30 dni daljša kot je garancijski rok za izvedena dela, ki bo določen v pogodbi.