Dosje javnega naročila 000312/2018
Naročnik: VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
Storitve: Razvoj informacijskega sistema eKatalog
ZJN-3: Odprti postopek

JN000312/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.01.2018
JN000312/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.02.2018
JN000312/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.03.2018
Zahtevek za revizijo

    JN000312/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 014-028629
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tavčarjeva ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Mejač
anita.mejac@sodisce.si
+386 13664267
+386 13664300

Internetni naslovi
http://www.sodisce.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/238698/eKatalog.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Razvoj informacijskega sistema eKatalog
Referenčna številka dokumenta: JN-EU-1/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72262000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Razvoj informacijskega sistema eKatalog za obdobje 36 mesecev.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72262000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana, Miklošičeva 4.
II.2.4 Opis javnega naročila
Razvoj informacijskega sistema eKatalog obsega:
-Razvoj programske opreme, kar vključuje tudi avtomatske teste
-Testiranje programske opreme v testnem okolju naročnika
-Izdelavo tehnične dokumentacije, navodil za instalacijo in administracijo
-Izdelavo uporabniških navodil in modula z učnimi vsebinami za sistem elektronskega učenja.

Naročilo se izvaja v dveh delih, ki lahko potekata tudi vzporedno.
Prvi del predstavlja razvoj informacijskega sistema eKatalog po principu rešitev na ključ in obsega funkcionalnosti, opredeljene v Funkcionalnih in tehničnih zahtevah za eKatalog, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Predvidene so tri izdaje rešitve.
Drugi del predstavlja nadgradnje informacijskega sistema eKatalog na podlagi Zahtevkov za dopolnitev v obsegu največ 210 človek/dan.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo se financira v okviru operacije Učinkovito pravosodje, potrjene s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko z odločitvijo o podpori št. 303-21/2016/21 z dne 21.9.2016.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.02.2018   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 22.04.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.02.2018   11:30
Kraj: Ljubljana, Miklošičeva 4, stavba Zadružne zveze, 2. nadstropje, soba 214.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno.
Predstavniki ponudnikov se izkažejo komisiji s pisnim pooblastilom za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj v zvezi z zastopanjem ponudnika.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.02.2018   13:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo na pravočasno postavljena vprašanja odgovoril do vključno 15. 2. 2018.
Odgovori so sestavni del razpisne dokumentacije.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tavčarjeva ulica 9
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.01.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.02.2018   14:07
VPRAŠANJE
kot potencialnega ponudnika nas zanima, ali boste za tehnično sposobnost priznali tudi projekte/pogodbe vzdrževanja in nadgradnje informacijskih rešitev, znotraj katerih potekajo različne razvojne naloge?

ODGOVOR
Da, v kolikor so bile v okviru razvojnih nalog izdelane rešitve, ki zadostijo zahtevam pod točko 14.3. Tehnična sposobnost ponudnika.