Dosje javnega naročila 000290/2018
Naročnik: Slovenske železnice - Potniški promet, družba za opravljanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Vgradnja GSM-R naprav v vozna sredstva družb SŽ-Potniški promet, d.o.o. in SŽ-Tovorni promet, d.o.o.
ZJN-3: Odprti postopek

JN000290/2018-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 18.01.2018
JN000290/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.01.2018
JN000290/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.02.2018
JN000290/2018-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.02.2018
JN000290/2018-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.02.2018
JN000290/2018-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.02.2018
JN000290/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2018
JN000290/2018-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 01.10.2018
Zahtevek za revizijo

    JN000290/2018-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2018/S 013-026964
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Potniški promet, družba za opravljanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mojca Tomšič
mojca.tomsic@slo-zeleznice.si
+386 12914635
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si
http://www.slo-zeleznice.si/sl/
Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mojca Tomšič
mojca.tomsic@slo-zeleznice.si
+386 12914635
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si
http://www.slo-zeleznice.si/sl/tovorni-promet
I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/238685/Objava_GSM_R.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vgradnja GSM-R naprav v vozna sredstva družb SŽ-Potniški promet, d.o.o. in SŽ-Tovorni promet, d.o.o.
Referenčna številka dokumenta: 142/2017/08
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32500000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je »Vgradnja GSM-R naprav v vozna sredstva družb SŽ-Potniški promet, d.o.o. in SŽ-Tovorni promet, d.o.o.«
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana, Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je »Vgradnja GSM-R naprav v vozna sredstva družb SŽ-Potniški promet, d.o.o. in SŽ-Tovorni promet, d.o.o.«, ki obsega: projektiranje, dobavo, montažo, certificiranje GSM-R naprav na voznih sredstvih ter šolanje kadrov za uporabo, upravljanje in vzdrževanje opreme.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.02.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.02.2018   12:00
Kraj: Slovenske železnice, d. o. o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, Steklena dvorana

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Ponovitev javnega naročila z oznako objave JN004739/2016-E01; TED 2016/S-159 287870
interna oznaka naročila 46/2016/08
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.03.2018   11:00

Dodatne informacije:
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenske železnice - Potniški promet, družba za opravljanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.01.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.01.2018   12:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. V skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2016/7 je glavni namen enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD) izogibanje upravnim bremenom za javne naročnike in naročnike, hkrati pa naj bi dokument prispeval tudi k zmanjšanju težav, povezanih z natančno pripravo uradnih izjav in izjav o soglasju, ter jezikovnih težav, saj naj bi bili standardni obrazci na voljo v uradnih jezikih.
Evropska komisija zagotavlja brezplačno spletno storitev za kupce, ponudnike in druge strani, ki so zainteresirane za elektronsko izpolnjevanje obrazca ESPD:
(https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=en).
Ta spletna storitev ESPD omogoča izpolnjevanje dokumenta ESPD v enem od uradnih jezikov EU in tiskanje v drugem jeziku (npr. v slovenščini).

Vprašanje: Naročnika prosimo, da pripravi tudi evropski ESPD obrazec, katerega ponudnik/podizvajalec iz tujine lahko uvozi in izpolni na naslovu:
https://ec.europa.eu/tools/espd?

2. Naročik je objavil ESPD dokument. Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vsi splošni obrazci. ZAnima nas, če ponudnik izpolni ESPD obrazec, katere obrazce, izjave mora potem še priložiti ponudbeni dokumentaciji?

3. Razpisni obrazec št. 1: Zanima nas, če lahko obrazec v primeru skupnega nastopa podpiše pooblaščena oseba s strani vseh konzorcijskih partnerjev?

ODGOVOR

Spoštovani!

V nadaljevanju naročnik podaja odgovore:
Ad1) Evropski ESPD obrazec je bil pripravljen in poslan v objavo. Dostopen predvidoma v par dneh.
Ad2) Naročnik je gospodarskim subjektom omogočil predložitev ESPD obrazca. Glede na to, da v skladu z navedbami v poglavju 3 »Razpisni obrazci« razpisne dokumentacije in v skladu z 3. odst. 79. člena ZJN-3, izpolnjen ESPD obrazec predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje in hkrati zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik , se od gospodarskega subjekta pričakuje, da bo v primeru predložitve ESPD, priložil tudi izpolnjene vse tiste razpisne obrazce , ki vsebujejo podatke, ki niso zajeti v ESPD obrazcu.
Ad3) DA, če predloži pooblastila za podpis.

Lep pozdrav!Datum objave: 29.01.2018   11:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. V prejšnjem odgovor v zvezi z ESPD obrazcem ste navedli, da mora ponudnik dostaviti vse obrazce, za katere podatki niso zajeti v ESPDju.

1. Vprašanje: prosimo naročnika, da nedvoumno navede kateri obrazci so to (s številko obrazca). Le na ta način se je mogoče izogniti možnim kasnejšim manipulacijam pri obravnavi ponudb.


2. V splošnem delu RD je kot kraj izvedbe navedeno, da mora biti vgradnja opreme izvedena v delavnicah za vzdrževanje, ki so pooblaščene s strani AŽP.

2. Vprašanje:
- ali mora imeti izvajalec sklenjeno pogodbo (ali nominiral kot podizvajalca) o vgradnji njegove opreme s takim centrom?
- če je odgovor da, kako misli naročnik zagotoviti pošteno obravnavo v tem primeru vseh potencialnih ponudnikov (iste pogoje za vse ponudnike)?
- v primeru, da ponudnik ne bo priložil pogodbe o imenovanju montažnega podjetja (ali nominiral kot podizvajalca): ali bo naročnik tako ponudbo označil kot neustrezno?

Prosimo za nedvoumen odgovor na postavljena vprašanja.

ODGOVOR

Spoštovani!

Ad1) Naročnik je potencialnim ponudnikom omogočil izpolnitev ESPD obrazca ter vseh tistih obrazcev za katere podatki niso zajeti v obrazcu ESPD. Naročnik pričakuje, da bo potencialni ponudnik skrbno proučil vsebino razpisne dokumentacije in sam izbral način sporočanja zahtevanih podatkov, ki mu ga omogoča razpisna dokumentacija.

Ad2)
a) Potencialni ponudnik mora izkazati izpolnitev zahtev s predložitvijo dokaza iz katerega bo razvidno, da se bodo dela izvajala v delavnici za vzdrževanje, ki je pooblaščena s strani Agencije za železniški promet Republike Slovenije.
b) Naročnik je v razpisni dokumentaciji vsem potencialnim ponudnikom postavil enako zahtevo in bo v skladu z navedenim, enakopravno obravnaval vse ponudnike.
c) V primeru, da ponudnik ne bo predložil dokazila iz katerega bo razvidno, da se bodo dela izvajala v delavnici za vzdrževanje, ki je pooblaščena s strani Agencije za železniški promet Republike Slovenije ali iz dokazila, ki ga bo predložil ne bo razvidno, da se bodo dela izvajala v delavnici za vzdrževanje, ki je pooblaščena s strani Agencije za železniški promet Republike Slovenije bo naročnik tako ponudbo označil kot nedopustno.


Lep pozdrav!


Datum objave: 07.02.2018   09:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,
smo ponudnik iz tujine. Razpisna dokumentacija je v celoti v slovenskem jeziku, tudi ponudbo je potrebno oddati v slovenščini. Zaradi časa, potrebnega za prevode, je občutno zmanjšan razpoložljiv čas za pripravo ponudbe. Ker je naročniku zagotovo v interesu pridobiti čim večje število kakovostnih ponudb, predlagamo in prosimo, da se rok za oddajo ponudb podaljša za 30 dni.
V pričakovanju pozitivnega odgovora vas lepo pozdravljamo!


ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.

Lep pozdrav!

Datum objave: 13.02.2018   13:42
VPRAŠANJE
Katalog nadomestnih delov (Priloga št. 8 pogodbe), ki ga izvajalec predloži naročniku najkasneje ob dobavi in vgradnji prve GSM-R naprave.
Vprašanja:
a) Omenjena priloga naj bi bila priložena k pogodbi, saj je navedena kot priloga v vzorcu pogodbe, vendar je (izbrani) ponudnik ob podpisu še ni dolžan predložiti.
Predlagamo, da se Priloga 8 briše iz seznama prilog v vzorcu pogodbe.
b) Vzorca priloge 8 ni zaslediti v razpisni dokumentaciji. Ali izvajalec sam oblikuje prilogo 8 z upoštevanjem zahtevanih podatkov?

ODGOVOR

Spoštovani!

Ada) Naročnik iz seznama vzorca pogodbe ne bo črtal Priloge št. 8. Priloga št. 8 bo sestavni del pogodbe, ki bo dodana najkasneje ob dobavi in vgradnji prve GSM-R naprave.
Adb) Izbrani ponudnik sam oblikuje prilogo št. 8 k pogodbi. Pri oblikovanju mora upoštevati zahteve naročnika glede vsebine kataloga rezervnih delov, zapisanimi v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav!Datum objave: 13.02.2018   13:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo, da v skladu z načelom enakopravne obravnave ponudnikov natančno definirate in ovrednotite fiksno postavko v predračunu, ki bo za vse ponudnike enaka in naj zajema:
- neoviran dostop izvajalca v prostore pooblaščenih delavnic za vzdrževanje za čas vgradnje GSM-R naprav,
- sodelovanje pooblaščenih delavcev za vzdrževanje vozil z izvajalcem pri pripravi, kabliranju in montaži GSM-R naprav,
- sodelovanje pooblaščenih delavcev za vzdrževanje vozil z izvajalcem pri načrtovanju in testiranju GSM-R naprav.

Fiksiranje zgoraj omenenih storitev je nujno za enakopravno obravnavo vseh ponudnikov. Družba SŽ-VIT d.o.o. je edina v Sloveniji, ki je pooblaščena za vzdrževanje tirnih vozil in ima edina dostop do ustreznih delavnic za vzdrževanje tirnih vozil. Možnost zlorabe tega privilegiranega položaja mora naročnik zmanjšati na najnižjo možno raven.

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik je v razpisni dokumentaciji vsem potencialnim ponudnikom postavil enako zahtevo in bo v skladu z navedenim, enakopravno obravnaval vse ponudnike.

Lep pozdrav!


Datum objave: 14.02.2018   15:17
VPRAŠANJE
V dokumentu »Tehnične zahteve za vgradnjo GSM-R naprav v vozna sredstva….« je v obveznih zahtevah O-45 in O-46 tudi zahteva, da je radijska oprema zasnovana tako, da bo podpirala nadgradnjo na sistem FRMCS na način, da se dogradi samo ustrezni modul in nadgradi programska oprema, brez zamenjave celotnega radijskega sistema. Ponudnik mora v ponudbi opisati način zagotavljanje prehoda na tehnologijo FRMCS.

Kot je znano, je sistem komunikacije, ki bo nadomestil GSM-R še v procesu standardizacije. V delovni skupini pri UIC, ki se ukvarja s pripravo standardne rešitve za FRMCS, so še vedno dileme ali uporabiti prenosno komunikacijsko tehnologijo LTE-R(4G), LTE-R(4G+) ali 5G ali celo uporabo satelitskih komunikacij. Dokončna potrditev standarda in prve implementacije se načrtujejo globoko v naslednje desetletje. V Slovenije se še vedno ukvarjamo s pričetkom delovanja GSM- R radijskega sistema.

Naročnika zato prosimo, da se podrobno opredeli glede nejasnosti obeh zahtev (O-45 in O-46) in da omenjeni zahtevi zaradi nejasnosti, neprimernosti in ne relevantnosti za zadevni javni razpis, umakne iz obveznih zahtev oziroma iz razpisne dokumentacije .

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik je seznanjen, da so FRMCS specifikacije še v nastajanju. Je pa dejstvo, da FRMCS projekt poteka že nekaj let in so tudi ponudniki kabinskih radiev vključeni v ta proces.
Naročnik s tema dvema zahtevama želi dobiti vpogled v aktivnosti ponudnika na tem področju v obliki opisa.
Zahtevi bosta obravnavani kot informativni in ne bosta upoštevani kot izločitveni kriterij.
V listi skladnosti ponudnik pri teh dveh zahtevah v polje »Status (DA/NE)« vnese »INFORMATIVNO«

Lep pozdrav!

Datum objave: 15.02.2018   14:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnik je v 9. členu vzorca pogodbe navedel obveznost izvajalca: »pogodbeno nalogo izdelati strokovno pravilno in kvalitetno v skladu z veljavno zakonodajo, ustreznimi tehničnimi predpisi in standardi ter Splošnimi okoljevarstvenimi pogoji za pogodbenike družb v skupini Slovenske železnice, ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.«.
Naročnika pozivamo, da citirane pogoje objavi oziroma navede, kje so dosegljivi.


ODGOVOR
Spoštovani!

SPLOŠNI OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Slovenske železnice, d.o.o. in družbe, ustanovljene za opravljanje vzdrževanja železniške infrastrukture, vodenje železniškega prometa in prevoza potnikov in blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu (v nadaljevanju: Slovenske železnice) so se v okviru svojega poslovanja, ki posledično zadeva varovanje okolja zavezale za spoštovanje najvišjih okoljskih standardov.
Skrb za varstvo okolja je pomemben del našega partnerskega odnosa z ožjim in širšim družbenim okoljem. Zahteve po čistem, varnem in urejenem okolju so vključene v vodenje, razvoj in delovanje poslovnega sistema Slovenskih železnic. Na ta način se zagotavlja ekološko varen in okolju prijazen prevoz potnikov in tovora, vodenja prometa ter vzdrževanja infrastrukture, vlečnih vozil, vagonov ter drugih objektov, strojev in naprav.

Zastavljeno strategijo varstva okolja je možno učinkovito uresničevati le, če zahteve izpolnjujejo vsi zaposleni skupaj s pogodbenimi partnerji, upoštevajoč:
- dosledno izpolnjevanje vseh zakonskih in drugih zahtev,
- zmanjševanje porabe energije, vode in drugih materialov, ki so potrebni za delovanje poslovnega sistema,
- optimiranje ravnanja z odpadki s ciljem zmanjševanja povzročenih količin odpadkov,
- uporaba materialov in komponent, ki ne vsebujejo okolju nevarnih snovi oz. vsebujejo najmanjšo možno količino okolju nevarnih snovi, in ki ustrezajo najzahtevnejšim standardom,
- izvajanje ukrepov za zmanjševanje tveganja in večjo varnost pri skladiščenju nevarnih snovi in prevozu nevarnega blaga,
- izobraževanje, usposabljanje in osveščanje zaposlenih in pogodbenikov o odgovornosti do delovnega in bivalnega oz. naravnega okolja.

V skladu z zastavljeno strategijo varstva okolja, ki je del Okoljske politike Slovenskih železnic morajo tudi poslovni partnerji pri izvajanju svoje dejavnosti na območju, kjer so Slovenske železnice lastnik ali pooblaščeni upravljavec železniške infrastrukture spoštovati in izvajati naslednje zahteve:
1. Ustrezno ravnanje z odpadki kot je: ločevanje nevarnih od nenevarnih odpadkov, ureditev zbirnih mest za odpadke oz. prostore kjer se začasno skladiščijo nevarni odpadki, oddajanje odpadkov pooblaščenim organizacijam, ki imajo dovoljenje pristojnega ministrstva in vodenje dokumentacije o oddaji odpadkov.
2. Skladiščenje nevarnih snovi v skladu z vsemi zakonskimi zahtevami, ki veljajo na območju RS in Požarnim redom Slovenskih železnic (Slovenske železnice, Uradne objave, št. 04/2000).
3. Skrb za preprečevanje in zmanjševanje onesnaževanje okolja tako, da emisije v okolje ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti.
4. Skrb za izvajanje prvih ali občasnih meritev emisij v okolje (obratovalnega monitoringa), če za to obstaja zakonska zahteva.
5. Označevanje naprav in opreme, ki vsebuje nevarne snovi, če za to obstajajo zakonske zahteve (npr. naprave, ki vsebujejo PCB – poliklorirane bifenile).
6. Obveščanje pristojnih državnih organov za obveščanje (tel. 112) v primeru okoljske nesreče (uhajanje ali razlitje nevarne snovi, požara, druge izredne razmere, ki imajo lahko za posledico negativne vplive na okolje) in odgovorne osebe Slovenskih železnic.
7. Stalno zagotavljanje urejenosti in čistosti okolja.
8. Obveščanje odgovorne osebe Slovenskih železnic o vseh spremembah in potencialnih ter dejanskih dogodkih, ki imajo škodljiv vpliv na okolje.
9. Pisna seznanitev vseh zaposlenih pri poslovnem partnerju o Splošnih okoljevarstvenih pogojih za pogodbenike.

Slovenske železnice bodo v skladu z določili teh pogojev izvajale stalni nadzor nad urejenostjo železniških objektov, prostorov in drugih železniških območij, ki se uporabljajo v skladu s pogodbenimi določili.

Zaradi zgoraj navedenih zahtev Slovenske železnice od poslovnega partnerja pričakujemo, da s svojo dejavnostjo prispeva k skupnemu prizadevanju za čim bolj čisto, varno in urejeno okolje.

Lep pozdrav!Datum objave: 16.02.2018   10:12
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da na naslednje vprašanje odgovori z DA ali NE:

Ali vodi naročnik predmetno javno naročilo po pravilih za odprti postopek? V kolikor da, zahtevamo, da naročnik v izogib vložitvi zahtevka za revizijo zoper razpisno dokumentacijo, popravi in objavi nov ESPD obrazec, ki ne vsebuje segmenta o »Zmanjšanju števila ustreznih kandidatov«.


ODGOVOR

Spoštovani!

Da. Naročnik se opravičuje za nastalo nerodnost. Naročnik bo objavil nov ESPD obrazec.

Lep pozdrav!
Datum objave: 16.02.2018   12:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,


naročnik v ESPD obrazec ni vključil segmenta o "ekonomskem in finančnem položaju" ponudnika, v katerega bi lahko ponudnik vpisal svoj povprečni letni promet za zahtevano obdobje. Temu primerno prosimo za dopolnitev ESPD obrazca.


Najlepša hvala

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik je v oba ESPD obrazca (slovenska in EU oblika) vključil poglavje o ekonomskem in finančnem položaju (DEL IV: Pogoji za sodelovanje, B: Ekonomski in finančni položaj) . Žal pa v IT rešitvi , ki je na voljo na portalu EU in na nacionalnem portalu JN ni možnosti, ki bi naročnikom omogočala vpis števila let. V evropskem ESPD obrazcu je zapisano : Povprečni letni promet: Njegov povprečni letni promet za število let, ki se zahteva v ustreznem obvestilu,
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali ESPD.
Naročnik vaši prošnji na žalost ne more ugoditi in dopolniti ESPD obrazca. V RD je zapisano, da se povprečje izračuna za zadnja tri leta (2014, 2015 in 2016).

Lep pozdrav!

Datum objave: 16.02.2018   12:17
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da na naslednje vprašanje odgovori z DA ali NE:

Ali vodi naročnik predmetno javno naročilo po pravilih za odprti postopek? V kolikor da, zahtevamo, da naročnik v izogib vložitvi zahtevka za revizijo zoper razpisno dokumentacijo, popravi in objavi nov ESPD obrazec, ki ne vsebuje segmenta o »Zmanjšanju števila ustreznih kandidatov«.


ODGOVOR


Spoštovani!

Naročnik je ponovno preveril vendar v objavljenih ESPD obrazcih ni zasledil segmenta, ki ga potencialni ponudnik navaja. Odgovor Da je že bil objavljen.


Lep pozdrav!

Datum objave: 16.02.2018   12:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Naročnik do roka za oddajo vprašanj ni odgovoril na skoraj nobeno vprašanje. Zaradi odgovorov, ki bi lahko pomembno vplivala na vsebinske zahteve razpisa, naročnika prosimo, da rok za oddajo ponudbe podaljša za vsaj dva tedna.

ODGOVOR

Spoštovani!

Rok za oddajo ponudb je podaljšan do 16.03.2018, ravno tako rok za postavljanje vprašanj in sicer do 05.03.2018. Ure ostanejo nespremenjene.
Sprememba je bila poslana v objavo, sprememba bo vidna v par dne. Naročniki na delo administratorja nimajo vpliva.

Lep pozdrav!


Datum objave: 16.02.2018   12:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Naročnik do roka za oddajo vprašanj ni odgovoril na skoraj nobeno vprašanje. Zaradi odgovorov, ki bi lahko pomembno vplivala na vsebinske zahteve razpisa, naročnika prosimo, da rok za oddajo ponudbe podaljša za vsaj dva tedna.

ODGOVOR
Spoštovani!

Rok za oddajo ponudb je podaljšan do 16.03.2018, ravno tako rok za postavljanje vprašanj in sicer do 05.03.2018. Rok za oddajo ponudbe je torej 16.03.2018 do 9:00 ure, javno odpiranje ponudb bo 16.03.2018 ob 11:00 uri.
Sprememba je bila poslana v objavo, sprememba bo vidna v par dne. Naročniki na delo administratorja nimajo vpliva.

Lep pozdrav!

VPRAŠANJE
Spoštovani,


naročnika prosimo, da podaljša rok za oddajo ponudb za vsaj 14 dni. Pri oddaji ponudbe sodelujemo z mednarodnimi podjetji, zaradi česar je potrebno dokumentacijo prevajati, kar neizogibno terja določeno, večjo, količino časa.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

ODGOVOR

Spoštovani!

Rok za oddajo ponudb je podaljšan do 16.03.2018, ravno tako rok za postavljanje vprašanj in sicer do 05.03.2018. Rok za oddajo ponudbe je torej 16.03.2018 do 9:00 ure, javno odpiranje ponudb bo 16.03.2018 ob 11:00 uri.
Sprememba je bila poslana v objavo, sprememba bo vidna v par dne. Naročniki na delo administratorja nimajo vpliva.
Lep pozdrav!

VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zaradi kompleksnosti priprave ponudbe prosimo naročnika za podaljšanje roka za oddajo ponudb vsaj za en mesec.

Lep pozdrav


ODGOVOR
Spoštovani!

Rok za oddajo ponudb je podaljšan do 16.03.2018, ravno tako rok za postavljanje vprašanj in sicer do 05.03.2018. Rok za oddajo ponudbe je torej 16.03.2018 do 9:00 ure, javno odpiranje ponudb bo 16.03.2018 ob 11:00 uri.
Sprememba je bila poslana v objavo, sprememba bo vidna v par dne. Naročniki na delo administratorja nimajo vpliva.
Lep pozdrav!Datum objave: 19.02.2018   14:05
VPRAŠANJE
Člen 14.1 Nadomestni deli

Predlagamo, da zaradi zagotavljanja nadomestnih delov v največ 30 dneh, naročnik le kupuje neposredno pri dobavitelju in ne pri proizvajalcu. Dobavitelj ne ve, koliko nadomestnih delov bo potrebno v 15 letih in ne vidi smisla obveznosti zagotavljanja dobavnih rokov za zalogo, nad katero nima nadzora (če naročnik kupuje neposredno pri proizvajalcu)ODGOVOR
Spoštovani!

Naročnik določil člena 14.1 ne bo spreminjal.

Lep pozdrav!


Datum objave: 19.02.2018   14:05
VPRAŠANJE
Člen 12.1 Odzivni čas in odprava napak

Razumemo, da 10 dnevni rok za odpravo napak velja izključno za strojno opremo. To bi bilo smiselno zaradi kompleksnega software-a in dejstva, da bo programska oprema že predhodno intenzivno testirana zaradi zagotovljanja njene pravilnosti in ustreznosti razpsnim zahtevam. Prosimo za potrditev našega razumevanja.

Člen 14.1 Nadomestni deli

Predlagamo, da zaradi zagotavljanja nadomestnih delov v največ 30 dneh, naročnik le kupuje neposredno pri dobavitelju in ne pri proizvajalcu. Dobavitelj ne ve, koliko nadomestnih delov bo potrebno v 15 letih in ne vidi smisla obveznosti zagotavljanja dobavnih rokov za zalogo, nad katero nima nadzora (če naročnik kupuje neposredno pri proizvajalcu)


ODGOVOR

Spoštovani!

10 dnevni rok za odpravo napak velja neodvisno od vrste napake in neodvisno od tega kje napaka nastane.

Lep pozdrav!

Datum objave: 19.02.2018   14:09
VPRAŠANJE
Člen 12.1 Odzivni čas in odprava napak

Razumemo, da 10 dnevni rok za odpravo napak velja izključno za strojno opremo. To bi bilo smiselno zaradi kompleksnega software-a in dejstva, da bo programska oprema že predhodno intenzivno testirana zaradi zagotovljanja njene pravilnosti in ustreznosti razpsnim zahtevam. Prosimo za potrditev našega razumevanja.

Člen 14.1 Nadomestni deli

Predlagamo, da zaradi zagotavljanja nadomestnih delov v največ 30 dneh, naročnik le kupuje neposredno pri dobavitelju in ne pri proizvajalcu. Dobavitelj ne ve, koliko nadomestnih delov bo potrebno v 15 letih in ne vidi smisla obveznosti zagotavljanja dobavnih rokov za zalogo, nad katero nima nadzora (če naročnik kupuje neposredno pri proizvajalcu)


ODGOVOR


Spoštovani!
Ad1) 10 dnevni rok za odpravo napak velja neodvisno od vrste napake in neodvisno od tega kje napaka nastane.
Ad2) Naročnik določil člena 14.1 ne bo spreminjal.

Lep pozdrav!

Datum objave: 19.02.2018   14:09
VPRAŠANJE
Ker osnutek pogodbe ne vključuje pravice do prenosa pogodbe, ponudnik predlaga nov člen, ki se glasi: "Naročnik predmetne pogodbe ne bo prenesel na drugo družbo brez predhodnega pisnega dovoljenja ponudnika. Ponudnik ima pravico kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe le-to odstopiti, prenesti ali oddati v podizvajanje ali pa odstopiti, prenesti ali oddati v podizvajanje pravice in obveznosti iz te pogodbe, delno ali v celoti svojim povezanim družbam ali tretjim osebam brez soglasja (nasprotne stranke).

Glede na nov predlagani člen ter upoštevaje, da je člen 24.3 v nasprotju s členom 22. ter zgoraj predlaganim novim členom, ponudnik predlaga, da se člen 24.3. v celoti briše.


ODGOVOR

Spoštovani!
Naročnik določil člena 24.3 ne bo spreminjal.
Lep pozdrav!

Datum objave: 19.02.2018   14:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnik je razpisno dokumentacijo oblikoval na način, da bo imel praktično istočasno veljavni dve bančni garanciji in sicer za dobro izvedbo, ki se izdaja v roku 10 delovnih dni po obojestranskem podpisu pogodbe in velja 40 mesecev po podpisu pogodbe, ter garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ki se izdaja ob uspešno končanem tehničnem pregledu PRVEGA voznega sredstva, ki bo veljala 24 mesecev po opravljenem končnem tehničnem pregledu in prevzemu ZADNJEGA voznega sredstva z vgrajenimi GSM-R napravami. Poleg tega je naročnik zahteval, da se obe omenjeni garanciji izdajata na podlagi zneska z DDV in ne brez DDV, kakršno prakso je naročnik imel pri nekaterih preteklih naročilih.

Skladno z navedenim naročnika prosimo, da potencialnim ponudnikov ne nalaga nesorazmerno težkih obveznosti in ustrezno določi osnovo za izdajo bančnih garancij brez DDV.

Dodatno je standardna praksa v postopkih javnega naročanja, da se istočasno z delnimi izpolnitvami obveznosti izvajalca ustrezno zmanjšuje višina garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, saj je smisel zadevne garancije zagotovitev izvedbe. Temu primerno predlagamo, da se bančne garancije za dobro izvedbo posla obnavljajo enkrat letno na osnovi usklajene situacije o že izvedenih delih in se temu primerno znižuje.


ODGOVOR

Spoštovani!

Zahtevani odstotki finančnega zavarovanja so postavljeni v okviru Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Ur. list RS št. 27/2016).
Naročnik se strinja, da se bančni garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti obnavljajo enkrat letno na osnovi usklajene situacije o že izvedenih delih in se temu primerno znižujeta. Razpisna dokumentacija bo temu primerno dopolnjena.

Lep pozdrav!


Datum objave: 19.02.2018   14:14
VPRAŠANJE
Postavljamo vam naslednja vprašnja:
1.Ponudnik z namenom razjasnitve uporabe predmeta intelektualnih pravic predlaga, da se obstoječe besedilo čl. 15.1. nadomesti z naslednjim besedilom:

Imetnik vseh pravice intelektualne lastnine na in v povezavi z opremo, dobavljeno po tej pogodbi, je in ostane izvajalec.

Izvajalec na naročnika brezplačno prenese časovno neomejeno, neizključno, prenosljivo pravico do uporabe tistih (in zgolj tistih) pravic intelektualne lastnine na dobavljeni opremi, ki so potrebne za njeno uporabo in vzdrževanje. Prenos je omejen na teritorije, kjer imajo vozila dovoljenje za obratovanje.

Naročnik ni upravičen do dekompiliranja ali obratnega inženiringa (reverse engineering) kateregakoli elementa dobavljene opreme, ki je predmet prenosa pravic intelektualne lastnine iz prejšnjega odstavka. Naročnik razen tega ne sme poskušati ugotoviti oz. razvozlati algoritmov, tehnik ali drugih značilnosti posameznih elementov. Naročnik nadalje ni upravičen do predelave ali spreminjanja katerihkoli sestavnih delov programske opreme, razvijati izvedenih del oz. vključevati s pravicami intelektualne lastnine zaščitenih elementov v drugo programsko opremo. V primeru nadaljnjega prenosa pravic intelektualne lastnine iz tega odstavka je dolžan naročnik poskrbeti, da za prejemnike veljajo smiselno enake omejitve glede uporabe pravic intelektualne lastnine, kot so določene v tem členu.

Ne glede na ostala določila tega člena naročnik pod nobenih pogojem ni upravičen do kakršnekoli reprodukcije opreme ali njenih delov, prav tako pa ni brez izrecnega pisnega soglasja izvajalca upravičen do izdelave nadomestnih ali rezervnih delov, če so ti predmet zaščite intelektualnih pravic, katerih imetnik je po definiciji iz prvega odstavka tega člena izvajalec ali katerikoli njegov podizvajalec.

2.Za pogodbe, kot je predmetna, je običajno, da vsebujejo določila, ki urejajo pravice in obveznosti strank za primer, če med podpisom pogodbe in zaključkom vseh obveznosti pride do spremembe predpisov ali strokovnih standardov. Predlagamo, da se na koncu člena 9 doda nov odstavek, ki se glasi:

"Določila tega člena se uporabljajo tudi za primer sprememb predpisov ali strokovnih standardov po podpisu pogodbe, pri čemer se šteje, da stroške tovrstnih sprememb nosi naročnik."

3.Glede na predlagano omejitev odškodninske odgovornosti izvajalca iz novega čl. 16.6. bi bilo primerno rešitev implementirati tudi v primeru naročnikovega odstopa od pogodbe zaradi kršitev na strani izvajalca. Predlagamo, da se čl. 22.3. dopolni na naslednji način (dopolnitve so v zavitih oklepajih, izbrisano besedilo pa v oglatih oklepajih):

"V primeru odstopa od pogodbe {iz razlogov, navedenih v členu 22.2} ima Naročnik pravico [zahtevati vračilo že realiziranih plačil, vključno s 3% nad ob dnevu odstopa od pogodbe veljavno enoletno obrestno mero EURIBOR od dneva plačila do dneva vračila, hkrati pa ima pravico tudi] do povračila škode {ob upoštevanju omejitev iz čl. 16.6.}."

4.Osutek pogodbe ne vsebuje določil o pogojih, pod katerimi lahko od pogodbe odstopi izvajalec v primeru naročnikovih kršitev pogodbe. Prav tako ne določa postopka v primeru odstopa ene ali druge stranke. Predlagamo, da se zaradi jasnosti dogovora:

- se člen 22.1 briše

- člen 22.2. se zdi nesorazmeren, ker omogoča naročniku odstop od pogodbe brez dodatnega roka ter v primeru katerekoli kršitve pogojev (četudi nebistvene), zaradi česar ponudnik predlaga dopolnitev tega člena tako, da je odstop možen le v primeru bistvenih kršitev pogojev in le, če jih izvajalec ne odpravi kljub pozivu k pravilni izpolnitvi v primernem dodatnem roku.

5. 22.3 in 22.6 člen osnutka pogodbe sta si po mnenju ponudnika v nasprotju, zaradi česar ni jasno, ali ima izvajalec v primeru odstopa - iz kateregakoli razloga - pravico do plačila že izvedenih del. Ker 22.3 vnaša nejasnost ponudnik predlaga, da se člen 22.3 briše ali podredno, spremeni tako, da se ta glasi: "Naročnik ima v primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca pravico do povračila škode."

Izhajajoč iz iste nejasnosti ter nujnosti potrebe po plačilu izvedenih del izvajalca v primeru odstopa ponudnik predlaga dopolnitev 22.6. člena osnutka pogodbe tako, da se ta glasi: "V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo. Izvajalec ima tako pravico do plačila že izvedenih del. "

6.Predlagamo, da se zaradi uravnoteženja pogodbenih obveznosti ene in druge stranke pogodba dopolni z varovalkami za ponudnika v primeru, če naročnik svojih pogodbenih obveznosti ne bi izpolnil, z novim členom 3.3., ki se glasi:

"Izvajalec je upravičen v primeru naročnikove zamude s plačilom ali izpolnitvijo drugih obveznosti po tej pogodbi vsaj 30 dni, zlasti, če zaradi tega ne bi mogel pravilno ali pravočasno izvesti svojih pogodbenih obveznosti:
a) Odložiti izpolnitev svojih obveznosti do plačila zapadlih zneskov ali izpolnitve drugih obveznosti in zaračunati naročniku s takšnim odlogom povezane stroške in škodo.
b) Uveljavljati sorazmerno podaljšanje pogodbenega roka.
c) Od dneva zapadlosti zaračunati naročniku zakonske zamudne obresti od zapadlega zneska do dne plačila.
d) Zahtevati takojšnje plačilo celotnega preostanka zapadlega dolga, če je naročnik v zamudi in svojih obveznosti ne poravna niti v 15-dnevnem dodatnem roku po pisnem opominu."

7.Menimo, da bi bilo zaradi uravnoteženja pogodbenih rizikov in obvladovanja finančnih tveganj skladno z ustaljeno poslovno prakso pri tovrstnih pogodbah primerno dodati nov čl. 16.6, ki se glasi:

"Odškodninska odgovornost izvajalca je omejena na največ 100 % pogodbene cene za vse škodne primere skupaj.

Izvajalec naročniku ne odgovarja za morebitno refleksno škodo, škodo zaradi zaupanja, nemožnosti uporabe stvari, izgube dobička, izgube podatkov, izpada proizvodnje, izpada prodaje, plačanih pogodbenih kazni in odškodnin ter zagotovitev drugih koristi na podlagi zahtevkov tretjih oseb, oziroma drugih oblik posredne škode.

Navedene omejitve odškodninske odgovornosti členov ne veljajo, če je izvajalec škodo povzročil iz hude malomarnosti ali namenoma.

Vse omejitve odgovornosti, določene v pogodbi v korist izvajalca, veljajo tudi v korist njegovih podizvajalcev oziroma poddobaviteljev."

8.Ker v pogodbi ni urejeno, kdaj lahko naročnik zavrne prevzem, je nastala pravna praznina, glede česar ponudnik predlaga, da se doda nov odstavek v 10. členu Prevzem, ki se glasi: "Naročnik ne more zavrniti prevzema zaradi manjših napak, ki bistveno ne ovirajo uporabe opreme. Stranki se v takšnem primeru dogovorita o razumnem roku, v katerem bo izvajalec te napake odpravil. V primeru večjih napak se prevzem ne opravi, v zapisniku pa stranki določita rok za odpravo napak in nov datum prevzema."

9. 3. člen pogodbe ne ureja pravice do plačila v primeru spora med strankama glede izvedenih del/dobav, zaradi česar ponudnik predlaga dopolnitev 3. člena z dostavkom: "V primeru nesoglasja strank glede opravljenih del/dobav ima izvajalec pravico do izdaje računa za nesporno opravljena del/dobav."

10. Ker osnutek pogodbe ne vsebuje roka za odpravo napak, predlagamo, da se 4.2 člen dopolni z dostavkom, ki se glasi:

"Naročnik je upravičen bančno garancijo unovčiti šele, če izvajalec tudi po pisnem pozivu in primernem dodatnem roku napak ne odpravi."

11.Ker osnutek pogodbe ne vsebuje določil o varovanju poslovnih skrivnosti, ponudnik predlaga dopolnitev osnutka z novim členom, ki glasi:
"Kot poslovna skrivnost se šteje vsaka informacija ali podatek, vključno s kakršno koli poslovno, tehnično in informacijo komercialne narave, ki jo dobavitelj posreduje naročniku. Kot zaupni podatki se štejejo zlasti informacije o dobavitelju, ponudba, pogodba, kopije, povzetki, priprave, vzorci, prototipi, strokovno znanje, izkušnje, t. i. know-how ali deli podatkov, opredeljenih tem členu (v nadaljevanju: poslovni podatki).

Naročnik je dolžan poslovne podatke uporabiti izključno za realizacijo pogodbenih obveznosti ter z njimi seznaniti le tiste svoje zaposlene, za katere je zaradi realizacije pogodbe nujno, da se z njimi seznanijo. Podatke je dolžan zavarovati pred neupravičenim dostopom in uporabo s strani tretjih oseb.

Za varstvo zaupnosti poslovnih podatkov je naročnik dolžan skrbeti kot dober gospodar. Poslovne podatke je dolžan varovati ne glede na to, ali jih je pridobil v zvezi z naročilom oziroma predmetom naročila ali na drug način, če niso splošno znani.

Brez predhodnega soglasja nasprotne stranke ne sme nobena pogodbena stranka razkrivati poslovnih podatkov tretjim osebam, oziroma jih uporabljati za namene izven pogodbe.

V primeru, da dobavitelj razkritje poslovnih podatkov tretji osebi ali za namen izven pogodbe pisno dovoli oziroma je to nujno zaradi realizacije naročila, je naročnik upravičen to storiti le, če se tretja oseba zaveže podatke varovati vsaj na ravni, kot je določena v tem členu.

V primeru kršitve določil tega poglavja naročnik dobavitelju odškodninsko odgovarja v skladu s splošnimi pravili o odškodninski odgovornosti.

12.Ker osnutek pogodbe ne vključuje pravice do prenosa pogodbe, ponudnik predlaga nov člen, ki se glasi: "Naročnik predmetne pogodbe ne bo prenesel na drugo družbo brez predhodnega pisnega dovoljenja ponudnika. Ponudnik ima pravico kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe le-to odstopiti, prenesti ali oddati v podizvajanje ali pa odstopiti, prenesti ali oddati v podizvajanje pravice in obveznosti iz te pogodbe, delno ali v celoti svojim povezanim družbam ali tretjim osebam brez soglasja (nasprotne stranke).


ODGOVOR
Spoštovani!
Ad1)Naročnik določil člena 15.1 ne bo spreminjal.
Ad2) Naročnik določil člena 9 ne bo spreminjal.
Ad3) Naročnik predloga ponudnika ne bo upošteval.
Ad4) Naročnik predloga ponudnika ne bo upošteval.
Ad5) Naročnik predloga ponudnika ne bo upošteval.
Ad6) Naročnik predloga ponudnika ne bo upošteval.
Ad7) Naročnik predloga ponudnika ne bo upošteval.
Ad8) Prevzem opreme se lahko zavrne po neuspešnem tovarniškem testiranju. (Glej tehnični del O-60). Kar pa ne velja za hardwarske poškodbe, ki bi nastale npr. tekom prevoza.
Ad9) Naročnik predloga ponudnika ne bo upošteval.
Ad10) Naročnik predloga ponudnika ne bo upošteval.
Ad11) Naročnik predloga ponudnika ne bo upošteval.
Ad12) Naročnik predloga ponudnika ne bo upošteval.

Lep pozdrav!
Datum objave: 19.02.2018   14:16
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da na naslednje vprašanje odgovori z DA ali NE:

Ali vodi naročnik predmetno javno naročilo po pravilih za odprti postopek? V kolikor da, zahtevamo, da naročnik v izogib vložitvi zahtevka za revizijo zoper razpisno dokumentacijo, popravi in objavi nov ESPD obrazec, ki ne vsebuje segmenta o »Zmanjšanju števila ustreznih kandidatov«.


ODGOVOR

Spoštovani!

DA, naročnik predmetno javno naročilo vodi po pravilih za odprti postopek.

Lep pozdrav!

Datum objave: 19.02.2018   14:17
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

v točki O-95 zahtevate statično in dinamično testiranje in iz točke O-96 razberemo, da je dinamično testiranje potrebno izvesti za vse serije lokomotiv in vozil. Ni jasno, kaj od dinamičnih testiranj pričakujete, saj že statična testiranja dokazujejo, da instalirana oprema deluje skladno z vsemi zahtevami. Menimo, da je dinamično testiranje iste opreme na različnih tipih vozil nepotrebno oz. bi za dokaz delovanja opreme v realnem okolju zadoščal že en sam dinamični test. Oprema ima tudi vse ustrezne ateste in certifikate, ki dokazujejo skladnost z EIRENE specifikacijami.

ODGOVOR

Spoštovani!

Zahteva O-96 ostane nespremenjena.

Lep pozdrav!


Datum objave: 19.02.2018   14:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v zvezi z referenco, ki je zahtevana v točki g.1) Tehnična sposobnost v splošnem delu razpisne dokumentacije, je naše vprašanje:

Ali pravilno razumemo, da je referenčni pogoj glede montaže opreme izpolnjen, če ponudnik izkaže, da ima 30 že instaliranih naprav, ki delujejo v GSM-R omrežju oz. več omrežjih brez motenj?


ODGOVOR

Spoštovani!

Da, ponudnik pravilno razume.

Lep pozdrav!


Datum objave: 19.02.2018   14:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,


naročnika prosimo za odgovore na nekatera vprašanja glede razpisne dokumentacije:

1. Vprašanje:

V točki O-17 a) opisujete medij shranjevanje log datotek. Vprašanje: ali se lahko za shranjevanje log datotek uporablja tudi vgrajena kartica, ki omogoča prenos podatkov na servisni računalnik ali druge sisteme preko kabelska vmesnika ali brezžično (OTA)?

2. Vprašanje:

V točki O-17 c) opisujete format shranjevanja dogodkov. Vprašanje: ali se lahko za shranjevanje log datotek uporablja drugačen format, ki ga je prav tako možno izvoziti v analitična orodja oz. programe?


ODGOVOR

Spoštovani!

Ad1) Da.
Ad2) DA, pri čemer je XLS format obvezen. V kolikor so za to potrebna dodatna programska orodja, morajo biti priložena, kakor tudi ustrezne licence, če so potrebne.

Lep pozdrav!


Datum objave: 19.02.2018   14:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za odgovora naslednji vprašanji:

1. V točki O-102 zahtevate, da izvajalec z naročnikom uskladi časovne termine in vozno osebje za testne vožnje. Naše vprašanje je: kdo nosi stroške testnega vozila, osebja in vožnje? V primeru, da je to izvajalec, prosimo za specifikacijo vseh stroškov testne vožnje, ki jih mora izvajalec upoštevati v svoji ponudbi.

2. V točki O-55 navajate, da izvajalec nosi tudi stroške predstavnikov naročnika, ki bodo sodelovali na tovarniškem testiranju. Za izračun stroškov potrebujemo vsaj število udeležencev.

Hvala lepa.

ODGOVOR


Spoštovani!

Ad1) Stroške testnega vozila, osebja in vožnje nosi naročnik.
Ad2) Stroške sodelovanja predstavnikov naročnika na tovarniškem testiranju nosi naročnik. Kar hkrati pomeni, da vsaka stranka nosi svoj del stroškov.

Lep pozdrav!

Datum objave: 19.02.2018   14:22
VPRAŠANJE
Predlagamo, da bi izvajalec serijsko vgradnjo (torej po že izvedenem pilotu za tip vozila) izvajal tako, da bi najprej vgradil inštalacijo (kable) in sicer tako, da to ne bi imelo nobenega vpliva na redno rabo, nato bi vozilo zapustilo delavnico in bi ga lahko naročnik normalno uporabljal. Opremo pa bi izvajalec vgradil v drugem obisku vozila v delavnici na že pripravljeno inštalacijo. Menimo, da naročnik pri tem ne bi bil nič na slabšem.
Ali se naročnik strinja s predlogom?

ODGOVOR

Spoštovani!
Naročnik se s predlogom ne strinja. Celotna montaža se mora izvesti v enem kosu.

Lep pozdrav!

Datum objave: 19.02.2018   14:23
VPRAŠANJE
Zahteva O-102, dinamična testiranja.

Ali pravilno predpostavljamo, da bo stroške vozila, voznika in uporabe proge pokril Naročnik?

ODGOVOR

Spoštovani!

DA. Ponudnik pravilno predpostavlja.

Lep pozdrav!


Datum objave: 19.02.2018   14:24
VPRAŠANJE
Spoštovani

Rok izvedbe, terminski načrt, razpisni obrazec št. 23

V splošnem delu navajate "Rok za izvedbo skladno s potrjenim terminskim načrtom oziroma najkasneje 37 mesecev po podpisu pogodbe, z mesečno dinamiko najmanj 6 voznih sredstev."
Iz obrazca št. 23 je mogoče razbrati, da bo čas za operativno izvedbo 33 mesecev (april 2018 - december 2020), kar je očitno različno od 37 mesecev.
V točki O-50 navajate: "...z dinamiko najmanj 6 vozil mesečno po uspešno opravljeni pilotni vgradnji na posamezni seriji vozil." - iz česar je sklepati, da dinamika 6 vozil na mesec velja šele po (prvi) pilotni vgradnji.
Potrebno je opremiti 217 vozil, pri 6 na mesec je za serijsko vgradnjo, po opravljenem (najmanj enem) pilotu potrebno (217-1)/6 = 36 mesecev.
Ponudniki lahko računamo s številom največ 6 vozil na mesec, za več nimamo osnove v razpisni dokumentaciji.

Iz vsega navedenega pa je edino možen naslednji zaključek: izvajalec bi moral v enem mesecu od podpisa izvesti uvodno usklajevanje, terminsko in drugo načrtovanje, pripraviti načrte za izvedbo, pridobiti potrditve notified body in naročnika, izvesti tovarniška testiranja, določiti, naročiti in dobaviti opremo, izvesti šolanja in izvesti enega pilota (za katerega naj bi sicer imel na razpolago dva meseca), da bi lahko ob dinamiki 6 vozil na mesec (ne več in ne manj) izvedel projekt.
Menimo, da je s strani naročnika predlagan terminski plan oziroma rok izvedbe neizvedljiv.

Prosimo za pojasnila.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani!
Končni rok zaključka vgradnje GSM-R naprav je konec decembra 2020. Terminski načrt izvedbe uskladita naročnik in izvajalec. Mesečna dinamika vozil se lahko poviša. Ponudnik v ponudbi predloži informativni terminski načrt izvedbe. Obstoječi Obrazec št. 23:Terminski načrt bo črtan iz razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav!


Datum objave: 19.02.2018   14:25
VPRAŠANJE
Smo ponudnik zainteresirani za oddajo ponudbe za predmetno JN. Trenutno imamo produkt, ki podpira EIRENE specifikacije FRS 7.3 in SRS 15.3. Razvijamo nov software, ki bo skladen z EIRENE specifikacijami verzije FRS 8.0.0. in SRS 16.0.0. kot so zahteve trenutnega razpisa.

Naročniku predlagamo, da dovoli izbranemu ponudniku da začne z nameščanje CAB radia z EIRENE verzijo FRS 7.3 in SRS 15.3 kot minimum in bo obvezan nadgraditi vso vgrajeno opremo na vseh vozilih na EIRENE FRS 8.0.0. in SRS 16.0.0. standarda najkasneje do konca projekta. Oprema verzije FRS 7.3 in SRS 15.3 je sposobna delovanja v obstoječem slovenskem GSM-R omrežju.
Vsi zahtevani jeziki bodo razpoložljivi od začetka.

Prosimo potrdite, da je sprejemljivo, da začetne dobave opreme ustrezajo EIRENE verziji FRS 7.3 in SRS 15.3 kot minimum in da je dovoljeno posodobiti programsko opremo na EIRENE verzijo FRS 8.0.0. in SRS 16.0.0. v teku projekta.
Skladno s tem, prosimo za prilagoditev zahtev o dokazilih.

ODGOVOR


Spoštovani!
Naročnik ne bo spremenil zahtev o dokazilih zapisanih v razpisni dokumentaciji.
Lep pozdrav!

Datum objave: 19.02.2018   14:27
VPRAŠANJE
1) Naročnik je določil rok izvedbe 37 mesecev z dinamiko 6 vozil na mesec. Pri 217 vozilih je za 6 vozil na mesec potrebno 36,2 meseca. Naročnik torej ni predvidel praktično nobenega časa na začetku projekta za izvedbo aktivnosti pred serijsko montažo. Nekatere teh aktivnosti so: priprava terminskih in drugih planov, priprava dokumentacije za izvedbo pilotnih instalacij, pregled in odobritev dokumentacije najprej s strani NoBo in še naročnika, dejanska izvedba pilotskih instalacij, statični in dinamični testi in rok dobave opreme, kajti tako specifične opreme v takih količinah nihče nima na zalogi na policah. Za navedene aktivnosti pred serijsko instalacijo je potrebnih vsaj 6 mesecev.

Iz navedenih razlogov predlagamo naročniku, da izvedbo celotnega projekta podaljša za 6 mesecev za korektno izvedbo navedenih aktivnosti.2) Naročnik je določil rok izvedbe 37 mesecev z dinamiko 6 vozil na mesec.
Predpostavljamo, da bo naročnik zagotavljal neprestano istočasno razpoložljivost 6 vozil za izvedbo del s strani izvajalca. V kolikor to drži, hkrati pa bi naročnik vsako izgotovljeno vozilo takoj nadomestil z drugim, bi lahko izvajalec dela izvajal hitreje kot 6 na mesec, v kolikor za eno vozilo potrebuje manj kot mesec dni. Tako bi si zagotovil rezervo za začetne pripravljalne aktivnosti, nepredvidene težave ali pa projekt končal prej.
Če bi torej, kot primer, izvajalec lahko delal na 6 vozilih hkrati in vsako vozilo dokončal v dveh tednih, bi torej lahko izvedel dela na 12 vozilih na mesec.

Naročnika sprašujemo ali bo zagotavljal neprestano istočasno razpoložljivost 6 vozil v trajanju projekta in vsako vozilo takoj (naslednji dan) po zaključku del s strani izvajalca nadomestil z drugim vozilom in ali lahko ponudniki to upoštevajo v svoji ponudbi?


ODGOVOR

Spoštovani!

Ad1)Končni rok zaključka vgradnje GSM-R naprav je konec decembra 2020. Terminski načrt izvedbe uskladita naročnik in izvajalec. Mesečna dinamika vozil se lahko poviša. Ponudnik v ponudbi predloži informativni terminski načrt izvedbe. Obstoječi Obrazec št. 23:Terminski načrt bo črtan iz razpisne dokumentacije.
Ad2) Naročnik istočasno ne bo zagotavljal oz. izvajalcu ne bo istočasno na razpolago 6 vozil, saj se vgradnja ne bo izvajala sočasno na najmanj 6 vozilih. Naročnik bo zagotavljal ustrezno število vozil glede na dinamiko vgradnje.
Naročnik bo vsako izgotovljeno vozilo takoj naslednji dan nadomestil z drugim vozilom.

Lep pozdrav!


Datum objave: 19.02.2018   14:30
VPRAŠANJE
1) Izobraževanja: Ali bo naročnik priskrbel prostore in pokril stroške prostorov potrebnih za vsa šolanja, ki jih je dolžan izvesti izvajalec?


2) Zahteva O-18 g, tip DMI, grafično tekstualni DMI.
Kot izkušeni dobavitelj GSM-R CAB radia imamo veliko izkušenj z dobavo tako grafičnega kot tekstovnega DMI.
Prednosti tekstovnega so sledeče:
- Več kot 10x boljša zanesljivost (MTBF), kajti manj je elementov, ki lahko odpovedo.
- Boljša čitljivost na sončni svetlobi
- Manjše dimenzije, ki omogočajo postavitev DMI na mesta, kjer grafičnega ni mogoče zaradi velikosti, posledično pa je postavitev lahko mnogo bolj prijazna strojevodji tako zaradi vidljivosti samega DMI, rokovanja in preglednosti iz vozila. To je še posebno pomembno na dizel lokomotivah starejšega tipa.
- Naši dosedanji uporabniki so bolj zadovoljni s tekstualnim DMI. Odraz tega je tudi, da v dobavah, ki smo jih doslej izvedli, številčno prednjači tekstualni DMI z veliko prednostjo.
- Ne nazadnje je cena tekstualnega DMI bistveno nižja, kot grafičnega.

a) Naročnika sprašujemo ali lahko ponudimo izključno tekstualni DMI za vsa vozila ali pa delno tekstualni (na primer za prostorsko omejena vozila) in delno grafični, pri čemer prosimo naročnika za določitev količin oziroma na katerih tipih vozil bi lahko dobavili izključno tekstualni DMI in na katerih grafični?

b) Alternativno naročniku predlagamo, da razpisno dokumentacijo prilagodi tako, da ponudniki lahko ponudijo ceni za oba tipa (izključno tesktualni in grafični) in se naročnik naknadno odloči za tip DMI za vsa vozila.


ODGOVOR
Spoštovani!

Ad1) Da. Obseg in lokacija šolanja (Slovenija) je že opredeljen v tehničnem delu RD.
Ad2) Naročnik ne bo spreminjal zahtev iz razpisne dokumentacije glede DMI.

Lep pozdrav!Datum objave: 19.02.2018   14:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vaš odgovor na vprašanje, objavljen 13.2.2018, je čisto sprenevedanje in arogantna ignoranca do vseh potencialnih ponudnikov!
Strinjamo se z vami, ko odgovarjate, da je za vse ponudnike zahteva enaka, vendar namerno spregledate dejstvo, da moramo ponudniki vključiti v svojo ponudbo ceno storitev od istega monopolnega ponudnika iz Slovenije, ki ima edini ustrezna pooblastila in delavnice za vgradnjo. S takšno zahtevo namerno ustvarjate možnost za neenake pogoje med ponudniki, saj na cenovno politiko le-tega monopolnega ponudnika pooblaščenih delavnic očitno namerno ne želite vplivati oziroma ga javno ne želite fiksirati v obliki fiksne postavke v ponudbenem predračunu. Tako namerno dopuščate monopolnemu ponudniku delavnic, da prosto oblikuje in po svoji presoji daje naprej ostalim potencialnim ponudnikom neenake cene in ostale prodajne pogoje. Da pa je zadeva še bolj absurdna, se pa je ta isti monopolni ponudnik delavnic pojavil na prvem odpiranju ponudb za isto javno naročilo kot glavni ponudnik, torej kot konkurent vsem ostalim ponudnikom. Vaše razpisne zahteve so očitno spet zrele za revizijo in za prijavo na računsko sodišče!
Zato vas še enkrat pozivamo, da vse storitve povezane s pooblaščenimi delavnicami jasno določite in fiksirate v ponudbenem predračunu ter na tak način omogočite ostalim ponudnikom pošten in enakopraven boj za pridobitev posla! Hvala!


ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik je v razpisni dokumentaciji vsem potencialnim ponudnikom postavil enako zahtevo in bo v skladu z navedenim, enakopravno obravnaval vse ponudnike.

Lep pozdrav!


Datum objave: 19.02.2018   14:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnik je v Razpisnem obrazcu št. 1c »Podatki o podizvajalcu« v tabeli s podatki o podizvajalcu navedel postavki »Davčna številka« kakor tudi »Davčna številka podizvajalca«.

Naročnika vljudno prosimo za potrdilo, da gre v obeh primerih za davčno številko istega gospodarskega subjekta.


ODGOVOR

Spoštovani!
DA, ponudnik v Razpisni obrazec št. 1c »Podatki o podizvajalcu« navede podatke o podizvajalcu.
Lep pozdrav!


Datum objave: 19.02.2018   14:33
VPRAŠANJE
1. Vprašanje:

Spoštovani,

v točki 9 »Dopustne dopolnitve, spremembe, popravki in umik ponudbe« je naročnik nerodno zapisal, da sme od ponudnika skladno s 5. in 6. odstavkom 89. člena ZJN-3 zahtevati, da v zahtevanem roku svojo ponudbo dopolni ali spremeni v delu, v katerem ni dopustna.

Naročniku predlagamo, da besedilo določbe razpisne dokumentacije uskladi s citiranim zakonskim določilom.

*****

2. Vprašanje:

Spoštovani,

v poglavju 2 »Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe«, točka 4.2 »Sestavni deli ponudbe« je naročnik zapisal: »Izbrani ponudnik in morebitni podizvajalec mora na pisni poziv naročnika, v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, posredovati podatke o:
• svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.«.
Smiselno enako je naročnik zapisal tudi v razpisnem obrazcu št. 20 »Izjava ponudnika o posredovanju podatkov«. Naročnik preko določila šestega odstavka 91. člena ZJN-3 zahteva podatke tudi od podizvajalca, prav tako pa ZJN-3 ne predvideva več posredovanja podatkov o tihih družbenikih.

Naročnika pozivamo, da predmetno določbo razpisne dokumentacije uskladi z ZJN-3.

*****

3. Vprašanje:

Spoštovani,

naročnik v členu 7.1 vzorca pogodbe navaja, da »Izvajalec mora k svojemu računu obvezno priložiti z njegove strani potrjene račune svojih podizvajalcev, ker so neposredna plačila podizvajalcem po zakonu obvezna.«

Ponudnik naročnika opozarja, da skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 - ZJN-3) neposredna plačila podizvajalcem niso obvezna oz. so obvezna zgolj v primeru, da jih podizvajalci zahtevajo.

Skladno z navedenim naročnika vljudno prosimo, da besedilo vzorca pogodbe uskladi z ZJN-3.ODGOVOR
Spoštovani!

Ad1)Naročnik ne bo spreminjal vsebine točke 9 »Dopustne dopolnitve, spremembe, popravki in umik ponudbe«.

Ad2) Zahteve naročnika navedene v točki 4.2 »Sestavni deli ponudbe«, podtočka »Dodatni podatki o ponudniku« na strani 12 Razpisne dokumentacije in v Razpisnem obrazcu št. 20«Izjava ponudnika o posredovanju podatkov«, temeljijo na 6. odst. 14. člena Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. list RS št. 45/2010, 26/2011, 30/2011-odl. US, 43/2011) in ne na ZJN-3.

Ad3) V vprašanju citirana določba člena 7.1 v vzorcu pogodbe pride v poštev samo v primeru, če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo sicer pa ne. V primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno po določbi 5. odst. 94. člena ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Lep pozdrav!Datum objave: 19.02.2018   14:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisnem obrazcu št. 2 »Obrazec ponudbe« je naročnik zapisal »Dokler se ne pripravi in ne podpiše uradna pogodba med nami, ta ponudba, skupaj z vašim obvestilom o izboru ponudnika tvori med nami obvezujočo pogodbo.«. Naročnika pozivamo, da pojasni predmetno določbo.


ODGOVOR

Spoštovani!

S tem, ko ponudnik v postopku oddaje javnega naročila odda zavezujočo ponudbo, se upoštevajoč določbe ZJN-3 vzpostavi odnos z naročnikom, ki se zaključi s podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom po pravnomočnosti odločbe o oddaji javnega naročila.

Lep pozdrav!

Datum objave: 19.02.2018   14:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za potrditev našega razumevanja razpisne zahteve v poglavju F »Ekonomski in finančni položaj« razpisne dokumentacije glede povprečnega letnega prometa.

Če ponudnik izkaže, da že sam izpolnjuje zahtevani pogoj ali pravilno sklepamo, da v tem primeru obrazec št. 8 »Izjava o letnem prometu« in dokazila o letnem prometu za podizvajalca niso potrebna?


--


Pozdravljeni,

v poglavju E »Ekonomski in finančni položaj« je naročnik zapisal »Ponudnik oziroma skupina ponudnikov mora izkazati, da je imela povprečni letni promet v zadnjih treh poslovnih letih v višini najmanj 7 mio EUR.«.

Naročnika pozivamo, da pojasni, ali gre za povprečni promet enega leta ali treh let.


ODGOVOR

Spoštovani!
Ad1) DA, pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci skupaj oziroma kumulativno.
Ad2) Gre za povprečni letni promet, ki se ga izračuna iz podatkov treh let.

Lep pozdrav!
Datum objave: 19.02.2018   14:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

1. Naročnik v poglavju N »Finančno zavarovanje« nedosledno uporablja izraz »bančna garancija« in »izbrano finančno zavarovanje«.
Naročnika pozivamo, da jasno opredeli, ali zahteva za resnost ponudbe finančno zavarovanje v obliki bančne garancije ali dopušča, da ponudnik predloži tudi drugo finančno zavarovanje. Smiselno enako velja tudi za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

2. Naročnik v številnih delih razpisne dokumentacije različno navaja rok za predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer ponekod navaja rok 10ih dni (npr. v členu 9.3 vzorca pogodbe o izvedbi), medtem, ko drugje govori o roku 10ih delovnih dni (npr. v členu 4.1 vzorca pogodbe o izvedbi).
Ker postopek pridobivanja bančne garancije ni tako hiter, da bi bilo le-to možno zagotoviti v tako kratkem času, predlagamo naročniku, da besedilo razpisne dokumentacije uskladi z določbo 4.1 člena vzorca pogodbe o izvedbi tako, da je bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti potrebno zagotoviti v roku 10ih delovnih dni od podpisa pogodbe o izvedbi.


ODGOVOR
Spoštovani!

Ad1) Naročnik zahteva finančno zavarovanje v obliki bančne garancije. To velja za finančna zavarovanja za resnost ponudbe, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem obdobju. Naročnik ne dopušča drugih oblik finančnega zavarovanja.

Ad2) Pri predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se bo upošteval rok 10 delovnih dni od dneva obojestranskega podpisa pogodbe.

Lep pozdrav!Datum objave: 19.02.2018   14:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri večih obrazcih je na dnu navedeno »Obrazec morajo izpolniti in podpisati ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.«, a sami obrazci so naslovljeni na Ponudnika/Partnerje.

Skladno z navedenim prosimo, če v navedenih obrazcih lahko smiselno prilagodimo tekst tako, da se za podizvajalca besedo PONUDNIK spremeni na PODIZVAJALEC (npr. iz »Podpis ponudnika« na »Podpis podizvajalca«) tako, da je iz popravka jasno razvidno katero besedilo je bilo spremenjeno in kako.


ODGOVOR


Spoštovani!

Razpisni obrazci so oblikovani tako, da ponudnikom omogočajo izpolnitev vsebine v odvisnosti od tega ali ponudbo oddaja ponudnik sam ali ponudniki v skupni ponudbi ali ponudnik s podizvajalcem. V skladu z navedenim, ponudnik smiselno prilagodi razpisne obrazce.

Lep pozdrav!

Datum objave: 19.02.2018   14:39
VPRAŠANJE
Spoštovani!

1.

Naročnik je v členu 24.3 vzorca pogodbe o izvedbi med drugim zapisal, da »lahko naročnik predmet pogodbe na izključno izvajalčeve stroške naroči pri drugem izvajalcu.«.
Predmetno določilo je neustrezno, saj je za tovrstne primere naročnik predvidel finančno zavarovanje, zato predlagamo, da naročnik predmetno pogodbeno določbo črta.

---

2.

V poglavju g.2 »Kadrovska sposobnost« je naročnik glede zahtev za kader zapisal, da jih mora izpolnjevati vsak strokovnjak.
Naročnika prosimo, da potrdi naše razumevanje, da je potrebno kadrovsko sposobnost izpolniti s štirimi različnimi strokovnjaki in ne zgolj z eno osebo, za katero izkaže izpolnjevanje vseh navedenih zahtev.


ODGOVOR

Spoštovani!
Ad1) Naročnik ne bo spremenil v vprašanju izpostavljene določbe vzorca pogodbe.
Ad2) Da, kadrovsko sposobnost je treba izpolniti s štirimi različnimi strokovnjaki.

Lep pozdrav!


Datum objave: 19.02.2018   14:41
VPRAŠANJE
1. Vprašanje

V 13. členu vzorca pogodbe je naročnik zapisal, da bo za potrebe rednega vzdrževanja prepustil družbi SŽ-VIT d. o. o. zaščitene podatke.
Naročnika pozivamo, da pojasni, na katere podatke se nanaša predmetno pogodbeno določilo.

***

2. Vprašanje

V 14. členu vzorca pogodbe je zapisal: »Izvajalec garantira naročniku, ne glede na dejstvo, ali naročnik kupuje nadomestne dele neposredno od proizvajalcev ali od izvajalca, dobavo nadomestnih delov 15 let po datumu prevzema zadnjega z GSM-R napravo opremljenega vozila.«.
Glede na ostala določila razpisne dokumentacije navedeno pomeni, da bo za nadomestne dele za vozila, ki bodo opremljena med prvimi, izvajalec moral zagotavljati dobavo več kot 15 let.

Naročnika pozivamo, da pojasni predmetno določilo vzorca pogodbe.
ODGOVOR

Spoštovani!

Ad1) Mišljena je uporaba zaščitenih podatkov brez katerih ni mogoče izvajati vzdrževanja GSM-R naprave.
Ad2) DA, izvajalec mora zagotavljati dobavo nadomestnih delov za vgrajene GSM-R naprave 15 let po datumu prevzema zadnjega z GSM-R napravo opremljenega vozila.

Lep pozdrav!

Datum objave: 19.02.2018   14:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnik v členu 15.1 določa, da »Vse pravice intelektualne lastnine, ki jih izvajalec podeljuje naročniku po tej pogodbi v zvezi z uporabo in vzdrževanjem opreme, ki je predmet te pogodbe ostanejo še naprej pravice izvajalca, ki jih lahko naročnik uporablja, vzdržuje, spreminja in nadgrajuje brez plačila kakršnekoli licenčnine z izjemo avtorskih in materialnih pravic, ki se nanašajo na programsko opremo proizvajalca, ki so predmet te pogodbe.«
Istočasno je naročnik v 13. členu vzorca pogodbe zapisal, da bo za potrebe rednega vzdrževanja prepustil družbi SŽ-VIT d.o.o. zaščitene podatke.
Ali ponudnik pravilno razume, da navedene določbe v ničemer ne pomenijo prenosa ali podelitve pravice uporabe kakršnihkoli pravic intelektualne lastnine s strani ponudnika na družbo SŽ-VIT d.o.o.?


ODGOVOR


Spoštovani!


Ponudnik pravilno razume.

Lep pozdrav!

Datum objave: 19.02.2018   14:47
VPRAŠANJE
V okviru Tehničnih zahtev spodaj sta podani zahtevi:
• (O-45) Radijska oprema mora biti zasnovana tako, da bo podpirala nadgradnjo na sistem FRMCS na način, da se dogradi samo ustrezni modul in nadgradi programska oprema, brez zamenjave celotnega radijskega sistema.
• (O-46) Ponudnik v svoji ponudbi opiše način zagotavljanja prehoda na tehnologijo FRMCS.
Vprašanje: Ali mora ponudnik predstaviti svojo rešitev tudi praktično, npr. v testnem okolju?

ODGOVOR

Spoštovani!

Ne, predstavitev rešitve ni praktična. Naročnik s tema dvema zahtevama želi dobiti vpogled v aktivnosti ponudnika na tem področju v obliki opisa.
Zahtevi bosta obravnavani kot informativni in ne bosta upoštevani kot izločitveni kriterij.
V listi skladnosti ponudnik pri teh dveh zahtevah v polje »Status (DA/NE)« vnese »INFORMATIVNO«

Lep pozdrav!


Datum objave: 19.02.2018   14:48
VPRAŠANJE
V okviru Tehnične zahteve (O-33) je podana zahteva: Sistem mora podpirati prenos podatkov GPRS. Ponudnik v ponudbi poda tehnični opis izvedbe te podpore z navedbo funkcionalnosti, ki so podprte (brez vgradnje dodatne opreme kot so modemi ipd). Zanima nas ali mora ponudnik predstaviti svojo rešitev tudi praktično?

ODGOVOR

Spoštovani!

Ne, predstavitev rešitve ni praktična. Delovanje te funkcionalnosti se bo preverjalo na tovarniškem testiranju.

Lep pozdrav!Datum objave: 19.02.2018   14:49
VPRAŠANJE
V okviru točke g.2) Kadrovska sposobnost, v delu 3) Projektant z izkušnjami iz GSM-R razpisne dokumentacije prosimo, da natančneje specificirate "vsaj dva izdelana projekta s področja GSM-R tehnologije« - katere tehnologije in/ali sistemi so zahtevani?

ODGOVOR

Spoštovani!

Pričakuje se poznavanje aktivne opreme in sistemov (kot so jedrna omrežja in CAB radijske naprave), ki omogočajo izvajanje funkcionalnosti skladno z EIRENE specifikacijami. Projekti izdelani za kabelske trase in kabliranja se ne upoštevajo.

Lep pozdrav!


Datum objave: 19.02.2018   14:50
VPRAŠANJE
Ker naročnik ni pojasnil, na temelju katerih kriterijev bo presojal npr. poznavanje tehničnih specifikacij, standardov in primerov prakse, testnih procedur, poznavanje železniškega okolja in njegovih specifik, istočasno pa v tehnični zahtevi O-103 postavil pogoj, da za izvajanje testov mora opraviti izvajalec v realnih delovnih pogojih, v vozečem vlaku v GSM-R omrežju slovenskih železnic, zato prelagamo da se doda zahteva po dokazilu za oba strokovnjaka (specialist s področja GSM-R ter specialist s področja GSM-R CAB radijev) da imata ustrezna znanja (potrdilo o šolanju) ter za Projektanta ni zahtevanega enoumnega dokazila (npr. članstvo IZS ali referenčno potrdilo naročnika izdelanega projekta).

ODGOVOR

Spoštovani!
Kriteriji za presojanje navedenih strokovnjakov so navedeni v obrazcu št. 13. Zahteve za oba strokovnjaka se ne spreminja.
Lep pozdrav!

Datum objave: 19.02.2018   14:50
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V točki 5.1 vzorca pogodbe je naročnik zapisal, da naj bi bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi veljala za vsa vozila na katerih bo vgrajena nova naprava, ki se bo glasila na 2% vrednosti pogodbenih del (z DDV) in z veljavnostjo najmanj 24 mesecev po podpisu Zapisnika o tehničnem prevzemu vozil/a z vgrajenimi GSM-R napravami na zadnjem voznem sredstvu.

Naročnika pozivamo, da veljavnost finančnih zavarovanj v celotnem besedilu razpisne dokumentacije (vključno z vzorcem pogodbe) uskladi tako, da bodo ponudniki nedvoumno vedeli, kakšne obveznosti prevzemajo oziroma kakšne so zahteve naročnika. Hkrati zaradi istočasne veljavnosti tako garancij za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kakor tudi garancij za odpravo napak v garancijskem obdobju naročnika pozivamo, da vrednost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti zniža na 5% (z DDV).

ODGOVOR

Spoštovani!

Zahtevani odstotki finančnega zavarovanja so postavljeni v okviru Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Ur. list RS št. 27/2016).
Naročnik bo spremenil določila glede bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer tako, da se bančni garanciji enkrat letno v času trajanja na osnovi usklajene situacije o že izvedenih delih primerno znižujeta. Razpisna dokumentacija bo temu primerno dopolnjena.

Lep pozdrav!


Datum objave: 19.02.2018   14:51
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Razpisna dokumentacija v razpisnem obrazcu št. 23 "Terminski načrt", pod zaporedno št. 1 določa, da bo začetek vgradnje novih radijskih naprav v aprilu 2018, čeprav trajanja razpisnega postopka ni mogoče definirati. Skladno z navedenim naročnika prosimo, da rok za začetek vgradnje novih radijskih naprav določi glede na podpis pogodbe, in sicer, da se le-ta začne v roku štirih mesecev od datuma podpisa pogodbe.

Dodatno razpisna dokumentacija v istem obrazcu določa, da se bo zamenjava radijskih naprav začela v oktobru 2018. Iz istega razloga prosimo, da naročnik rok za začetek zamenjave radijskih naprav določi glede na podpis pogodbe, in sicer, da se le-ta začne recimo v roku desetih mesecev od datuma podpisa pogodbe.

Temu primerno, v izogib podaljšanju konca izvedbe pogodbenih obveznosti, predlagamo, da naročnik poveča mesečno dinamiko na najmanj 7 voznih sredstev.


ODGOVOR
Spoštovani!

Končni rok zaključka vgradnje GSM-R naprav je konec decembra 2020. Terminski načrt izvedbe uskladita naročnik in izvajalec. Mesečna dinamika vozil se lahko poviša. Ponudnik v ponudbi predloži informativni terminski načrt izvedbe. Obstoječi Obrazec št. 23:Terminski načrt bo črtan iz razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav!

Datum objave: 19.02.2018   15:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Naročnik v poglavju g.1 »Tehnična sposobnost« navaja, da mora ponudnik podati referenco, da je ponujeno opremo »dobavil in montiral«. Ali pravilno razumemo, da se lahko referenco za »dobavo in montažo" zagotovi s strani dveh pravnih subjektov? In sicer, posebej za dobavo in posebej za montažo. Proizvajalci zadevne opreme montažo običajno opravljajo preko podjetij, ki so specializirana za vgradnjo le-te.

Hvala za pojasnilo.


ODGOVOR


Spoštovani!

Vprašanje pojasnjujemo s tem, da se popravi dikcija same reference, ki pa se bistveno ne spremeni. Želja naročnika je, da je dobavljena oprema montirana (ne samo dobavljena) in da deluje v interoperabilnemu načinu.

Ponudnik mora dokazati:
- da je ponujeno opremo dobavil in je montirana pri vsaj dveh proizvajalcih železniških vozil, dveh lastnikih železniških vozil, dveh integratorjih in/ali dveh železniških prevoznikih, ki delujeta v dveh različnih nacionalnih železniških omrežjih v EU,
ali referenco:
- da je ponujeno opremo dobavil in je montirana pri vsaj enemu proizvajalcu železniških vozil, lastniku železniških vozil, integratorju in/ali prevozniku, ki deluje v vsaj dveh različnih nacionalnih železniških omrežjih v EU.

Lep pozdrav!


Datum objave: 19.02.2018   15:11
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Proizvajalci GSM-R opreme imajo običajno sklenjene pogodbe s podjetji specializiranimi za vgradnjo GSM-R opreme v železniška vozila. Temu primerno proizvajalci GSM-R opreme običajno opravljajo t.i. zagon opreme, in ne montažo.

Temu primerno prosimo za pojasnilo ali je možno pogoj reference montaže izpolniti z opravo zagona opreme, s strani proizvajalca GSM-R opreme?

Lep pozdrav!


ODGOVOR

Spoštovani!

Pojasnjujemo s tem da se popravi dikcija same reference, ki pa se bistveno ne spremeni. Želja naročnika je, da je dobavljena oprema montirana (ne samo dobavljena) in da deluje v interoperabilnnem načinu. Ponudnik mora dokazati:
- da je ponujeno opremo dobavil in je montirana pri vsaj dveh proizvajalcih železniških vozil, dveh lastnikih železniških vozil, dveh integratorjih in/ali dveh železniških prevoznikih, ki delujeta v dveh različnih nacionalnih železniških omrežjih v EU,
ali referenco:
- da je ponujeno opremo dobavil in je montirana pri vsaj enemu proizvajalcu železniških vozil, lastniku železniških vozil, integratorju in/ali prevozniku, ki deluje v vsaj dveh različnih nacionalnih železniških omrežjih v EU.

Lep pozdrav!Datum objave: 19.02.2018   15:12
VPRAŠANJE
Ali razumemo pravilno, da pod pojem »proizvajalec vozil« lahko štejemo tudi podjetja, ki so »integratorji« ponujene GSMR opreme in da bodo upoštevane tudi reference teh podjetij ?

V zelo običajnem poslovnem modelu ima namreč proizvajalec GSMR opreme sklenjene pogodbe s partnerji/ integratorji, ki so podjetja specializirana za vgradnjo GSMR opreme v železniška vozila in ne s končnimi uporabniki (npr. lastniki vozil, prevozniki).

Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR


Spoštovani!

DA , pravilno razumete.

Lep pozdrav!

Datum objave: 19.02.2018   15:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pošiljamo vam vprašanja vezana na razpisno dokumentacijo:
1. Razpisni obrazc 23-Terminski načrt: V obrazcu je predvidena operativna izvedba del od aprila 2018 do decembra 2020, kar predstavlja krajše obdobje, kot je določeno v Poglavju 1, razpisne dokumentacije ter tudi v Vzorcu pogodbe Člen 6.1.: " Rok za izvedbo skladno s potrjenim terminskim načrtom oziroma najkasneje 37 mesecev po podpisu pogodbe, z mesečno dinamiko najmanj 6 voznih sredstev. Opravljen mora biti tehnični prevzem vseh voznih sredstev."
Naročnika prosimo za nov obrazec št. 23, ki bo skladen z zahtevami razpisa.

2. Izvajalca zanima na katerih lokacijah pooblaščenih delavnic se bo izvajal projekt vgradnje GSMR OBU?

3. Razpisni obrazec 1b: Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci- Ali razumemo pravilno, da v primeru skupnega nastopa ter udeležbe podizvajalca pri enemu partnerju, drugi partner v skupnem nastopu ne rabi podpisati obrazca 1B?

4.Odgovor na vprašanje z datumom objave: 24.01.2018 12:48
3. Razpisni obrazec št. 1: Zanima nas, če lahko obrazec v primeru skupnega nastopa podpiše pooblaščena oseba s strani vseh konzorcijskih partnerjev?
Ad3) DA, če predloži pooblastila za podpis.

Zanima nas, če naročniku zadostuje v ponudbi priložena podpisana konzorcijska pogodba, v kateri je dogovorjen vodilni partner, ki ima pooblastila za podpis ponudbe in pogodbe?

5. Razpisni obrazec 4: Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence: v obrazcu je navedeno "Ponudnik oz. vodilni (v primeru skupne izvedbe naročila)_________"
Ali lahko partner v skupnem nastopu oz. podizvajalec prilagodi zgornji stavek glede na svojo vlogo v javnem naročilu.?

6. Razpisni obrazec 4: Predvideno je, da naj bi obrazec 4 podpisal ponudnik in pooblaščen za podpis izjave v imenu ponudnika.
Kdo naj bi podpisal obrazec kot ponudnik oz. kot pooblaščen za podpis izjave v imenu ponudnika (ime in priimek)? Ali je to ista oseba?

7. Na razpisnih obrazcih je zahtevano, da se žigosajo. Ali razumemo pravilno, da v primeru, če ponudnik ne uporablja žigov, lahko pusti prostor prazen?

8. V Navodilih ponudnikom, točka 4.2. S, je zahtevano, da mora ponudnik priložiti en izvod potrjene razpisne dokumentacije in en izvod vseh morebitnih dodatkov k razpisni dokumentaciji, ki mora biti na vsaki strani podpisana s strani pooblaščene osebe in žigosana z žigom ponudnika.
Ali prav razumemo, da lahko ponudnik predloži samo zadnje verzije razpisne dokumentacije ter vprašanja in odgovore objavljene na portalu?

9.V Navodilih ponudnikom, točka 4.1, navedena zahteva glede potrebnih prevodov. V skladu s točko F Mora ponudnik predložiti Letne računovodske izkaze za zadnja tri leta. Ali morajo biti v primeru tujega podjetja ti izkazi tudi prevedeni s strani uradnega prevajalca?

10. V primeru da tuj gospodarski subjekt predloži izpolnjen in podpisan ESPD obrazec, nas zanima, če mora že v fazi ponudbe priložiti tudi dokazila zahtevana v odstavku: Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
“Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež ponudnik.”?

11. V Navodilih ponudnikom, točka 4.2.A: Udeležba podizvajalcev: v navodilih je zahteva za podizvajalce, da morajo predložiti Podpisan obrazec 1c in ESPD.
Na obrazcih 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12,13 pa je navedeno, da jih morajo izpolniti tudi podizvajalci. Ali razumemo pravilno, da naročniku zadostuje, da podizvajalec namesto prej navedenih obrazcev izpolni ESPD obrazec?

V primeru pozitivnega odgovora, prosimo naročnika za potrditev, da obrazce št 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 in 13, katere mora predložiti ponudnik ali partner v skupnem nastopu nadomešča izpolnjen ESPD obrazec.

12. Tehnične zahteve (O-55.): Vse stroške povezane z izvedbo tovarniškega testiranja nosi izvajalec, vključno s stroški predstavnikov naročnika, ki bodo sodelovali na tovarniškem testiranju.
Naročnika prosimo, da navede, koliko predstavnikov naročnika bo prisotnih na tovarniškem testiranju ter katere stroške predstavnikov naročnika bo moral kriti izvajalec?

Nekateri stroški kot npr. stroški hotelov so namreč tudi davčno sporni, v primeru da jih plačuje druga pravna oseba, kot tista, pri kateri je zaposlen koristnik te storitve.

13. V razpisnem obrazcu št. 2 – OBRAZEC PONUDBE: je naslednja trditev: Dokler se ne pripravi in ne podpiše uradna pogodba med nami, ta ponudba, skupaj z vašim obvestilom o izboru ponudnika tvori med nami obvezujočo pogodbo.
Naročnika prosimo, da opredeli, kaj točno pričakuje od izvajalca v času pred podpisom pogodbe?


ODGOVOR

Spoštovani!
Ad1) Končni rok zaključka vgradnje GSM-R naprav je konec decembra 2020. Terminski načrt izvedbe uskladita naročnik in izvajalec. Mesečna dinamika vozil se lahko poviša. Ponudnik v ponudbi predloži informativni terminski načrt izvedbe. Obstoječi Obrazec št. 23:Terminski načrt bo črtan iz razpisne dokumentacije.

Ad2) Ljubljana in Maribor.
Ad3) DA, v primeru skupnega nastopa z udeležbo podizvajalca pri enem partnerju , drugi partner v skupnem nastopu k ponudbi ne predloži razpisnega obrazca 1b
Ad4) DA, zadostuje, če je pooblastilo za podpis ponudbe in pogodbe nedvoumno razviden iz konzorcijske pogodbe.
Ad5) DA.
Ad6) To ni ista oseba, ena oseba je zakoniti zastopnik ponudnika, druga oseba pa je pooblaščenec, to je oseba, ki na podlagi pooblastila zastopa ponudnika.
Ad7) Da, vendar s pripisom, da žiga ne uporablja.
Ad8) Da, ponudnik pravilno razume.
Ad9) Da.
Ad10) Lahko jih priloži.
Ad11a)Odgovor bo objavljen kasneje.
Ad11b) Odgovor bo objavljen kasneje.
Ad12) Stroške sodelovanja predstavnikov naročnika na tovarniškem testiranju nosi naročnik. Kar pomeni, da vsaka stranka nosi svoj del stroškov.
Ad13) S tem, ko ponudnik v postopku oddaje javnega naročila odda zavezujočo ponudbo, se upoštevajoč določbe ZJN-3 vzpostavi odnos z naročnikom, ki se zaključi s podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom po pravnomočnosti odločbe o oddaji javnega naročila.

Lep pozdrav!


Datum objave: 19.02.2018   20:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pošiljamo vam vprašanja vezana na razpisno dokumentacijo:
1. Razpisni obrazc 23-Terminski načrt: V obrazcu je predvidena operativna izvedba del od aprila 2018 do decembra 2020, kar predstavlja krajše obdobje, kot je določeno v Poglavju 1, razpisne dokumentacije ter tudi v Vzorcu pogodbe Člen 6.1.: " Rok za izvedbo skladno s potrjenim terminskim načrtom oziroma najkasneje 37 mesecev po podpisu pogodbe, z mesečno dinamiko najmanj 6 voznih sredstev. Opravljen mora biti tehnični prevzem vseh voznih sredstev."
Naročnika prosimo za nov obrazec št. 23, ki bo skladen z zahtevami razpisa.

2. Izvajalca zanima na katerih lokacijah pooblaščenih delavnic se bo izvajal projekt vgradnje GSMR OBU?

3. Razpisni obrazec 1b: Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci- Ali razumemo pravilno, da v primeru skupnega nastopa ter udeležbe podizvajalca pri enemu partnerju, drugi partner v skupnem nastopu ne rabi podpisati obrazca 1B?

4.Odgovor na vprašanje z datumom objave: 24.01.2018 12:48
3. Razpisni obrazec št. 1: Zanima nas, če lahko obrazec v primeru skupnega nastopa podpiše pooblaščena oseba s strani vseh konzorcijskih partnerjev?
Ad3) DA, če predloži pooblastila za podpis.

Zanima nas, če naročniku zadostuje v ponudbi priložena podpisana konzorcijska pogodba, v kateri je dogovorjen vodilni partner, ki ima pooblastila za podpis ponudbe in pogodbe?

5. Razpisni obrazec 4: Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence: v obrazcu je navedeno "Ponudnik oz. vodilni (v primeru skupne izvedbe naročila)_________"
Ali lahko partner v skupnem nastopu oz. podizvajalec prilagodi zgornji stavek glede na svojo vlogo v javnem naročilu.?

6. Razpisni obrazec 4: Predvideno je, da naj bi obrazec 4 podpisal ponudnik in pooblaščen za podpis izjave v imenu ponudnika.
Kdo naj bi podpisal obrazec kot ponudnik oz. kot pooblaščen za podpis izjave v imenu ponudnika (ime in priimek)? Ali je to ista oseba?

7. Na razpisnih obrazcih je zahtevano, da se žigosajo. Ali razumemo pravilno, da v primeru, če ponudnik ne uporablja žigov, lahko pusti prostor prazen?

8. V Navodilih ponudnikom, točka 4.2. S, je zahtevano, da mora ponudnik priložiti en izvod potrjene razpisne dokumentacije in en izvod vseh morebitnih dodatkov k razpisni dokumentaciji, ki mora biti na vsaki strani podpisana s strani pooblaščene osebe in žigosana z žigom ponudnika.
Ali prav razumemo, da lahko ponudnik predloži samo zadnje verzije razpisne dokumentacije ter vprašanja in odgovore objavljene na portalu?

9.V Navodilih ponudnikom, točka 4.1, navedena zahteva glede potrebnih prevodov. V skladu s točko F Mora ponudnik predložiti Letne računovodske izkaze za zadnja tri leta. Ali morajo biti v primeru tujega podjetja ti izkazi tudi prevedeni s strani uradnega prevajalca?

10. V primeru da tuj gospodarski subjekt predloži izpolnjen in podpisan ESPD obrazec, nas zanima, če mora že v fazi ponudbe priložiti tudi dokazila zahtevana v odstavku: Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
“Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež ponudnik.”?

11. V Navodilih ponudnikom, točka 4.2.A: Udeležba podizvajalcev: v navodilih je zahteva za podizvajalce, da morajo predložiti Podpisan obrazec 1c in ESPD.
Na obrazcih 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12,13 pa je navedeno, da jih morajo izpolniti tudi podizvajalci. Ali razumemo pravilno, da naročniku zadostuje, da podizvajalec namesto prej navedenih obrazcev izpolni ESPD obrazec?

V primeru pozitivnega odgovora, prosimo naročnika za potrditev, da obrazce št 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 in 13, katere mora predložiti ponudnik ali partner v skupnem nastopu nadomešča izpolnjen ESPD obrazec.

12. Tehnične zahteve (O-55.): Vse stroške povezane z izvedbo tovarniškega testiranja nosi izvajalec, vključno s stroški predstavnikov naročnika, ki bodo sodelovali na tovarniškem testiranju.
Naročnika prosimo, da navede, koliko predstavnikov naročnika bo prisotnih na tovarniškem testiranju ter katere stroške predstavnikov naročnika bo moral kriti izvajalec?

Nekateri stroški kot npr. stroški hotelov so namreč tudi davčno sporni, v primeru da jih plačuje druga pravna oseba, kot tista, pri kateri je zaposlen koristnik te storitve.

13. V razpisnem obrazcu št. 2 – OBRAZEC PONUDBE: je naslednja trditev: Dokler se ne pripravi in ne podpiše uradna pogodba med nami, ta ponudba, skupaj z vašim obvestilom o izboru ponudnika tvori med nami obvezujočo pogodbo.
Naročnika prosimo, da opredeli, kaj točno pričakuje od izvajalca v času pred podpisom pogodbe?


ODGOVOR
Spoštovani!
podajamo odgovora na vprašanji:

11. V Navodilih ponudnikom, točka 4.2.A: Udeležba podizvajalcev: v navodilih je zahteva za podizvajalce, da morajo predložiti Podpisan obrazec 1c in ESPD.
Na obrazcih 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12,13 pa je navedeno, da jih morajo izpolniti tudi podizvajalci. Ali razumemo pravilno, da naročniku zadostuje, da podizvajalec namesto prej navedenih obrazcev izpolni ESPD obrazec?

V primeru pozitivnega odgovora, prosimo naročnika za potrditev, da obrazce št 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 in 13, katere mora predložiti ponudnik ali partner v skupnem nastopu nadomešča izpolnjen ESPD obrazec.

Ad 11a) NE. Navedbe v ESPD obrazcu, ki ga ponudnik predloži za podizvajalca ne morejo v celoti nadomestiti podatkov, ki jih je potrebno navesti v obrazcih 3,4,5,6,7,8,11,12,13. Ponudnik mora za podizvajalca poleg ESPD obrazca predložiti tudi izpolnjene obrazce št. 3 ( v delu pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence), 4 ( v delu pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence), 7, 8, 11, 12 in 13.

Ad11b) Ne glede na to, da ponudnik ali partner v skupnem nastopu predloži izpolnjen ESPD obrazec, mora predložiti tiste izpolnjene razpisne obrazce, ki ne vsebujejo podatkov navedenih v ESPD obrazcu. Od razpisnih obrazcev navedenih v vprašanju je poleg izpolnjenega ESPD obrazca potrebno predložiti izpolnjene razpisne obrazce št.3, 4 (v delu pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence), 7, 8, 9, 12 in 13.

Lep pozdrav!Datum objave: 21.02.2018   22:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

na portalu vam je bilo zastavljeno vprašanje, ki se je nanašalo na segment o „Zmanjšanju števila ustreznih kandidatov“, ki je, v nasprotju s pravili o vodenju odprtega postopka, vključen v vaš ESPD obrazec.

Na zadevno vprašanje ste dne 16.02.2018 ob 10:12 uri (prvič) odgovorili in navedli, da se za nastalo nerodnost opravičujete in, da boste objavili nov (popravljen) ESPD obrazec.

Istega dne ste ob 12:17 uri objavili (drug) odgovor in navedli, da v objavljenih ESPD obrazcih zadevnega segmenta niste zasledili.

Temu je dne 19.02.2018 ob 14:16 uri sledil (tretji) odgovor, v katerem ste potrdili, da zadevno javno naročilo vodite po pravilih za odprti postopek.

Istega dne ste na portalu objavili nov ESPD obrazec »Narocnik_ESPD_GSMR3.xml«, ki pa še zmeraj vsebuje segment o zmanjšanju števila ustreznih
kandidatov. Zadevni segment, »Del V: Zmanjšanje števila ustreznih kandidatov«, se nahaja v poglavju »Zaključek«, tik pred »Del VI: Sklepne izjave«.

Skladno z navedenim naročnika ponovno pozivamo, da odstrani sporni del o zmanjšanju števila ustreznih kandidatov in objavi vsebinsko pravilno oblikovan ESPD obrazec.ODGOVOR

Spoštovani!

Nepravilnost je odpravljena, nov ESPD obrazec je bil poslan v objavo. Ponudniki imajo možnost izpolniti tudi evropski ESPD obrazec.

Lep pozdrav!

Datum objave: 26.02.2018   10:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

dne 16.02.2018 ste ob 12:14 uri objavili odgovor, da ste v oba ESPD obrazca vključili poglavje o ekonomskem in finančnem položaju, in sicer v »DEL IV: Pogoji za sodelovanje«, segmentu »B: Ekonomski in finančni položaj«.

Naročnika opozarjamo, da do sedaj objavljene verzije ESPD obrazcev ne vsebujejo navedenega dela. V “DEL IV: Pogoji za sodelovanje” je vključen zgolj segment “ɑ: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje”.

Skladno z navedenim naročnika pozivamo, da objavi ESPD obrazec, ki vključuje segment “B: Ekonomski in finančni položaj”.

Lep pozdrav


ODGOVOR


Spoštovani!

Administratorjeva navodila za izpolnjevanje ESPD obrazcev s strani naročnika za Del IV: pogoji za sodelovanje, so naslednja: »Naročnik mora odkljukati okence pred ustreznim pogojem za sodelovanje v oddelku A, B, C ali D in tako označiti, kateri pogoji se uporabljajo pri oddaji javnega naročila. Lahko pa namesto tega odkljuka okence v oddelku ɑ, s čimer dovoli, da gospodarski subjekt za vse pogoje za sodelovanje enkrat izpolni oddelek ɑ dela IV, ne da bi moral izpolniti oddelke A, B, C ali D dela IV. V tem primeru naročnik v oddelkih A, B, C in D ne označi posameznih pogojev za sodelovanje, ki se uporabljajo pri oddaji javnega naročila, mora pa te pogoje navesti v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma obvestilu o naročilu. Če naročnik pri oddaji javnega naročila ne uporablja pogojev za sodelovanje, v delu IV ne označi nobenega okenca.«
Glede na to, da morajo ponudniki izpolnjevati tudi ostale pogoje iz Dela IV je naročnik pri kreiranju ESPD obrazca označil ɑ: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje” ter tako vključil segmente A, B, C in D. Vsi pogoji so (skladno z zahtevo administratorja) navedeni v razpisni dokumentaciji . Poleg tega ESPD obrazec ne omogoča vpisa zahtevanih podatkov o letnem prometu ampak vsebuje samo izjavo, da ponudnik izpolnjuje pogoj.
Na podlagi zapisanega naročnik torej ne bo spreminjal in objavljal novega ESPD obrazca.

Lep pozdrav!


Datum objave: 26.02.2018   10:21
VPRAŠANJE
Naročnika vljudno prosimo, da besedilo v razpisnem obrazcu »št. 19 – VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI« uskladi z določbami navodil ponudnikom, v segmentu »n.3) Garancija za odpravo napak v garancijskem roku«, ter z razpisnim obrazcem »št. 21 - VZOREC POGODBE«, tj., da v navedenem obrazcu št. 19 določi višino zadevne garancije na 2%.

Najlepša hvala.


ODGOVOR

Spoštovani!

Pravilna vrednost Bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi je 2% pogodbene vrednosti (z DDV). Naročnik bo v razpisnem obrazcu št. 19 upošteval 2% pogodbene vrednosti (z DDV), novega obrazca pa ne bo objavljal.

Lep pozdrav!

Datum objave: 26.02.2018   10:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Dne 19.02.2018 ob 14:25 ste objavili vprašanje in odgovor v nadaljevanju:

"VPRAŠANJE
Smo ponudnik zainteresirani za oddajo ponudbe za predmetno JN. Trenutno imamo produkt, ki podpira EIRENE specifikacije FRS 7.3 in SRS 15.3. Razvijamo nov software, ki bo skladen z EIRENE specifikacijami verzije FRS 8.0.0. in SRS 16.0.0. kot so zahteve trenutnega razpisa.
Naročniku predlagamo, da dovoli izbranemu ponudniku da začne z nameščanje CAB radia z EIRENE verzijo FRS 7.3 in SRS 15.3 kot minimum in bo obvezan nadgraditi vso vgrajeno opremo na vseh vozilih na EIRENE FRS 8.0.0. in SRS 16.0.0. standarda najkasneje do konca projekta. Oprema verzije FRS 7.3 in SRS 15.3 je sposobna delovanja v obstoječem slovenskem GSM-R omrežju.
Vsi zahtevani jeziki bodo razpoložljivi od začetka.
Prosimo potrdite, da je sprejemljivo, da začetne dobave opreme ustrezajo EIRENE verziji FRS 7.3 in SRS 15.3 kot minimum in da je dovoljeno posodobiti programsko opremo na EIRENE verzijo FRS 8.0.0. in SRS 16.0.0. v teku projekta.
Skladno s tem, prosimo za prilagoditev zahtev o dokazilih.

ODGOVOR
Spoštovani!
Naročnik ne bo spremenil zahtev o dokazilih zapisanih v razpisni dokumentaciji.
Lep pozdrav!"

---*******---
Vašega odgovora ne razumemo oziroma menimo, da ne odgovarja na tisto, kar sprašujemo.

Vprašanje:
Ali naročnik dovoli, da izvajalec sprva vgrajuje naprave skladne z EIRENE verzijama FRS 7.3 in SRS 15.3, ki bodo takoj operativne, naknadno pa izvajalec v teku oziroma do zaključka projekta posodobi programsko opremo na vseh napravah na zahtevano EIRENE verzijo FRS 8.0.0. in SRS 16.0.0?

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik vztraja pri tehničnih specifikacijah predmeta javnega naročila navedenih v razpisni dokumentaciji in ne dovoli v vprašanju predlaganih odstopanj.

Lep pozdrav!Datum objave: 26.02.2018   12:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Dne 26.02.2018 ste ob 10:20 uri objavili odgovor na vprašanje o vključitvi segmenta „B: Ekonomski in finančni položaj“ v “DEL IV: Pogoji za sodelovanje” ESPD obrazca.

V “DEL IV: Pogoji za sodelovanje” je sicer res vključen segment “ɑ: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje”, kjer lahko ponudnik označi, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za sodelovanje, navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na katero se sklicuje obvestilo, vendar še zmeraj vljudno prosimo za vključitev segmenta „B: Ekonomski in finančni položaj“.

Naročnik je večini svojih drugih javnih naročil v “DEL IV: Pogoji za sodelovanje” vključil sporni, tu manjkajoči, segment „B: Ekonomski in finančni položaj“ v katerega se je dalo vnesti, ali promet po letih (za do 5 zaključenih poslovnih let) ali pa povprečni letni promet za določeno število let. Dodatno je bilo mogoče v tem segmentu vključiti zahtevane izjave glede poslovnih računov. IT rešitev v nasprotju z vašimi trditvami to omogoča, saj ste se je kot naročnik že večkrat poslužili:

1. http://shrani.si/f/2i/En/2padyD3T/1ekonoski-pogoji.png

2. http://shrani.si/f/1Z/2E/23TxZk5s/2ekonomski-pogoji.png

Skladno z navedenim naročnika vljudno prosimo, da zadevni segment, v drugi varianti, vključi v ESPD obrazec.


ODGOVOR

Spoštovani!

Segment „B: Ekonomski in finančni položaj“ za katerega ponudnik trd, da je sporni in manjkajoči ni SPOREN in NI MANJKAJOČ ampak je z označitvijo “ɑ: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje” že vključen. Naročnik NI in NE TRDI, da da sistem to onemogoča. Naročnik je zapisal, da z označitvijo skupnega segmenta “ɑ: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje” NI POTREBNO POSEBEJ označevati vseh štirih podsegmentov, ker so ti že vključeni v eni izjavi.

Lep pozdrav!


Datum objave: 28.02.2018   07:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V točki [(I)- 16.] tehnične dokumentacije navajate »Priglašeni organ se ne smatra kot podizvajalc«.

Skladno z navedenim zgolj iz previdnosti sprašujemo, ali pravilno razumemo, da je za priglašeni organ potrebno predložiti zgolj razpisni obrazec št. 16 – IZJAVA O SODELOVANJU S PRIGLAŠENIM ORGANOM, brez ESPD obrazca in preostalih izjav iz razpisne dokumentacije?

Vljudno prosimo za odgovor z DA/NE.


ODGOVOR

Spoštovani!

Da, ponudnik pravilno razume.

Lep pozdrav!


Datum objave: 28.02.2018   08:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnik je ponovno objavil novo verzijo ESPD obrazca.
Ker smo tuje podjetje smo poskusili odpreti obrazec na EU portalu za izpolnjevanje ESPD obrazca. Vendar nam to ne uspe. Smo pa brez problema odprli predprejšnji obrazec.
Naročnika sprašujemo, ali je dovoljeno predložiti tudi starejši ESPD obrazec, ki ga lahko odpremo na EU portalu, ali naročnik zahteva, da ponudbi priložimo zadnji objavljeni obrazec. Namreč vsi relevantni finanči podatki so razvidni tudi iz zahtevanih obrazcev, ki so priloge ponudbe.
Prosimo za nedvoumni odgovor.
Hvala za hiter odgovor.

ODGOVOR

Spoštovani!

Na novo je objavljen ESPD iz nacionalnega (slovenskega) portala. Naročnik BO SPREJEL tudi starejši ESPD obrazec, ki ga je mogoče odpreti na EU portalu.

Lep pozdrav!


Datum objave: 05.03.2018   15:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnik v členu 13 vzorca pogodbe “Redno vzdrževanje v času garancijske dobe” navaja, da bo za le-to pooblastil SŽ-VIT d.o.o. in v naslovu pojasnjuje, da gre za vzdrževanje v času garancijske dobe.

Temu primerno naročnika prosimo, da potrdi in dopolni naziv člena 12 vzorca pogodbe “Odzivni čas in odprava napak” tako, da bo iz naslova prav tako razvidno, da gre za odzivni čas in odpravo napak v času garancijske dobe.

Najlepša hvala!


ODGOVOR

Spoštovani!

Naziv člena 12 vzorca pogodbe ostane nespremenjen.

Lep pozdrav!


Datum objave: 08.03.2018   12:34
VPRAŠANJE
Po naših informacijah, omrežje v katerem bi bilo mogoče v polnosti preskusiti skladnost GSM-R OBU z EIRENE specficikacijami FRS V8.0.0 in SRS V16.0.0, še ni zgrajeno. Posledično tudi noben proizvajalec v tem trenutku ne razpolaga s certifikatom popolne skladnosti z navedenima standardoma, izdanim s strani neodvisne inštitucije.

a) Naročnika prosimo, da v kolikor razpolaga z informacijo o tem, koliko proizvajalcev opreme GSM-R Cab radio že ima razpisnim zahtevam ustrezen certifikat, da navede število takih proizvajalcev.

b) V kolikor bo naročnik dovolil opremo, ki ima samo delni certifikat skladnosti z zgoraj navedenima standardoma, ga prosimo, da točno navede katerih funkcij, ki so sicer del polne specifikacije teh standardov, ni potrebno implementirati.


ODGOVOR

Spoštovani!

Ada) Naročnik razpolaga z informacijo, da imajo certifikat skladnosti z EIRENE 8/16 vsaj 3 proizvajalci opreme.
Adb) Naročnik ne dovoljuje delnih certifikatov.

Lep pozdrav!