Dosje javnega naročila 000365/2018
Naročnik: OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora
Gradnje: Gradnja kanalizacije na Borovški cesti v Kranjski Gori
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 132.695,31 EUR

JN000365/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.01.2018
JN000365/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.02.2018
JN000365/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.03.2018
JN000365/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.03.2018

    JN000365/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska ulica 1B
4280
SI
Kranjska Gora
Slovenija
Bojana Hlebanja
hlebanja@kranjska-gora.si
+386 45809800
+386 45809824

Internetni naslovi
http://www.obcina.kranjska-gora.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.obcina.kranjska-gora.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja kanalizacije na Borovški cesti v Kranjski Gori
Referenčna številka dokumenta: 430-11/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232440
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dograditev javne kanalizacije v ločenem sistemu na območju med Borovško cesto, vodotokom Pišnica in regionalno cesto Kranjska Gora – Dovje v dolžini 325 m.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232440
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kranjska Gora
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dograditev javne kanalizacije v ločenem sistemu na območju med Borovško cesto, vodotokom Pišnica in regionalno cesto Kranjska Gora – Dovje v dolžini 325 m.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 70
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.02.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 13.05.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.02.2018   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.02.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.01.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.01.2018   09:26
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Želeli bi vas opozoriti, da je zahteva po izročitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi z rokom veljavnosti 10 let ali celo več nesprejemljiva in nerealna. Investitor jo je v razpisu verjetno povzel na osnovi predloga pravnih in tehničnih strokovnjakov, ki pa nimajo vpogleda v ekonomske razmere v gradbeništvu in gospodarstvu, predvsem pa ne poznajo zdrave politike bank na področju izdaje bančnih garancij.

V času od zadnje gospodarske krize so poslovne banke zelo zaostrile pogoje za izdajo bančnih garancij. Pet ali celo desetletne bančne garancije za zavarovanje odprave napak v garancijski dobi, banke, ki delujejo po načelih odgovornega bančnega poslovanja, ne izdajajo.

Praksa, da javni sektor zahteva bančne garancije za odpravo napak z rokom veljavnosti, ki je daljši od 3 let, je škodljiva za gradbeno panogo, saj bo večina podjetij v panogi hitro izčrpala svoj garancijski potencial pri bankah in bo prisiljena prenehati s svojim poslovanjem, s tem pa bodo prizadete tudi banke, saj bo zaradi nedelujočih gradbenih podjetij zagotovo prišlo do unovčevanja garancij, za katere pa banke zvečine nimajo ustreznih zavarovanj.

Kot izvajalci nikakor ne negiramo predpisanega garancijskega roka (z izjemo vgrajene opreme), glede na napisano pa predlagamo, da naročnik za zavarovanje garancijske dobe zahteva bančno garancijo z rokom veljavnosti 3 (treh) let.

Prosimo, da proučite našo vlogo in spremenite pogoj glede zahtevane garancije za odpravo napak v garancijskem roku, tako da se garancijski rok spremeni na 3 leta (v razvitem svetu je to neka normalna najvišja doba veljavnosti bančne garancije – naročnik naj navedeno preveri na Združenju bank). Noben resen in odgovoren gradbinec ne bo naročniku izročil bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi, ki bi imela rok veljavnosti daljši od 3 let.

Lep pozdrav!


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Rok veljavnosti bančne garancije je jasno razviden iz dokumentacije.Datum objave: 26.01.2018   12:28
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo postavk v popisu del.
1) Postavke A1.1. in A2.1 vsebujeta tudi geodetskoi posnetek in vnos v kataster... Zakaj je potem v poglavju A3.5. in 6 ponovno zajeto enako delo?
2) Postavka A3.4. - ali naročnik razpolaga že z elaboratom za zaporo ceste, ali ga je treba vrednotiti v tej postavki?
3) Postavka A2.3 - Priprav gradbišča = 16 kom? kaj je mišljeno pod 1kom priprave?
4) Postavka A1.11 - Ali je oznaka za asfalt (AC 11 surf B50/70, A4) pravilna? Ali gre dejanmsko za vgraditev 3cm debele plasti?
5) Postavka A2.6 - navedite celotno oznako za asfalt na hodniku za pešce.
6) Postavka A1.34 - ali so pokrovi za obremenitev 250kN dovolj?

ODGOVOR
1) V postavki A3.6 je zajeta izdelava geodetskega posnetka kot ga predpisuje ZGO, ker določeni upravljalci kanalizacije (npr. v Ljubljani) zahtevajo ločeno izdelavo posnetka v smislu katastra kanalizacije v prilagojeni obliki za vnos v kataster, je dodana še postavka A3.5 v tem smislu. V A1.1 oz. A2.1 se upošteva samo zakoličenje osi kanalizacije z oznako jaškov.
2) Naročnik ne razpolaga z elaboratom za zaporo ceste. Iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je jasno razvidno kaj mora ponudnik upoštevati v ceni.
3) Gre za oceno pripravljalnih del in ureditev po končanih delih na posameznih lokacijah, kjer se izvedejo navezave na hišne priključke z zaključnim jaškom. Predvideno je 16 hišnih priključkov.
4) Zaradi lažje vgradnje se za obrabno plast asfalta namesto AC 11 surf B70/50 A4 v debelini 3cm predlaga vgradnja AC 8 surf B70/50 A4 v debelini 3cm.
5) Postavka A2.6: AC 8 surf B70/100 A4
6) Vgradnja pokrovov je predvidena v dovozni stanovanjski poti, kjer je predviden samo lokalni promet.