Dosje javnega naročila 000025/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: C-2/18; PZI rekonstrukcije mostu čez Dravo v Rušah (MB0261) na R2-435/1439 v km 2,000
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 148.066,32 EUR

JN000025/2018-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 04.01.2018
JN000025/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.01.2018
JN000025/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.01.2018
JN000025/2018-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 09.03.2018
JN000025/2018-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 23.10.2018
Zahtevek za revizijo

    JN000025/2018-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-2/18; PZI rekonstrukcije mostu čez Dravo v Rušah (MB0261) na R2-435/1439 v km 2,000
Referenčna številka dokumenta: 43001-109/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
PZI rekonstrukcije mostu čez Dravo v Rušah (MB0261) na R2-435/1439 v km 2,000
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 121.365,83 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
PZI rekonstrukcije mostu čez Dravo v Rušah (MB0261) na R2-435/1439 v km 2,000
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Brez ponudb ali primernih ponudb/prijav za sodelovanje v odziv na: Odprti postopek

Razlaga:
Most čez Dravo v Rušah, preko treh polj dolžine 131,10 m in širine 6,00 m, je bil zgrajen 1967 leta. Nosilno konstrukcijo sestavljajo po trije armiranobetonski nosilci I prereza, ki so na zgornji strani povezani z armiranobetonsko ploščo, ter z AB prečnimi rebri, ki nosijo hodnike z robnimi venci. Vmesni podpori predstavljata po dva stebra okroglega prereza, preko katerih je greda, krajni podpori pa sta armiranobetonska obrežna opornika. Na vsaki strani sta hodnika v širini 1,25 m oziroma z robnimi venci po 1,40m, na katerih je pritrjena cevna ograja. Pod hodniki so obešene instalacije in sicer: vodovod, TK vod, SATV kabelska kanalizacija in odvodnjavanje mostu na obeh straneh. Na desni venec so čelno pritrjeni kandelabri cestne razsvetljave. Stanje mostu je zelo slabo. Dotrajani in poškodovani so vsi armiranobetonski elementi mostu. Nezadostna je debelina zaščitnega sloja nekaterih elementov, zaradi zamakanja in solnice so na nekaterih mestih prisotni kloridi, ponekod je vidna tudi armatura, prisotna je tudi korozija stremen. Pri obeh krajnih opornikih je prisotno zamakanje ob dilatacijah, vidne so razpoke in razpadanje betona ter luščenje – tudi že saniranega dela sten. Vidni so deformacijski premiki in vibracije glavnih nosilcev, na spodnji pasnici so tehnološke razpoke in razpoke zaradi razpadanja betona ter napake betoniranja – votlavost in praznine. Izredno slabo je stanje asfaltne obloge hodnikov, poškodovana hidroizolacija, na asfaltnem vozišču pa so kolesnice, kotanje, razpoke in odpadanje asfaltne prevleke. Nevzdrževane, poškodovane in dotrajane so dilatacije, korodirana je cevna ograja, na posameznih mestih mehansko poškodovana, pritrditve na posameznih mestih ni več. Prav tako so korodirani kandelabri, zamašeni zlivniki in korodirani ter neustrezni odtoki. Neurejene in prekomerno poraščene so brežine nasipnih stožcev. Neurejeno je tudi odvodnjavanje v območju dostopov na most.Za most čez Dravo v Rušah je bil izveden detajlni pregled objekta. Za predmetno naročilo je bil izveden postopek javnega naročila male vrednosti, katerega odpiranje ponudb je bilo 14.11.2017. Prispela je le ena ponudba, katera je presegala višino zagotovljenih sredstev za predmetno naročilo.Ponudbo se je zato izključilo kot nedopustno in predmetno naročilo ni bilo oddano. Strokovna komisija je predlagala, da se za oddajo istega naročila izvede nov postopek in sicer s pogajanji brez predhodne objave, na podlagi točke b) prvega odstavka 4. člena ZJN-3.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000025/2018-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 04.01.2018
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
24.01.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
GRADIS biro za projektiranje Maribor d.o.o.
Lavričeva ulica 3
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 73.770,49 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 121.365,83 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.01.2018