Dosje javnega naročila NMV5738/2015
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Merjenje ali spremljanje onesnaženosti tal
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV5738/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.09.2015
NMV6746/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 22.10.2015
    NMV5738/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Merjenje ali spremljanje onesnaženosti tal

Datum objave: 10. 9. 2015
Številka objave: NMV5738/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 001, Kontakt: Alenka Mihelčič, V roke: Alenka Mihelčič, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064404. Telefaks +386 13064407. E-pošta alenka.mihelcic@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: meritve onesnaženosti tal otroških igrišč izbranih javnih vrtcev in javnih osnovnih šol v Mestni občini Ljubljana
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: meritve onesnaženosti tal otroških igrišč izbranih javnih vrtcev in javnih osnovnih šol v Mestni občini Ljubljana
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 90732600 (Merjenje ali spremljanje onesnaženosti tal)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/9/2104-60428240769984924571/Razpisna
_dokumentacija(k).zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 23. 9. 2015
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 23. 9. 2015
Čas: 12:00
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 17. 9. 2015
Čas: 12:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 10. 9. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV6746/2015, Merjenje ali spremljanje onesnaženosti tal; datum objave: 22. 10. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.09.2015   09:08
Številka: 430-985/2015-8
Oznaka JN: 15/210082
Datum: 17. 9. 2015


ZADEVA: Vprašanja potencialnih ponudnikov

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »meritve onesnaženosti tal otroških igrišč izbranih javnih vrtcev in javnih osnovnih šol v Mestni občini Ljubljana« številka objave na Portalu javnih naročil NMV 5738/2015 z dne 10. 9. 2015, prejeli naslednji vprašanji potencialnega ponudnika:

1. Vprašanje:
Zakaj so reference ciljano vezane na otroška igrišča kot rabo tal?
Za tolmačenje analiz stanja tal je v projektni nalogi predvideno vrednotenje rezultatov analiz glede na aktualno zakonodajo. Trenutno je to Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur.l. RS, št. 68/96). Ta uredba velja za celotno območje Republike Slovenije, ne glede na sestavo ali vrsto rabe tal. Tako za otroška igrišča z navedeno uredbo ni določenih posebnih pogojev, ki bi kakorkoli vplivala na interpretacijo rezultatov ampak se uporabljajo imisijske vrednosti, ki veljajo za vse vrste rabe tal. Menimo, da je takšna zahteva glede referenc neutemeljena saj je podana v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki (9. člen ZJN-2) kot tudi v nasprotju z načelom enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2. Zato predlagamo, da naročnik ustrezno spremeni zahtevane reference, tako da bo omogočena večja konkurenca med ponudniki in enakopravna obravnava ponudnikov v skladu s 7. in 9. členom ZJN-2.

Odgovor:
Reference so ciljano vezane na otroška igrišča, ker izkušenj z vrednotenjem rezultatov za otroška igrišča in pripravo ukrepov nikakor ne gre enačiti z izkušnjami na področju izdelave ocene presoj vplivov na okolje, izdelave poročil o obratovalnem monitoringu, analiz onesnaženosti tal kmetijskih ali gozdnih zemljišč ipd.. V primeru otroških igrišč gre utemeljeno za posebno, specifično rabo tal, saj obstaja možnost vnosa nevarnih snovi v organizem otrok, ki je v dobi odraščanja bolj dovzeten za vplive nevarnih snovi kot organizem odraslih in morajo biti zato tudi ukrepi zelo dobro zastavljeni. Načinov vnosa potencialnih nevarnih snovi v človeški organizem je sicer več: z uživanjem hrane, ki je bila pridelana na onesnaženih tleh in onesnažene pitne vode, s prehajanjem preko kože, vdihovanjem prašnih talnih delcev in zaužitjem onesnaženih tal (t. i. iz rok v usta). Slednja načina sta še posebej pogosta pri predšolskih otrocih, saj se dlje časa zadržujejo na otroških igriščih, ker se s tlemi tudi igrajo in talne delce z rokami tudi prenašajo v usta. Nekateri otroci uživajo tla tudi načrtno – motnja, v angleščini imenovana pica. To, da veljavna zakonodaja otroških igrišč ne upošteva kot posebno rabo tal je njena velika pomanjkljivost na katero opozarjamo že od zaključka izvedbe EU projekta URBSOIL. Po letošnjem odkritju visokih vrednosti svinca na otroškem igrišču Vrtca Viški vrtci, enota Hiša pri ladji, Skapinova so na MOP naša opozorila končno upoštevali in v pripravi je nova uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh, ki naj bi šla v javno obravnavo še jeseni 2015 in bila sprejeta do konca leta 2015. Nova uredba bo otroška igrišča upoštevala kot posebno rabo in bodo zanje predpisane tudi rabi prilagojene vrednosti (nižje kot v trenutno veljavni uredbi). V Sloveniji so bile v preteklosti že izvedene meritve onesnaženosti tal otroških igrišč tudi v drugih občinah oz. območjih npr. Mestni občini Maribor, Mestni občini Celje, Občini Jesenice, Mežiška dolina …, ki so jih izvedli različni izvajalci, zato utemeljeno pričakujemo uspešen zaključek javnega razpisa. Pri zahtevi referenc smo tako že upoštevali daljši rok uveljavljanja referenc (5 namesto običajnih 3. let) in manjše število referenc (vsaj 3). Prav tako nismo vključili običajno zahtevan podatek o vrednosti opravljenih storitev, ampak se osredotočamo na vsebino in kakovost izvedenih del.


2. Vprašanje:
Zakaj se razpisna dokumentacija sklicuje na upoštevanje pravilnika, ki ni več v veljavi od julija 2015?
Za izhodišče izvedbe zastavljene projektne naloge je navedena neveljavna zakonodaja. V letu 2015 je stopil v veljavo nov Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal (Ur. l. RS 53/15). Po našem mnenju zato v razpisu navedeni Pravilnik o obratovalnem monitoringu pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Ur.l. RS št. 55/97) ne more biti upoštevan za izhodišče izvedbe naloge. Postavitev pogoja, ki izhaja iz neveljavne zakonodaje je nerelevantno. Iz navedenega sledi, da izvedbo naročila Meritve onesnaženosti tal otroških igrišč izbranih javnih vrtcev in javnih šol v Mestni občini Ljubljana s pogoji zahtevanimi v razpisni dokumentaciji ni možno izpeljati. Zato predlagamo, da naročnik spremeni razpisno dokumentacijo tako, da se bo sklicevala na trenutno veljavni Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal (Ur. l. RS 53/15).

Odgovor:
Kot ste pravilno ugotovili, se v izhodišču projektne naloge sklicujemo na zdaj še deloma veljaven pravilnik iz leta 1997. Razlog pa je uporaba metodologije, ki bo zagotovila primerljivost dobljenih podatkov z že obstoječimi podatki o onesnaženosti tal otroških igrišč javnih vrtcev in OŠ v MOL. Oba pravilnika sicer obravnavata izvajanje obratovalnega monitoringa, kar ni mogoče enačiti z izvajanjem meritev, ki so predmet javnega razpisa, je pa edini predpis s katerim smo si oz. si lahko v tem trenutku pomagamo ali nanj sklicujemo. Slovenska zakonodaja ne predpisuje izvajanja meritev oz. monitoringa onesnaženosti tal otroških igrišč, zato na tem področju tudi (še) ni ustreznih izvedbenih predpisov.


Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka Mihelčič
Tadeja Möderndorfer, Vodja službe