Dosje javnega naročila NMV5553/2015
Naročnik: MJU 
Blago: Omrežna infrastruktura
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 104.741,88 EUR

NMV5553/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.09.2015
NMV5581/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 04.09.2015
NMV7272/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.11.2015
NMV7272/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.11.2015
    NMV5553/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Omrežna infrastruktura

Datum objave: 3. 9. 2015
Številka objave: NMV5553/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): MJU, Tržaška cesta 21, Kontakt: Tajništvo Direktorata za javno naročanje, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13695794. Telefaks +386 13695314. E-pošta gp.mju@gov.si.
Internetni naslovi: http://www.mju.gov.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Nakup mrežnih stikal DRO-N3-NMV10-2
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Da.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Naročnik bo v skladu s 35. členom ZJN-2 predmetno javno naročilo oddal z uporabo elektronske dražbe, preko informacijskega sistema e-Dražba v okviru sistema Elektronsko javno naročanje Republike Slovenije. V primeru le ene oddane ponudbe, se elektronska dražba ne bo izvršila.

6. INFORMACIJE V ZVEZI S POSTOPKOM ELEKTRONSKE DRAŽBE
Naročnik bo po odpiranju ponudb, vse prejete ponudbe pregledal. Po pregledu ponudb, morebitnih dopustnih dopolnitvah in spremembah ponudb, bodo ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje za ugotavljanje sposobnosti in oddali primerne ponudbe, povabljeni k elektronski dražbi z elektronskim povabilom iz sistema e-Dražba.

V povabilu k sodelovanju v elektronski dražbi bosta navedena datum in čas začetka elektronske dražbe. Ponudniki bodo povabilo prejeli predvidoma v roku 14 dni po poteku roka za odpiranje ponudb, najkasneje pa najmanj dva delovna dneva pred pričetkom elektronske dražbe.

Če bo predložena skupna ponudba, bo povabilo iz sistema e-Dražba posredovano skupnemu ponudniku, ki bo oddal ponudbo v sistemu e-Dražba, drugi skupni ponudniki bodo istočasno obveščeni po elektronski pošti.

Elektronska dražba bo v sistemu e-Dražba http://edrazbe.gov.si/edrazba/ potekala 120 minut. V primeru, da bo zadnjo ceno ponudnik oddal v zadnjih petih minutah pred iztekom roka, se dražba podaljša za 15 minut. Dražba se podaljša za pet minut tudi v primeru, da bo v podaljšanem roku katerikoli ponudnik oddal novo ponudbo, v nasprotnem primeru pa se elektronska obratna dražba zaključi. Najmanjši korak zniževanja cene ni določen.

Med potekom elektronske dražbe bodo ponudnikom na voljo informacije o cenah ostalih ponudnikov, ne pa tudi o imenih ponudnikov.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Nakup mrežnih stikal DRO-N3-NMV10-2
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 32424000 (Omrežna infrastruktura)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije: http://www.djn.mju.gov.si/
I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 18. 9. 2015
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 18. 9. 2015
Čas: 12:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v sistemu e-Dražba na spletnem naslovu http://edrazbe.gov.si/edrazba/
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-Dražba na spletnem naslovu https://edrazbe.gov.si/edrazba-user, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za ponudnike (e-Dražba), ki je del naročnikove razpisne dokumentacije.

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi obrazec Konfiguracija. V obrazec mora vpisati blagovno znamko in tip oziroma model ponujene opreme za vso ponujeno opremo ter opiše konfiguracijo v obliki, iz katere bo razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje vsako izmed zahtev oziroma točk iz tehničnih specifikacij.
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 14. 9. 2015
Čas: 12:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 3. 9. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV5581/2015, Omrežna infrastruktura; datum objave: 4. 9. 2015
  • NMV7272/2015, Blago: Omrežna infrastruktura; datum objave: 12. 11. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.09.2015   08:46

V četrtem odstavku točke 6 navodil ponudnikom (Informacije v zvezi s postopkom elektronske dražbe) se besedilo tretjega stavka spremeni tako, da se namesto: »Dražba se podaljša za pet minut tudi v primeru, da bo v podaljšanem roku katerikoli ponudnik oddal novo ponudbo, v nasprotnem primeru pa se elektronska obratna dražba zaključi.« glasi tako: »Dražba se podaljša za 15 minut tudi v primeru, da bo v podaljšanem roku katerikoli ponudnik oddal novo ponudbo, v nasprotnem primeru pa se elektronska obratna dražba zaključi.«

Datum objave: 15.09.2015   15:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Stikalo mora biti združljivo s stikalom CISCO Nexus serijo 5000 in CISCO ACI. Želite, da je ponujena oprema od proizvajalca Cisco?

V prejšnjem razpisu z enakimi zahtevami ste kot sprejemljivo upoštevali samo ponudbo z Cisco opremo. Ali boste enako storili tudi tokrat?ODGOVOR:
Ponujena oprema mora izpolnjevati zahteve iz tehničnih specifikacij.