Dosje javnega naročila 000718/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Gradnje: Nujna vzdrževalna dela na vkopnih brežinah na MMP Gruškovje - dodatna dela
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000718/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.02.2018
JN000718/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.03.2018
Zahtevek za revizijo

    JN000718/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nujna vzdrževalna dela na vkopnih brežinah na MMP Gruškovje - dodatna dela
Referenčna številka dokumenta: 4300-9/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Nujna vzdrževalna dela na vkopnih brežinah na MMP Gruškovje - dodatna dela
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45222000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MMP Gruškovje
II.2.4 Opis javnega naročila
Nujna vzdrževalna dela na vkopnih brežinah na MMP Gruškovje - dodatna dela
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
9.1.1 Neobstoj razlogov za izključitev

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

2. V kolikor gospodarski subjekt ni v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILO:
Izjava za gospodarski subjekt
in
Izjava za podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev.

3. Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:
Izjava za gospodarski subjekt
in
Izjava za podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev.

4. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.
DOKAZILO:
Izjava za gospodarski subjekt
in
Izjava za podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev.

5. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ne sme biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

DOKAZILO:
Izjava za gospodarski subjekt
in
Izjava za podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev.

6. Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

DOKAZILO:
Izjava za gospodarski subjekt
in
Izjava za podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil ponudnikom.

V primeru, da ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev, morajo podizvajalci, enako kot ponudnik, izpolnjevati vse pogoje pod točko 9.1.1. Podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila, če teh pogojev ne izpolnjuje.

9.1.2 Tehnična sposobnost

1. Ponudnik je od 1. 1. 2012 izvedel vsaj dva (2) uspešno zaključena referenčna projekta v vrednosti vsakega najmanj 50.000 EUR brez DDV. Naročnik bo upošteval izključno zaključena dela po pogodbi.

Zaključenost projekta pomeni končanje del po pogodbi z uspešno izvedeno primopredajo za referenčni projekt.

Referenčni projekt pomeni projekt, v katerem je ponudnik uspešno izvedel istovrstna GOI dela, kot so razpisana v okviru tega naročila, to je zaščite brežin z mrežami na površini vsaj 500 m2, sidranimi z uvrtanimi in injektiranimi sidri dolžine nad 2 m.

DOKAZILO:
Referenčna izjava

2. Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila (GOI dela) skladno s 33. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS št. 110/2002 in nadaljnje


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.02.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.09.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.02.2018   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.02.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.02.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.