Dosje javnega naročila 000766/2018
Naročnik: OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI v sklopu naloge: »Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 54.168,00 EUR

JN000766/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.02.2018
JN000766/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.02.2018
JN000766/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.03.2018
JN000766/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.03.2018
JN000766/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.03.2018
JN000766/2018-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 14.12.2018
JN000766/2018-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 12.06.2019
JN000766/2018-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 25.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000766/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IG
Govekarjeva cesta 6
1292
SI
Ig
Slovenija
Natalija Skok
natalija.skok@obcina-ig.si
+386 12802316

Internetni naslovi
http://www.obcina-ig.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/242336/Dokumentacija.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI v sklopu naloge: »Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju«
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila obsega izdelavo projekta za PGD in PZI dokumentacijo v sklopu naloge: »Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju«.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Ig
II.2.4 Opis javnega naročila
Predviden vir financiranja izvedbe projekta so sredstva ESRR Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020.

Pri tem so predvidene naslednje aktivnosti:

1. Interpretacijski center

a) Izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za celotni Interpretacijski center;
Rok izvedbe: 45 dni po podpisu pogodbe (občina pridobi projektne pogoje).

b) Pridobitev vseh potrebnih soglasij za vlogo za gradbeno dovoljenje.
Rok izvedbe: 30 dni po izdelavi PGD.

c) Predaja popolne vloge za gradbeno dovoljenje naročniku;
Rok izvedbe: 5 dni po pridobitvi vseh potrebnih soglasij za vlogo za gradbeno dovoljenja.

č) Izdelava projekta za izvedbo (PZI) z opremo, ki je vezana na uporabo objekta (kot npr.: stoli, mize, pult za prodajo kart ipd.) s končnim popisom del, primernim za objavo javnega razpisa za izbiro izvajalca GOI del v dveh fazah:

1. FAZA: PZI za Interpretacijski center z izjemo Kašče;
- zunanja ureditev mora biti obravnavana kot ločena postavka.
Rok izvedbe: 60 dni po predaji popolne vloge za gradbeno dovoljenje naročniku.

2. FAZA: PZI za Interpretacijski center – Kaščo.
Rok izvedbe: 60 dni po predaji popolne vloge za gradbeno dovoljenje naročniku.

d) Izdelava načrta opreme za razstavo »Biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju« s končnim popisom opreme, primernim za objavo javnega razpisa za izbiro dobavitelja opreme.
Rok izvedbe: 60 dni po predaji popolne vloge za gradbeno dovoljenje naročniku.


2. Koliščarska naselbina s povezovalno potjo

a) Izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) (občina pridobi projektne pogoje);
Rok izvedbe: 45 dni po podpisu pogodbe, pod pogojem, da bo sprejet OPN, sicer pa 45 dni od dneva sprejetja OPN.

b) Pridobitev vseh potrebnih soglasij za vlogo za gradbeno dovoljenje;
Rok izvedbe: 30 dni po izdelavi PGD.

c) Predaja popolne vloge za gradbeno dovoljenje naročniku;
Rok izvedbe: 5 dni po pridobitvi vseh potrebnih soglasij za vlogo za gradbeno dovoljenja.

č) Izdelava projekta za izvedbo (PZI) z opremo, ki je vezana na uporabo objekta (kot npr.: vstopni paviljon: stoli, miza, prodajni pult, informacijske table: izris, ipd) s končnim popisom del, primernim za objavo javnega razpisa za izbiro izvajalca GOI del;
Rok izvedbe: 60 dni po predaji popolne vloge za gradbeno dovoljenje naročniku.

d) Izdelava načrta opreme za koliščarsko naselbino v sodelovanju s partnerji s končnim popisom opreme, primernim za objavo javnega razpisa za izbiro dobavitelja opreme;
Rok izvedbe: 60 dni po predaji popolne vloge za gradbeno dovoljenje naročniku.


Javno naročilo mora biti izvedeno v skladu s smernicami, ki jih bo izvajalec dobil v okviru koordinacije s predstavniki ZRC SAZU in Krajinskega parka Ljubljansko barje, zaradi česar obsega javno naročilo tudi vse potrebne sestanke in usklajevanja z navedenimi deležniki.

Investicijska vrednost izvedbe projekta, vključno z zunanjo ureditvijo, ne sme preseči ocenjene investicijske vrednosti, ki znaša za Interpretacijski center z zunanjo ureditvijo 390.000,00 EUR brez DDV, za Kaščo 90.400,00 EUR brez DDV, za Koliščarsko naselbino s povezovalno potjo pa 380.000,00 EUR brez DDV. Investicijska vrednost opreme iz načrta za razstavo mora znašati za Interpretacijski center največ 161.000,00 EUR brez DDV in za Koliščarsko naselbino 26.500,00 EUR brez DDV.

Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je naveden v Projektni nalogi z dne 7. 2. 2018, v Idejni zasnovi za interpretacijski center na Igu z novembra 2017 ter v Idejni zasnovi interpretacije koliščarske naselbine na Igu z decembra 2016.

Javno naročilo vključuje sodelovanje izvajalca v upravnem postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja in pri pridobivanju vseh potrebnih soglasij.

Predmetno javno naročilo je enovito in ni razdeljeno na sklope.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Predviden vir financiranja izvedbe projekta so sredstva ESRR Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.02.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.02.2018   10:15
Kraj: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig (vložišče).

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.02.2018   10:00

Dodatne informacije:
IDZ sta objavljeni na spletni strani http://www.obcina-ig.si
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.02.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.02.2018   14:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,
če prav razumem iz navodil za izdelavo ponudbe, potem je projektna skupina lahko sestavljena iz:
- strokovnjakov, ki so zaposleni pri katerem od podizvajalcev (z njimi ni potrebno skleniti pogodbe)
- samozaposlenih v kulturi (za sodelovanje je potrebno dokazilo o vzpostavljenem pravnem razmerju - avtorska pogodba?)
- samostojni podjetnik - s.p. (ali potrebujemo pogodbo? in če da, ali je to podjemna pogodba?)
vsi sestavljajo projektno skupino znotraj ponudbe obr.udeležba ter izpolnijo tudi obr. izjava podizvajalca in obr pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence.
Kaj se zgodi, če strokovnjak -odgovorni vodja projekta iz ponudbe po oddani ponudbi javnega naročila spremeni svoj status: iz samostojnega kulturnega delavca v zaposlenega na UniLJ? Ali se sprememba pogodbe iz avtorske v podjemno lahko naredi naknadno?
Hvala za odgovore

ODGOVOR

Spoštovani,

v primeru, da je strokovnjak zaposlen pri ponudniku, partnerju ali pri katerem od podizvajalcev, dokazil ni potrebno prilagati - z njimi ima eden od naštetih deležnikov sklenjeno pogodbo o delovnem razmerju.
V nasprotnem primeru predložite katero koli civilnopravno pogodbo, ki dokazuje vzpostavljeno razmerje med ponudnikom oz. partnerjem in strokovnjakom, pri čemer vrsta pogodbe ni omejena na podjemno ali avtorsko pogodbo. Naročnik razen vzpostavljenega pravnega razmerja tudi ni zahteval posebnega statusa strokovnjaka - ta je lahko katera koli fizična oseba, ki izpolnjuje postavljene pogoje.

Datum objave: 16.02.2018   14:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpsini dokumentaciji zahtevate v pogoju:
D) POGOJI ZA IZKAZOVANJE TEHNIČNE IN STROKOVNE SPOSOBNOSTI
1. Pogoj
REFERENČNI POGOJ
Ponudnik izkaže, da je v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb izvedel vsaj en projekt, katerega predmet je bila priprava projektne dokumentacije (IDZ, PGD ali PZI) za primerljive objekte. Kot primerljivi objekti se bodo upoštevali javni objekti, ki se po Klasifikaciji vrst objektov uvrščajo pod oznako CC-126 (Stavbe splošnega družbenega pomena), krajinsko infrastrukturni objekti na temo naravne in kulturne dediščine in so se nahajali na zavarovanem območju (Natura 2000, Ljubljansko barje, Unesco ipd.).

2. Pogoj
KADROVSKI POGOJ - ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
Ponudnik v ponudbi imenuje enega odgovornega vodjo projekta, ki mora izpolnjevati vse z zakonom predpisane pogoje za opravljanje imenovane funkcije. Imenovani odgovorni vodja projekta mora izkazati, da je v zadnjih šestih letih pred rokom za oddajo ponudb sodeloval kot odgovorni vodja projekta pri najmanj enem projektu, katerega predmet je bila priprava IDZ, PGD ali PZI projektne dokumentacije za primerljive objekte. Kot primerljivi objekti se bodo upoštevali javni objekti, ki se po Klasifikaciji vrst objektov uvrščajo pod oznako CC-126 (Stavbe splošnega družbenega pomena), krajinsko infrastrukturni objekti na temo dediščine in so se nahajali na zavarovanem območju (Natura 2000, Ljubljansko barje, Unesco ipd.).

Prosimo za potrditev ali razumemo prav, da so lahko primerljivi objekti:
Kot primerljivi objekti se bodo upoštevali javni objekti, ki se po Klasifikaciji vrst objektov uvrščajo pod oznako CC-126 (Stavbe splošnega družbenega pomena) ALI krajinsko infrastrukturni objekti na temo naravne in kulturne dediščine in so se nahajali na zavarovanem območju (Natura 2000, Ljubljansko barje, Unesco ipd.).

Za odgovor se vam že v naprej zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo!
ODGOVOR

Spoštovani,

potrjujemo, da je takšno razumevanje referenčnega in kadrovskega pogoja pravilno.

Lp