Dosje javnega naročila 000873/2018
Naročnik: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Sanacija viadukta Peračica
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 127.625,76 EUR

JN000873/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.02.2018
JN000873/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.02.2018
JN000873/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.02.2018
JN000873/2018-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.02.2018
JN000873/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.04.2018
JN000873/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.05.2018
JN000873/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.05.2018
Zahtevek za revizijo

    JN000873/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Petra Skočir
petra.skocir@dutb.eu
+386 14293882
+386 14293859

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/242846/Končna_RD.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Prestrukturiranje bank sistemskega pomena


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija viadukta Peračica
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija viadukta Peračica
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija viadukta Peračica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.03.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.03.2018   13:00
Kraj: DUTB, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.02.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.02.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.02.2018   13:26
1. VPRAŠANJE
Sporočili ste da boste znižali višino bančne garancije. Koliko sedaj znaša?

ODGOVOR
Naročnik sklepa, da je potencialni ponudnik zastavil vprašanje pri napačni objavi javnega naročila. Naročnik navaja, da za predmetno javno naročilo, ni sporočil še ničesar, razen same objave z dne 14.2.2018.

Višina bančne garancije je razvidna iz razpisne dokumentacije, točka 2.19. FINANČNO ZAVAROVANJE.

Datum objave: 16.02.2018   07:59
2. VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo: Ali se pod izvedbo del na ključ podrazumeva, da bo izbrani ponudnik dolžen v okviru ključa izvesti vsa dela v obsegu količin iz popisa del, presežne količine in druga eventualno potrebna dela pa bo naročnik dodatno naročil in plačal?

Dejstvo je, da ponudniki nimamo možnosti preveriti pravilnost količin v popisu, saj bi bil za to potreben pregled s preglednim vozilom MOG, zapora ceste itd.; kar pa predstavlja strošek, ki ga ponudnikom ne bo nihče povrnil.

V primeru, da bo naročnik vztrajal pri izvedbi na ključ, bomo smatrali, da je razpisna dokumentacija nejasna, ker razpisanih količin ni možno preveriti.

ODGOVOR
Naročnik bo stroške dodatnih in/ali nepredvidenih del, ki niso upoštevala v ponudbenem predračunu, pokril skladno z 2. odstavkom, 95. člena ZJN-3.

Datum objave: 19.02.2018   10:10
3. VPRAŠANJE
Na naše vprašanje z dne 15.02.2018 v zvezi z izvedbo na ključ, nam niste odgovorili v celoti. Naše vprašanje je bilo: Ali se pod izvedbo del na ključ podrazumeva, da bo izbrani ponudnik dolžen v okviru ključa izvesti vsa dela v obsegu količin iz popisa del, presežne količine in druga eventualno potrebna dela pa bo naročnik dodatno naročil in plačal?
Torej ali se bodo tudi PRESEŽNE količine del iz popisa dodatno plačale?

Ponovno poudarjamo, da ponudniki nimamo možnosti preveriti pravilnost količin v popisu, saj bi bil za to potreben pregled s preglednim vozilom MOG, zapora ceste itd.; kar pa predstavlja strošek, ki ga ponudnikom ne bo nihče povrnil.

Prosimo za vaš odgovor!

ODGOVOR:
Naročnik je že v odgovoru na vprašanje 2 odgovoril, da »bo stroške dodatnih in/ali nepredvidenih del, ki niso upoštevala v ponudbenem predračunu, pokril skladno z 2. odstavkom, 95. člena ZJN-3.«

Torej, navedba 'da bo pokril stroške', pomeni, da bo stroške dodatnih in nepredvidenih del, ki so upravičena, in niso specificirana v ponudbenem predračunu, plačal naročnik.

Datum objave: 19.02.2018   10:11
4. VPRAŠANJE
ali mora ponudnik imeti najmanj dve referenci za sanacijo zahtevnega objekta in popravilo jeklene dilatacije? Ali mora imeti dve referenci za sanacijo zahtevnega objekta in dve referenci za popravilo jeklene dilatacije?

ODGOVOR:
Ponudnik mora, skladno z razpisno dokumentacijo, razpolagati z najmanj dvema (2) potrjenima referencama:
- najmanj 1 potrjeno referenco za:
- ALI sanacijo zahtevnega premostitvenega objekta na avtocesti (primerljivo predmetu javnega naročila), v skupni vrednosti del v minimalni skupni višini 200.000,00 EUR (brez DDV) za posamezno referenco.
- ALI obnovo ali sanacijo ali rekonstrukcijo zahtevnega premostitvenega objekta na avtocesti svetle razpetine med krajnimi oporniki nad 100,00 m.
- najmanj 1 potrjeno referenc za popravilo jeklene dilatacije.

Datum objave: 21.02.2018   16:05
5. VPRAŠANJE
v zvezi z 2. in 3. vprašanjem želimo vaš odgovor kako se bodo obračunale in plačale presežne količine, to je več količine za postavke iz popisa del (npr. namesto 241,00 m1 razpok bo dejansko teh 350,00 m1). Ali bo naročnik razliko v količini (več dela, presežne količine) dodatno plačal?

ODGOVOR:
Vezano na vprašanja 2, 3 in 5 naročnik sporoča, da bo spremenil zahtevo za izvajanje pogodbo po klavzuli »ključ v roke« v klavzulo »na enoto mere« z namenom, da se zajame vsa morebitna »presežna« dela, ki morajo biti upravičena oziroma potrjena s strani nadzora.

Naročnik bo objavil dodatek.

Datum objave: 21.02.2018   16:05
6. VPRAŠANJE
1 2 0 Postavitev, vzdrževanje in odstranitev dnevne delovne zapore voznega, odstavnega in prehitevalnega pasu, smer Proti Jesenicam
dan 16,00
1 3 0 Najem, dostava, delo in odjava posebne mobilne delovne pomične ploščadi - MOG za izvedbo del na spodnjem delu konstrukcije viadukta pod
robnimi venci
dan 12,00
Ali naročnik zaradi enakih pogojev za vse ponudnike lahko poda ceno ali vsaj tip zapore in ceno najema delovne ploščadi.

ODGOVOR:
Ponudnik mora izdela elaborat, katerega DARS potrdi in izda dovoljenje za zaporo. Zapora je obračunana po ceniku glede na trajanje, tip in dolžino zapore. Cena ustrezne zapore, potrjene s strani DARS-a je tako za vse ponudnike enaka.
Ponudnik sam organizira najem MOG dvižne ploščadi in pridobi cene.

Datum objave: 23.02.2018   09:39
7. VPRAŠANJE
Ali naročnik zahteva da se dnevne delovne zapore postavijo v času izvajanja del in se ponoči odstranijo?

ODGOVOR:
Naročnik ni določil nobene zahteve, vezane na postavitev zapor. Naročnik ponovno opozarja (skladno z odgovorom na vprašanje 6), da se mora ponudnik za pridobitev zapor uskladiti z DARS, ki bo ponudniku izdal dovoljenje za ustrezno zaporo.

Datum objave: 26.02.2018   10:53
8. VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da objavi popis del, katerih opisi posameznih postavk bodo v celoti vidni.

ODGOVOR:
Naročnik pod navedbo 'popisi del' razume ponudbeni predračun objavljen v dodatku 1. Naročnik navaja, da so postavke v ponudbenem predračunu vidne v celoti. Bodite pozorni, da je pogled (Zoom) na 100% (če je manj, lahko skrije dele besedil po postavkah).

Datum objave: 26.02.2018   14:29
9. VPRAŠANJE
prosimo vas, da objavite tehnično poročilo.

ODGOVOR:
Naročnik bo tehnično poročilo, zaradi omejitve velikosti dokumentov na portalu javnih naročil, objavil v dveh delih v Dodatku št. 2 in Dodatku št. 3.

Datum objave: 26.02.2018   14:29
10. VPRAŠANJE
ponudniki brez tehničnega poročila ne moremo izdelati terminskega plana.

ODGOVOR:
Glej odgovor na vprašanje 9.

Datum objave: 27.02.2018   12:51
11. VPRAŠANJE
Vezano na 3.2.1 točko in 3.2.2 točko Razpisne dokumentacije nas zanima, ali moramo predložiti zahtevana dokazila, izrecno kopija sklenjene zavarovalne police za zavarovanje poklicne odgovornosti in potrdilo S.bon-1, za podizvajalca tudi v primeru, da podizvajalca nominiramo samo zaradi koriščenja kapacitet odgovornega vodje del?

ODGOVOR:
V kolikor ponudnik priglasi podizvajalca, mora zanj predložiti vse zahtevane dokumente skladno z razpisno dokumentacijo.

Datum objave: 05.03.2018   13:57
VPRAŠANJE št. 12
Naročnika prosimo za spremembo pogojev za sodelovanje v javnem naročilu v delu referenc odgovornega vodje del, da bo ustrezala tudi referenca rekonstrukcije objekta državne ceste v fazah pod prometom dolžine 88,00 m z največjim razponom 41,00 m, zajema pa kompletno rekonstrukcijo objekta z menjavo dilatacij in ležišč, saj zahtevana referenca samo dolžine objekta 100 m ni reprezentativna glede na zahtevnost gradnje za odgovornega vodjo del.

ODGOVOR
Naročnik sporoča, da pogojev za sodelovanje ne bo spreminjal, saj je zahtevana referenca dimenzijsko mnogo manjša od dimenzij Viadukta Peračica.Datum objave: 05.03.2018   13:58
VPRAŠANJE št. 13
Naročnika pozivamo za spremembo razpisne dokumentacije v delu zahteve referenc ponudnika tako da se prizna za referenco tudi novogradnja cestnega premostitvenega objekta na državni cesti, saj neupravičeno v nasprotju s transparentnostjo JN izločate ponudnike, ki so izvajali novogradnje cestnih premostitvenih objektov, ki so po zahtevnosti gradnje prav tako zahtevni kot sanacije in rekonstrukcije objektov.

ODGOVOR
Predmet javnega naročila je sanacija viadukta Peračica. Naročnik odgovarja, da razpisne dokumentacije ne bo spreminjal, saj sanacija zahteva drugačen način dela, kot to velja za novogradnje, zaradi česar naročnik zahteva reference s področja sanacije podobnih objektov in ne novogradenj.Datum objave: 05.03.2018   13:59
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za pojasnilo zahtevane reference v delu "popravilo jeklene dilatacije". Ali se protikorozijska zaščita kovinske dilatacije šteje tudi za popravilo kovinske dilatacije.


ODGOVOR
Naročnik odgovarja, da se za zahtevano referenco »popravilo jeklene dilatacije" šteje tudi izvedba protikorozijske zaščite kovinske dilatacije.Datum objave: 05.03.2018   13:59
VPRAŠANJE št. 15
Naročnika prosimo za pojasnilo zahtevane reference v delu "popravilo jeklene dilatacije". Ali se protikorozijska zaščita kovinske dilatacije šteje tudi za popravilo kovinske dilatacije.


ODGOVOR
Naročnik odgovarja, da se za zahtevano referenco »popravilo jeklene dilatacije" šteje tudi izvedba protikorozijske zaščite kovinske dilatacije.Datum objave: 05.03.2018   14:00
VPRAŠANJE št. 16
v zvezi s predložitvijo referenc nas zanima sledeče: Zahteva iz razpisne dokumentacije je, da mora ponudnik razpolagati z najmanj dvema (2) potrjenima referencama, in sicer:
- najmanj 1 potrjeno referenco za:
- ALI sanacijo zahtevnega premostitvenega objekta na avtocesti (primerljivo predmetu javnega naročila), v skupni vrednosti del v minimalni skupni višini 200.000,00 EUR (brez DDV) za posamezno referenco.
- ALI obnovo ali sanacijo ali rekonstrukcijo zahtevnega premostitvenega objekta na avtocesti svetle razpetine med krajnimi oporniki nad 100,00 m.
- najmanj 1 potrjeno referenc za popravilo jeklene dilatacije.

Zanima nas ali bo naročnik štel kot ustrezno tudi samo eno (1) referenco, v kolikor predložena referenca ustreza tako višini zahtevane vrednosti del referenčnega posla oz. ima referenčni objekt ustrezno svetlo razpetino med krajnimi oporniki, hkrati pa s to referenco ponudnik izkazuje tudi popravilo jeklene dilatacije ( npr. 1 referenčno potrdilo za sanacijo objekta razpetine med krajnimi oporniki nad 100,00 m, na katerem je ponudnik izvedel tudi popravilo jeklene dilatacij ).

ODGOVOR
Naročnik sporoča, da bo štel kot ustrezno tudi samo eno (1) referenco, v kolikor bo iz reference jasno razvidno, da je ponudnik v obdobju 13.3.2008 – 13.3.2018 pravočasno in kvalitetno izvedel:
- sanacijo zahtevnega premostitvenega objekta na avtocesti (primerljivo predmetu javnega naročila), v skupni vrednosti del v minimalni skupni višini 200.000,00 EUR (brez DDV) za posamezno referenco.
ALI
- obnovo ali sanacijo ali rekonstrukcijo zahtevnega premostitvenega objekta na avtocesti svetle razpetine med krajnimi oporniki nad 100,00 m.

IN
- ponudnik mora v ponudbi predložiti potrjeno referenco s strani Naročnika za popravilo jeklene dilatacije.