Dosje javnega naročila 000959/2018
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Kretnice in kretniški deli 2018
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.361.316,18 EUR

JN000959/2018-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 19.02.2018
JN000959/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.04.2018
JN000959/2018-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 30.05.2018
JN000959/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.06.2018
JN000959/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 20.06.2018
JN000959/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 26.10.2018
JN000959/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 26.10.2018
Zahtevek za revizijo

    JN000959/2018-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2018/S 035-077135
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
melita.hocevar@slo-zeleznice.si
melita.hocevar@slo-zeleznice.si
+386 12914597
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/243013/Kretnice_in_kretniški_deli_2018_(2).zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Kretnice in kretniški deli 2018
Referenčna številka dokumenta: 23/2018/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44110000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Kretnice in kretniški deli 2018
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Različne lokacije po Sloveniji
II.2.4 Opis javnega naročila
Kretnice in kretniški deli 2018
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.03.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.03.2018   12:00
Kraj: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, Ljubljana; SOBA 606


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.03.2018   12:00

Dodatne informacije:
VSI RAZPISANI KRETNIŠKI DELI MORAJO BITI IZDELANI V SKLADU Z NAROČILNIMI LISTI, KI BODOD OBJAVLJENI NA SPLETNI STRANI SLOVENSKIH ŽELEZNIC
http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi
KER ZARADI PREOBSEŽNOSTI NE MOREJO BITISESTAVNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.02.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.02.2018   08:30
VPRAŠANJE
V Razpisnoj dokumentaciji za oddajo naročila po odprtem postopku, išče se rok dobave : za kretnice – pozicije 1, 2, 3 in 77 do 31. 07. 2018; in vse ostale pozicije najkasneje do 31. 08. 2018.
Potencialni ponudniki ne morejo predložit ponudbo v skladu z navodili naročnika za izdelavo ponudbe ker proizvajalci kretnicah v tem času zaradi napolnjene zmogljivosti ne morejo jamčiti proizvajanje do julija / avgusta (v manj kot 3-4 mesecih!)

Prosimo da rok dobave razširite na realni tržni rok, da vsi potencialni ponudniki lahko oddajo svojo kakovostna ponudbo.


ODGOVOR
Dobavni rok za pozicije 1, 2, 3 in 77 se iz 31.07.2018 podaljša na 31.08.2018. Dobavni rok vseh ostalih pozicij ostane nespremenjen (31.08.2018).
Datum objave: 28.02.2018   08:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ob pregledu razpisne dokumentacije so se pojavila naslednja vprašanja:
1. Obseg in kakovost kretnic in kretniških delov, ki so predmet dobave je določen z naslednjimi dokumenti:
 Razpisni obrazec 18 – Seznam tehničnih zahtev,
ki ga mora ponudnik podpisati in priložiti v svoji ponudbi , in v katerem je uvodoma navedeno:
»Vse razpisane kretnice in kretniški deli morajo biti narejeni v skladu:
- s splošnimi in posebnimi zahtevami pri izdelavi kretnic, kretniških sklopov, kretniških delov in tirnih križišč (SŽ-Infrastruktura d. o. o. 26. 01. 2018), ki so sestavni del te razpisne dokumentacije
- s priloženimi naročilnimi listi, ki so v prilogi 2 in
- z zahtevami za vsako pozicijo v prilogi 1 - Tabela (Kretnice in kretniški deli 2018 – naročilo).«
V zvezi s to zahtevo vas prosimo, za naslednja pojasnila:

1) Vsi naročilni listi, ki so v prilogi 2 (k Razpisnemu obrazcu 18) se sklicujejo na Splošne in posebne zahteve pri izdelavi kretnic, menjal, srcišč, posameznih kretniških delov , SŽ Infrastruktura, d.o.o., november 2015.
Prosimo vas, da nedvoumno odgovorite kaj naj pri izdelavi ponudbe upoštevamo:
- dokument »Splošne in posebne zahteve pri izdelavi kretnic, menjal, srcišč, posameznih kretniških delov , SŽ Infrastruktura, d.o.o., november 2015«, ali
- dokument »Splošne in posebne zahteve pri izdelavi kretnic, kretniških sklopov, kretniških delov in tirnih križišč (SŽ-Infrastruktura d. o. o. 26. 01. 2018)«, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije oziroma Razpisni obrazec 18;

2) Obseg dobave po posameznih naročilnih listih ni enak kot je navedeno v koloni OPOMBA v Prilogi 1 – Tabela (Kretnice in kretniški deli 2018 – naročilo), niti ni usklajen s Tehničnimi zahtevami.
Kot primer navajamo:
- Naročilni list SGD/CE 2 –KR 49E1-760-1:14 Desna notranje ločna (KR Krško št. 10); glede na določila točke 14. Vlečno drogovje ni potrebno!
V Prilogi 1 je v koloni »Opomba« navedeno: »Zvezana na lesenih pragih, "SKL 12" pritrditev, drsalniki s plošč. vzmetjo, srce tirnično, varjeno, toplotno obdelano, zapah Tempflex III.« Prosimo vas tudi, da pojasnite kako naj razumemo zahteve iz Naročilnih listov in zahteve iz Razpisnega obrazca 18!? Kaj Naj upoštevamo pri pripravi ponudbe?

3) Glede na to, da se sklicujete na obvezujoč dokument »Splošne in posebne zahteve pri izdelavi kretnic, kretniških sklopov, kretniških delov in tirnih križišč«, SŽ-Infrastruktura d. o. o. 26. 01. 2018, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije, prosimo, da isti objavite.

4) Razpisni obrazec 18, točka 3.1.2. SRCE:
V drugi alineji navajate:
»- Lito mangansko monoblok srce mora biti toplono obdelano ali mehansko utrjeno (trdota min. 350 HBW).«
v tretji alineji navajate:
»- Krilne in priključne tračnice morajo biti iz vrste jekla R350HT (trdote min. 350HBW).«
Prosimo vas, da zahteve za kretniška srca ponovo pregledate in v izogib kasnejšim nesporazumom ločeno določite zahteve za:
a) tirnična varjena srca in
b) lita monoblok kretniška srca iz austenitskega jekla z visoko vsebnostjo mangana z navarjenimi priključnimi tirnicami.
5) Razpisni obrazec 18, točka 3.20. Prestavljalna sila in nasilna prestavitev – drugi odstavek
»Kretnica mora biti take konstrukcije, da je omogočen prerez kretnice z vozilom, ki pelje po ostrici v smeri, ki zanj ni postavljena. Kretnica se pri tem do hitrosti, ki jo določi upravljalec v svojem sistemu varnega upravljanja, ne sme poškodovati.«
Prosimo navedite hitrost, ki jo je določil Upravljalec JŽI v svojem ssistemu varnega upravljanja!

Za odgovore se vam v naprej zahvaljujemo!


ODGOVOR
1. Vprašanje
Vsi naročilni listi, ki so v prilogi 2 (k Razpisnemu obrazcu 18) se sklicujejo na Splošne in posebne zahteve pri izdelavi kretnic, menjal, srcišč, posameznih kretniških delov , SŽ Infrastruktura, d.o.o., november 2015.
Prosimo vas, da nedvoumno odgovorite kaj naj pri izdelavi ponudbe upoštevamo:
- dokument »Splošne in posebne zahteve pri izdelavi kretnic, menjal, srcišč, posameznih kretniških delov , SŽ Infrastruktura, d.o.o., november 2015«, ali
- dokument »Splošne in posebne zahteve pri izdelavi kretnic, kretniških sklopov, kretniških delov in tirnih križišč (SŽ-Infrastruktura d. o. o. 26. 01. 2018)«, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije oziroma Razpisni obrazec 18;

1. Odgovor
Pri izdelavi ponudbe upoštevati »Splošne in posebne zahteve pri izdelavi kretnic, kretniških sklopov, kretniških delov in tirnih križišč«; SŽ-Infrastruktura d.o.o., 26. 01. 2018, ki so sestavni del razpisne dokumentacije:
Vse razpisane kretnice in kretniški deli morajo biti narejeni v skladu:
- s splošnimi in posebnimi zahtevami pri izdelavi kretnic, kretniških sklopov, kretniških delov in tirnih križišč (SŽ-Infrastruktura d. o. o. 26. 01. 2018), ki so sestavni del te razpisne dokumentacije
- s priloženimi naročilnimi listi, ki so v prilogi 2 in
- z zahtevami za vsako pozicijo v prilogi 1 - Tabela (Kretnice in kretniški deli 2018 – naročilo).

2. Vprašanje
Obseg dobave po posameznih naročilnih listih ni enak kot je navedeno v koloni OPOMBA v Prilogi 1 – Tabela (Kretnice in kretniški deli 2018 – naročilo), niti ni usklajen s Tehničnimi zahtevami.
Kot primer navajamo:
- Naročilni list SGD/CE 2 –KR 49E1-760-1:14 Desna notranje ločna (KR Krško št. 10); glede na določila točke 14. Vlečno drogovje ni potrebno!
V Prilogi 1 je v koloni »Opomba« navedeno: »Zvezana na lesenih pragih, "SKL 12" pritrditev, drsalniki s plošč. vzmetjo, srce tirnično, varjeno, toplotno obdelano, zapah Tempflex III.« Prosimo vas tudi, da pojasnite kako naj razumemo zahteve iz Naročilnih listov in zahteve iz Razpisnega obrazca 18!? Kaj Naj upoštevamo pri pripravi ponudbe?

2. Odgovor
Navedba, da naročilni listi, OPOMBE v Tabeli – PRILOGA1 in Tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije niso usklajene, v navedenem primeru ne drži. V naročilnem listu SGD/CE2 (ki ga navajate kot primer) je v točki 14. Vlečno drogovje, zapisano, da le-to ni potrebno, kar je pravilno.
POJASNILO: »Vlečno drogovje« predstavlja povezavo med zveznim drogom in pogonom kretnice. V konkretnem primeru, bo naročena kretnica prestavljana z zunanjim pogonov, zato vlečnega drogovja ne naročamo. V primeru, da bi se kretnico prestavljalo ročno, bi naročili vlečno drogovje skupaj z ročnim postavljalom/prestavljalom.

3. Vprašanje
Glede na to, da se sklicujete na obvezujoč dokument »Splošne in posebne zahteve pri izdelavi kretnic, kretniških sklopov, kretniških delov in tirnih križišč«, SŽ-Infrastruktura d. o. o. 26. 01. 2018, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije, prosimo, da isti objavite.

3. Odgovor
Dokument je že objavljen in je vključen v razpisno dokumentacijo (Razpisni obrazec 18: SEZNAM TEHNIČNIH ZAHTEV).

4. Vprašanje
Razpisni obrazec 18, točka 3.1.2. SRCE:
V drugi alineji navajate:
»- Lito mangansko monoblok srce mora biti toplono obdelano ali mehansko utrjeno (trdota min. 350 HBW).«
v tretji alineji navajate:
»- Krilne in priključne tračnice morajo biti iz vrste jekla R350HT (trdote min. 350HBW).«
Prosimo vas, da zahteve za kretniška srca ponovo pregledate in v izogib kasnejšim nesporazumom ločeno določite zahteve za:
a) tirnična varjena srca in
b) lita monoblok kretniška srca iz austenitskega jekla z visoko vsebnostjo mangana z navarjenimi priključnimi tirnicami.

4. Odgovor
Iz točke 3.2.2. Srce, dokumenta »Splošne in posebne zahteve pri izdelavi kretnic, kretniških sklopov, kretniških delov in tirnih križišč«; SŽ-Infrastruktura d.o.o., 26. 01. 2018, so razvidne:
- 1. (prva) alieneja točke 3.2.2.; posebne zahteve za kretniško srce varjene konstrukcije,
- 2. (druga) alieneja točke 3.2.2.; posebne zahteve za lito mangansko monoblok srce,
- 3. (tretja) alieneja točke 3.2.2.; posebne zahteve za vsa srca (navedbe se smiselno upošteva pri posameznem tipu srca),
- 4. (četrta) alieneja točke 3.2.2.; izjeme za vsa srca,
- 5. (peta) alieneja točke 3.2.2.; posebne zahteve za lito mangansko monoblok srce.

5. Vprašanje
Razpisni obrazec 18, točka 3.20. Prestavljalna sila in nasilna prestavitev – drugi odstavek
»Kretnica mora biti take konstrukcije, da je omogočen prerez kretnice z vozilom, ki pelje po ostrici v smeri, ki zanj ni postavljena. Kretnica se pri tem do hitrosti, ki jo določi upravljalec v svojem sistemu varnega upravljanja, ne sme poškodovati.«
Prosimo navedite hitrost, ki jo je določil Upravljalec JŽI v svojem sistemu varnega upravljanja!

5. Odgovor
Hitrost je 40 km/h.