Dosje javnega naročila 000904/2018
Naročnik: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Pisni prevodi besedil in tolmačenje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 256.200,00 EUR

JN000904/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.02.2018
JN000904/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.04.2018
JN000904/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.05.2018
JN000904/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.06.2018
Zahtevek za revizijo

    JN000904/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Vehab
maja.vehab@dutb.eu
+386 14293477
+386 14293859

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu/si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/243061/Končna_RD.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Prestrukturiranje bank sistemskega pomena


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Pisni prevodi besedil in tolmačenje
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Pisni prevodi besedil in tolmačenje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79530000
79540000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Pisni prevodi besedil in tolmačenje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.03.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.03.2018   13:00
Kraj: Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.03.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.02.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.02.2018   15:13
VPRAŠANJE št. 1
1. Ali gre pri tolmačenju za iste jezikovne kombinacije kot pri pisnem prevajanju (katere jezikovne kombinacije je torej treba zagotoviti pri tolmačenju)?
2. Ali se je treba prijaviti za vse navedene jezikovne kombinacije ali se je mogoče prijaviti po sklopih oz. za posamezne jezikovne kombinacije (npr. samo EX YU)?
3. Ali se je mogoče prijaviti samo za pisne prevode brez tolmačenja?


ODGOVOR
K tč. 1
Naročnik sporoča, da je tudi za tolmačenje potrebno zagotoviti vse jezikovne kombinacije, kot to izhaja iz Excel tabele »Pisni prevodi besedil in tolm. – predračun, Merilo«, list »Predračun – SLO« in »Predračun – ANG«.

Do sedaj je naročnik potreboval tolmačenje le angleškega jezika, lahko pa se zgodi, da bo naročnik v času trajanja pogodbe za tolmačenje potreboval tudi druge jezikovne kombinacije.

K tč. 2 in 3
Naročnik odgovarja, da variantne ponudbe niso dopustne, saj je predmet javnega naročila enovit in ni razdeljen na sklope (razpisna dokumentacija, točka 2.11. VARIANTNE PONUDBE, SKUPNE PONUDBE, PODIZVAJALCI, TUJI PONUDNIKI).
Datum objave: 02.03.2018   13:26
VPRAŠANJE št. 1
Smo prevajalsko podjetje. Posle z naročniki sklepamo v svojem imenu. Imamo zaposlene in pogodbene prevajalce, ki prevajajo za nas. Prevajalci nikoli neposredno ne prevajajo za naše naročnike. Naročniki prevodov pri naših prevajalcih (tako zaposlenih kot pogodbenih) smo zmeraj mi, pogodbe (o zaposlitvi oz. poslovnem sodelovanju) imajo sklenjene z nami, plačilo za opravljeno delo (plača ali po računu) zmeraj dobijo od nas. Vse avtorske pravice na prevodih, razen moralnih, so zmeraj prenešene na nas (prevajalsko podjetje), mi pa te, ali samo del teh, prodamo našim naročnikom v skladu z njihovim naročilom oz. medsebojnimi pogodbami.

Naši naročniki (končni uporabniki prevodov) ne vedo in ne morejo vedeti kdo vse je sodeloval pri nastanku prevoda, še manj pa, koliko je bil za to plačan. Končni uporabniki prevodov dobijo prevod (avtorsko delo) in naš račun, na katerem so izpisane količine in cene končnega produkta.

V razpisni dokumentaciji v delu C2 (dodatne kadrovske reference) in obrazcu VI. (Referenčna izjava za kader - merilo) se zahteva, da referenco za prevajalca potrdi naš naročnik (končni uporabnik prevoda) in ne mi (prevajalsko podjetje), ki smo dejanski naročnik prevoda pri prevajalcu in edini, zraven prevajalca seveda, razpolagamo s podatki in dokumenti, ki dokazujejo vsebino referenčne izjave. Končni naročnik "pod kazensko in materialno odgovornostjo" ne more in ne želi potrditi take izjave, saj se referenca nanaša na osebe, s katerimi sam ni nikoli bil v pogodbenem razmerju, prav tako pa sam ne razpolaga z dokumenti, s katerimi bi lahko dokazoval resničnost svoje izjave. Edini primer, ko bi lahko "končni uporabnik prevoda" potrdil tako referenco je, da je prevajalec prevajal neposredno zanj, ali pa, da se kot "končni uporabnik prevoda" oz. naročnik v taki referenci šteje pogodbena stranka prevajalca, ki pa je v našem primeru prevajalsko podjetje (torej mi) in ne dejanski končni uporabnik prevoda (naša stranka).

Razpis DUTB je sestavljen tako, da se nanj praktično ne morejo prijaviti samostojni prevajalci (freelancerji) s svojimi referencami, ki so jih dobili od "končnih uporabnikov prevodov", razen v primeru skupne ponudbe. Če je torej razpis namenjen prevajalskim podjetjem in agencijam, pa je nelogično, da se njihova ponudba onemogoča, saj ne morejo pridobiti kakovostnih referenc za svoje zaposlene in pogodbene podizvajalce.

Prosimo za natančno navodilo kako potrditi reference VI. v primerih kot je naš. V podobnih razpisih je doslej veljalo, da v takih primerih referenco potrdi prevajalsko podjetje oz. agencija, ki pa s poslovno dokumentacijo dokazuje resničnost izjave, končni uporabnik prevoda, ki je prevod prejel od prevajalskega podjetja oz. agencija, pa (po potrebi) le vsebino prevoda (področje, jezikovna kombinacija), kakovost ter obseg.

ODGOVOR
Naročnik poudarja, da je predmet javnega naročila »Pisni prevodi besedil in tolmačenje«, vsled česar je določil tudi eno izmed meril, tj. dodatne kadrovske reference, s čimer naročnik želi pridobiti ponudnika, ki bo zagotavljal kakovostne storitve, ki so predmet tega javnega naročila.

Naročnik je predmetno javno naročilo sestavil tako, da ne izključuje nobenega ponudnika; freelancerji na trgu nastopajo tudi samostojno in tako opravljajo prevajalske storitve lahko neposredno za končne naročnike. Ponudniki lahko oddajo svojo ponudbo samostojno, v obliki skupne ponudbe, ponudnik lahko nastopa tudi s podizvajalci.

V domeni ponudnika je, da seznani končnega naročnika z relevantnimi dokumenti, na podlagi katerih bo končni naročnik lahko (poleg ponudnika) potrdil obrazec VI. – Referenčna izjava za kader – MERILO.
Naročnik sporoča, da mora obrazec VI. – Referenčna izjava za kader – MERILO z vsebino izjave, kot je razvidna iz obrazca, s podpisom in žigom potrditi referenčni naročnik kakor tudi ponudnik.

Ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah za kader tudi v drugačni formi, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zahtevani podatki iz obrazca.