Dosje javnega naročila 001075/2018
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Gradnje: Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.755.323,16 EUR

JN001075/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.02.2018
JN001075/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.02.2018
JN001075/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.03.2018
JN001075/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.03.2018
JN001075/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.05.2018
JN001075/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.05.2018
Zahtevek za revizijo

    JN001075/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Alena Gluhak
alena.gluhak@novomesto.si
+386 73939258

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/243986/JN_komunalno_urejanje_obrtno_industrijske_cone_Livada.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada
Referenčna številka dokumenta: 430-5/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema izvedbo vseh potrebnih del za uspešno dokončanje investicije »Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada«.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema izvedbo vseh potrebnih del za uspešno dokončanje investicije »Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada«.
Predmet naročila je podrobneje opredeljen v tehnični dokumentaciji, in sicer v dokumentu »Popisi del« in projektni dokumentaciji, PGD - UREDITEV CESTNEGA OMREŽJA IN GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE ZNOTRAJ OBRTNO INDUSTRIJSKE CONE LIVADA, izdelovalca ACER Novo mesto, d.o.o., Šentjernejska 43, 8000 Novo mesto, PR-R15/2015, avgust 2016 in PZI št. PR-R9/2016, marec 2017.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju
2014-2020.
II.2.14 Dodatne informacije
V skladu z določili dokumentacije naročnika v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.03.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 24.05.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.03.2018   09:30
Kraj: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, II. nadstropje, velika sejna soba.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
V skladu z določili dokumentacije naročnika v zvezi z oddajo javnega naročila.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.03.2018   10:00

Dodatne informacije:
V skladu z določili dokumentacije naročnika v zvezi z oddajo javnega naročila.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.02.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.02.2018   12:27
VPRAŠANJE
Spoštvani, ali lahko pogoj reference izpolnimo s podizvajalecem?

ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji naročnika je pod točko 10.1.1.4 Tehnična in strokovna sposobnost navedeno, da v primeru partnerskih ponudb ali ponudbe s podizvajalci lahko izpolnjevanje pogojev iz te točke gospodarski subjekti dokazujejo skupaj, kumulativno.Datum objave: 26.02.2018   12:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali bo vašim pogojem zadostila referenca Obnova državne ceste vključno z meteorno kanalizacijo v vrednosti 1.000.000,00 EUR brez DDV ali več? Hvala, lp.

ODGOVOR
Naročnik bo upošteval takšno referenco.
Naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 28.02.2018   10:18
VPRAŠANJE
Spoštvani, ali lahko pogoj reference izpolnimo s podizvajalecem?

ODGOVOR
Ponudnik lahko izpolnjuje tehnične in kadrovske pogoje skupaj s podizvajalci ali tako, da se sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, pod pogojem, da bo podizvajalec oziroma drug gospodarski subjekt izvedel posel v delu, v katerem se ponudnik sklicuje na njegove kapacitete in bodo le-te izkoriščene oziroma uporabljene pri izvedbi predmetnega naročila. V tem primeru mora ponudnik v ponudbi predložiti njihove dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje pogojev in dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva za izvedbo naročila in sicer pisni dogovor z drugim subjektom, sklenjenim za ta namen ipd.
Naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 28.02.2018   10:20
VPRAŠANJE
Prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudb...ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.
Naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 05.03.2018   08:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v popisu del za vodovod z znamkami BAIO za zasune in ZAK za hišne priključke (navrtne zasune) postavljate enega proizvajalca v privilegiran položaj.
S prej navedenim tekstom, ko ste v opisu del navedli bajonetne spoje BAIO in hišni priključek in blagovno znamko ZAK, ste se pri izgradnji hišnih priključkov opredelili za registrirano in zaščiteno znamko priključka ZAK® in BAIO, katerih edini proizvajalec je avstrijska družba Hawle.
Zahtevamo spremembo razpisne dokumentacije v Popisu del za vodovod in sicer v popisih vseh del, kjer so navedeni izdelki s BAIO spoji in priključki zaščitene znamke ZAK, katerih edini proizvajalec je avstrijska družba Hawle.
Spremembo razpisne dokumentacije zahtevamo iz razloga, ker je objavljena razpisna dokumentacija oziroma popis del diskriminatoren in krši vsa temeljna načela javnega naročanja, vključujoč načelo enakopravne obravnave ponudnikov in zagotavljanja konkurence, ki pomenijo osnovne postulate javnega naročanja. V nasprotnem primeru bomo prisiljeni vložiti revizijo na Državno revizijsko komisijo.
V razpisni dokumentaciji je po našem mnenju edino primerno navajati in upoštevati veljavni standarde za področje armatur: ventilov, nepovratnih loput, hidrantov, odzračevalnih ventilov in regulacijskih ventilov. V Evropski uniji velja skupina standardov EN 1074-1, EN 1074-2, EN 1074-3, EN 1074-4, EN 1074-5 in EN 1074-6, ki so krovni standardi in ti so nadrejeni vsem nacionalnim standardom.
Bistvene zahteve, ki jih postavljajo standardi, za zgoraj navedene proizvode so:
• predpisane so skupine materialov, ki se jih lahko uporablja,
• predpisana so tipska testiranja (kot so hidravlične karakteristike, obstojnost na dezinfekcijo, življenjski test, tlačni preizkusi, maksimalni operacijski momenti…),
• predpisana so testiranja pri serijski produkciji ter
• obveznost upoštevanja NACIONALNE ZAKONODAJE glede živilske neoporečnosti uporabljenih nekovinskih materialov. To je edina zahteva, za katero je potrebno pridobiti poročilo o preiskavi in skladnosti o živilski neoporečnosti nekovinskih materialov v vsaki državi članici EU posebej (v Sloveniji skladno s standardom SIST EN 12873-1).

Standardi nikoli ne definirajo oblike oziroma konstrukcijske izvedbe tovrstnih proizvodov, temveč postavljajo merljive enoznačne cilje, katerim morajo izdelki ustrezati. Proizvajalec pa te cilje uresniči na najboljši možni način, z najmanjšo možno porabo resursov to se pravi na najbolj možen tehnično in ekonomsko ustrezen način. Tak način pristopa in prej navedeni standardi pa s tem pozitivno vplivajo na zdravo tržno konkurenco in nenehen razvoj in izboljšave proizvodov (v tem primeru navrtalnih zasunov). Enoznačne rešitve zavirajo razvoj in dražijo investicije. Podatek o številu proizvajalcev navrtalnih zasunov, ki jih je samo v Evropi več deset, pa tudi pove, da ni samo ena rešitev prava, zdrava konkurenca pa, kot smo že omenili, pomeni tekmo v izdelavi kar se da najboljših izdelkov ter zmanjšuje stroške investicij. Enoznačne rešitve zavirajo razvoj in dražijo investicije. V primeru obravnavanega naročila je v razpisni dokumentaciji »ZAK« sistem priključevanja proizvajalca Hawle približno 20 do 30 % dražji od drugih znanih enakovrednih rešitev BAIO sistem pa je nekajkrat dražji od drugih poznanih rešitev, pri kasnejšem morebitnem popravilu cevovoda pa je tak spoj nemogoče razstaviti drugače, kot da se ga izreže iz cevovoda, madtem ko so drugi spoju razstavljivi z vijačenjem. Problema korozije pri tem ni, ker so vsi vijaki nerjavni .
Naročnik je s tem, ko je v popisu zahteval določene tipe produktov, ki so vezani na enega proizvajalca, posegel v konkurenčni položaj vseh tistih ponudnikov na trgu, ki niso Hawle in/ali ki ne tržijo proizvodov tega proizvajalca. Naročnik je s takim navajanjem dal evidentno prednost proizvajalcu Hawle in izločil vse ostale ponudnike, ki niso Hawle in/ali ne ponujajoizdelkov tega proizvajalca. Torej je naročilo oblikovano na način, da nedovoljeno in nezakonito preferira zgolj enega proizvajalca in to je družba Hawle. Poleg že navedenih nespornih kršitev naročnika je s tem, ko je v zahtevah navedel izdelke, ki jih proizvaja le en proizvajalec in na ta način izločil vse ostale ponudnike, ki ne dobavljajo opreme točno določenega proizvajalca, hkrati posegel v lastni položaj gospodarne oddaje naročila. Vezano na navedeno kršitev se tako v polnosti onemogoča vzpostavitev konkurence, hkrati pa to ni opravičljivo ne s kvaliteto, funkcionalnostjo ali ostalimi pogoji potrebnimi za izvedbo naročila.
Od naročnika se tako z namenom odprave kršitve javno-finančnih predpisov zahteva, da slednjo odpravi in v popis del namesto proizvodov, ki nosijo oznako »ZAK« in "BAIO" vključi navedbo tehničnih zahtev naročnika, ki omogočajo enakopravno obravnavo ponudnikov in hkrati ne omenjajo proizvajalca in tipa proizvodov. V nasprotnem primeru bomo kot pooblaščenec zainteresiranega ponudnika, ki mu je naročnik z nezakonitim ravnanjem posegel v možnost oddaje konkurenčne ponudbe in pridobitve posla, za katerega je usposobljen, primorani ustrezno ukrepati zoper naročnika in odgovorno osebo naročnika.

Lep pozdrav.
ODGOVOR
Naročnik ugotavlja, da je glede predvidenega načina spajanja fazanskih kosov in armatur upoštevan Tehnični pravilnik o javnem vodovodu na območju Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 21/2017), ki v tretjem odstavku 11. člena določa: V vodovodno omrežje se vgrajujejo fazonski kosi in armature, ki za vgradnjo ne potrebujejo vijačnih elementov, razen v primerih, kjer to zaradi tehnične izvedbe ni mogoče.
Naročnik ugotavlja, da je glede predvidenega načina izvedbe priključkov upoštevan Tehnični pravilnik o javnem vodovodu na območju Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 21/20017), ki v drugem odstavku 23. člena določa: Na priključek se vgrajujejo fazonski kosi in armature, ki za vgradnjo ne potrebujejo vijačnih elementov, razen v primerih, kjer to zaradi tehnične izvedbe ni mogoče.
Naročnik ugotavlja tudi, da lahko opremo z zahtevanimi specifikacijami (BAIO sistem) ponudi več kot en gospodarski subjekt (proizvajalec).
V popisu navedeni način spajanja hišnih priključkov po sistemu ZAK ni obvezujoč oz. naj se upošteva enakovredna rešitev.
Naročnik v skladno z ZJN-3 dopušča predložitev enakovredne opreme, pri čemer bo enakovrednost presojal glede na tehnične karakteristike materialov, funkcionalnosti in življenjsko dobo opreme, statistična poročila glede napak in stroškov vzdrževanja. Naročnik si pridržuje pravico, da ponujeno enakovredno opremo pred odobritvijo vgradnje celovito testira in jo zavrne v primeru, da glede na zgoraj navedene razloge ne dosega enakih lastnosti.
Naročnik Mestna občina Novo mesto
Datum objave: 05.03.2018   08:54
VPRAŠANJE
Prosimo, da odgovarjate na zastavljena vprašanja.

ODGOVOR
Naročnik bo tekom dneva odgovoril na vsa zastavljena vprašanja.
Naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 05.03.2018   08:55
VPRAŠANJE
glede na obseg del prosimo za podaljšanje roka.


ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.
Naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 05.03.2018   09:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas, kako naj izpolnimo zadnji del menične izjave (v delu, ki se nanaša na pogodbo), saj se še ne ve št. in datum pogodbe!

Na obrazcu je navedeno sledeče:

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec dobavitelja:
____________________________________________
nepreklicno izjavljam, da pooblaščam Mestno občino Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo "Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada", objava na portalu javnih naročil JN______/2018-W01 z dne ___________, v primerih, navedenih v pogodbi za izvedbo predmetnega javnega naročila: __________________, št. _______ z dne ___________, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek _________ EUR.

Zanima nas tudi, katera je prava veljavnost menične izjave, ali do datuma, ki je naveden v navodilih, tj. 1.5.2018, ali je to 90 dni od roka za oddajo ponudbe, kolikor je veljavna tudi sama ponudba?

Hvala za odgovore in lep pozdrav!


ODGOVOR
Naročnik bo tekom dneva objavil nov obrazec - Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev.
Veljavnost menične izjave je navedena v navodilih, in sicer do 1.5.2018. Veljavnost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe namreč skladno z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16) ne sme poteči pred rokom za predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik ocenjuje, da bo do tega dne sklenjena pogodba, izbrani ponudnik pa bo moral v roku 10 dni od podpisa pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 05.03.2018   09:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, zanima nas: v primeru da je podizvajalec tujec ali bi moral prilagati potrdila o nekaznovanju itd....kot tujec, ali je dovolj da izpolni izjave ...ter ESPD - in bo naročnik sam poiskal potrdila?
Hvala, lp.

ODGOVOR
V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta država v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.
Naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 05.03.2018   09:36
VPRAŠANJE
Še enkrat pozivamo naročnika, da zaradi obsežnosti ponudbe podaljša rok oddaje ponudbe za vsaj 10 dni!!!!

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudbe, ker meni, da je določil rok, ki je primeren za pripravo ponudbe.
Naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 07.03.2018   10:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Javno naročilo ima oznako "B01", v vzorcu menične izjave je pa oznaka "W01".
Je vzorec menične izjave ustrezen glede na različne oznake JN?

ODGOVOR
Ponudniki naj v obrazcu sami navedejo pravilno oznako javnega naročila.
Naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 07.03.2018   10:33
Naročnik je PZI objavil na spletni strani https://www.novomesto.si/postopki/javna-narocila-in-evidencni-postopki/2018030709232612/javno_narocilo:_komunalno_urejanje_obrtno_industrijske_cone_livada/
Naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 08.03.2018   10:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Glede na to, da se računovodski izkazi za leto 2017 ( bilanca) oddaja konec marca 2018, to pomeni, da lahko za zadnja tri poslovna leta priložimo računovodske izkaze za leto 2014,2015 in 2016.
Prosimo za odgovor.

ODGOVOR
Naročnik bo preverjal izpolnjevanje pogojev za leto 2014, 2015 in 2016.
Naročnik Mestna občina Novo mesto