Dosje javnega naročila 001261/2018
Naročnik: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin
: Natečaj za PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE IN IZBIRO IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: BRV ČEZ SOČO
ZJN-3: Odprti postopek

JN001261/2018-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 02.03.2018
JN001261/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2018
JN001261/2018-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 28.06.2018
Zahtevek za revizijo

    JN001261/2018-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2018/S 044-096717
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TOLMIN
Ulica padlih borcev 2
5220
SI
Tolmin
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Natečaj za PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE IN IZBIRO IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: BRV ČEZ SOČO
Referenčna številka dokumenta: 430-0012/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE IN IZBIRO IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:
BRV ČEZ SOČO
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
skladno z natečajnimi pogojiOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisni dokumentaciji za natečaj in oddajo javnega naročila. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.
Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v točkah od 1 do 4, pri čemer je najpomembnejše merilo, navedeno v 1. točki, najmanj pomembno pa merilo, navedeno v 4. točki (7. točka 84. člena ZJN-3):
1. skladnost zasnove z veljavnimi prostorskimi akti in s pridobljenimi smernicami nosilcev urejanja prostora
2. ustreznost umestitve in oblikovanja stika mostne konstrukcije z obema bregovoma in s tem povezanih ureditev (umestitev v širši kontekst, optimalno vodenje kolesarskega in drugega prometa, krajinska ureditev in urbana oprema)
3. kakovost in izvirnost arhitekturnega izraza
4. sodobnost, gospodarnost, trajnost in kakovost oblikovne, tehnične in konstrukcijske zasnove ter racionalnost izvedbe in obratovanja
Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in določil natečajne naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.


IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
20.04.2018   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja) je:
• 1. nagrada 6.000 EUR
• 2. nagrada 4.800 EUR
• 3. nagrada 3.600 EUR
• tri priznanja po 1.800 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 19.800 EUR
Ocenjevalna komisija ima pravico, da nagradni sklad razdeli tudi v drugačnem razmerju kot je razpisano in pravico, da podeli ločene nagrade za najboljšo rešitev posameznega zaključenega sklopa natečajne naloge.
Ocenjevalna komisija ima pravico, da nagradni sklad podeli v celoti tudi v primeru, ko je v ocenjevanje sprejetih manj kot dvanajst elaboratov.

IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence

IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): prof. mag. Peter Gabrijelčič, univ. dipl. inž. arh., Namestnica predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): Nataša Štrukelj, univ. dipl. inž. arh., Član (naročnik):Zoran Štanta, univ. dipl. inž. arh., Član (naročnik): Lipušček Nina, univ. dipl. inž. kraj. arh., Član (IZS): Peter Kristanič, univ. dipl. inž. grad., Namestnik članov (naročnik):Tomaž Balut, univ. dipl. inž. grad., Namestnik članov (ZAPS): Luka Javornik, univ. dipl. inž. kraj. arh. , Poročevalec A: Klemen Vodnik, univ. dipl. inž. arh., Poročevalec GK in GOI:Aljoša Klobučar, univ. dipl. inž. grad., Skrbnica natečaja: Veronika Ščetinin, univ.dipl.inž.arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.04.2018   23:55
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA TOLMIN
Ulica padlih borcev 2
5220
Tolmin
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.02.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.03.2018   08:17
VPRAŠANJE
Ali bo v postopku javnega naročanja ponudnik, ki bo povabljen k oddaji ponudbe za izdelavo izvedbene dokumentacije za most, moral izkazovati ustrezne izkušnje za načrtovanje podobnih konstrukcij? Kakšne reference zahtevate?

ODGOVOR
Reference niso zahtevane.Datum objave: 22.03.2018   08:17
VPRAŠANJE
Kolikšna je višina zagotovljenih sredstev za izdelavo projektne dokumentacije z vsebino navedeno v vzorcu pogodbe?

ODGOVOR

Kot je navedeno v natečajnih pogojih, v prilogi Vzorec pogodbe (1. člen) ima naročnik sredstva za plačilo pogodbenih obveznosti zagotovljena na proračunski postavki 041305.
Naročnik na podlagi rezultatov javnega natečaja z izbranim kandidatom – ponudnikom izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave.
Vsebina pogodbe bo v primeru, da bo naročnik ob sklenitvi uveljavljal odložilni pogoj, ustrezno prilagojena.Datum objave: 22.03.2018   08:18
VPRAŠANJE
V natečajnih pogojih navajate, da ocenjen finančni okvir investicije vseh treh prostorskih sklopov (ureditev levi breg, brv, ureditev desni breg) znaša 800.000 Eur brez DDV. Če odštejemo minimalni strošek ureditve bregov, ostale približno 500-600.000 Eur za brv. Za tako vsoto je ob danih robnih pogojih (velik razpon, ozka brv) mogoče izvesti samo visečo brv, ki bo podvržena nihanju. Za bolj togo brv primerno za vse uporabnike in v vsakem vremenu (predvsem vetru) bi bilo potrebno vsaj 3 krat toliko sredstev.

Vprašanje: Kakšen kriterij uporabnosti brvi glede stopnje ugodja (Comfort Class (CL1 = udobno, CL4 = neudobno)), ki je definirana z vertikalnimi in prečnimi pospeški pri nihanju in vibracijah brvi, pričakuje Naročnik?

ODGOVOR

V natečajni rešitvi naj se upošteva po standardu SIST EN 1990 A1, Aneks A2, poglavje A2.4.3.2 Pedestrian comfort criteria (for serviceability), priporočene najvišje vrednosti za pospeške:
• 0,7 m/s2 za vertikalne vibracije
• 0,2 m/s2 za vodoravne vibracije ob normalni uporabi
kar spada v stopnji udobja CL 2.
Vrednost investicije naj bo podana skladno s predlagano rešitvijo.
Finančni okvir je bil podan kot izhodiščni okvir.


Datum objave: 22.03.2018   08:19
VPRAŠANJE
Prosimo za odgovor na naslednja 3 vprašanja:

1. Ali je dopusten kakšen premik lege mostu v prostoru, na primer znotraj območja obdelave, ali znotraj območja dovoljenega posega ?

2. Ali je dopustno sidrišče pletenic izvesti izven območja obdelave, oz. izven območja dovoljenega posega ?

3. Ali lahko geotehnična sidra (pod zemljo) segajo izven območja obdelave, oz. izven območja dovoljenega posega ?


ODGOVOR

1. Ali je dopusten kakšen premik lege mostu v prostoru, na primer znotraj območja obdelave, ali znotraj območja dovoljenega posega ?

Odgovor:
Premiki so dopustni znotraj omejitev in odstopanj navedenih v točki B.2.3.5 OMEJITVE IN ODSTROPANJA Z GRAFIČNIMA PRILOGAMA.
Premik lege mostu (tlorisno) je dopuščen znotraj linije »OBMOČJE OBDELAVE« (svetlo zelena črtkana črta), ob upoštevanju podanih omejitev (linija nadvišanja terena – oranžna črta, linija stoletnih voda – modra črta).

2. Ali je dopustno sidrišče pletenic izvesti izven območja obdelave, oz. izven območja dovoljenega posega ?

Odgovor:
Sidrišče pletenic je dopustno znotraj »OBMOČJA DOVOLJENIH POSEGOV« (svetlo zelena kratko črtkana črta), ki je v celoti razvidna iz Acad datoteke B_2_3_5_natecajna_naloga_umestitvene omejitve.dwg.
Na levem bregu je poseganje izven »OBMOČJA DOVOLJENIH POSEGOV« nedopustno zaradi bližine državne ceste.
V kolikor sidrišče na desnem bregu posega izven »OBMOČJA DOVOLJENIH POSEGOV«, se ob utemeljitvi in navedbi parcel v natečajni nalogi lahko posega izven »OBMOČJA DOVOLJENIH POSEGOV«, vendar le v okviru parcel 367/1, 367/2 in 366/104 vse k.o. Modrejce.

3. Ali lahko geotehnična sidra (pod zemljo) segajo izven območja obdelave, oz. izven območja dovoljenega posega ?

Odgovor:
Odgovor je enak kot pri prejšnjem vprašanju.Datum objave: 30.03.2018   14:48
VPRAŠANJE
1) Ali se za brv in pripadajočo krajinsko ureditev predvideva javna razsvetljava? Ali je le ta dovoljena, zaželjena ali zahtevana?

ODGOVOR


Javna razsvetljava ni predvidena in z vidika zahtevnosti vzdrževanja in občasnega poplavljanja tudi ni smiselna. Ni pa prepovedana in izključujoča pri obravnavi natečajnih rešitev.

Datum objave: 30.03.2018   14:48
VPRAŠANJE
1) Na levem bregu je višinska razlika med kolesarsko potjo, ki poteka vzdolž ceste in nivojem pohodne površine mostu cca. 7,5m gor vodno in cca. 6,5m dol vodno merjeno do meje območja obdelave. Znotraj območja obdelave, ni mogoče zagotoviti dostopne rampe v naklonu 6,5%. Ali je dovoljeno posegati z ureditvijo dostopne rampe izven območja obdelave?

2) Ali natečajna podloga B_2_3_5_natecajna_naloga_umestitvene_omejitve.dwg predvideva izvedbo dostopne rampe na nov most v naklonu cca. 12%?ODGOVOR

1) Na levem bregu je višinska razlika med kolesarsko potjo, ki poteka vzdolž ceste in nivojem pohodne površine mostu cca. 7,5m gor vodno in cca. 6,5m dol vodno merjeno do meje območja obdelave. Znotraj območja obdelave, ni mogoče zagotoviti dostopne rampe v naklonu 6,5%. Ali je dovoljeno posegati z ureditvijo dostopne rampe izven območja obdelave?
Priključne klančine se lahko izvede znotraj »območja dovoljenjega posega«.
Nakloni in podesti za umirjanje naj bodo skladni s standardom SIST ISO 21542:2012 in oz. Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi in večstanovanjskih stavb (13.člen) oziroma skladno s Priročnikom o dostopnosti objektov v javni rabi.
http://www.uirs.si/pub/DOSTOPNOST-prirocnikS.pdf


2) Ali natečajna podloga B_2_3_5_natecajna_naloga_umestitvene_omejitve.dwg predvideva izvedbo dostopne rampe na nov most v naklonu cca. 12%?
Ne. Iz grafične priloge C_2_natečajne_podloge_območje obdelave in dovoljenega posega je razvidno celotno območje dovoljenega posega, ki omogoča umeščanje klančin in stopnic. Ravno zaradi nastalih višinskih razlik je območje dovoljenega posega dolvodno na levem bregu razširjeno.Datum objave: 30.03.2018   14:53
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Na levem bregu je priključna kota brvi več kot 6m višje od obstoječe kote terena. Priključne rampe morajo omogočati dostop funkcionalno oviranim. Ker je tu za nadvišanje terena na vsaki strani brvi na voljo le 55m, hkrati pa je širina pasu med mejo območja za nadvišanje terena in mejo obdelave ožja od dvakratnika neto širine dvosmerne kolesarske poti, se zato dvojne ali zavite klančine (ob upoštevanju priključnih radijev) v ta pas ne da umestiti.

1. Ali je dopusten večji naklon klančine kakor ga predpisujejo standardi za projektiranje površin za funkcionalno ovirane?
2. Ali je dopustno priključne klančine izvesti izven območja obdelave oz. manj kot 5m od državne ceste?
3. Ali je dopustna umestitev dvigal (osebno, kolesarsko, vzpenjalno dvigalo), saj s projektno nalogo elektro priključkek in instalacije niso predvidene?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR

1. Ali je dopusten večji naklon klančine kakor ga predpisujejo standardi za projektiranje površin za funkcionalno ovirane?
Nakloni in podesti za umirjanje naj bodo skladni s standardi oz. Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi in večstanovanjskih stavb (13.člen) oziroma skladno s Priročnikom o dostopnosti objektov v javni rabi.
http://www.uirs.si/pub/DOSTOPNOST-prirocnikS.pdf

2. Ali je dopustno priključne klančine izvesti izven območja obdelave oz. manj kot 5m od državne ceste?
Priključne klančine se lahko izvede znotraj »območja dovoljenjega posega« in v okviru prejetih usmeritev za nadaljnje načrtovanje DRSI. V kolikor posegi odstopajo od prejetih usmeritev, naj bodo rešitve usklajene z DRSI, obrazložitev pa navedena v natečajni nalogi.

3. Ali je dopustna umestitev dvigal (osebno, kolesarsko, vzpenjalno dvigalo), saj s projektno nalogo elektro priključkek in instalacije niso predvidene?
Smatramo, da je umeščanje tovrstnih naprav z vidika vzdrževanja in verjetnosti občasnega poplavljanja nesmotrno.Datum objave: 03.04.2018   08:46
VPRAŠANJE
1) V besedilu datoteke B_NATECAJNA NALOGA_zdruzeno z grafikami.pdf v odstvku Odstopanja piše: »...Glede na omenjeno, je skladno z natančnejšo zasnovo mostne konstrukcije in točno umestitvijo levega mostnega opornika, možno na levem bregu izvesti nekoliko manjše varnostno nadvišanje nad koto stoletnih voda, a ne manj kot 1,0m.«
Ali to pomeni, da je most v celoti lahko v naklonu, kar bi pomenilo, da je na desnem bregu odmik 2,0m, vendar se linearno zmanjšuje proti levemu bregu, 10m od desnega brega je varnostno nadvišanje le še cca. 1,9m?

ODGOVOR


Na levem bregu oziroma na območju levega mostnega opornika je potrebno zagotoviti varnostno nadvišanje nad koto stoletnih voda v višini minimalno 1,0m (svetli profil pod novim mostom oziroma pod novimi posegi mora zagotavljati minimalno varnostno nadvišanje 1,0m nad koto stoletnih voda).

Na desnem bregu oziroma na območju desnega mostnega opornika mora biti zagotovljeno varnostno nadvišanje nad koto stoletnih voda v višini minimalno 2,0m.

Zahtevan minimalni svetli profil pod mostom (na levem bregu minimalno 1,0m nad koto stoletnih voda, na desnem bregu minimalno 2,0m nad koto stoletnih voda) poteka vzveznem naklonu od levega brega proti desnemu bregu.

Datum objave: 05.04.2018   12:16
VPRAŠANJE

Zanima nas, ali je mogoče v okviru enega podjetja, oddati 2 elaborata za npr. Natečaj most čez Sočo v kolikor v ekipah nastopajo različni avtorji in različen pooblaščeni projektant arhitekture, vpisan v zaps imenik.

ODGOVOR


Vsak natečajnik lahko odda le en natečajni elaborat in vsak kandidat le eno ponudbo.

Datum objave: 11.04.2018   09:30
VPRAŠANJE

Prosimo za odgovor na naslednje vprašanje:

Ali se A3 mapa oddaja v tudi tiskani obliki ali samo v digitalni (.pdf)?

ODGOVOR
Mapa A3 se oddaja samo v elektronski .pdf obliki