Dosje javnega naročila NMV175/2015
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Dajanje osebnih avtomobilov z voznikom v najem
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV175/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.01.2015
NMV1358/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 16.03.2015
    NMV175/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Dajanje osebnih avtomobilov z voznikom v najem

Datum objave: 12. 1. 2015
Številka objave: NMV175/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Zoran Kalaković, V roke: Zoran Kalaković, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064408. Telefaks +386 13064407. E-pošta zoran.kalakovic@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Najem protokolarnega službenega vozila za obdobje 5 let.
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Najem protokolarnega službenega vozila za obdobje 5 let.
Obseg je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 60171000 (Dajanje osebnih avtomobilov z voznikom v najem)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Ekonomsko najugodnejša ponudba.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/1/4202-15034722276028757318/RD_poslo
vni_najem_sluzbenega_protokolarnega_vozila.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 23. 1. 2015
Čas: 09:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 23. 1. 2015
Čas: 10:00
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo v prostorih Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: Naročnik bo, kot najugodnejšo, izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Merilo za izbor je:
1. Rok dobave – največ 10 točk.
2. Ocena stroškov v življenjski dobi vozila – največ 90 točk.

Podrobneje je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 18. 1. 2015
Čas: 23:59
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 12. 1. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV1358/2015, Dajanje osebnih avtomobilov z voznikom v najem; datum objave: 16. 3. 2015

.