Dosje javnega naročila 001211/2018
Naročnik: OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
Gradnje: izgradnja in sanacija komunalne infrastrukture v Iški vasi in Tomišlju
ZJN-3: Odprti postopek

JN001211/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.03.2018
JN001211/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.03.2018
JN001211/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.03.2018
JN001211/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.03.2018
JN001211/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.08.2018
Zahtevek za revizijo

    JN001211/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IG
Govekarjeva cesta 6
1292
SI
Ig
Slovenija
Katja Ivanus
katja.ivanus@obcina-ig.si
+386 12802300

Internetni naslovi
http://www.obcina-ig.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/244782/Dokumentacija_komunalna_infrastruktura.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: izgradnja in sanacija komunalne infrastrukture v Iški vasi in Tomišlju
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231300
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema izgradnjo in sanacijo komunalne infrastrukture v Iški vasi in Tomišlju.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Ig
II.2.4 Opis javnega naročila
V okviru izgradnje in sanacije komunalne infrastrukture v Iški vasi je predvidena:
a) sanacija vodovoda (od tč.142 do tč. 149)
b) ureditev pločnika ob državni cesti (R3-728/4815 IG – RAKITNA od KM 2.100 do KM 2.625)
c) izgradnja meteornega kanala (Kanal M1 (od PRJ5 do MRJ14); Kanal M2 (od PRJ5 do MRJ18))
d) postavitev javne razsvetljave na območju ureditve pločnika

V okviru izgradnje in sanacije komunalne infrastrukture v Tomišlju je predvidena:
a) sanacija vodovodnega omrežja
b) ureditev pločnika 1. faza (ob cesti LC 133021)
c) kanalizacija (sanitarni kanali T3, T3.1, T3.2, tlačni vod tl3.2 in črpališče Č2)
d) postavitev javne razsvetljave na območju ureditve pločnika

Predmet javnega naročila je bolj natančno opredeljen v popisih del, ki so priloga in sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Za izvedbo predmeta javnega naročila bo z izbranim ponudnikom sklenjena gradbena pogodba po pogodbeni klavzuli obračuna izvedenih del od merske enote.

Predmet razpisa je celovit in ni razdeljen na sklope. Od ponudnikov se zahteva celovita ponudba, ki zajema vsa zahtevana dela.

Uvedba v delo je predvidena takoj po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila in podpisu pogodbe. Najdaljši dopusten rok za dokončanje del je 4 mesece od uvedbe v delo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Pogoji so določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji so določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.03.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.03.2018   09:15
Kraj: Dvorana centra Ig, Banija 4, 1292 Ig.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.03.2018   13:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb.

Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno, priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti:
• ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
• ime naročnika,
• oznako javnega naročila,
• predmet javnega naročila,
• pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,
• potrdilo o vplačilu takse v višini 4.000 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic 16110-7111290-XXXXXX18, pri čemer je XXXX številka obvestila o naročilu iz Portala javnih naročil, ki je podana v obliki JNXXXXXX-...01/2018).

Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko Portala javnih naročil naročnika opozori na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.

VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA IG
Govekarjeva cesta 6
1292
Ig
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.03.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.03.2018   13:17
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo, da omogoči dokazovanje referenc z več pogodbami, na več projektih.
Menimo, da so zahteve previsoke in povsem nerealne, saj tako obsežnih objektov ni bilo veliko narejenih v zadnjih 5 letih.
Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik bo objavil popravek Navodil, v katerem bosta spremenjena 1. in 2. pogoj za izkazovanje tehnične in strokovne sposobnosti. Kot istovrstni posel bo naročnik priznal posel ali več posameznih poslov, ki bodo kumulativno zajemali vsa zahtevana gradbena dela.

Pogoja se bosta tako glasila:

1. Pogoj
Ponudnik je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb zaključil vsaj dva istovrstna posla. Naročnik bo kot istovrstni posel priznal posel ali več posameznih poslov, ki bodo kumulativno zajemali gradbena dela pri izgradnji ali sanaciji meteorne kanalizacije v naselju v skupni dolžini (DN 160 ali več) vsaj 300 m, sanitarne kanalizacije v skupni dolžini 1000 m, izgradnja vsaj enega kanalizacijskega črpališča, vodovoda (d100 ali več) vsaj 1000 m in izgradnjo vsaj 20 vodovodnih priključkov in pločnika oz. ostale cestne infrastrukture v dolžini 500 m ali več ter postavitev javne razsvetljave v dolžini 500 m ali več. Kot zaključek del se bo štel datum podpisa prevzemnega zapisnika.

Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsaj eden od partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci lahko pogoj izpolni vsak izmed podizvajalcev.

Zahtevano dokazilo:
Ponudnik referenčne posle navede v obrazec OBR-Ponudba. V fazi oddaje ponudbe ni nujno, da so referenčna dela potrjena s strani naročnika referenčnega posla. Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi pregleda ponudbe od ponudnika zahteva predožitev referenčnega potrdila.

2. Pogoj
Ponudnik imenuje odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje vse zakonske pogoje za opravljanje te funkcije v predmetnem javnem naročilu in je v zadnjih petih letih pred rokom za prejem ponudb kot odgovorni vodja del sodeloval pri vsaj enem ali več zaključenih poslih, ki so kumulativno zajemali gradbena dela pri izgradnji ali sanaciji meteorne kanalizacije v naselju v skupni dolžini (DN 160 ali več) vsaj 300 m, sanitarne kanalizacije v skupni dolžini 1000 m, izgradnja vsaj enega kanalizacijskega črpališča, vodovoda (d100 ali več) vsaj 1000 m in izgradnjo vsaj 20 vodovodnih priključkov in pločnika oz. ostale cestne infrastrukture v dolžini 500 m ali več ter postavitev javne razsvetljave v dolžini 500 m ali več. Kot zaključek del se bo štel datum podpisa prevzemnega zapisnika.

Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsaj eden od partnerjev.

Zahtevano dokazilo:
V fazi oddaje ponudbe ni nujno, da so referenčna dela potrjena s strani naročnika referenčnega posla. Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi pregleda ponudbe od ponudnika zahteva predožitev referenčnega potrdila. Pogoj izpolni ponudnik, partner ali podizvajalec. V primeru, da ima ponudnik neposredno s fizično osebo sklenjeno pogodbo civilnega prava, mora osebo v ponudbi imenovati kot podizvajalca. Naročnik si v fazi pregleda ponudbe pridržuje pravico zahtevati predložitev kopije pogodb in drugih dokazil za izkazovanje razpolaganja z imenovano osebo. V primeru, da oseba ni član pristojne zbornice, ponudnik ponudbi priloži lastno izjavo te osebe, da bo pred podpisom pogodbe podala vlogo za vpis v pristojno zbornico v Republiki Sloveniji.VPRAŠANJE
Zahteve naročnika po referencah so zelo zahtevne glede na to, da je v razpisu združil vsa dela, ki se bodo izvajala na dveh lokacijah.
Menimo, da bi lahko naročnik reference spremenil, glede na to vrsto gradnje in na lokacijo gradnje.
Nekako ni sprejemljivo, da je na enem objektu možno zgraditi vse zahtevane elemente, kot jih zahteva naročnik. Reference bi lahko izpolnjevali z več referencami na različnih objektih, saj se lokacijsko tudi razpisan objekt ne bo delal na eni lokaciji.
Prosimo za spremembo zahtev po referencah (meteorni in sanitarni kanal, vodovod, črpališče, priključki, pločnik-cesta in JR) na samo enem objektu, amoak, da lahko pogoju zadostimo z referencami na več objektih.
Hvala.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik bo objavil popravek Navodil, v katerem bosta spremenjena 1. in 2. pogoj za izkazovanje tehnične in strokovne sposobnosti. Kot istovrstni posel bo naročnik priznal posel ali več posameznih poslov, ki bodo kumulativno zajemali vsa zahtevana gradbena dela.

Pogoja se bosta tako glasila:

1. Pogoj
Ponudnik je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb zaključil vsaj dva istovrstna posla. Naročnik bo kot istovrstni posel priznal posel ali več posameznih poslov, ki bodo kumulativno zajemali gradbena dela pri izgradnji ali sanaciji meteorne kanalizacije v naselju v skupni dolžini (DN 160 ali več) vsaj 300 m, sanitarne kanalizacije v skupni dolžini 1000 m, izgradnja vsaj enega kanalizacijskega črpališča, vodovoda (d100 ali več) vsaj 1000 m in izgradnjo vsaj 20 vodovodnih priključkov in pločnika oz. ostale cestne infrastrukture v dolžini 500 m ali več ter postavitev javne razsvetljave v dolžini 500 m ali več. Kot zaključek del se bo štel datum podpisa prevzemnega zapisnika.

Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsaj eden od partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci lahko pogoj izpolni vsak izmed podizvajalcev.

Zahtevano dokazilo:
Ponudnik referenčne posle navede v obrazec OBR-Ponudba. V fazi oddaje ponudbe ni nujno, da so referenčna dela potrjena s strani naročnika referenčnega posla. Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi pregleda ponudbe od ponudnika zahteva predožitev referenčnega potrdila.

2. Pogoj
Ponudnik imenuje odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje vse zakonske pogoje za opravljanje te funkcije v predmetnem javnem naročilu in je v zadnjih petih letih pred rokom za prejem ponudb kot odgovorni vodja del sodeloval pri vsaj enem ali več zaključenih poslih, ki so kumulativno zajemali gradbena dela pri izgradnji ali sanaciji meteorne kanalizacije v naselju v skupni dolžini (DN 160 ali več) vsaj 300 m, sanitarne kanalizacije v skupni dolžini 1000 m, izgradnja vsaj enega kanalizacijskega črpališča, vodovoda (d100 ali več) vsaj 1000 m in izgradnjo vsaj 20 vodovodnih priključkov in pločnika oz. ostale cestne infrastrukture v dolžini 500 m ali več ter postavitev javne razsvetljave v dolžini 500 m ali več. Kot zaključek del se bo štel datum podpisa prevzemnega zapisnika.

Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsaj eden od partnerjev.

Zahtevano dokazilo:
V fazi oddaje ponudbe ni nujno, da so referenčna dela potrjena s strani naročnika referenčnega posla. Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi pregleda ponudbe od ponudnika zahteva predožitev referenčnega potrdila. Pogoj izpolni ponudnik, partner ali podizvajalec. V primeru, da ima ponudnik neposredno s fizično osebo sklenjeno pogodbo civilnega prava, mora osebo v ponudbi imenovati kot podizvajalca. Naročnik si v fazi pregleda ponudbe pridržuje pravico zahtevati predložitev kopije pogodb in drugih dokazil za izkazovanje razpolaganja z imenovano osebo. V primeru, da oseba ni član pristojne zbornice, ponudnik ponudbi priloži lastno izjavo te osebe, da bo pred podpisom pogodbe podala vlogo za vpis v pristojno zbornico v Republiki Sloveniji.


VPRAŠANJE
Naročnik v razpisni dokumentaciji v poglavju C) POGOJI ZA IZKAZOVANJE TEHNIČNE IN STROKOVNE SPOSOBNOSTI ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 1. Pogoj: Ponudnik je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb zaključil vsaj dva istovrstna posla. Naročnik bo kot istovrstni posel priznal vsak posel, ki je kumulativno zajemal gradbena dela pri izgradnji ali sanaciji meteorne kanalizacije v naselju v skupni dolžini (DN 160 ali več) vsaj 300 m, sanitarne kanalizacije v skupni dolžini 1000 m, izgradnja vsaj enega kanalizacijskega črpališča, vodovoda (d100 ali več) vsaj 1000 m in izgradnjo vsaj 20 vodovodnih priključkov in pločnika oz. ostale cestne infrastrukture v dolžini 500 m ali več ter postavitev javne razsvetljave v dolžini 500 m ali več. Kot zaključek del se bo štel datum podpisa prevzemnega zapisnika.
Po pregledu popisov del smo zasledili, da je kanalizacija v Tomišlju mešan kanal, v Iški vasi se gradi samo meteorni kanal. Ali lahko priložimo reference z mešanim kanalom?
Hvala za jasen odgovor.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

kanal v Tomišlju ni mešani, temveč fekalni. V Iški vasi pa je meteorni kanal oz. odvodnjavanje ceste. Referenčnega pogoja ne morete izpolniti s priložitvijo referenc za mešani kanal.

Obveščamo vas, še, da bo naročnik objavil popravek Navodil, v katerem bosta spremenjena 1. in 2. pogoj za izkazovanje tehnične in strokovne sposobnosti. Kot istovrstni posel bo naročnik priznal posel ali več posameznih poslov, ki bodo kumulativno zajemali vsa zahtevana gradbena dela.

Pogoja se bosta tako glasila:

1. Pogoj
Ponudnik je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb zaključil vsaj dva istovrstna posla. Naročnik bo kot istovrstni posel priznal posel ali več posameznih poslov, ki bodo kumulativno zajemali gradbena dela pri izgradnji ali sanaciji meteorne kanalizacije v naselju v skupni dolžini (DN 160 ali več) vsaj 300 m, sanitarne kanalizacije v skupni dolžini 1000 m, izgradnja vsaj enega kanalizacijskega črpališča, vodovoda (d100 ali več) vsaj 1000 m in izgradnjo vsaj 20 vodovodnih priključkov in pločnika oz. ostale cestne infrastrukture v dolžini 500 m ali več ter postavitev javne razsvetljave v dolžini 500 m ali več. Kot zaključek del se bo štel datum podpisa prevzemnega zapisnika.

Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsaj eden od partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci lahko pogoj izpolni vsak izmed podizvajalcev.

Zahtevano dokazilo:
Ponudnik referenčne posle navede v obrazec OBR-Ponudba. V fazi oddaje ponudbe ni nujno, da so referenčna dela potrjena s strani naročnika referenčnega posla. Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi pregleda ponudbe od ponudnika zahteva predožitev referenčnega potrdila.

2. Pogoj
Ponudnik imenuje odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje vse zakonske pogoje za opravljanje te funkcije v predmetnem javnem naročilu in je v zadnjih petih letih pred rokom za prejem ponudb kot odgovorni vodja del sodeloval pri vsaj enem ali več zaključenih poslih, ki so kumulativno zajemali gradbena dela pri izgradnji ali sanaciji meteorne kanalizacije v naselju v skupni dolžini (DN 160 ali več) vsaj 300 m, sanitarne kanalizacije v skupni dolžini 1000 m, izgradnja vsaj enega kanalizacijskega črpališča, vodovoda (d100 ali več) vsaj 1000 m in izgradnjo vsaj 20 vodovodnih priključkov in pločnika oz. ostale cestne infrastrukture v dolžini 500 m ali več ter postavitev javne razsvetljave v dolžini 500 m ali več. Kot zaključek del se bo štel datum podpisa prevzemnega zapisnika.

Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsaj eden od partnerjev.

Zahtevano dokazilo:
V fazi oddaje ponudbe ni nujno, da so referenčna dela potrjena s strani naročnika referenčnega posla. Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi pregleda ponudbe od ponudnika zahteva predožitev referenčnega potrdila. Pogoj izpolni ponudnik, partner ali podizvajalec. V primeru, da ima ponudnik neposredno s fizično osebo sklenjeno pogodbo civilnega prava, mora osebo v ponudbi imenovati kot podizvajalca. Naročnik si v fazi pregleda ponudbe pridržuje pravico zahtevati predložitev kopije pogodb in drugih dokazil za izkazovanje razpolaganja z imenovano osebo. V primeru, da oseba ni član pristojne zbornice, ponudnik ponudbi priloži lastno izjavo te osebe, da bo pred podpisom pogodbe podala vlogo za vpis v pristojno zbornico v Republiki Sloveniji.VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Glede referenc naročnika naprošamo za omilitev glede priznavanja na enem objektu, saj so taki objekti kot jih zahtevate z referenčnimi pogoji zelo redki.
Prosimo za priznavanje referenc v skupnih dolžinah na različnih objektih. S tem si boste kot naročnik zagotovili tudi več potencialnih izvajalcev in posledično nižjo ceno izvedbe projekta.ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik bo objavil popravek Navodil, v katerem bosta spremenjena 1. in 2. pogoj za izkazovanje tehnične in strokovne sposobnosti. Kot istovrstni posel bo naročnik priznal posel ali več posameznih poslov, ki bodo kumulativno zajemali vsa zahtevana gradbena dela.

Pogoja se bosta tako glasila:

1. Pogoj
Ponudnik je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb zaključil vsaj dva istovrstna posla. Naročnik bo kot istovrstni posel priznal posel ali več posameznih poslov, ki bodo kumulativno zajemali gradbena dela pri izgradnji ali sanaciji meteorne kanalizacije v naselju v skupni dolžini (DN 160 ali več) vsaj 300 m, sanitarne kanalizacije v skupni dolžini 1000 m, izgradnja vsaj enega kanalizacijskega črpališča, vodovoda (d100 ali več) vsaj 1000 m in izgradnjo vsaj 20 vodovodnih priključkov in pločnika oz. ostale cestne infrastrukture v dolžini 500 m ali več ter postavitev javne razsvetljave v dolžini 500 m ali več. Kot zaključek del se bo štel datum podpisa prevzemnega zapisnika.

Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsaj eden od partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci lahko pogoj izpolni vsak izmed podizvajalcev.

Zahtevano dokazilo:
Ponudnik referenčne posle navede v obrazec OBR-Ponudba. V fazi oddaje ponudbe ni nujno, da so referenčna dela potrjena s strani naročnika referenčnega posla. Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi pregleda ponudbe od ponudnika zahteva predožitev referenčnega potrdila.

2. Pogoj
Ponudnik imenuje odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje vse zakonske pogoje za opravljanje te funkcije v predmetnem javnem naročilu in je v zadnjih petih letih pred rokom za prejem ponudb kot odgovorni vodja del sodeloval pri vsaj enem ali več zaključenih poslih, ki so kumulativno zajemali gradbena dela pri izgradnji ali sanaciji meteorne kanalizacije v naselju v skupni dolžini (DN 160 ali več) vsaj 300 m, sanitarne kanalizacije v skupni dolžini 1000 m, izgradnja vsaj enega kanalizacijskega črpališča, vodovoda (d100 ali več) vsaj 1000 m in izgradnjo vsaj 20 vodovodnih priključkov in pločnika oz. ostale cestne infrastrukture v dolžini 500 m ali več ter postavitev javne razsvetljave v dolžini 500 m ali več. Kot zaključek del se bo štel datum podpisa prevzemnega zapisnika.

Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsaj eden od partnerjev.

Zahtevano dokazilo:
V fazi oddaje ponudbe ni nujno, da so referenčna dela potrjena s strani naročnika referenčnega posla. Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi pregleda ponudbe od ponudnika zahteva predožitev referenčnega potrdila. Pogoj izpolni ponudnik, partner ali podizvajalec. V primeru, da ima ponudnik neposredno s fizično osebo sklenjeno pogodbo civilnega prava, mora osebo v ponudbi imenovati kot podizvajalca. Naročnik si v fazi pregleda ponudbe pridržuje pravico zahtevati predložitev kopije pogodb in drugih dokazil za izkazovanje razpolaganja z imenovano osebo. V primeru, da oseba ni član pristojne zbornice, ponudnik ponudbi priloži lastno izjavo te osebe, da bo pred podpisom pogodbe podala vlogo za vpis v pristojno zbornico v Republiki Sloveniji.


Datum objave: 12.03.2018   06:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo naročnika, da bolj natančno definira spodnje pozicije pri popisu za pločnik (oprema cest) in sicer:

- Dobava in zasaditev žive meje
- Dobava in postavitev žičnate ograje
- Dobava in postavitev ograje iz lesenih letev
- Dobava in postavitev ograje iz cementnega betona
- Dobava in postavitev ograje iz opeke ali zidakov

Predvsem bi ponudniki potrebovali za pripravo ponudbe vsaj dimenzije ograj (višine ograj).

Hvala,

ODGOVOR
Ograje so enakih dimenzij kot se jih ruši.
Za zagotovitev preglednosti na priključkih pa morajo biti take kot so napisane spodaj.

- Dobava in zasaditev žive meje - višina 75 cm
- Dobava in postavitev žičnate ograje - višina 75 cm
- Dobava in postavitev ograje iz lesenih letev - višina 75 cm
- Dobava in postavitev ograje iz cementnega betona - širine 20, višina 75 cm
- Dobava in postavitev ograje iz opeke ali zidakov - širine 20, višina 75 cm

Naročnik bo objavil detajl armiranobetonskega zidu.

VPRAŠANJE
Prosimo za razlago, kakšne trdnosti morajo bi PVC cevi?

ODGOVOR
SN8


Datum objave: 12.03.2018   13:26
VPRAŠANJE
Spoštovani, v popisu del za vodovod med drugim navajate:
Podtalni hidrant"HAWLE" (št.490F), PN 16, s podložko (št.204000) in cestno kapo (št.206), Hvg=1,5 m, DN 80
Odzračevalna garnitura HAWLE št. nar. 992F, podzemna izvedba s cestno kapo št. nar. 211 in bet. podložno ploščo, PN 16, hvgr = 1.00 m, DN 50.
Zasun EURO 20 tip 23 z vgradno garnituro, cestno kapo in bet. podložno ploščo, h = 1.0-1.8 m, PN 10-16, DN 80.
Zasun EURO 20 tip 23 z vgradno garnituro, cestno kapo in bet. podložno ploščo, h = 1.0-1.8 m, PN 10-16, DN 100.
Zasun EURO 20 tip 23 z vgradno garnituro, cestno kapo in bet. podložno ploščo, h = 1.0-1.8 m, PN 10-16, DN 150.
Na več mestih je neposredno naveden proizvajalec (Hawle je avstrijski proizvajalec) oziroma proizvod, ki ga proizvaja točno določen proizvajalec (hidrant »HAWLE« in zasun EURO 20 tip 23, ki ga proizvaja Pont a Mousson iz grupacije Saint Gobain Francija- v nadaljevanju PAM). Ker gre za tehnično strokoven popis izdelkov, morajo biti iz teksta razvidne le tehnične lastnosti in standardi, katerim morajo ustrezati proizvodi, kar narekuje tudi ZJN, zato smatramo, da v popis vsekakor ne sodi neposredno navajanje proizvajalca kot tudi ne proizvodov, ki jih proizvaja samo eden proizvajalec. Pomembne so tako tehnične zahteve in standardi kot tudi sama cena izdelka. Standardov in tehničnih zahtev je kar nekaj, ki se nanašajo na industrijske armature in sicer:
Tehnični vidiki oziroma lastnosti, katerim mora ustrezati zasun in ki jih je smiselno uporabljati v javnem naročilu morajo biti v skladu s predpisi in veljavnimi standardi.
Namen zasuna je prekinitev pretoka medija-vode po cevovodu.
Funkcije, ki jih mora omogočiti zasun je montaža v cevovod s prirobničnim priključkom proizvedenim skladno z EN1092-2, možnost dograditve vgradbene garniture za upravljanje pod zemljo, možnost dograditve kolesa za upravljanje ali možnost dograditve elektro pogona za avtomatsko upravljanje.
Standardi: V razpisni dokumentaciji je po našem mnenju edino primerno navajati in upoštevati veljavni standarde za področje armatur: ventilov, nepovratnih loput, hidrantov, odzračevalnih ventilov in regulacijskih ventilov. V Evropski uniji velja skupina standardov EN 1074-1, EN 1074-2, EN 1074-3, EN 1074-4, EN 1074-5 in EN 1074-6, ki so krovni standardi in ti so nadrejeni vsem nacionalnim standardom.
Zasune zajema in predpisuje standard EN 1074-2 in EN 1171, v nekaterih točkah se sklicujejo na standarde EN 1074-1, EN 1736-1, EN 1267, EN 805, EN 558, EN 12266-1 in EN681. Standard EN 558 predpisuje dolžino vgradnje zasuna, obstajata namreč dve dolžini vgradnje in sicer serija 14 (kratka varianta) in serija 15 (dolga varianta).
Bistvene zahteve, ki jih postavljajo standardi, za zasune so:
• predpisane so skupine materialov, ki se jih lahko uporablja,
• predpisana so tipska testiranja (kot so hidravlične karakteristike, obstojnost na dezinfekcijo, življenjski test, tlačni preizkusi, maksimalni operacijski momenti, izvedba prirobnic, vgradna dolžina…),
• predpisana so testiranja pri serijski produkciji ter
• obveznost upoštevanja NACIONALNE ZAKONODAJE glede živilske neoporečnosti uporabljenih nekovinskih materialov, ki edina zahteva, da je potrebno pridobiti poročilo o preiskavi in skladnosti o živilski neoporečnosti nekovinskih materialov v vsaki državi članici EU posebej (v Sloveniji skladno s standardom SIST EN 12873-1). Gre za preiskavo nekovinskih materialov, ki so pri distribuciji vode v kontaktu s pitno vodo. Ta zahteva je za vodovodni sistem oziroma za ves cevovod in vgrajene elemente (tudi za zasun) najpomembnejša, saj mora biti prebivalstvu zagotovljena distribucija zdrave pitne vode. Voda je namreč živilo in ne sme kot taka ogrožati zdravja prebivalstva. Ta zahteva v razpisu sploh ni navedena.
Standardi nikoli ne definirajo oblike oziroma konstrukcijske izvedbe ventilov oziroma zasunov kot tudi ne hidrantov, temveč postavljajo merljive enoznačne cilje, katerim morajo izdelki odgovarjati. Proizvajalec pa te cilje uresniči na najbolj tehnično in ekonomsko možen ter ustrezen način. Tak način pristopa in prej navedeni standardi pa s tem pozitivno vplivajo na zdravo tržno konkurenco in nenehen razvoj in izboljšave proizvodov (v tem primeru zasunov in hidrantov). Enoznačne rešitve zavirajo razvoj in dražijo investicije. V našem primeru je v razpisni dokumentaciji navedeni zasun precej dražji od drugih znanih rešitev, hidranti pa so celo 3 do 5 krat dražji. Naročnik je tako posegel v lasten položaj gospodarne oddaje naročila in postavlja se vprašanje o ekonomski upravičenosti takega javnega naročila. Vezano na navedeno kršitev se tako v polnosti onemogoča vzpostavitev konkurence, hkrati pa to ni opravičljivo ne s kvaliteto, funkcionalnostjo ali ostalimi pogoji potrebnimi za izvedbo naročila. Podatek o številu proizvajalcev zasunov in hidrantov, ki jih je samo v Evropi več deset, pa tudi pove, da ni samo ena rešitev prava, zdrava konkurenca pa, kot smo že omenili, pomeni tekmo v izdelavi kar se da najboljših izdelkov ter zmanjšuje stroške investicij.
Vsled prej navedenega smatramo, da je objavljena razpisna dokumentacija oziroma popis del, ki ne navaja zgolj tehničnih lastnosti proizvoda in standarde diskriminatoren in krši vsa temeljna načela javnega naročanja, vključujoč načelo enakopravne obravnave ponudnikov in zagotavljanja konkurence, ki pomenijo osnovne postulate javnega naročanja. Z navedeno nezakonitostjo je naročnik več kot očitno kršil temeljno načelo javnega naročanja. S tem se je vzpostavila tudi podlaga za podajo prijave koruptivnega ravnanja naročnika in prijava kaznivega dejanja nenamenske porabe javnih sredstev, saj je navedeni tip proizvodov tudi precej dražji od ponujanih na trgu. Vsled prej navedenega zahtevamo spremembo razpisne dokumentacije v popisu del za vodovod Iška vas in vodovod Tomišelj in sicer v popisih vseh del, kjer je naveden Hidrant »HAWLE« (št.490F), katerega edini proizvajalec je avstrijska družba Hawle in kjer je naveden zasun EURO 20 tip 23 katerega edini proizvajalec je PAM Francija.
V nasprotnem primeru bomo prisiljeni vložiti revizijo na Državno revizijsko komisijo, zoper odgovorno osebo naročnika pa bomo primorani ustrezno ukrepati.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

ponudnik lahko vedno ponudi enakovredno blago. Slednje je pojasnjeno v dokumentciji v zvezi z oddajo javnega naročila (Navodilih), in sicer je navedeno naslednje: "Ponudnik lahko povsod, kjer je naveden proizvajalec ali blagovna znamka zahtevanega blaga, ponudi drugo enakovredno blago drugega proizvajalca ali druge blagovne znamke, pod pogojem, da je takšno blago vsaj enakih ali boljših tehničnih karakteristik in funkcionalnosti".Datum objave: 13.03.2018   15:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, imamo sledeča vprašanja:

1. Vpršanje:
Ali lahko pogoj pod točko C (Tehnična in strokovna sposobnost) - 3. pogoj ponudnik izpolni skupaj s podizvajalcem?

2. Vprašanje:
V popisu del Vodovod Iška vas ni nikjer nastavljenih nobenih formul za izračun. Ali ponudniki sami popravimo datoteko tako, da bo pravilno izvedla izračun?

3. Vprašanje:
V popisu del Vodovod Tomišelj je pod Montažnimi deli Postavka št. 15 zamaknjena vrstica in ne računa zmnožka, prav tako v Postavki št. 17 manjka formula z izračun. Ali ponudniki sami popravimo datoteko tako, da bo pravilno izvedla izračun?

Hvala za odgovore in lep pozdrav.ODGOVOR


Pozdravljeni,

1.
Pogoja ponudnik ne more izpolnjevati s podizvajalcem, saj je kot način izpolnjevanja izrecno predvideno, da mora pogoj izpolniti ponudnik oz. v primeru partnerske ponudbe vsaj eden od partnerjev ali vsi partnerji skupaj.

2. in 3.
Ponudniki lahko sami nastavite formule. Če ne boste popravili popisov oz. jih dopolnili s formulami, bo naročnik na podlagi vašega soglasja morebitne računske napake odpravil in bodo popisi še vedno v skladu z zahtevami naročnika, v kolikor bo ustrezno vnesena cena na enoto, ki je ključen podatek za naročnika.