Dosje javnega naročila NMV4605/2015
Naročnik: MJU 
Storitve: Podjetniško in managersko svetovanje ter s tem povezane storitve
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 23.619,20 EUR

NMV4605/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.07.2015
NMV4881/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 06.08.2015
NMV7381/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.11.2015
NMV7381/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.11.2015
    NMV4605/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Podjetniško in managersko svetovanje ter s tem povezane storitve

Datum objave: 24. 7. 2015
Številka objave: NMV4605/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): MJU, Tržaška cesta 21, Kontakt: Tajništvo Direktorata za javno naročanje, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13695794. Telefaks +386 13695314. E-pošta gp.mju@gov.si.
Internetni naslovi: http://www.mju.gov.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Investicijska dokumentacija za projekte, ki se bodo izvajali v programskem obdobju 2014-2020
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Investicijska dokumentacija za projekte, ki se bodo izvajali v programskem obdobju 2014-2020
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 79400000 (Podjetniško in managersko svetovanje ter s tem povezane storitve)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije: http://www.djn.mju.gov.si/
I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 10. 8. 2015
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 10. 8. 2015
Čas: 10:30
Kraj: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška c. 21, 1000 Ljubljana (sejna soba, 6. nadstropje).
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 3. 8. 2015
Čas: 12:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 24. 7. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV4881/2015, Podjetniško in managersko svetovanje ter s tem povezane storitve; datum objave: 6. 8. 2015
  • NMV7381/2015, Storitve: Podjetniško in managersko svetovanje ter s tem povezane storitve; datum objave: 17. 11. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.07.2015   13:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Obrazec Predračun:
- katere vrednosti je potrebno vpisati v predzadnji stolpec (cena na enoto skupaj z DDV v EUR) in katere v zadnji stolpec obraca (cena za celotno predvideno količino skupaj z DDV? Sta oba stolpca v predmetnem naročilu enaka?

ODGOVOR:
V predzadnji stolpec vpišete ceno na enoto (1 kpl) skupaj z DDV v EUR, v zadnji stolpec pa ceno za celotno predvideno količino skupaj z DDV v EUR. Da, oba stolpca v predmetnem naročilu sta enaka.

Datum objave: 29.07.2015   13:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V tehnični specifikaciji je navedeno, da je ocenjena vrednost tretje operacije "Centralna evidenca nepremičnin" 1.100.000 EUR. Ali tudi za navedeni projekt načrtujete izdelavo PIZ, kljub temu, da ga Uredba o enotni metodologiji ne zahteva?

ODGOVOR:
Skladno z Uredbo o enotni metodologiji izdelava PIZ ni potrebna.

Datum objave: 30.07.2015   09:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani naročnik,

za čim boljšo pripravo ponudbe, vas vljudno prosim za odgovore na naslednja vprašanja:

1. Ali pri navedbi "vsaj 2 izvedena projekta ali projekta, ki sta še v fazi izvedbe" to pomeni, da je potrebno za vsak projekt ločeno izkazat izdelavo celotne investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP), ali se za 1 izveden projekt izkazuje tudi možnost uspešne izdelave posamičnega investicijskega dokumenta?

ODGOVOR: Celotno investicijsko dokumentacijo.

2. Glede na to, da je projekt »Centralna evidenca nepremičnin« ocenjen na višino 1.100.000 EUR, je v skladu s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Mejne vrednosti) navedeno, da je za to višino investicijskih stroškov potrebno izdelati Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in Investicijski program (IP). V ponudbenem predračunu pa je navedeno, da je potrebno za vse 3 projekte izdelati celoten komplet investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP). Prosimo za pojasnilo ali je predmet naročila izdelava vseh treh dokumentov (DIIP, PIZ in IP) ali zgolj DIIP-a in IP-a?

ODGOVOR: Skladno z Uredbo o enotni metodologiji, torej samo DIIP in IP.

Hvala za pojasnilo,
Danilo.


ODGOVOR:


Datum objave: 30.07.2015   09:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

ponovno vam posredujem vprašanje, na katerega še nismo prejeli odgovora, in sicer:

Ali pri navedbi "vsaj 2 izvedena projekta ali projekta, ki sta še v fazi izvedbe" to pomeni, da je potrebno za vsak
projekt ločeno izkazat izdelavo celotne investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP), ali se za 1 izveden projekt izkazuje
tudi možnost uspešne izdelave posamičnega investicijskega dokumenta?

Hvala vam za pojasnilo.

Lep pozdrav,


ODGOVOR: Celotno investicijsko dokumentacijo.


Datum objave: 30.07.2015   10:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni.

Pod kadrovskimi pogoji oziroma sposobnostmi v točki 9.1.3 Navodil ponudnikom je navedeno, da mora imeti ponudnik na voljo vsaj enega področnega strokovnjaka oz. analitika.

Ali se za to osebo pričakujejo strokovna znanja na področju financ oz. priprave dokumentacije, ki je predmet javnega naročila, ali se ta znanja nanašajo na področje informacijske tehnologije?

Za odgovor se vam zahvaljujemo.


ODGOVOR:
Da, tudi strokovnjaka s področja IKT.

Datum objave: 30.07.2015   10:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
po pregledu razpisne dokumentacije prosimo za pojasnilo oziroma odgovore na naslednja vprašanja:
1. Kakšna dokumentacija je na voljo za izvedbo naloge? Je na voljo dokumentacija za vsak projekt znotraj operacij?

ODGOVOR: Zaenkrat so na voljo opisi projektov, ki so tudi v razpisni dokumentaciji. Projektna dokumentacija je v pripravi in bo znana ob podpisu pogodbe oz. na prvem sestanku z izvajalcem za vsak projekt iz združena sklopa posebej.


2. Pri operaciji 1 eJAVNA UPRAVA je predvidena izdelava investicijske dokumentacije za skupaj 12 projektov. Ali je predvideno, da se v fazi izdelave PIZ tiste projekte, ki ne izkazujejo ekonomske upravičenosti, izloči, ostale pa rangira?

ODGOVOR: Neposredni prihodki ne bodo nastali zato projekta ni moč ovrednotiti v denarni obliki.

3. V točki 9.1.3 Kadrovski pogoji in sposobnosti je navedeno, da » Ponudnik mora imeti na voljo vsaj enega področnega strokovnjaka oz. analitika, ki bo skrbel za skladnost med projekti in pomoč pri opredelitvi kazalnikov.«. Ali to pomeni, da je potrebno zagotoviti tudi strokovnjaka s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij?

ODGOVOR: Da

Hvala in lep pozdrav,ODGOVOR:


Datum objave: 30.07.2015   13:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V točki 9.1.3. Kadrovski pogoji oziroma sposobnost v Navodilih ponudnikom je določeno:
Ponudnik mora imeti ves čas teka obveznosti tega naročila na voljo zadostno število tehnično in strokovno usposobljenih kadrov, da bo sposoben vzporedno pripravljati investicijsko dokumentacijo različnih vsebinskih področij. Ponudnik mora imeti na voljo vsaj enega področnega strokovnjaka oz. analitika, ki bo skrbel za skladnost med projekti in pomoč pri opredelitvi kazalnikov.

Prosimo za pojasnila:
1.) Kaj oziroma koliko kadrov pomeni imeti “na voljo zadostno število tehnično in strokovno usposobljenih kadrov”?

ODGOVOR: Ponudnik mora imeti na voljo zadostno število kadrov, da bo sposoben v časovnih okvirih, ki so določeni v razpisni dokumentaciji napisati količinsko zahtevano investicijsko dokumentacijo.

2.) Kaj pomeni “tehnično” in “strokovno” usposobljen kader?

ODGOVOR: Kader, ki ima znanje na predmetnem področje (IKT, HRM, nepremičnine) in ima izkušnje s pisanjem in pripravo tovrstnih dokumentov.

3.) Kaj pomeni “različna vsebinska področja”?

ODGOVOR: Vsebinska področja so opredeljena v tehničnih specifikacijah (področja IKT, HRM, nepremičine), ki so priloga razpisne dokumentacije. V tehničnih specifikacijah, ki so priloga razpisne dokumentacije so podani kratki opisi projektov za lažjo orientacijo glede strokovne usmerjenosti.

4.) Kakšne kvalifikacije mora izpolnjevati navedeni kader? Kako bo naročnik preveril te kvalifikacije?

ODGOVOR: Kvalifikacije in zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo preverjal referenčne izjave, pridržuje pa si tudi pravico do vpogleda v original pogodbe o zaposlitvi posameznega kadra.


Datum objave: 31.07.2015   11:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Na strani 7 Navodil ponudnikom je v tč. 10 MERILA naročnik zapisal, da “V kolikor bo več ponudnikov v končni ponudbi ponudilo enako najnižjo ponudbeno ceno, bo naročnik ponudnika izbral z žrebom.”
ZJN-2 v 10. členu (načelo sorazmernosti) določa, da se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila. Prav tako je v ZJN-2 v četrtem odstavku 48. člena (merila za izbiro ponudbe) med drugim določeno, da merila ne smejo biti diskriminatorna in morajo biti smiselno povezana z vsebino javnega naročila. V konkretnem primeru ugotavljamo, da “merilo” žreb ni smiselno povezano s predmetom oziroma vsebino zadevnega javnega naročila, zato naročniku predlagamo, da navedeno besedilo, povezano z žrebom, v celoti črta iz Navodil ponudnikom.

ODGOVOR:
Merilo za predmetno javno naročilo je najnižja cena. Naročnik je predvidel še dodatno merilo žreb, in sicer se bo ta uporabil le v primeru v kolikor bo več ponudnikov v končni ponudbi ponudilo enako najnižjo ponudbeno ceno.


Datum objave: 31.07.2015   11:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
ZJN-2 v 10. členu (načelo sorazmernosti) določa, da se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila. V zadevnem javnem naročilu je naročnik kot pogoj postavil naslednjo zahtevo:
Ponudnik je v obdobju treh let, šteto od objave tega naročila na portalu javnih naročil, za vsaj dva izvedena projekta ali projekta, ki sta še v fazi izvedbe uspešno (kar pomeni v skladu z določbami referenčnega naročila) pripravil investicijsko dokumentacijo v skladu z "Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo Investicijske dokumentacije na področju javnih financ" (dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3708)
Menimo, da je navedeni pogoj preveč splošen in ni smiselno povezan s predmetom javnega naročila, kot to zahteva ZJN-2,zato predlagamo naročniku, naj navedeni pogoj spremeni oziroma dopolni na tak način, da bo skladen z zahtevami ZJN-2.

ODGOVOR:
Gre za pogoj s katerim naročnik preverja sposobnost ponudnika in za pogoj, ki je v povezavi s predmetom naročila, kot je opredeljen v tehničnih specifikacijah, pri čemer obenem še vedno zagotavlja konkurenco med ponudniki.


Datum objave: 31.07.2015   11:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je za naročnika povsem vseeno, kakšen kader naj pripravlja investicijsko dokumentacijo za operacije, ki se bodo izvajale v programskem obdobju 2014- 2020 v skupni vrednosti cca. 38 milijonov EUR davkoplačevalskega denarja? Edino dokazilo je namreč: vpis podatkov v obrazec Prijava (poimenska navedba kadrov).

ODGOVOR:
V danem primeru gre za komentiranje razpisne dokumentacije in ne za vprašanje v zvezi z vsebino naročila, kot je opredeljeno v točki 7.2.. Vsekakor pa je naročnik oblikoval pogoje v skladu s potrebami.


Datum objave: 31.07.2015   12:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali pomeni izbira najboljše ponudbe in podpis pogodbe o izvedbi zadevnega javnega naročila morebitno oviro za izvajalca pri udeležbi oziroma pridobitvi projektov javnih naročil, za katere bo izvedel storitve za zadevno javno naročilo, torej Investicijska dokumentacija za operacije, ki se bodo izvajali v programskem obdobju 2014- 2020 (operacije e JAVNA UPRAVA, Enotna poslovna točka in Centralna evidenca nepremičnin) in če je tako, kaj predstavlja pravno osnovo za tako oviro oziroma prepoved sodelovanja?

ODGOVOR:
Ni ovir.

Datum objave: 03.08.2015   10:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. V razpisni dokumentaciji, je v vzorcu pogodbe v 8. členu (CENE, PLAČILNI POGOJI IN NAČIN OBRAČUNAVANJA) navedeno, da se pogodbene storitve obračunavajo po cenah na enoto iz priloge 2. Priloga 2 je ponudbeni predračun, ki je sestavni del pogodbe. Glede na to, da so v predračunu navedene cene na enoto skupaj z DDV in tudi cena za celotno predvideno količino skupaj z DDV predlagamo, da se tretji stavek 8. člena glasi: Pogodbena vrednost za predmet te pogodbe je EUR z DDV (in ne Okvirna pogodbena vrednost za predmet te pogodbe je EUR z DDV).


Hvala za pojasnilo in lep pozdrav,


ODGOVOR:
Naročnik je pripombo upošteval. Besedilo "Okvirna pogodbena vrednost za predmet te pogodbe je EUR z DDV." iz 8. člena vzorca pogodbe se tako nadomesti z "Pogodbena vrednost za predmet te pogodbe je EUR z DDV."
Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis pogodbene dokumentacije v skladu z odgovori podanimi na portalu javnih naročil.


Datum objave: 03.08.2015   10:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ugotavljamo, da vsi našteti projekti v dokumentu tehnične specifikacije dejansko predstavljajo izgradnjo informacijskih sistemov. V enem od odgovorov naročnika na PJN je tudi zapisano, “da je potrebno zagotoviti tudi strokovnjaka s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij”. Glede na to, da morajo biti pogoji, ki jih naročnik postavlja v postopku javnega naročanja neposredno povezani s predmetom javnega naročila, ali torej pravilno razumemo, da gre pri Tehničnih pogojih oziroma sposobnosti za projekte s področja izgradnje informacijskih sistemov?

ODGOVOR:
V večini primerov gre za projekte iz področja informacijskih sistemov.

1. e JAVNA UPRAVA – razlaga po projektih spodaj.
2. Enotna poslovna točka – IKT področje ter popisi, zajem in standardizacijo vseh obrazcev vezanih na poročanje ter sam popis in objavo vseh pogojev za opravljanje reguliranih storitev, dejavnosti in poklicev.
3. Centralna evidenca nepremičnin – nepremičnine in delno IKT področje.

Operacija e JAVNA UPRAVA je sestavljena iz naslednjih projektov:
Ø Prenova sistema za objavljanje odprtih podatkov javnega sektorja - IKT področje.
Ø Interoperabilnostni skupni gradniki in funkcionalnosti - IKT področje.
Ø Tehnična in semantična konsolidacija temeljnih podatkovnih registrov - IKT področje
Ø Varni eDržavljan - IKT področje
Ø Kakovost v javni upravi - HRM in delno IKT področje.
Ø eInšpekcija - IKT področje
Ø Integriteta in Transparentnost - IKT področje.
Ø Elektronske storitve za državljane - e-uprava3 - IKT področje
Ø Vzpostavitev informacijskega sistema za podporo upravnemu poslovanju s strankami - IKT področje
Ø Boljša uprava - delno IKT področje.
Ø E Javno naročanje - IKT področje
Ø Posodobitev sistema upravljanja s kadri z nadgradnjo kompetenčnega modela in usposabljanjem - HRM področje, delno IKT področje.

Predvidene ukrepe v okviru prednostih naložb oziroma specifičnih ciljev si lahko natančneje preberete v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, in sicer :
Opracija e_javna uprava se bo izvajala v okviru 11. prednostne osi, 1. prednostne naložbe, 2., 3. in 4. specifičnega cilja
Operacija EPT (dolg naziv) se bo izvajala v okviru 3. prednostne osi, 1. prednostne naložbe, 2. specifičnega cilja
Operacija CEN se bo izvajala v okviru 2. prednostne osi, 2. prednostne naložbe.
Dostopno na povezavi: http://www.eu-skladi.si/ostalo/operativni-programi/op-2014-2020-december-konniDatum objave: 03.08.2015   10:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Iz vprašanj potencialnih ponudnikov in odgovorov naročnika sklepamo, da potencialni ponudniki v bistvu ugibajo, kakšen pogoj natančno naj bi predstavljalo besedilo pod naslovom "9.1.3. Kadrovski pogoji oziroma sposobnost", zato prosimo naročnika, naj bolj natančno opredeli navedeni pogoj, da bodo potencialni ponudniki lahko pripravili popolno in primerljivo ponudbo. Hvala.

ODGOVOR:
Naročnik je oblikoval pogoje v skladu s potrebami. Pogoj je v povezavi s predmetom naročila, kot je opredeljen v tehničnih specifikacijah.

Datum objave: 03.08.2015   13:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Smo potencialni ponudnik. Ugotavljamo, da je obseg vsebine javnega naročila in dokumentacije, ki jo je potrebno upoštevati zelo obsežen.
Potrebno je dodati še kompleksnost projekta in same priprave ponudbe. Za potencialne ponudnike je tudi čas objave JN in priprave popolne ponudbe neugoden, saj je padel ravno v čas poletnih mesecev. Referenčne izjave morajo biti podpisne s strani referenčnih naročnikov, kar pa v poletnih mesecih, ko je veliko uradnikov odsotnih lahko otežuje ali celo onemogoča pridobitev takih potrdil.
Za vse omenjeno je sedanji podani rok za oddajo ponudb bistveno prekratek. Naročnik bo s podaljšanjem roka pridobil bolj kvalitetne ponudbe. Naročniku predlagamo in ga prosimo, da rok za oddajo ponudb podaljša za vsaj dva tedna.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Naročnik ocenjuje, da je rok za pripravo ponudb dovolj dolg. Potrebno je izpolniti predračun v treh postavkah in pridobiti referenčno izjavo naročnika, lahko pa se v skladu s točko 9.1.2. Navodil ponudnikom priloži pogodbe.

Datum objave: 03.08.2015   13:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo naročnika za podaljšanje roka za oddajo ponudb. Hvala.

ODGOVOR:
Naročnik ocenjuje, da je rok za pripravo ponudb dovolj dolg. Potrebno je izpolniti predračun v treh postavkah in pridobiti referenčno izjavo naročnika, lahko pa se v skladu s točko 9.1.2. Navodil ponudnikom priloži pogodbe.


Datum objave: 04.08.2015   14:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni.

Če si prav razlagamo je potrebno za operacijo e JAVNA UPRAVA pripraviti za vsakega od 12 projektov te operacije ločeno investicijsko dokumentacijo?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Ne, v tej fazi je priprava investicijske dokumentacije vezava na tri operacije oz. projekte:
- eJAVNA UPRAVA
- Enotna poslovna točka in
- Centralna evidenca nepremičnin.
Vendar pa je pri projektu eJAVNA UPRAVA pomembno, da investicijska dokumentacija vsebinsko naslovi vse planirane projekte - le tako bo mogoče v projektih prepoznati vsebine, ki odražajo Operativni program za izvedbo NFP.

Datum objave: 04.08.2015   14:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali kot referenca šteje tudi investicijska dokumentacija za projekte, sofinancirane iz EU skladov, z vrednostjo manj kot 2,5 mio EUR (za katere se PIZ ni izdelovala, izdelana sta bila DIIP in INVP)?

ODGOVOR:
Da, v kolikor je bila pripravljena v obdobju treh let od objave tega naročila.

Datum objave: 05.08.2015   10:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zaradi narave priprave investicijske dokumentacije je zelo malo ali nič izvajalcev, ki so za en projekt izvedli tri investicijske dokumente. Še posebej v zadnjih treh letih, ko investicij v javni upravi ni bilo veliko ali pa so bile bistveno manjših vrednosti kot nekoč. Naročniku predlagamo: a) da spremeni pogoj in dovoli, da ponudnik izkaže usposobljenost s tem, da je dovoljeno združevati reference s posameznih projektov priprave investicijskih dokumentov in b) da podaljšate rok za veljavnost referenc na 10 let od objave tega naročila.

ODGOVOR:
Naročnik se strinja s podaljšanjem roka za veljavnost referenc na programsko obdobje 2007-2013. Naročnik bo v zvezi z navedenim objavil spremembo POVABILA in NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE ZA JAVNO NAROČILO PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO NMVID-14/2015 in obrazca "SEZNAM REFERENČNIH PROJEKTOV."

Datum objave: 05.08.2015   10:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Podjetju KingS d.o.o. ste v letu 2014 plačali račun v znesku 12.180,48 EUR za storitve Priprava investicijske dokumentacije za projekt Državni računalniški oblak (DRO). Zanima nas naslednje: Ali ta znesek vsebuje DDV? Kateri investicijski dokumenti so bili pripravljeni v sklopu omenjenega naročila (eden ali dva)? Ali so število obravnavanih variant investicije in kakovost podatkov v investicijski dokumentaciji za DRO primerljivi s tem kar želite pridobiti z investicijskimi dokumenti tega projekta? Ste predvideli za posamezno investicijo samo obravnavo variante brez in z investicijo ali celi obravnavo več variant z investicijo?

ODGOVOR:
Ali ta znesek vsebuje DDV? Kateri investicijski dokumenti so bili pripravljeni v sklopu omenjenega naročila (eden ali dva)? Ali so število obravnavanih variant investicije in kakovost podatkov v investicijski dokumentaciji za DRO primerljivi s tem kar želite pridobiti z investicijskimi dokumenti tega projekta?
Vprašanja niso predmet objavljenega javnega naročila.

Ste predvideli za posamezno investicijo samo obravnavo variante brez in z investicijo ali celi obravnavo več variant z investicijo?
Skladno z 11. členom Uredbe je predstavitev variant z in brez investicije obvezna. Naročnik je predvidel samo obravnavo variante brez in z investicijo.