Dosje javnega naročila NMV1884/2015
Naročnik: OBČINA KRANJSKA GORA 
Gradnje: Gradbena dela na daljinskih cestah in cestah
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV1884/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.04.2015
NMV3310/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.06.2015
    NMV1884/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Gradnje

Gradbena dela na daljinskih cestah in cestah

Datum objave: 8. 4. 2015
Številka objave: NMV1884/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): OBČINA KRANJSKA GORA, KOLODVORSKA ULICA 1B, Kontakt: Bojana Hlebanja, SI-4280 KRANJSKA GORA.
Tel. +386 45809800. Telefaks +386 45809824. E-pošta hlebanja@kranjska-gora.si.
Internetni naslovi: http://www.obcina.kranjska-gora.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Obnova ceste JP690431 na Dovjem
I.3)VRSTA NAROČILA: Gradnje.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Predmet javnega naročila je asfaltiranje dela ceste JP690431 na Dovjem v dolžini cca 280 m. Predhodno se bo izvedla nova energetsko varčna javna razsvetljava, obnova vodovoda ter ureditev meteorne kanalizacije.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 45233100 (Gradbena dela na daljinskih cestah in cestah)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije: http://www.obcina.kranjska-gora.si
I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 23. 4. 2015
Čas: 12:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 23. 4. 2015
Čas: 12:15
Kraj: Sejna soba Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1b
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 16. 4. 2015
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 8. 4. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV3310/2015, Gradnje: Gradbena dela na daljinskih cestah in cestah; datum objave: 4. 6. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.04.2015   08:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Prosimo za obrazložitev postavke v popisu del po oznako IV/ASFALTNA DELA/1 in 2
v predmetni postavki je namreč opisan asfalt, ki ne obstaja po zakonsko veljavni tehnični specifikaciji za javne ceste TSC ter za ta asfalt ni moč izdati izjave o lastnostih (certifikata)

V izogib morebitnih špekulacij nekaterih ponudnikov, ki bi omenjeni asfalt ocenili na 1 eur/m2 ter naknadno zahtevali višjo ceno za asfalt, ki se ga vgrajuje v Republiki Sloveniji ter ga opredeljuje veljavna tehnična regulativa, združena v posebnih tehničnih pogojih (PTP), tehničnih specifikacijah za javne ceste (TSC 06.300 ter TSC 06.410) ter v nacionalnih standardih (SIST EN 1, SIST EN 8).
Zato vas prosimo, da se v poglavju ASFALTERSKA DELA/ 1 in 2, opredelite tako, da bo nedvoumno razvidno kaj se vgrajuje ter kakšne lastnosti mora imeti nosilna plast, v kakšni količini ter kakšne lastnosti mora imeti bitumenska emulzija ter kaj se vgrajuje ter kakšne lastnosti mora imeti zgornja obrabna plast asfaltne zmesi.

lep pozdrav

ODGOVOR:
Ponudniki naj pri sestavi predračuna, pri post. 1 , IV/ASFALTNA DELA upoštevajo:
Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 6 cm in izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm
Pri post. 2 , IV/ASFALTNA DELA pa:
Zavarovanje dna kadunjastega jarka (mulde) v širini 50 cm z AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 6 cm in AC 11 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm
V popisih za nosilno in obrabno plast so podane standardizirane postavke za asfalterska dela, na osnovi katerih mora izvajalec zagotoviti zahtevano zlepljenost. Popis za pobrizg slojev ni potreben, ker mora biti vključen v enotno ceno in ne more biti predlog dodatnega zahtevka. Za muldo se uporabi enak sistem oziroma enake asfaltne zmesi, kar omogoča sočasno izvedbo mulde na »vroči stik«, da se zagotovi kvalitetna izvedba.Datum objave: 10.04.2015   08:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

Prosimo, da objavite popis del v excel obliki.

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Naročnik je na vaš poziv objavil popis del v Excel-u na svoji spletni strani. Pri tem naročnik opozarja ponudnika, da v obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ne sme spreminjati ali popravljati besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in že vpisano v obrazce. V primeru dvoma se upošteva razpisna dokumentacija in obrazci, vključno z obrazcem predračuna, ki so objavljeni na/preko Portala javnih naročil v PDF obliki in morebitne odgovore, spremembe in dopolnitve.

Datum objave: 14.04.2015   12:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Ali lahko v ponudbi priložimo referenčna potrdila iz prejšnjih razpisov, ki so po vsebini popolnoma enaka in vsebujejo vse zahtevane podatke iz tega razpisa? Naročnik je po zakonu dolžan vsako referenco preveriti in se nam ne zdi smiselno vedno znova obremenjevati naših naročnikov z novimi potrdili.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Ponudnik lahko predloži dokazilo o opravljenih gradnjah tudi na drugem obrazcu (fotokopija ali original), vendar le, če so iz le – tega razvidni vsi podatki, ki so zahtevani v obr. 4.7.a razpisne dokumentacije.Datum objave: 15.04.2015   13:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
Prosimo za nekaj pojasnil v zvezi s popisi del:

- vodovodni material, post. 1.1.3.5. : Ali je potrebno ovrednotiti vse postavke ali vpišemo samo ceno za 1 komplet priključek in v zadnji vrstici skupno vrednost za 8 kosov?

- meteorna kanalizacija, postavka 17: ni merske enote

Prosimo za popravek oz. pojasnilo.
LP

ODGOVOR:

Vodovodni material, post. 1.1.3.5.: ponudnik lahko vpiše ceno za enoto za komplet hišni priključek, ob pogoju, da v ceni za enoto hišnega priključka upošteva vse stroške materiala, ki je specificiran v tej postavki.

Ponudnik naj pri postavki 17 upošteva mersko enoto: kos