Dosje javnega naročila NMV4558/2015
Naročnik: OBČINA JESENICE 
Storitve: Storitve posredništva pri posojilih
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV4558/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.07.2015
NMV5439/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 31.08.2015
    NMV4558/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Storitve posredništva pri posojilih

Datum objave: 23. 7. 2015
Številka objave: NMV4558/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): OBČINA JESENICE, CESTA ŽELEZARJEV 6, Kontakt: Aleksandra Orel, V roke: Aleksandra Orel, SI-4270 JESENICE.
Tel. +386 45869266. Telefaks +386 45869270. E-pošta aleksandra.orel@jesenice.si.
Internetni naslovi: http://www.jesenice.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Izbor banke za ukrep subvencioniranje obrestne mere za leto 2015
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Predmet javnega naročila je subvencioniranje obrestne mere s spodbujanjem naložb v gospodarstvo v občini Jesenice v letu 2015

Občina Jesenice bo na podlagi Odloka o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice (Ur. List RS 45/2015 z dne 24.6.2015) (v nadaljevanju Odlok), objavila Javni razpis o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice za leto 2015.

Eden izmed ukrepov tega javnega razpisa bo Subvencioniranje obrestne mere s spodbujanjem naložb v gospodarstvo, pri katerem se upravičencem iz 7. člena Odloka nepovratna sredstva dodeljujejo v obliki neposrednih subvencij obresti za posojila.

Za dodelitev posojil s subvencionirano obrestno mero pri tem ukrepu občina, v skladu z Zakonom o javnem naročanju izbere banko, s katero sklene pogodbo o medsebojnem sodelovanju ter jo pooblašča, da izpelje vse postopke dodelitve sredstev prosilcem, v skladu z veljavno zakonodajo.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 66190000 (Storitve posredništva pri posojilih)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Ekonomsko najugodnejša ponudba.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/7/8104-16469907459309372975/2015_07_
23_Razpisna_dokumentacija_izbor_banke_koncno.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 5. 8. 2015
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 5. 8. 2015
Čas: 11:00
Kraj: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice - sejna soba
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: Merila za vrednotenje ponudb so:
- najvišji kreditni potencial – 4 točke (50 %),
- najnižji stroški odobritve in vodenja – 2 točki (25 %),
- najnižja efektivna obrestna mera – 2 točki (25%).
Podatki za ocenjevanje so razvidni iz obrazca PONUDBA.
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 30. 7. 2015
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 23. 7. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV5439/2015, Storitve posredništva pri posojilih; datum objave: 31. 8. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.07.2015   13:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na to da sta 1-mesečni in 3-mesečni EURIBOR že negativna in da tudi 6-mesečni EURIBOR znaša že manj kot 0,05%, se lahko zgodi, da bo 6-mesečni EURIBOR v naslednjih mesecih padel pod 0%. Zaradi tega v naši banki v posojilne pogodbe s posojilojemalci po novem vključimo določilo da je v primeru negativnega EURIBOR-ja obrestna mera enaka marži. Taka določila so namreč vključena tudi v posojilne pogodbe kjer banka nastopa kot posojilojemalec. Ali je navedena rešitev za Občino sprejemljiva? Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Spoštovani,

Ponudbo pripravite v skladu s svojo poslovno politiko in pripravite pojasnilo v vlogi glede načina določanja skupne mere obrestne mere.

Lep pozdrav!