Dosje javnega naročila 001731/2018
Naročnik: DOM STAREJŠIH ŠENTJUR, Svetinova ulica 1, 3230 Šentjur
Gradnje: Prenova kuhinje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001731/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.03.2018
JN001731/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2018
JN001731/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.05.2018
Zahtevek za revizijo

    JN001731/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DOM STAREJŠIH ŠENTJUR
Svetinova ulica 1
3230
SI034
Šentjur
Slovenija
Metka Supovec
racunovodstvo@dom-sentjur.si
+386 37461822
+386 37461819

Internetni naslovi
http://dom-starejsih-sentjur.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.dom-starejsih-sentjur.si/index.php?p=6&id=597&a=2
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/247719/espd/Narocnik_ESPD.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova kuhinje
Referenčna številka dokumenta: 4301-00005/2018-2
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Prenova kuhinje v Domu starejših Šentjur
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45310000
45330000
45350000
45430000
45450000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dom starejših Šentjur, Svetinova ulica 1, 3230 Šentjur
II.2.4 Opis javnega naročila
Prenova kuhinje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 15.06.2018
Konec: 29.07.2018
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.04.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.07.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.04.2018   10:00
Kraj: Dom starejših Šentjur, Svetinova ulica 1, 3230 Šentjur, v sejni sobi doma.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.04.2018   00:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.03.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.03.2018   14:46
Pozdravljeni!

Pogoj referenc je v razpisni dokumentaciji razložen, kot pogoj za ponudnika:

- da je ponudnik v obdobju zadnjih petih let pred rokom oddaje ponudb pravočasno in v okviru pogodbe izvedel najmanj dva (2) istovrstna posla (gradbeno obrtna dela, strojne instalacije, elektro instalacije) v javnem zavodu v vrednosti najmanj 100.000 EUR brez DDV.

Ni dovolj, da ta pogoj izpolnjuje podizvajalec, ki je sodeloval na projektu v takšnem ali višjem znesku. To tudi ni enako samostojni izvedbi zahtevanega projekta. Ponudnik mora izpolnjevati ta pogoj, kot izvajalec takšnih projektov.

Hvala in lep pozdrav!

Datum objave: 23.03.2018   14:57
Pozdravljeni!

Zahteva glede bonitetne ocene ostane takšna, kot je navedena v razpisni dokumentaciji.

Hvala za razuemvanje in lep pozdrav!Datum objave: 26.03.2018   10:17
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Pozivamo naročnika, da korigira razpisno dokumentacijo v delu "10. Ekonomska in finančna sposobnost" saj ponudniki do oddaje ponudbe ne bomo mogli izkazovati bonitetne ocene na podlagi letnega poročila za leto 2017 ampak na podlagi letnega poročila za leto 2016! Bonitetne ocene na podlagi letnega poročila za leto 2017 bodo na voljo šele v začetku meseca maja.

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Pozdravljeni!

Hvala za opozorilo. Ker gospodarski subjekti do oddaja ponudbe za prenovo kuhinje v Domu starejših Šentjur še ne bodo mogli predložiti bonitetne ocene za leto 2017, se s tem razpisna dokumentacija popravi na zahtevano bonitetno oceno za leto 2016.


Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

Datum objave: 26.03.2018   15:05
VPRAŠANJE
SPOŠTOVANI,

Bonitetna ocena se pridobi enkrat leto.
Se lahko priloži S- BON- 1/P z datumom izdaje iz meseca avgusta 2017?

Hvala.

ODGOVOR


Pozdravljeni!

Ker morate priložiti bonitetno oceno iz leta 2016, lahko seveda priložite le-to izdano že pred objavitvijo tega razpisa.

Hvala in lep pozdrav!

Datum objave: 28.03.2018   09:28
VPRAŠANJE
Skladno z več odločitvami Državne revizijske komisije (ena izmed njih je 018-119/2012-3 http://www.dkom.si/odlocitve_DKOM/2012051508031828/), je v ponudbah dopustno predložiti kopije predhodno potrjenih referenčnih potrdil, četudi niso izdana na obrazcih naročnika za predmetni postopek.

Skladno z veljavno zakonodajo ter prakso javnih naročil prosimo potrdite, da lahko predložimo referenčna potrdila, ki smo jih pridobili že za namene sodelovanja pri drugih postopkih oddaje ponudb. Nesmiselno je namreč nenehno naprošati iste naročnike za potrjevanje istih vsebinskih referenčnih del in vedno na novih obrazcih, kjer gre le za formalne spremembe.

Hvala za potrditev, da so reference lahko na drugih obrazcih.


ODGOVOR


Pozdravljeni!

Že pridobljena potrdila zahtevanih referenc lahko predložite k ponudbi za prenovo kuhinje.

Lep pozdrav!

Datum objave: 28.03.2018   09:42
VPRAŠANJE
Naročnik zahteva v točki 17. Da bo ponudnik v primeru izbora na javnem razpisu ob zaključku del predložil poleg bančne garancije še menico z menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku z vsebino, opredeljeno v OBR-12. Naročnik ni upravičen do zahtevanja dvojnega zavarovanja. Prosimo, da se opredelite za eno izmed zahtev: garancija banke/ zavarovalnice ali menica.

Hvala.

ODGOVOR


Pozdravljeni!

V razpisni dokumentaciji je v vzorcu pogodbe definirana potreba po zavarovanju kot:

Izvajalec bo za garancijo odprave napak v garancijskem roku dostavil naročniku ustrezno finančno zavarovanje – bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti po vzorcu iz razpisne dokumentacije za dobo od dneva primopredaje do treh let, na dan izstavitve končne obračunske situacije, skladno z določili te pogodbe.

Izvajalec bo istočasno dostavil naročniku še menico z menično izjavo za obdobje preostalih 7 let garancijske dobe v višini 5 % pogodbene vrednosti kot garancijo za garancijsko dobo od konca treh do konca deset let, ki začne teči od dneva prenehanja veljavnosti bančnne garancije.

Zato prosimo, da pripravite ponudbo, kot je zahtevano.

Prav tako se ob pripravi ponudbe potrdi le izjava in le v primeru, da je ponudnik izbran mora, kot je določeno,predložiti ustrezna zavarovanja.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

Datum objave: 28.03.2018   09:44
VPRAŠANJE
Poleg garancije banke je enakovredno jamstvo za dobro izvedbo in odpravo napak tudi kavcijsko zavarovanje zavarovalnice. Prosimo da omogočite predložitev zavarovanj obeh institucij.

Hvala.

ODGOVOR


Pozdravljeni!

V skladu s tem se naslov izjave glasi na banke / zavarovalnice:

IZJAVA BANKE / ZAVAROVALNICE - FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Lep pozdrav!

Datum objave: 28.03.2018   10:01
VPRAŠANJE

Skladno z uredbo o finančnih zavarovanjih (3 člen) naročnik ne more zahtevati izjave banke za garancije. Lahko pa ponudnik potrdi zahtevana obrazca v razpisnih zahtevah, kar lahko zadošča naročniku kot zagotovilo, da bo izbrani izvajalec predložil zahtevane garancije. Če jih ne bi, ima naročnik še vedno možnost vnovčiti zavarovanje za resnost ponudbe.

Prosimo za prilagoditev zahteve.


ODGOVOR


Pozdravljeni!

Kot ste opisali, zahtevamo ob pripravi ponudbe le potrjene izjave s strani ponudnika, da bo v primeru izbranosti, dostavil ustrezne garancije. Prosim potrdite izjave in jih priložite k ponudbi. Pridobitve potrditev bank in samih garancij, sledijo po izbiri.

Hvala in lep pozdrav!

Datum objave: 28.03.2018   10:08
VPRAŠANJE
Zakaj na strani 33 zahtevate BON-2?
Navedeno je, da BON-2 predložijo podizvajalci. Prosimo za jasno navodilo.

ODGOVOR


Pozdravljeni!

Obr.13 je namenjen potrditvi ponudnika in predložitvi ustrezne bonitete le-tega. Obr.14 pa na koncu omenja boniteto BON-2 za primer, da navedete podizvajalce in ustrezno izpolnite zanje tudi ta obrazec. Zahtevana boniteta zanje je razložena v navodilih za izpolnjevanje ponudbe.

Lep pozdrav!

Datum objave: 28.03.2018   10:18
VPRAŠANJE
Ponudnik gospodarski subjekt predloži BON-1 ali S.BON-1/P? Ne obeh dokazil! Prosimo potrdite.


ODGOVOR


Pozdravljeni!

Za primer možnosti pridobitve obeh potrdil, nam jih priložite k ponudbi.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

Datum objave: 29.03.2018   07:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naprošam za sheme stavbnega pohištva!
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR


Pozdravljeni!

Vsa potrebna tehnična dokumentacija je bila objavljena vrazpisu. Prav tako te sheme.

Lep pozdrav!

Datum objave: 29.03.2018   08:45
VPRAŠANJE
Oprostite, vaš odgovor glede bonitetnih obrazcev še vedno ni jasen.
Zadošča predložitev samo ENEGA izmed potrdil? Torej S.BON-1 .........ALI .................. S.BON-1/P. Če prav razumemo, lahko izbiramo!

Naročnik se mora zavedati , da ta potrdila niso poceni in da z neutemeljenimi zahtevami samo podražuje ponudbe.ODGOVOR


Pozdravljeni!

Lahko predložite S.BON-1 ali S.BON-1/P obrazec. Zaželjen je drugi, saj je bolj podroben.

Lep pozdrav!

Datum objave: 29.03.2018   12:53
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da nam omogoči ogled lokacije del, da bomo lahko pripravili korektno ponudbo.
prosimo za termin oziroma kontaktno osebo na katero se lahko obrnemo.

Hvala.

ODGOVOR


Pozdravljeni!

Ogled je možen po predhodni najavi na številko 041 630 570.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!