Dosje javnega naročila NMV4329/2015
Naročnik: OBČINA PREDDVOR 
Gradnje: Gradbena dela na športnih objektih
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 247.918,55 EUR

NMV4329/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.07.2015
NMV4580/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 24.07.2015
NMV6079/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.09.2015
NMV6079/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.11.2015
NMV6079/2015-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 25.07.2016
NMV6079/2015-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2016
    NMV4329/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Gradnje

Gradbena dela na športnih objektih

Datum objave: 15. 7. 2015
Številka objave: NMV4329/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): OBČINA PREDDVOR, DVORSKI TRG 10, Kontakt: Klavdija Zima, V roke: Klavdija Zima, SI-4205 PREDDVOR.
Tel. +386 42751019. Telefaks +386 42751020. E-pošta klavdija.zima@preddvor.si.
Internetni naslovi: http://www.preddvor.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Ureditev igrišča pri OŠ Matije Valjavca
I.3)VRSTA NAROČILA: Gradnje.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Obnova obstoječega športnega igrišča pri OŠ skupaj z namestitvijo športne opreme.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 45212200 (Gradbena dela na športnih objektih)
45212224 (Gradbena dela na stadionu)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/7/7190-75370370498137361247/02_JN_Ig
risce_sola.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 30. 7. 2015
Čas: 12:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 30. 7. 2015
Čas: 15:00
Kraj: sejna soba, Občina Preddvor, Dvorski trg 10, Preddvor
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: V projekt PZI v papirnati obliki je možno vpogledati na sedežu občine Preddvor, kontaktna oseba je marko.bohinec@preddvor.si ali na tel.št. 04 275 1000, v delovnem času.
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 24. 7. 2015
Čas: 12:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 15. 7. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV4580/2015, Gradbena dela na športnih objektih; datum objave: 24. 7. 2015
  • NMV6079/2015, Gradnje: Gradbena dela na športnih objektih; datum objave: 24. 9. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.07.2015   06:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Ali je referenca za prenovo nogometnega igrišča ustrezna, čeprav ni opreme, le umetna trava?
Ali boste reference na drugih obrazcih (iz drugih javnih naročil) tudi upoštevali, če vsebujejo vse zahtevane podatke?
Hvala za odgovore in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Zadošča referenca za prenovo nogometnega igrišča seveda v zahtevani višini. Upoštevali bomo reference na drugih obrazcih, kateri pa morajo vsebovati vse zahtevane podatke z našega obrazca.

Datum objave: 17.07.2015   06:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
Ali prav razumemo, da lahko namesto izpisa iz sodnega registra priložimo izjavo, da lahko naročnik sam pridobi izpis iz uradnih evidenc, tako kot to dovoljuje tudi zakon? Prosimo za potrditev.
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
DA.

Datum objave: 17.07.2015   06:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo za objavo obrazca menične izjave.
Hvala in lp

ODGOVOR: primer menične izjave:

Izdajatelj menic (ponudnik):


______________________________ (firma)
______________________________ (naslov)
______________________________ (kraj)
______________________________ (matična številka)

MENIČNA IZJAVA št.____;brez protesta;

Kot zavarovanje resnosti ponudbe za javno naročilo št.;_________;
(Portal javnih naročil št. NMV /2015) izroča
________________________________ (firma izdajatelja menice) kot izdajatelj menice eno podpisano bianco menico, na kateri je podpisan zastopnik izdajatelja menice: ________________________(ime in priimek), _____________________ (vrsta zastopnika).

Izdajatelj menice nepreklicno pooblašča Občino Preddvor, Dvorski trg 10, Preddvor, da v primeru, če izdajatelj menice umakne ali spremni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali če izdajatelj menice kot ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami razpisne dokumentacije ali če izdajatelj menice ne pristopi k izvedbi del kljub podpisani pogodbi o izvedbi javnega naročila, izpolni bianco menico do višine ____________ EUR z veljavnostjo do ______________ (datum veljavnosti ponudbe) in da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni, in sicer tako z bistvenimi kot opcijskimi meničnimi sestavinami in klavzulami, po svoji presoji, ter uporabi izpolnjeno menico za izterjavo menične vsote.
Izrecno potrjujemo in soglašamo, da velja to pooblastilo in bianco podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenih podpisnikov izdajatelja menice.
Pooblaščamo Občino Preddvor, Dvorski trg 10, Preddvor, da menico domicilira pri katerikoli banki ali drugi osebi, ki vodi katerikoli račun izdajatelja menice, v breme katerega je možno poplačilo menice, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi, in banko ali drugo osebo, ki vodi račun, nepreklicno pooblaščamo in ji dajemo nalog, da v primeru unovčenja menice izplača menično vsoto v breme računa, ki ga vodi. V kolikor kritje v valuti, na katero se menica glasi, ne zadostuje za plačilo menice, dajemo banki ali drugi osebi, ki vodi račun izdajatelja menice nalog, da iz kritja na računu v drugih valutah opravi preračun katerekoli druge valute v valuto, na katero se menica glasi, do zneska potrebnih sredstev za plačilo menice in morebitnega nadomestila v zvezi z unovčenjem menice, po svojem tečaju, ki velja za preračune ob unovčevanju menic.
Za namen unovčevanja menic izrecno dovoljujemo in dajemo nalog vsaki banki oziroma drugi osebi, ki vodi naš račun, v katerega breme je možno plačilo menice v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi, da Občini Preddvor proti posredovanju kopije te menične izjave posreduje podatke o obstoju takega računa pri tej banki ali drugi osebi in podatke o stanju na računu.

Priloga: 1 x bianco menicaDatum: _______________ IZDAJATELJ MENICE:

_________________________
(firma)
Žig _________________________
(podpis zastopnika)Datum objave: 17.07.2015   13:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

zanima me ali moramo vrednotiti tudi postavke, kjer je količina 0?

ODGOVOR:
Ni potrebno izpolniti postavke, kjer je količina 0.

Datum objave: 17.07.2015   13:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je potrebno vrednotiti tudi postavke ki imajo količino =0 ?

ODGOVOR:
Ni potrebno vrednotiti postavke kjer je količina 0.

Datum objave: 17.07.2015   13:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
V razpisni dokumentaciji navajate, da je potrebno morebiten popust na ceno ponudbe vidno označiti, vendar v rekapitulaciji ni popust nikjer označen. Ali lahko rekapitulacijo dopolnimo na ta način, da vstavimo še vrstico za popust in neto vrednot ponudbe skupaj s popustom? Prosimo za pojasnilo.
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
DA, lahko dopolnite vrstico za popust in tako rekapitulacijo ustrezno odštejete.

Datum objave: 21.07.2015   07:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko referenčna potrdila priložimo v ponudbeno dokumentacijo na lastnih obrazcih?

ODGOVOR:
Lahko predložite reference na svojih obrazcih, le te pa morajo vsebovati vse zahtevane podatke z našega obrazca.

Datum objave: 21.07.2015   14:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Prosimo, da dopolnite 5. člen vzorca pogodbe, ker ni smiseln oz. po našem mnenju manjka del teksta.
Ali je rok za dokončanje pogodbenih del, ki je naveden v pogodbi, pravilen - 31.3.2016? Prosimo za potrditev.
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Naročnik bo z izbranim izvajalcem del določil faze izvedbe del, katere se bodo zaključile do 31.12.2015 in faze del, ki se bodo izvedle do 30.3.2016.

Datum objave: 22.07.2015   06:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
IZPIS IZ REGISTRA: Ali nam lahko prilozite IZJAVO za pridobitev izpisa iz uradnih evidenc.
Hvala.

ODGOVOR:
To je lastna izjava ponudnika, da pooblašča naročnika, da lahko sam iz uradnih evidenc pridobi izpis iz registra za ponudnikovo podjetje. Izjava mora biti datirana, podpisana in ožigosana. Priloži se v primeru, da ponudnik sam ne priloži izpisa iz registra.

Datum objave: 22.07.2015   06:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
FINANČNO ZAVAROVANJE: Pri pregledu garancij smo opazili da obrazec 7.1. Garancija za resnost ponudbe se glasi za objekt UREDITEV CESTE BAŠELJ-ZGORNJA BELA.

PROSIMO ZA POPRAVEK.

HVALA

ODGOVOR:
Naročnik se opravičuje za napako in prosi ponudnika, da navedbo naslova javnega razpisa sam spremeni, saj je dokumentacija v Wordovi obliki.

Datum objave: 22.07.2015   14:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Prosil bi za dodatno pojasnilo pri postavkah:
3.7) Glede na vrsto EPDM gume (porozna) in da v projektu ni kanalet bi pričakoval da je potreben drenažni asflat oznaka PB namesto AC
3.9) Prosil bi za debelino EPDM gume
3.10) Prosil bi za debelino EPDM gumeODGOVOR:
Pošiljamo vam odgovore na vprašanja
-postavka 3.7 PA 8B 70/100 A4
-postavka 3.9 8mm
-postavka 3.10 8mm


Datum objave: 24.07.2015   07:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V RD ne najdemo zahteve, katere obrazce naj predloži podizvajalec. Prosim za pojasnitev.

ODGOVOR:
Danes objavljamo dopolnitev, in sicer bodo na portalu obrazci za tiste ponudnike ki bodo nastopili z podizvajalci.

Datum objave: 24.07.2015   07:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Na OBR 3.5 imate najprej napisano Nazin naročnika GOI del in potem še enkrat Investitor, naročnik. Kaj naj tu obakrat vpišemo naročnika?

ODGOVOR:
Da, če je hkrati tudi investitor.

Datum objave: 24.07.2015   09:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
prosin za detajl post.6,7: Deščica s plastelinom šir.100mm, dolžine1,22m
Hvala


ODGOVOR:
Opisan material je namenjen za v odrivno desko pri skoku v daljino.

Datum objave: 24.07.2015   09:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V RD ne najdemo zahteve, katere obrazce naj predloži podizvajalec. Prosim za pojasnitev.

ODGOVOR:
Obrazci objavljeni v NMV4580/2015 dne 24.7.2015

Datum objave: 24.07.2015   10:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo da objavite celoten tekst postavke 3.7. (Asfalti)

ODGOVOR:
V popisu je celoten tekst. Kot je naročnik napisal v RD so vsi detajli razvidni iz projekta, ki je dostopen na Občini Preddvor.