Dosje javnega naročila 002323/2018
Naročnik: OBČINA KOČEVJE, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje
: Natečaj za PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA IZGRADNJO 16-ODDELČNEGA VRTCA V OBČINI KOČEVJE: VRTEC KOČEVJE
ZJN-3: Odprti postopek

JN002323/2018-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 30.03.2018
JN002323/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.04.2018
JN002323/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.07.2018
JN002323/2018-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 08.08.2018
Zahtevek za revizijo

    JN002323/2018-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KOČEVJE
Ljubljanska cesta 26
1330
SI
Kočevje
Slovenija
Barbara Pungerčar
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.kocevje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Pungerčar
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Natečaj za PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA IZGRADNJO 16-ODDELČNEGA VRTCA V OBČINI KOČEVJE: VRTEC KOČEVJE
Referenčna številka dokumenta: 430-26/2018-608
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA IZGRADNJO 16-ODDELČNEGA VRTCA V OBČINI KOČEVJE:

VRTEC KOČEVJE
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
skladno z natečajnimi pogojiOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v dokumentaciji za razpis natečaja . Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.
Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v točkah od 1 do 4, pri čemer je najpomembnejše merilo, navedeno v 1. točki, najmanj pomembno pa merilo, navedeno v 4. točki (7. točka 84. člena ZJN-3):
1. skladnost zasnove z veljavnimi prostorskimi akti in usmeritvami nosilcev urejanja prostora
2. funkcionalna zasnova (izpolnjevanje programskih zahtev, upoštevanje specifičnih potreb delovanja vrtca, funkcionalna razporeditev programskih sklopov in povezav med njimi),
3. kakovost in izvirnost arhitekturnega izraza,
4. sodobnost, gospodarnost, trajnost in kakovost oblikovne, tehnične in konstrukcijske zasnove ter racionalnost izvedbe in obratovanja.
Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in določil natečajne naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.

IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
25.05.2018   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja) je:
• tri 1. nagrade po 4.800 EUR
• tri priznanja po 1.800 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
Skupni znesek nagradnega sklada je: 19.800 EUR
Ocenjevalna komisija ima pravico, da nagradni sklad razdeli tudi v drugačnem razmerju kot je razpisano in pravico, da podeli ločene nagrade za najboljšo rešitev posameznega zaključenega sklopa natečajne naloge.
Ocenjevalna komisija ima pravico, da nagradni sklad podeli v celoti tudi v primeru, ko je v ocenjevanje sprejetih manj kot dvanajst elaboratov.

IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence

IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednica ocenjevalne komisije (ZAPS): Mojca Gregorski, univ. dipl. inž. arh., Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): dr. Vladimir Prebilič, župan, Član (naročnik): Dean Pertinač, univ.dipl.inž.arh., Članica (naročnik): Irena Robič, ravnateljica Vrtca Kočevje, Članica (ZAPS): Ajda Vogelnik Saje, univ. dipl. inž. arh., Namestnica članov (naročnik): Kristina Krkovič, višja svetovalka za šolstvo in otroško varstvo, Namestnica članov (ZAPS): Urša Kranjc, univ. dipl. inž. kraj. arh. , Poročevalka A: Špela Nardoni Kovač, univ. dipl. inž. arh., Poročevalka KA: dr. Petra Vertelj Nared, univ. dipl. inž. kraj.arh., Skrbnica natečaja: Polona Marinček, univ.dipl.inž.kraj. arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.05.2018   23:55

Dodatne informacije:
1. Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 20. 4. 2018
1. Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 25. 4. 2018
2. Rok za postavljanje formalnih vprašanj
(min. 8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 15.5. 2018
2. Rok za odgovore na formalna vprašanja
(min. 6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 17. 5. 2018
ODDAJA NATEČAJNO PONUDBENE DOKUMENTACIJE:
1. faza
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije brez makete Petek 25. 5. 2018 do 16:00 ure
2. faza
Oddaja makete četrtek 31.5. 2018 do 12.00 ure
Javno identificiranje avtorjev in evidentiranje ponudb (na ZAPS, Vegova 8, Ljubljana – velika sejna soba) predvidoma
(točen datum bo objavljen na portalu JN) 15.6.2018 ob 12.00
Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 29.6. 2018
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma julij 2018
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA KOČEVJE
Ljubljanska cesta 26
1330
Kočevje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.03.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.04.2018   14:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri pregledu natečajne naloge smo se srečali z naslednjimi vprašanji:

- V prilogah smo zasledili dva različna podatka o številu otrok, zanima nas kateri je točnejši ( 294 ali 352)?
- ali odmik 8 m od parcelne meje velja tudi za predvideno novo dovozno pot?
- ali se zaklonišče lahko umesti v kletne prostore že obstoječega objekta?
- ali mora biti celotna zunanja terasa (min. 24 m2 / igralnico) nadkrita?
- ali mora imeti vsaka terasa v pritličju in nadstropju neposredni dostop do zunanjega igrišča?
- ali se za doseganje minimalne površine zunanje terase lahko upošteva tudi zunanji atrij?
- ali se obstoječi objekt 116 upošteva pri izračunu faktorja zazidanosti?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

- V prilogah smo zasledili dva različna podatka o številu otrok, zanima nas kateri je točnejši ( 294 ali 352)?
Naročnik sporoča, da je potrebno kot osnovo za izračun igralne površine in igrišča upoštevati normativ 22 otrok (16 oddelkov x 22 otrok = 352 otrok).
Številka 294 otrok izhaja iz projektne naloge (str. 23 c/Elementi/oprema igrišča), kjer so navedene minimalne zahteva priporočene opreme glede na kasnejše dejansko stanje otrok tj. normativi, ki veljajo pri oblikovanju oddelkov prve (12 otrok/oddelke) in druge (22 otrok/oddelek) starostne skupine skupaj s sklepom župana o uporabi manjše notranje igralne površine v Vrtcu Kočevje (14 otrok/oddelek in 22 - 24 otrok/oddelek).

- ali odmik 8 m od parcelne meje velja tudi za predvideno novo dovozno pot?
V projektni nalogi je naročnik na strani 17, tč. 4.2 Izvleček bistvenih določil iz veljavnih prostorskih aktov, zapisal, da so odmiki od mej sosednjih zemljišč:
• stavbe (nad terenom in pod njim) morajo biti, razen v primeru gradnje v nizu, od meje sosednjih zemljišč oddaljene najmanj 4 m,
ter kot opombo dodal, v kolikor gre za parcele, ki so v lasti Občine Kočevje, se objekt lahko približa do 1,5 m.

- ali se zaklonišče lahko umesti v kletne prostore že obstoječega objekta?
Ne, kletni prostori v obstoječem objektu ne morejo služiti kot zaklonišče, saj po kvadraturi ne ustrezajo zahtevam, poleg tega bo v kletnih prostorih potrebno urediti kurilnico za upravne prostore in stanovanjski del, ki se nahaja v tem objektu.

- ali mora biti celotna zunanja terasa (min. 24 m2 / igralnico) nadkrita?
Da, vse igralnice naj imajo v pokrite terase v celoti oz. vsaj 24m2/igralnico (zapisano v PN str. 29 f. Igralnice).

- ali mora imeti vsaka terasa v pritličju in nadstropju neposredni dostop do zunanjega igrišča?
Da, objekt naj ima teraso z neposrednim izhodom na igrišče v pritličju in ograjeno teraso v prvem nadstropju z dostopom na igrišče. Stopnišče mora biti ustrezno ograjeno in z vrati, ki jih lahko odpirajo samo odrasli (v PN str. 26, g. Pokrite terase in senčenje).

- ali se za doseganje minimalne površine zunanje terase lahko upošteva tudi zunanji atrij?
Zunanji atrij se lahko upošteva kot zunanja terasa, v kolikor je zasnovan tako, da omogoča dostop iz igralnice, pri tem pa je potrebno upoštevati zahtevano pokritost terase.
- ali se obstoječi objekt 116 upošteva pri izračunu faktorja zazidanosti?
Obstoječi objekt ni predmet posega in gradbenega dovoljenja, zato se ga ne upošteva pri izračunu faktorja zazidanosti.
Datum objave: 10.05.2018   10:51
Fotografije makete širšega območja so objavljene med dokumentacijo E_foto maketa. Maketa je na ogled na ZAPS-u, v času uradnih ur od 10.5.2018.

Datum objave: 11.05.2018   12:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

1. Ob izračunu potrebne velikosti igrišča in ostalih zunanjih površin glede na normativ ugotavljamo, da bo del površin igrišča verjetno potrebno zagotoviti na strehi objekta ali pod objektom. Priložena kompaktna prostorska preveritev s tolikšno bruto površino pritličja zaradi zagotavljanja potrebne velikosti igrišča sploh ni izvedljiva. Ali ima naročnik kakšne usmeritve glede umestitve igrišča na streho objekta?

2. Hkrati ugotavljamo, da se v tabeli površin prikazane površine teras ne seštevajo niti v površine notranjih prostorov niti zunanjih površin igrišča.
Poleg tega se v tabeli A postavka teras ne sešteva (nima pravilne formule). Kam torej šteje površina teras?​

3. Glede na usmeritve natečajne naloge objekt 116 na parceli št. 1061/2 ni predmet obdelave. V tabeli pa je vseeno potrebno zapisati oceno investicije za
rekonstrukcijo objekta. Prav tako je glede na programske usmeritve upravo potrebno umestiti v ta objekt. Prosimo, da priložite načrte obstoječega objekta,
ki (do neke mere) je predmet obdelave.

Hvala za odgovor.


ODGOVOR


1. Ob izračunu potrebne velikosti igrišča in ostalih zunanjih površin glede na normativ ugotavljamo, da bo del površin igrišča verjetno potrebno zagotoviti na strehi objekta ali pod objektom. Priložena kompaktna prostorska preveritev s tolikšno bruto površino pritličja zaradi zagotavljanja potrebne velikosti igrišča sploh ni izvedljiva. Ali ima naročnik kakšne usmeritve glede umestitve igrišča na streho objekta?
Posebnih dodatnih usmeritev naročnik nima. Natečajnik določila vezana na ureditev zunanjih igralnih površin smiselno uporabiti tudi pri umestitvi igrišča na strehi (glej poglavje 5.6 Zunanje površine.

2. Hkrati ugotavljamo, da se v tabeli površin prikazane površine teras ne seštevajo niti v površine notranjih prostorov niti zunanjih površin igrišča.
Poleg tega se v tabeli A postavka teras ne sešteva (nima pravilne formule). Kam torej šteje površina teras?
Površina terase se šteje kot del zunanjih površin igrišča (znotraj 15 m2 na otrok) (glej tabela C.2).

3. Glede na usmeritve natečajne naloge objekt 116 na parceli št. 1061/2 ni predmet obdelave. V tabeli pa je vseeno potrebno zapisati oceno investicije za
rekonstrukcijo objekta. Prav tako je glede na programske usmeritve upravo potrebno umestiti v ta objekt. Prosimo, da priložite načrte obstoječega objekta,
ki (do neke mere) je predmet obdelave.
Natečajnikom ni potrebno podati ocenjene vrednosti rekonstrukcije obstoječega dela objekta, saj to ni predmet obdelave (glej projektna naloga 5.10).


Datum objave: 16.05.2018   08:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo za pojasnilo, kaj konkretno pomeni navedba iz natečajnih pogojev
»upravičeni razlogi za odstop od pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije« ter
kako bo zadoščeno temeljnim načelom ZJN, po katerem se natečaj izvaja,
kar pomeni transparentno in enakopravno nadaljevanje postopka pri zasebniku za vse tri prvonagrajene elaborate.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da je odstop od pogodbe zapisan v prilogi Izbrani elementi pogodbe za projektiranje med zasebnim partnerjem in natečajnikom (gospodarskim subjektom), kjer je zapisano:
Odstop od pogodbe (dikcija ključnih elementov člena):
i. Naročnik lahko od pogodbe odstopi v primeru, da izvajalec:
• med izvajanjem pogodbe ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti in ne spoštuje pogodbenih rokov, pri čemer ga naročnik na to pisno opozori in mu določi primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, izvajalec pa tudi do izteka naknadno določenega roka svojih pogodbenih obveznosti ne izpolni,
• pride v stečajni postopek, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga,
• ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki ga določi naročnik,
• prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika.
ii. V primeru neplačila s pogodbo določenega pogodbenega zneska lahko izvajalec od pogodbe z naročnikom odstopi po tem, ko je poprej pisno opomnil naročnika za izpolnitev njegovih obveznosti.
iii. V primeru odstopa katere koli od pogodbenih strank od pogodbe bo naročnik izvajalcu za opravljena,
predana in potrjena dela plačal s pogodbo opredeljen znesek.

Skladno z razpisno dokumentacijo za Projektiranje, izgradnjo, vzdrževanjem in upravljanjem, ki je objavljeno na Portalu javnih naročil (oznaka: JN003054/2018-B01) bo naročnik v okviru pridobljenih rešitev na projektnem natečaju izbral tri elaborate najboljših rešitev, ki bodo podlaga za pogajanja v okviru konkurenčnega dialoga z zasebnikom. Naročnik bo vsem usposobljenim kandidatom (tj. zasebnikom), ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje za priznanje usposobljenosti, predložil digitalno dokumentacijo vseh treh najvišje uvrščenih rešitev. Usposobljeni kandidati bodo imeli v fazi pogajanj možnost podati stališče in mnenje glede ocenjenih rešitev ter predlagati katera rešitev je za posameznega kandidata, ki bo sodeloval v postopku dialoga, najustreznejša.

Menimo, da ta način omogoča transparentno in enakopravno nadaljevanje postopka za vse tri prvonagrajene elaborate.

Datum objave: 14.06.2018   11:25

V torek 19. junija 2018, ob 12:00 bo javno identificiranje avtorjev in evidentiranje ponudb (na ZAPS, Vegova 8, Ljubljana – velika sejna soba).