Dosje javnega naročila 002018/2018
Naročnik: OBČINA ŠKOCJAN, Škocjan 67, 8275 Škocjan
Gradnje: KOMUNALNA UREDITEV PC GTC ŠKOCJAN
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 979.840,89 EUR

JN002018/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.03.2018
JN002018/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.05.2018
JN002018/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 07.08.2018
JN002018/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.08.2018
Zahtevek za revizijo

    JN002018/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠKOCJAN
Škocjan 67
8275
SI
Škocjan
Slovenija
info@obcina-skocjan.si
+386 73846300
+386 73846309

Internetni naslovi
http://www.obcina-skocjan.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/248705/končna_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: KOMUNALNA UREDITEV PC GTC ŠKOCJAN
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema komunalno ureditev PC GTC Škocjan.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Škocjan
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema komunalno ureditev PC GTC Škocjan.

Predmet javnega naročila je bolj natančno opredeljen v popisih del ter v projektni dokumentaciji, ki sta priloga in sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Pogoji so določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji so določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.04.2018   14:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.07.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.04.2018   14:15
Kraj: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.04.2018   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb.

Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno, priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti:
• ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
• ime naročnika,
• oznako javnega naročila,
• predmet javnega naročila,
• pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,
• potrdilo o vplačilu takse v višini 4.000 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic 16110-7111290-XXXXXX18, pri čemer je XXXX številka obvestila o naročilu iz Portala javnih naročil, ki je podana v obliki JNXXXXXX-...01/2018).

Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.

VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ŠKOCJAN
Škocjan 67
8275
Škocjan
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.03.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.04.2018   18:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v popisih ponekod manjkajo dimenzije LTŽ pokrovov, naveden je tudi še stari standard EN 124:1996, novi standard ima oznako na pokrovih EN 124-2 (SIST EN 124-2:2015). Predvidevamo, da se pokrove izbere glede na dimenzije jaškov, mišljen pa je novi standard? Hvala za pojasnila.

Primer postavke iz dostopne dokumentacije

10 Izdelava betonskega jaška kabelske kanalizacije
iz betonske cevi fi 1.2/1.0m vključno s
podložnim betonom C20/25 in zaključeno z AB ploščo
C20/25 ter vgradnja enojnega lahkega LTŽ pokrovom EN 124 , C250
vključno z vso finalno obdelavo notranjosti jaška s cementno
malto 1:2. Kpl po priloženem načrtu z odprtinami za uvod
in odprtino na dnu jaška za odvodnjavanje.
(Brez dobave pokrova)


ODGOVOR
Pokrove je treba izbrati glede na dimenzijo jaškov in upoštevati nov standard za pokrove.Datum objave: 10.04.2018   18:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Zanima nas sledeče:

1. GTC_popis_zunanja ureditev
ograja; ključavničarska dela; postavka 1; Dobava in vgraditev žičnate ograje iz plastificiranrga in pocinkanega pletiva mreže h= 3,0m (Mreža pletena 3000 mm okno.....
ALi je lahko višina zahtevane ograje 3m dobljena iz pletiva 2m + 1m?

2. GTC_popis_cesta_C5
Preddela
1.2.1       Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev
12 152 Odstranitev panjev s premerom 40 do 60 cm, grmovnic oz. podrasti z vsemi potrebnimi deli;; 21.000,00 m2
Ali je količina ustrezna?

3. ALi bo poterbno gradbišče v času gradnje zavarovati z zaporo prometa?
Če da, s kakšno in kje je to upoštevano?

4. GTC_JR_1
7.1 ELEKTROENERGETSKI VODI - NN PRIKLJUČEK / OJR
71 121 Plačilo EE prispevka za novo števčno mesto 3x20A; kpl 1
71 121 Izvedba priklopa napajalnega dela JR s strani .....; ocenjeno

Ti dve postavki nimata formule - ali se ju ovrednoti?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR
1. Žično ograjo iz plastificiranrga in pocinkanega pletiva mreže h= 3,0m je treba montirati v enem kosu.

2. Količina je ustrezna.

3. Zapora ceste ne bo potrebna.

4. Postavke ovrednotite.