Dosje javnega naročila 002113/2018
Naročnik: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin
Gradnje: Gradnja komunalne infrastrukture na območju OPPN stanovanjska zazidava Modrej
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 591.521,07 EUR

JN002113/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.03.2018
JN002113/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.05.2018
JN002113/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.07.2018
JN002113/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.07.2018

    JN002113/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TOLMIN
Ulica padlih borcev 2
5220
SI
Tolmin
Slovenija
Kristina Kos Čujec
kristina.kos-cujec@tolmin.si
+386 53819519
+386 53819523

Internetni naslovi
http://www.tolmin.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.tolmin.si/objava/132736

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja komunalne infrastrukture na območju OPPN stanovanjska zazidava Modrej
Referenčna številka dokumenta: 430-0008/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Oprema novega stanovanjskega naselja s cestno in komunalno infrastrukturo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Modrej
II.2.4 Opis javnega naročila
Oprema novega stanovanjskega naselja s cestno in komunalno infrastrukturo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 13
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.04.2018   09:30
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 16.07.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.04.2018   10:00
Kraj: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, velika sejna soba, 1. nadstropje.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.04.2018   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA TOLMIN
Ulica padlih borcev 2
5220
Tolmin
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.03.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.03.2018   06:54
VPRAŠANJE
V popisih se za jaške pojavljajo litoželezni pokrovi in rešetke pri katerih pa ni naveden standard po katerem so izdelani, morajo Izjave o lastnostih že vsebovati novi standard SIST EN 124-2:2015?

ODGOVOR
Pokrovi in rešetke morajo ustrezati veljavnim standardom.Datum objave: 09.04.2018   09:57
VPRAŠANJE
1.Ali naročnik zagotavlja deponijo za vse viške materialov?
2.Prosimo za lokacijo deponije in stroške odlaganja za poz 2.02
3.Pri izkopih opis z odrivom do 50 m , opomba pa z odlaganjem na rob. Kaj se upošteva?
4.V postavki 3.01 voziščne konstrukcije je uporabljen material enakomerno zrnati drobljenec iz kamnine. Kakšne so zahteve za ta material?
5.V postavki 3.02 voziščne konstrukcije je asfaltu dodan "reskanec" . Ali gre za novo recepturo AC 22 base B70/100, A4 in kakšne so zahteve za ta asfalt?
6.V postavki 4.01 odvodnjavanje s predfabriciranimi betonskimi elementi širine 60 cm ni predvidena obdelava stične rege z asfaltom. Prosim za dodaten opis.
7.V postavki 6.02 tuje storitve je geotehnični nadzor opisan kos 5. Ali je merska enota prava in kaj se smatra kot kos? ure ali dan ali obisk?
8.Razna nepredvidena dela po potrditvi nadzora 10%. Ali se bo obračunalo 10% fiksno ali je lahko tudi več?
9.V postavki 1.01 zid postavitev in zavarovanje prečnih profilov je kos1. Ali gre za en prečni profil ali komplet 6 kosov?
10.V postavki 2.03 se predvideva zagatno steno cca. 3 m vključno z začasnim razpiranjem. Ali je mišljeno zagatnico zabiti dvostransko in jo medsebojno razpirati?
11.V postavki 4.03 je betonska krona iz betona C25/30. Ali ta marka zadostuje za beton izpostavljen mrazu in soljenju?
12.V postavki 5.02 je ograja H1 W2. Takšen tip ograje ni običajen, ali ponudimo takega?

ODGOVOR
1. Viški materialov se deponirajo na uradnih deponijah.
2. Material se bo deponiral v Tolminu ali Volčah.
3. Upošteva se odriv do 50 m.
4. Uporabi se zmrzlinsko odporen material.
5. Zaradi zelenega naročanja, mora receptura za asfalt zajemati tudi reciklirane materiale.
6. Ni dodatnega opisa.
7. Pravilna merska enota je ura.
8. Obračunala se bodo nepredvidena dela, ki jih bo potrdil nadzor.
9. Upošteva se postavitev prečnih profilov za celoten zid.
10. Zaradi prometa nad podpornim zidom, je predvidena izdelava zagatnic pred izvedbo izkopa.
11. Upošteva se beton C25/30 XF4 PV-II.
12. Ponudi se predvidena ograja.
Datum objave: 10.04.2018   14:00
VPRAŠANJE
12.V postavki 5.02 je ograja H1 W2. Takšen tip ograje ni običajen, ali ponudimo takega?

Odgovorili ste da se ponudi takšna ograja!

Izvajalec ograj nas je opozoril, da za ograje tega tipa krajše od 48 m1 nima ustreznih certifikatov, ker so "crash" testi narejeni za min dolžine 48 m1. Običajno se na objektih ponuja ograje H1 W4!
Ali vseeno ponudimo ograjo skladno s popisom, ki pa ne bo imela ustreznih soglasij in certifikatov?


ODGOVOR
Ponudi se ograjo H1 W4.Datum objave: 11.04.2018   10:56
VPRAŠANJE
Pri elektro delih KBV, TP in NNO Modrej

pri poz 6 preddela Rušenje asfalta je količina 813,8 m2
pri poz 1 zgornji ustro pa se asfaltira le 258,7 m2

Ali so te količine prave?

ODGOVOR
Uporabi se količine iz popisa del.Datum objave: 11.04.2018   11:41
VPRAŠANJE
Pri elektro delih KBV, TP in NNO Modrej so dopisana splošna določila, ki nimajo zveze s tem projektom, določene postavke so verjetno zajete v popisih za ceste ali se podvajajo!
Kaj upoštevamo?
v tč.6 so omenjeni so členi okvirnega sporazuma - katerega?
v tč.12 so omenjena določila javnega naročila št. 3-G/20173-G/2017i -prosimo za objavo!


SPLOŠNA DOLOČILA:
1 Izvajalec mora pri izvedbi del čim bolj paziti, da se poslužuje že obstoječih dostopnih poti in v čim manjši meri (samo kar je nujno) posega na površine travnikov in njiv. V kolikor se izvajalec tega ne bo držal, bo sam kril stroške čiščenja terena in povrnitve le-tega v prvotno stanje.
2 Vožnja bagra po travniku oz. terenu z nizkim rastjem (robida, praprot,…) se ne šteje kot izvedba dostopne poti. Na koncu je potrebno kolesnice oz. sledi bagra na območju travnikov primerno sanirati.
3 Po zaključku del mora izvajalec poskrbeti za odvoz odvečnega izkopanega materiala, planiranje in čiščenje terena ter povrnitev okolice v prvotno stanje vključno z zatravitvijo.
4 Izvajalec mora zemljišča, ki so potrebna za gradnjo uporabljati tako, da so čim manj obremenjena, v primeru posega na zemljišče obvestiti lastnike parcel ter po zaključku del na zemljiščih vzpostaviti predhodno stanje (vključno z zatravitvijo na območjih travnikov).
5 Na svoje stroške mora izvajalec sanirati in v prvotno stanje povrniti vse poti in ceste, ki bodo oz. so bile zaradi gradnje ali uporabe pri gradnji poškodovane.
6 Prav tako mora izvajalec sanirati, rekonstruirati ali sonaravno urediti na lastne stroške vsa druga zemljišča, objekte in naprave, ki jih je z gradnjo prizadel zaradi svoje organizacije gradnje (7. točka 14. člena Okvirnega sporazuma).
7 Izvajalec mora z gradbenimi odpadki (kamor spada tudi zemeljski izkop) ravnati skladno z določili 13. člena Okvirnega sporazuma ter po končanju del predati investitorju vso potrebno dokumentacijo (evidenčne liste) o ravnanju z odpadki!
8 V postavke so vključeni vsi varnostni ukrepi in zaščite pri delu in na gradbišču v smislu Zakona o varnosti in zdravju pri delu.
9 Pred pripravo ponudbe je PRIPOROČEN ogled terena.
10 Izvajalec je dolžan v imenu naročnika pridobiti dovoljenje za zaporo ceste in postaviti ustrezno prometno signalizacijo za ves čas gradnje
11 Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je seznanjen s stanjem in zahtevnostjo terena, na katerem se bodo izvajala gradbena dela ter da je priložena PZI dokumentacija (načrti, trasne risbe ...) popolna in da je sposoben v popolnosti kakovostno izvesti predmetni objekt.
12 Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je seznanjen z razpisnimi pogoji in splošnimi določili iz javnega naročila št. 3-G/20173-G/2017, objavljenega na Portalu javnih naročil 26.06.2017


ODGOVOR
Splošna določila, ki so zapisana v Popisu del v poglavju KBV, TP in NNO Modrej veljajo le za dela, ki jih financira Elektro Primorska d.d.

Navedba »(7. točka 14. člena Okvirnega sporazuma)« v točki 6 Splošnih določil v poglavju KBV, TP in NNO Modrej v popisu del se smatra kot brezpredmetna. Gre za napako v popisih del.

Prav tako se tudi celotna točka 12 prej navedenih splošnih določil smatra kot brezpredmetna. Gre za napako v popisih del.

Upoštevajo se vse količine po popisu del.