Dosje javnega naročila 002095/2018
Naročnik: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za Skupnost za mlade Gerbičeva, Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 260.348,00 EUR

JN002095/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.03.2018
JN002095/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.04.2018
JN002095/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2018
JN002095/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.05.2018
JN002095/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.05.2018
JN002095/2018-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 04.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN002095/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Jerneja Zorko
jerneja.zorko@ssrs.si
+386 14710500
+386 14710503

Internetni naslovi
http://www.stanovanjskisklad-rs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.praetor.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna+javna+naro%C4%8Dila
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije za Skupnost za mlade Gerbičeva, Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: JN 3/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je pridobitev IDZ, IDP, PGD, PZI projektne dokumentacije in projektantski nadzor za Skupnost za mlade Gerbičeva, Ljubljana.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71220000
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Gerbičeva, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je pridobitev IDZ, IDP, PGD, PZI projektne dokumentacije in projektantski nadzor za Skupnost za mlade Gerbičeva, Ljubljana.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Reference kadrov A25
Reference kadrov B15
Nagrade in priznanja odgovornega projektanta arhitekture20

Cena – Ponder:
40
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.04.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.04.2018   10:30
Kraj: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000 Ljubljana

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Za aktivno sodelovanje na javnem odpiranju in na pogajanjih morajo predstavniki ponudnikov predložiti pisna pooblastila za zastopanje.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.04.2018   09:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo po zaključenem odpiranju ponudb z vsemi ponudniki, ki bodo do roka za prejem ponudb oddali ponudbo, izvedel en krog pisnih pogajanj.
Predmet pogajanj: višina popusta v % na skupno ponudbeno ceno v EUR brez DDV iz obrazca »Vzorec pogodbe, 7. člen« (skupna ponudbena cena iz obrazca »Vzorec pogodbe, 7. člen« ne sme presegati cen iz pisno predložene ponudbe; vrednost posamezne postavke v 9. členu Vzorca pogodbe se bo sorazmerno znižala z višino predloženega popusta po pogajanjih).
Način izvedbe pisnega kroga pogajanj: po zaključenem odpiranju ponudb bodo imeli ponudniki čas, da naročniku pisno (na naročnikovem obrazcu, ki ga bodo ponudniki prejeli na javnem odpiranju ponudb) predložijo višino popusta v % na skupno ponudbeno ceno v EUR brez DDV iz obrazca »Vzorec pogodbe, 7. člen«. Rok za predložitev končni ponudb po pogajanjih bo 11.4.2018 ob 11.00 uri. Po preteku roka za predložitev končnih ponudb, bo naročnik javno odprl kuverte v katerih bo navedena višina popusta v % in končna ponudbena cena v EUR brez DDV.
V kolikor se ponudnik, ki bo sicer oddal ponudbo, ne bo udeležil pisnega kroga pogajanj, bo naročnik pri ocenjevanju ponudb upošteval skupno ponudbeno ceno iz predložene ponudbe.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.03.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.04.2018   14:17
VPRAŠANJE 1
Na portalu in v razpisni dokumentaciji piše, da je rok za predložitev končnih ponudb po pogajanjih dne 11.4.2018 ob 11.00 uri.
Po vsej verjetnosti gre za pomoto, saj je rok za oddajo ponudb dan kasneje, 12.4.2018 do 10.00 ure.

ODGOVOR 1
Da, tako je, prišlo je do tipkarske napake. Rok za predložitev končnih ponudb po pogajanjih bo 12.4.2018 ob 11.00 uri.

Naročnik bo objavil popravek objave na Portalu javnih naročil, medtem ko ne bo objavljal čistopisa obrazca ePRO – Navodila ponudnikom, temveč bo štel, da ponudniki z oddajo ponudbe potrjujejo, da so seznanjeni s predmetno spremembo.


Datum objave: 06.04.2018   15:57
VPRAŠANJE 2
Naročnika prosimo, da objavi predvideno ocenjeno vrednost predmetnega javnega naročila.
ODGOVOR 2
Naročnik ocenjene vrednosti, skladno z načelom gospodarnosti in varstva konkurence, ne bo objavil in ga skladno z določili ZJN-3 tudi ni dolžan objaviti.

Datum objave: 06.04.2018   16:05
VPRAŠANJE 3
Prvič:
V povezavi s pogojem za sodelovanje iz točke 7.C.1. Tehnična in strokovna sposobnost pozivamo naročnika, da pogoj pridobljenega pravnomočnega uporabnega dovoljenja po 31.12.2010 za referenčni projekt/projekte nadomesti s pogojem pridobljenega pravnomočnega gradbenega dovoljenja po 31.12.2010.
Vezano na izobrazbo in strokovno usposobljenost nominiranega kadra (točka 7.C.2.) in na sam osrednji predmet javnega naročila - pridobitev IDZ, IDP, PGD in PZI projektne dokumentacije, je pogoj pridobljenega pravnomočnega uporabnega dovoljenja nesorazmeren s predmetom javnega naročila. Nominiran kader svojo strokovnost v celoti izkazuje že do faze pridobljenega pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Dodatno pridobljena pravnomočna uporabna dovoljenja niso v sferi potencialnih ponudnikov (torej projektantov), ampak v sferi investitorjev. Dostikrat se tako zgodi, da se zaradi razlogov, ki niso na strani projektanta, uporabno dovoljenje nikoli ne pridobi, kar pa ne izniči opravljenega strokovnega dela do pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja, ki bi v danem primeru moralo šteti kot pogoj.
Dodaten argument za spremembo pogoja je glede na aktualne izkušnje iz drugih postopkov oddaje javnih naročil bistveno razširjen krog potencialnih ponudnikov, torej širša konkurenca, ki vodi v večje potencialno število dopustnih ponudb, kar bi moralo biti v interesu naročnika.

Drugič:
Razpisna dokumentacija daje bistven poudarek usposobljenosti ponudnika in nominiranega kadra na področju modeliranja v BIM okolju. Eden od nominiranih kadrov v točki 7.C.2. je f) BIM manager, ki pa v sklopu meril (M2 in M3) glede na osebne reference ne nosi dodatnih točk, kar ni skladno z nakazanim ciljem naročnika - izbrati ponudnika, ki je zmožen pripraviti najkakovostnejši BIM model v sklopu predmeta javnega naročila.
Tukaj je smiselno poudariti, da ima pri modeliranju v BIM okolju BIM manager v kontekstu končnega rezultata (BIM model) najbolj izpostavljeno vlogo. Seveda je za končni produkt nujno, da modeliranje v BIM okolju obvladajo vsi odgovorni projektanti posameznih načrtov in tudi projektanti/inženirji v skupini, ki formalne odgovornosti pri projektu ne nosijo. Vendar je BIM manager tisti, ki koordinira BIM procese med projektnimi disciplinami in izvaja kontrolo kakovosti znotraj BIM modela in je tako odgovoren za končni produkt.
Naročnika torej pozivamo, da merila iz točke 8 spremeni tako, da med nominirane kadre, ki prejmejo dodatne točke v sklopu meril M2 in M3 uvrsti tudi nominiran kader f) BIM manager. S tem bo naročnik funkciji nominiranega kadra f) BIM manager dal ustrezno težo in se še bolj približal nakazanemu cilju - izbrati ponudnika, ki je zmožen pripraviti najkakovostnejši BIM model.

ODGOVOR 3
Ad 1.) Naročnik spreminja pogoj za sodelovanje 7.C.1. Tehnična in strokovna sposobnost ponudnika, ki se po novem glasi:
»Gospodarski subjekt je izdelal PGD in PZI projektno dokumentacijo in je bil na istem projektu pogodbeni nosilec izdelave celotne PGD in PZI projektne dokumentacije skladno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08 in 61/17 – GZ), za gradnjo večstanovanjskega objekta z najmanj 20 stanovanji ALI primerljivega objekta z bruto tlorisno površino nadzemnega dela objekta najmanj 1.500 m2, pri čemer je bilo pravnomočno uporabno dovoljenje pridobljeno po 31.12.2010.
Kot primerljiv objekt se po klasifikaciji vrst objektov CC-SI upoštevajo naslednje oznake: CC-SI 112, CC-SI 113, CC-SI 12111, CC-SI 12120, CC-SI 122, CC-SI 12610, CC-SI 12620, CC-SI 12630, CC-SI 12640.
Naročnik bo za ustrezno referenco štel vsak posamezen objekt (s skupno najmanj 20 stanovanji ali primerljiv objekt (zgoraj navedene CC-SI klasifikacije) z bruto tlorisno površino nadzemnega dela objekta najmanj 1.500 m2), tudi če se vsi ustrezni objekti nahajajo znotraj istega projekta.
Ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogoja s predloženo kopijo dela vodilne mape s podatki o objektu, kopijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja in kopijo pravnomočnega uporabnega dovoljenja.
Ponudnik lahko namesto predložitve pravnomočnega uporabnega dovoljenja ali če pravnomočno uporabno dovoljenje ni bilo izdano, na poziv naročnika v fazi pregleda ponudb, kumulativno predloži kopijo pogodbe o izdelavi PGD in PZI projektne dokumentacije IN izjavo naročnika o kvalitetni izdelavi PZI projektne dokumentacije, skladno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji IN potrdilo o plačilu PZI projektne dokumentacije, vse za isti projekt.
(razvidno iz obrazca ePRO – Reference, kadri in nagrade ter priznanja, točka 1. REFERENCE PONUDNIKA)
(v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj; v primeru sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov morajo slednji izvesti gradnje ali storitve v delu za katere se zahtevajo te zmogljivosti)«

Naročnik ne bo objavil čitopisa obrazca ePRO - Navodila ponudnikom, temveč bo štel, da ponudniki z oddajo ponudbe potrjujejo, da so seznanjeni s predmetno spremembo.

Ad 2.) Naročnik je pri oblikovanju meril avtonomen, pri čemer dodatno pojasnjuje, da v primeru neizpolnjevanja meril, ponudniki niso izključeni, temveč ti ne prejmejo dodatnih točk. Naročnik torej kot pogoj zahteva nominacijo enega BIM managerja, v kolikor pa imajo tudi ostali nominirani kadri reference pri modeliranju v BIM okolju, to naročniku predstavlja dodatno kvaliteto in korist pri izvedbi predmetnega javnega naročila.