Dosje javnega naročila 002196/2018
Naročnik: Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana
Storitve: Izbor izvajalca za obvezno revidiranje družbe SDH/Skupine SDH
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002196/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.03.2018
JN002196/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.05.2018

    JN002196/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni holding, d.d.
Mala ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Katarina Košorok Šubic
katarina.kosorok@sdh.si
+386 13009131
+386 13009116

Internetni naslovi
http://www.sdh.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/249063/razpisna_dokumentacija_z_obrazci_in_osnutkom_pogodbe.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izbor izvajalca za obvezno revidiranje družbe SDH/Skupine SDH
Referenčna številka dokumenta: NMV-01/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izbor izvajalca za obvezno revidiranje družbe SDH/Skupine SDH za poslovna leta 2018-2020
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Na naslovu naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Podroben opis je v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Vsi pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.04.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.04.2018   11:00
Kraj: Na sedežu naročnika, Mala ulica 5, Ljubljana.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna pooblastila na javnem odpiranjuOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.04.2018   14:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.03.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.04.2018   17:37
Spoštovani,

Prilogo 6 je potrebno izpolniti po navodilu, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji na strani 9 pod naslovom Reference pooblaščenih revizorjev ponudnika - v tabelo Priloge 6 se torej vpisujejo zahtevane reference pooblaščenih revizorjev v zadnjih 5 letih od roka za oddajo ponudb, ne pa reference revizijske družbe.

Glede vašega vprašanja, ki se nanaša na dokazila, s katerimi pooblaščeni revizorji izkazujejo svoje reference, je dovolj, če se kopira mnenje revizorja iz letnega poročila, ki ga je posamezni revizor podpisal. Prav tako je ustrezna referenca revidiranja za poslovno leto 2013, ki je bila opravljena v letu 2014.

Upamo, da smo na vaša vprašanja dovolj jasno odgovorili.

Lep pozdrav

Datum objave: 13.04.2018   16:50
Odgovor na vprašanja, prejeta dne 11.4.2018:

1. Konsolidiranega in nekonsolidiranega letnega poročila družbe za leto 2017 ne moremo posredovati, saj še ni javno objavljeno.
Pridružene družbe, ki so bile vključene v konsolidirane računovodske izkaze skupine SDH za leto 2017, so: Zavarovalnica Triglav, Unior Zreče, Sava, Hit, Casino Bled in Pozavarovalnica Sava (slednja v letu 2018 zaradi delnega prenosa na RS, ki se je zgodil konec leta 2017 na podlagi sprememb ZSOS, ne bo več med njimi). Odvisnih družb (Elektrooptika, Gio v likvidaciji in PS za avto) SDH zaradi njihove »majhnosti» ne konsolidira.
Delež naložb v pridružene družbe v skupnih sredstvih skupine SDH je ostal približno na enaki ravni kot leta 2016, z izjemo, da je treba upoštevati prenose naložb na RS na podlagi določb ZSOS.
Glede vprašanja, kdo je revizor pridruženih družb, navajamo, da so vsi podatki o revizorjih za leto 2017 javno znani in dostopni na strani Ajpes, za leto 2018 pa jih morajo skupščine še potrditi.
Glede vašega vprašanja, kakšen je delež pripisanih sprememb po kapitalski metodi v skupnih konsolidiranih prihodkih in odhodkih za leto 2017 oz. v kapitalu na dan 31.12.2017, navajamo, da podatkov za leto 2017, iz razloga, navedenega pod točko 1 zgoraj, ne moremo razkriti.

2. SDH družbe v lasti RS, ki jih upravlja po ZSDH-1, ne vključuje v konsolidirane računovodske izkaze skupine SDH, ker so strokovne službe SDH ocenile, da SDH teh družb v smislu MSRP 10 ne obvladuje.
Ali je določena družba v lasti RS namenjena prodaji ali nakupu ne odloča SDH, ampak je to določeno v Strategiji upravljanja kapitalskih naložb. Predlog strategije z obrazložitvijo pripravi Vlada RS na predlog ministrstva, pristojnega za finance, sprejme pa Državni zbor RS. Na podlagi te strategije uprava SDH sprejme Letni načrt upravljanja kapitalskih naložb, h kateremu mora svoje soglasje najprej podati nadzorni svet SDH, nato pa še Vlada RS. Po izvedenem postopku prodaje ali nakupa določene naložbe končno odločitev o prodaji ali nakupu sprejme SDH, v imenu in za račun RS v skladu z ZSDH-1.

3. Vse naložbe v lasti SDH, ki ne kotirajo na borzi, so bile v letu 2017 ovrednotene.

4. Navodilo, da se pri referencah navedejo vse reference pooblaščenih revizorjev pri revidiranju teh družb in ne samo tistih, kjer je pooblaščeni revizor tudi podpisal revizijsko mnenje, razumete pravilno. Kot dokazilo bi v tem primeru lahko štela tudi pisna izjava ponudnika oziroma revizijske družbe, da je določeni pooblaščeni revizor sodeloval pri revidiranju določenih subjektov in s kakšnim številom ur (na podoben način, kot to poročate Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem). SDH si v tem primeru pridržuje pravico neodvisno preveriti tako izjavo.
V kolikor gre za reference pooblaščenega revizorja, pridobljene v okviru zaposlitve pri prejšnjem delodajalcu, lahko pooblaščeni revizor, ki je bil podpisnik revizijskega mnenja, predloži zgolj podpisano mnenje, v primeru, da ni bil podpisnik, a je pri revidiranju subjekta sodeloval, pa se predloži podobna izjava, kot je določena v prejšnjem odstavku.
Kot dokazilo za reference pooblaščenega revizorja pri revidiranju družb v Evropski uniji pri obstoječem delodajalcu se lahko predloži podatke iz poročil, ki jih morate po 77. členu ZRev-2 poročati vašemu regulatorju (Inštitut za revizijo in Agencija za javni nadzor nad revidiranjem), iz katerega bo razvidno število opravljenih ur pri revidiranju teh subjektov. Tudi v tem primeru si SDH pridržuje pravico neodvisno preveriti izjavo.
V reference se štejejo vsa revizijska mnenja, ki so bila podpisana od 19.4.2013 dalje do poteka roka za oddajo ponudb.

5. Glede vprašanja o zaokroževanju let delovnih izkušenj, pojasnjujemo, da se bodo za posameznega člana delovne skupine upoštevala točno dopolnjena leta delovnih izkušenj.

6. Vključitev morebitnih prilog k pogodbi t.i. Splošnih pogojev poslovanja bo predmet dogovora z najugodnejšim ponudnikom. V skladu s tretjim odstavkom 67. člena ZJN-3 sicer pogodba v bistvenih delih ne sme odstopati od osnutka pogodbe iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, razen če je bila v postopku oddaje javnega naročila posamezna določba osnutka pogodbe predmet pogajanj z naročnikom in ponudnikom.

7. Da, vsi ponudniki, ki bodo izpolnjevali predpisane pogoje iz 5. točke razpisne dokumentacije, bodo vsaj 1x pozvani k pogajanju za znižanje ponudbene cene.

Lep pozdrav


Datum objave: 13.04.2018   16:51
Odgovor na vprašanje z dne 12.4.2018:

Glede vašega vprašanja, ali se lahko dopusti, da se v ponudbo vključijo tudi strokovnjaki specialisti (IT, davčni, ocenjevalci vrednosti) iz mreže, v katero je ponudnik vključen, navajamo, da je to dopustno.

Lep pozdrav