Dosje javnega naročila 002407/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Storitve: Razširitev informacijskega sistema za Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij
ZJN-3: Odprti postopek

JN002407/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.04.2018
JN002407/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.04.2018
JN002407/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.05.2018
JN002407/2018-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.05.2018
JN002407/2018-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.05.2018
JN002407/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.06.2018
JN002407/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.11.2018
Zahtevek za revizijo

    JN002407/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 065-144872
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila, pravne in splošne zadeve
jn.mp@gov.si
+386 13695342
+386 13695783

Internetni naslovi
http://www.mp.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javna_narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mp@gov.si

Internetni naslovi
http://www.mp.gov.si/si/

I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Razširitev informacijskega sistema za Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Referenčna številka dokumenta: 4300-27/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je razširitev informacijskega sistema za URSIKS, ki bo omogočala pokritje ključnih procesov obravnave zaprtih oseb ter izboljšanje kakovosti pravosodnih procesov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
72267100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je razširitev in vzdrževanje informacijskega sistema za Upravo Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (v nadaljevanju: informacijski sistem). Razširitev informacijskega sistema zajema izvedbo naslednjih aktivnosti: 1. Izvedba analize in izdelava »specifikacij za izvedbo«; 2. Izdelava Projekta za izvedbo (PZI); 3. Razvoj modula »Delo zaprtih«; 4. Razdelitev trenutno enotne evidence na pripornike in obsojene osebe; 5. Izvedba drugih razširitev informacijskega sistema; 6. Usposabljanje uporabnikov informacijskega sistema.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Vsi pogoji so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.05.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.05.2018   12:00
Kraj: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 6, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.05.2018   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.03.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.04.2018   13:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo vas za podatek kdo je razvil informacijski sistem in kdo ga vzdržuje. Hvala v naprej.

ODGOVOR

Spoštovani. Informacijski sistem je razvilo podjetje RRC d.o.o., isto podjetje ga tudi vzdržuje. Lep pozdrav


Datum objave: 11.04.2018   09:08
VPRAŠANJE
Spoštovani
Na kakšen način bo potekala predstavitev informacijskega sistema? Ali bo predstavitev potekala za vse zainteresirane ponudnike na enkrat?
Ali bo na voljo vsa dokumentacija?

ODGOVOR
Način predstavitev informacijskega sistema in ogleda izvorne kode informacijskega sistema sta odvisna od števila zainteresiranih subjektov. Naročnik se bo na podlagi prejetih najav odločil o načinu predstavitve in o terminu slednje obvestil zainteresirane subjekte, ki se bodo na predstavitev prijavili. Rok za prijavo na predstavitev in ogled je 13. 4. 2018 do 10.00 ure, kot izhaja iz popravka razpisne dokumentacije objavljenega na portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika.Datum objave: 20.04.2018   08:50
VPRAŠANJE
Spoštovani

V dokumentu Specifikacije, ki je priloga razpisne dokumentacije so zelo pomanjkljivi opisi naročnikovih zahtev. Tudi naročnik sam večkrat navede, da se bo podrobno vsebino in tehnične rešitve natančno določilo v fazi izdelave analize.
Glede na navedeno naročnik od ponudnikov ne more zahtevati, da na podlagi tako pomanjkljivih specifikacij že v fazi oddaje ponudbe določijo točno oceno dela, če nimajo vseh podatkov. Glede na navedeno naročnika pozivamo, da popravi predračun na način, da bodo ponudniki ponudili vrednost urne postavke za storitve, ki se bodo izvajale na podlagi javnega naročila brez obsega dela, ker se le tega na podlagi objavljene dokumentacije ne da pravilno določiti.

Prosimo za pojasnilo.


ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik je pripravil tehnične zahteve z vsebinskega uporabniškega vidika in ne programsko-tehničnega. Na mestih, kjer je zapisano, da se bo tehnična rešitev dogovorila v času analize je vsebinska zahteva že podana, predlog tehnične rešitve pa je na strani ponudnika. V nekaj primerih pa gre zgolj za dogovor o vizualni oziroma uporabniku prijazni rešitvi vsebinskega zahtevka.

Lep pozdrav.

Datum objave: 20.04.2018   08:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Določenih funkcionalnosti z orodji Java, Oracle Forms in Oracle Reports ni mogoče izvesti. Katere tehnologije bo ponudnik lahko uporabil v takih primerih?
Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani.

Za ta odgovor bi potrebovali bolj točno vprašanje za katere vsebine gre. Vsekakor se bo načelno lahko uporabilo samo orodja, ki jih podpira Ministrstvo za javno upravo. To se bo opredelilo v novem PZI, ki ga mora med drugim potrditi tudi Ministrstvo za javno upravo.

Lep pozdrav.


Datum objave: 20.04.2018   08:52
VPRAŠANJE
Zakaj je je potrebno »NIPL« razviti v drugih tehnologijah (in ne Apex), glede na to, da je Apex naveden tudi v PZI-ju? Ali se za predelavo lahko uporabi obstoječa koda in ali je potreben certificiran kader za orodje Apex?

ODGOVOR

Spoštovani.

Apex ni več tehnologija, ki je podprta s strani Ministrstva za javno upravo. Vsebina se lahko razvije s tehnologijo, ki je uporabljena za bazični del eZapori. PZI ki se ga omenja, tu ne velja, ponudnik bo moral izdelati nov PZI, kjer tehnologije Apex ni moč uporabiti. Ne obstaja postavitev/rešitev/koda, ki bi jo bilo mogoče uporabiti.

Lep pozdrav.

Datum objave: 21.05.2018   11:56
VPRAŠANJE
Spoštovani
Kakšna izobrazba se zahteva za kadre in ali morajo kadri obvladati slovenski jezik?

ODGOVOR
Izobrazba ni zahtevana. V kolikor naročnik ali uporabnik naletita na težave pri sporazumevanju, mora izvajalec na svoje stroške nemudoma zagotoviti prevajalca/tolmača v slovenski jezik (kot je določeno v 7. členu osnutka pogodbe).Datum objave: 21.05.2018   11:57
VPRAŠANJE
Ali se za analitika zahteva da ima izkušnje na področju pravosodja ?

ODGOVOR

Ne.


Datum objave: 21.05.2018   11:59
VPRAŠANJE
V točki 3.1. Specifikacij javnega naročila navajate sledeče: " Del vsebine "Zaposlitev, obračun, nagrad za delo in letni dopust zaprtih oseb " (NIPL) je že bil razvit v okolju APEX, vendar jo je potrebno izdelati v drugem programu".
- Zakaj je to potrebno saj je njegova uporaba definirana tudi v PZI?
- Ali je potrebno poznati APEX?
- Ali ima naročnik izvorno kodo?

ODGOVOR

Apex ni več tehnologija, ki je podprta s strani Ministrstva za javno upravo. Vsebina se lahko razvije s tehnologijo, ki je uporabljana za bazični del eZapori. Poznavanje Apexa ni potrebno. Dostopna je samo naročniška in uporabniška dokumentacija.


Datum objave: 21.05.2018   12:01
VPRAŠANJE
V točki 3.1. - peti odstavek navajate, da se bodo zahteve podrobneje opredelile v fazi analize.
Glede na to, da obseg dela ni znan, kako bo naročnik primerjal prejete ponudbe ?

ODGOVOR
Naročnik pričakuje, da ponudnik v fazi analize predstavi tehnični vidik rešitve vsebinskih zahtev, ki mora biti skladen s konkretno vsebinsko zahtevo naročnika in sprejetim PZI.Datum objave: 21.05.2018   12:04
VPRAŠANJE
1. V točki specifikacijah 2.1.2 Evidenca prisotnosti/odsotnosti na delu in rezultatov dela" v podtočki 15. je navedeno "Vnos vseh podatkov se naj lahko opravi z zamikom za nazaj z možnostjo izvajanja popravkov, ker na vseh lokacijah ni mogoče zagotoviti ustrezne strojne podpore. Prihaja pa tudi do drugih težav, kjer vnos ni možen ali pa se ne izvede."
- Glede na navedeno ugotavljamo, da obstaja tudi strojna evidenca prisotnosti. Katera je uporabljena?

2. V točki specifikacijah 2.1.2 Evidenca prisotnosti/odsotnosti na delu in rezultatov dela" v podtočki 20. je navedeno "Predvideti, da bi se obračun časa dela zaprtih obračunaval s pomočjo kartičnega
evidentiranja delovnega časa".
- Zanima nas ali je potrebno znotraj tega modula zagotoviti tudi to?

ODGOVOR

1. Trenutno nimamo nobene strojne evidence prisotnosti.

2. To ni potrebno zagotoviti.


Datum objave: 21.05.2018   12:06
VPRAŠANJE
V specifikacijah točka 2.1.3 IZHODNI PODATKI IZ »Zaposlitev, obračun nagrad za delo in letni dopust zaprtih oseb« v eZapore, podtočka 33 je navedeno tudi sledeče: " - in drugi podatki se predstavijo v času analize".
Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg dela ni znan?

ODGOVOR

Naveden tekst »in drugi podatki (se predstavijo v času analize)« se umakne oziroma črta.


Datum objave: 21.05.2018   12:09
VPRAŠANJE
V Specifikacijah v točki 2.1.4., podtočka 34. naročnik navaja: " Za obe varianti se aplikacija v programskem delu izdela do točke, da bo potrebno
kasneje samo priključiti in povezati ustrezno strojno opremo za uporabo plačilnih kartic."
Prosimo naročnika, da specificira kateri sistem se bo uporabil in ali je dokumentacija dostopna.

ODGOVOR

Trenutno še ni predviden način in sistem nasploh. Ponudniki naj načrtujejo tako, da je možen izvoz/uvoz podatkov v xml shemi.


Datum objave: 21.05.2018   12:11
VPRAŠANJE
V specifikacijah točka 2.14., podtočka 40 je navedeno :" Podpisovanje/potrjevanje dokumentov se izvaja v okviru aplikacije eZapori (ne v SPIS4)
na način kot je to izvedeno za potrjevanje varnostne ocene, doda se še elektronski podpis po standardizirani metodologiji MJU.".
- Kaj če pride do zamenjave?

ODGOVOR

Morebitna zamenjava ne bo vplivala na nadaljnji način delovanja podpisovanja.


Datum objave: 21.05.2018   12:16
VPRAŠANJE
V specifikacijah točka 2.1.5, podtočka 42 je navedeno: "Vsi izpisi se izdelajo v pdf in CSV formi, oblika in razporeditev vsebine ter parametri izpisov se
opredeli v času analize."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

ODGOVOR

Naročnik pričakuje, da se v fazi analize z izvajalcem določi določena tehnična oblika izpisa (kje bo kaj prikazano), kar ne vpliva na obseg dela.


Datum objave: 21.05.2018   12:20
VPRAŠANJE
V specifikacijah točka 2.1.6 je navedeno: "Predvidi se Povezavo – posredovanje podatkov v elektronski obliki v zunanje sisteme in sicer za
potrebe FURS, ZPIZ in ZZZS ( v povezavi z že sedanjo povezavo ZZZS).Kot tehnična osnova se predvidi izdelava web servisov, ki podatke posredujejo avtomatizirano ob določenih aktivnostih oziroma paketno na ukaz. Podrobno se vsebino in tehnične rešitve določi v fazi analize ob upoštevanju tehničnih zahtev prejemnikov podatkov (FURS, ZPIZ in ZZZS).."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

ODGOVOR

Glede pošiljanja podatkov na FURS so tehnične zahteve opredeljene v Pravilniku o dostavi podatkov za odmero dohodnine (Ur. list RS 100/2013).
Glede pošiljanja podatkov na ZPIZ in ZZZS pa se izdela xls tabela s podatki, ki je predvidena v kvoti 15 drugih izpisov.Datum objave: 21.05.2018   12:21
VPRAŠANJE
V specifikacijah v točki 2.1.8, podtočka 47 je navedeno: " Delovna skupina potrdi osnovno ustreznost razvitega modula – skladnost s potrjenimi
specifikacijami, kar je pogoj za namestitev v testno okolje eZapori. Razvijalec pred tem po potrebi izvede popravke in dopolnitve."
- Kaj je razlika med popravkom in dopolnitvijo?

ODGOVOR

V tej fazi ni nobene razlike, ugotavlja se skladnost s potrjenimi specifikacijami.


Datum objave: 21.05.2018   12:23
VPRAŠANJE
V specifikacijah v točki 2.1.8, podtočka 52 je navedeno: "Zahtevana je konverzija dosedanjih podatkov iz DOS aplikacije za vsako lokacijo posebej."
- Ali to pomeni tudi migracija obstoječih podatkov?
- Ali obstoja dokumentacija?
- Za koliko let nazaj je potrebno izvesti migracijo?

ODGOVOR

Da, naročnik želi migracijo podatkov za tekoče leto ter prejšnje leto. Dokumentacije o tem programu ni, razvijalec programa je bilo nekdanje podjetje Birostroj Maribor, sedaj imamo pogodbenega vzdrževalca, ki ta DOS program ureja in bo izvajalcu lahko posredoval podatke za migracijo.


Datum objave: 21.05.2018   12:24
VPRAŠANJE
V specifkacijah v točki 3.3. - prvi odstavek je navedeno: "Zaprte osebe so zaposlene tudi izven zaporov pri drugih pravnih osebah. Od njih bomo
zahtevali, da se podatki o izvajanju zaposlitve izmenjujejo...."
-Koliko različnih sistemov je v uporabi?

ODGOVOR

Trenutno ni v uporabi elektronske oblike izmenjave podatkov.


Datum objave: 21.05.2018   12:25
VPRAŠANJE
V specifikacijah v točki 3.3. - tretji odstavek je navedeno: "Za poslovnega partnerja JMW - Dob se predvidi drugačno ali modificirano tehnično rešitev
izmenjave podatkov, ki se dogovori v času analize."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

ODGOVOR

Za poslovnega partnerja JMW- Dob se bo uporabilo eno od zahtevanih rešitev ali prenos v xml shemi ali kot zaklenjeno Excelll ali CSV datoteko.


Datum objave: 21.05.2018   12:27
VPRAŠANJE
V Specifikacijah točka 3.7 pogoji za izvedbo posameznih nalog navedenih v tabeli niso točno definirani. Naročnik v stolpcu "Pogoj za izvedbo" pogosto navaja :"Naročnik točno definira obliko v fazi izdelave podrobnejših specifikacij" ali " Izdelava podrobnih specifikacij".
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg dela ni znan?

ODGOVOR

Naročnik pričakuje, da se v fazi analize z izvajalcem določi določena tehnična oblika izpisa (kje bo kaj prikazano), kar ne vpliva na obseg dela.


Datum objave: 21.05.2018   12:28
VPRAŠANJE
V točki 4.1. specifikacij je navedeno: " Po usklajevanju sprejemljive tehnične rešitve s predstavniki Informacijskega pooblaščenca, je
dogovorjeno, da se kot ustrezno rešitev sprejme in izvede v obliki »virtual private database« in sicer tako, da se sedanjo bazo virtualno razdeli na tri štiri ločene baze...."
- Na koliko baz se se razdeli na 3 ali 4?

ODGOVOR

Tehnična napaka v tekstu. Pravilno je (razvidno že iz naslova), da se sedanjo bazo virtualno razdeli na dve ločeni bazi.


Datum objave: 21.05.2018   12:31
VPRAŠANJE
V točki 4.7 Specifikacij je navedeno: " To pomeni, da je potrebno v aplikaciji urediti tako, da se vse podatki, ki so bili zbrani v času
pripora o določeni osebi, prekopira v bazo obsojenih oseb na prostostno kazen - če so te obsojene in so pozvane na prestajanje kazni (zapor, mladoletniški zapor, oddaja v prevzgojni dom, vikend zapor, hišni zapor).
- Zakaj se potem ločuje evidence, če je vse preneseno?

ODGOVOR

Zakon zahteva, da se briše osebo iz evidence pripornikov, hkrati pa je večina podatkov potrebna za obravnavo te osebe, če je ta nastopila kazen zapora.


Datum objave: 21.05.2018   12:40
VPRAŠANJE
V specifikacijah točka 5.1. je navedeno:" Za vpogled osebe v arhivski bazi je obvezen vpis razloga vpogleda z opcijo vnosa priponke (vloga upravičenca na primer)"
- Ali gre tu za ločeno evidenco ali svojo bazo?

V nadaljevanju te točke je dvakrat navedeno: " Podrobno se vsebina za ta namen opredeli v fazi podrobne analize."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg dela ni znan?

V isti točki je navedeno tudi: " Pred dokončnim razvojem izbrani razvijalec razvije pilotno izvedbo, ki se jo testira na najbližji lokaciji zapora z dvema prenosnima enotama, ki ju za namen testiranja zagotovi izvajalec."
- Koliko časa bo trajalo testiranje in koliko časa mora izvajalec zagotavljati zahtevano opremo?

ODGOVOR

- Mišljena je ločena evidenca (baza), ki ni dostopna vsem uporabnikom ampak samo določenim.

- Naročnik pričakuje, da ponudnik v fazi analize predstavi tehnični vidik rešitve, ki mora biti skladen s konkretno vsebinsko zahtevo naročnika in sprejetim PZI.

- Naročnik pričakuje, da se testiranje izvede že v času izvajanja analize in v tem času izvajalec tudi zagotovi opremo.

Datum objave: 21.05.2018   12:56
VPRAŠANJE
1. V točki 5.1. specifikacij je navedeno: " V vseh maskah kjer sta Ime in priimek v enem polju (koloni), to razdeliti v dva ločena stolpca
(eno polje priimek, eno polje ime)."
- Ali je to v bazi ločeno?

2. V točki 5.1. specifikacij je navedeno: " Pri izbiri vrednosti iz šifrantov naj bo omogočeno, da si vsak uporabnik nastavi vrstni red
prikazovanja vrednosti. Prednastavljen naj bo abecedni red naraščajoče."
- Ali izbrano razvojno orodje to omogoča?

3. V točki 5.1. specifikacij je navedeno: "Prevesti v slovenski jezik opozorila pri delu z aplikacijo, kot na primer: zapis ureja že drugi
uporabnik, podatki niso shranjeni, nimate pravice urejanja, ..."
- Ali izbrano razvojno orodje to omogoča?

4. V točki 5.1. specifikacij je navedeno: " Dodati pravico »administrator v zavodu«, ki bi imel pravico brisanja nekaterih podatkov (ne IK – podrobno se jih določi v fazi analize) ter urejanje zavodskih šifrantov (sedaj so v »skladišče – administrator«): vozila, specialna oprema, prostori (razen oddelkov)."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

5. V točki 5.1. specifikacij je navedeno:" Lahko tudi z novo pravico, podobno pravici zavoda 1 (Generalni urad). Ustrezno rešitev se prouči in določi v fazi analize."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

6. V točki 5.1. specifikacij je navedeno: "Za nekaj uporabniških pravic (vodja varnosti, vodja izmene) omogočiti poseben izpis nalog –aktivnosti – dogodkov, ki se bodo zgodili v prihodnosti (v naslednjih 8 ali 12 ali 24 urah – poljubna izbira časa): kdo odpust, iztek pripora, kdo gre ven, kdo zunaj na izhodu ali obisku v okolici zavoda in se vrne, katera spremstva so v teku, katera spremstva je potrebno izvesti, kateri obsojenci naj bi nastopili kazen (samo datum brez ure), kdo je v posebnem prostoru, kdo gladovno stavka, kdo odklanja hrano, kdo je hospitaliziran in kdo je na begu in kdo na prekinitvi, kdo nima varnostne ocene, kdo nima izpolnjenih vseh vprašanj strokovne obravnave ob sprejemu, kdo nima določenega stika za obveščanje ob smrti ali hospitalizaciji:"
-Ali je znan algoritem za določanje, kdo bo pobegnil v naslednjih urah?

7. V točki 5.1. specifikacij je navedeno: " Nadgraditi, da se posamezne šifrante lahko ažurira z datoteko avtorja šifrantov (šolstvo, vrhovno sodišče, statistika,….). To vgraditi kot možnost (vnos preko Excell ali datoteke druge oblike)."
- Ali izbrano razvojno orodje to omogoča?

8. V točki 5.1. specifikacij je navedeno: " Da se na podlagi dopolnitev in popravkov novelira tudi uporabniška navodila. Zadnje verzije navodil bodo razvijalcu na voljo ob podpisu pogodbe."
- Kako obsežna so navodila in ali bo izvajalec dobil brezplačno izobraževanje?

9. V točki 5.1. specifikacij je navedeno: " Pri uvažanju priponk – prilog nadgraditi tako, da se prikaže vedno zadnja pot drevesa menijev v PC, sedaj vedno vrže na začetno pozicijo in je zamudno iskanje. Prav tako omogočiti iskanje priponk iz lokalne mrežne strukture in ne samo iz lokalnega PC, kot je to sedaj."
- Ali razvojno orodje to omogoča?

10. V točki 5.1. specifikacij je navedeno: " Vgraditi možnost elektronskega podpisovanja dokumentov. Vsak uporabnik s pravicami podpisnika se lahko kadar koli sam odloči ali bo dokument podpisal klasično (papir) ali pa elektronsko. Za elektronski podpis se uporabi sedanji veljavni sistem v okviru MJU."
- Ali razvojno orodje to omogoča?

11. V točki 5.1. specifikacij je navedeno: " Izpise, ki se sedaj še ne urejajo preko »parametrov izpisov« (tiralica,…), urediti tako da se lahko urejajo preko tega. V analizi se za vse te izpise definira polje za ta način urejanja.
- Kako bodo primerjali ponudbo, če obseg projekta ni znan?


ODGOVOR

1. Domnevamo da je, saj je v osnovni pregledni maski »seznam oseb« in še nekaj podobnih omogočeno iskanje bodisi po priimku bodisi po imenu.

2. Vsebina se izvede, če razvojno orodje to omogoča. Če tega ne omogoča, se uporabi abecedni red naraščajoče.

3. Vsebina se izvede, če razvojno orodje to omogoča. Če tega ne omogoča, naj izvajalec izdela Word ali Excell tabelo vseh opozoril v angleškem jeziku, katerim doda še vsebinski slovenski prevod in jo naročniku izroči kot del navodil za uporabo.

4. Navedena zahteva se umakne oziroma črta iz varnostnih razlogov

5. Navedena zahteva se nanaša na problematiko posebne enote »Forenzike«, ki jo vključili v sistem ne kot »zavod« (ta omogoča aktivnosti samo na nivoju zavoda), ampak tako, da bi omogočala aktivnosti za osebe ne glede na zavod primarne dodelitve. Naročnik pričakuje, da izvajalec prouči in ponudi rešitev v okviru možnosti razvojnega orodja in varnostne sheme. Naročnik kot primerno vidi rešitev v »zavodu Forenzika«, katerega uporabniki imajo enake pravice kot uporabniki na zavodu 1.

6. V popisu vsebine je postavljeno, da se obvešča o tem kdo je na begu in ne kdo bo pobegnil. Gre za izpis planiranih in pričakovanih aktivnosti. Vsebina, ki predhodno ne bo vnesena, se pač ne bo prikazala (na primer urgentno spremstvo v bolnišnico).

7. Vsebina se izvede, če razvojno orodje to omogoča.

8. Navodila so po obsegu različna, od nekaj 10 do več kot 100 strani. V navodilih je večji del slikovnega prikaza (slike zaslonskih mask). Izvajalec bo od naročnika prejel vse potrebne informacije, navodila v Word formatu in tudi izobraževanje o vsebinah, ki so vezane na proces dela. Pri končni izdelavi navodil bo sodeloval tudi naročnik, ki bo opisal procesno- vsebinski del.

9. Vsebina se izvede, če razvojno orodje to omogoča.

10. Pojasnjujemo, da se to izvede v okviru možnosti razvojnega orodja.

11. Vsebina se umakne - črta.


Datum objave: 21.05.2018   13:00
VPRAŠANJE
1. V specifikacijah točka 2.2.1.a. je navedeno: " V tem primeru se naj pravice prikažejo tako, da se vidi katera je nadredna in katera podredna
pravica (drevo) in da se v primeru klika na nadredno pravico aktivirajo avtomatsko podredne pravice. To naj bo tako v fazi priprave predloga kot tudi potrjevanja pravic."
- Ali so obstoječe pravice že razporejene po jasni hierarhiji?

2. V specifikacijah točka 2.2.1.a. je navedeno: " Omogočiti tudi elektronsko podpisovanje skladno s standardi MJU in sedanjo opremo
uporabnikov. To naj bo kot opcija, da vsak uporabnik lahko izbira način podpisovanja (papir ali elektronsko)."
- Ali razvojno orodje to omogoča?

3. V specifikacijah točka 2.2.1.a. je navedeno: " Vgraditi opozorila za vlogi administrator in direktor – da se pri vnosu novega delavca prikaže
opozorilo, da je oseba s tem priimkom in imenom že v bazi."
- Kot je omenjeno v tem dokumentu, to očitno ni unikatni ključ...Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR

1. V popolnosti niso, ker tudi nabor pravic v programu ni tako strukturiran. Naročniku zadostuje, da se po implementaciji te vsebine obstoječe pravice ohranijo tako kot so dodeljene, uporabnik pa ima vedno možnost popravka in dopolnitev pravic.

2. Pojasnjujemo, da se to izvede v okviru možnosti razvojnega orodja

3. S strani uporabnikov s pravico »direktor« se večkrat zgodi napaka, da se ponovno vnese že obstoječega uporabnika. Ker smo to težavo v okviru rednega vzdrževanja odpravili z možnostjo brisanja napačne osebe in ker ime in priimek uporabnika ne more biti unikatni ključ, naročnik to zahtevo umika.Datum objave: 21.05.2018   13:12
VPRAŠANJE
1. V točki 2.2.1.b specifikacij je navedeno:" Nadgraditi prevzeti zakonik: KZ1B in KZ1C, ostali po izbiri."
- Kaj to pomeni?

2. V točki 2.2.1.b specifikacij je navedeno:" v aplikaciji EZO ID lahko ostane, s tem da se spremeni EMŠO in ohrani povezava (zgodovina) s starim emšo-jem. Podrobneje se način izvedbe dogovori v času analize."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

3. V točki 2.2.1.b specifikacij je navedeno:" Nadgraditi algoritem izteka kazni tako, da se izdela grafični prikaz - časovno premico prestajanja in izteka kazni v grafični obliki z možnostjo iskanja po filtrih..."
- Ali razvojno orodje to omogoča?

4. V točki 2.2.1.b specifikacij je navedeno:" Maska v celoti mora omogočati enostavno uporabniku prijazno pregledovanje in vnašanje
novih kazni (samostojnih ali združenih ali pa vključenih (pogojne, DKD, pridržanja policije). Maska mora biti izdelana tako, da se jo uporabi oziroma implementira tudi v integraciji s sodišči in sicer da je sodišču v pomoč pri pripravi sklepa o združitvi kazni in hkrati se vneseni podatki o teh združenih kaznih (tudi tistih za katere URSIKS nima informacij – pogojne,…) prenesejo v bazo eZapori."
- Kaj pomeni enostavno?
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?
- Kaj pomeni uporabniku prijazno?
- Glede na navedeno sklepamo, da so so uporabniki aplikacije tudi zaposleni na sodiščih. Prosimo za pojasnilo.

5. V točki 2.2.1.b specifikacij je navedeno:" Popolna varnost pred odpustom osebe s čakajočo kaznijo tudi za laične občasne uporabnike."
- Kaj pomeni popolna varnost?

6. V točki 2.2.1.b specifikacij je navedeno:" - Enostaven pregled vseh čakajočih po zavodih po lokaciji nastopa in tudi lokaciji vnosa čakajoče kazni (vpogled v čakajoče kazni konkretne osebe mora biti tudi skozi varnostno oceno-vpogled in skozi strokovno obravnavo)."
- Kaj to pomeni ?

7. V točki 2.2.1.b specifikacij je navedeno:" Vgraditi opozorilo in varovalko za vsak vnos EMŠO v primeru, da je identičen EMŠO že v bazi. Pri sprejemu s strani PP se prikaže samo obvestilo, potem pa se IK referentu ob prijave prikaže obvestilo, da ima osebo s podvojenim EMŠO.
- EMŠO ni enolični identifikator za posamezno osebo. Prosimo za pojasnilo.

8. V točki 2.2.1.b specifikacij je navedeno:" Nadgradnja vseh IK izpisov z zamenjavo in dopolnitvami teksta (samo labele) brez novih poizvedb."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

9. V točki 2.2.1.b specifikacij je navedeno:"Izpis povratnikov: katere od prisotnih oseb tipa Z ali so kadar koli v preteklosti prestajale kazen tipa Z ali G (filter)."
- Kaj to pomeni v povezavi z obveznim brisanjem oz. arhiviranjem podatkov?

10. V točki 2.2.1.b specifikacij je navedeno:" Oba izpisa izdelati posebej za osebe, ki imajo drugo državljanstvo - za tujce."
- Kaj to pomeni?

11. V točki 2.2.1.b specifikacij je navedeno:" Na podlagi tega kreirati nov izpis seznam oseb po zgornjih parametrih na izbrani dan ali za
izbrano obdobje (oboje) – poimenski in številčni prikaz. Proces vnosa in kontrole se opredeli v času analize."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

12. V točki 2.2.1.b specifikacij je navedeno:" Izdelati poseben izpis seznama oseb (ime, priimek, ezo, EMŠO, ), kjer bi vsebino seznama
kreiral po različnih parametrih – filtrih: zavod, poglavje k.d., člen k.d., višina kazni,… skratka po čim več neobveznih parametrih - filtrih (cca 35 - doreče se jih v fazi analize)."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

13. V točki 2.2.1.b specifikacij je navedeno:" Omogočiti zaključitev izhoda brez vrnitve osebe (hospitalizacija, ostal na prekinitvi, umrl,..) – v fazi analize poiskati primerno rešitev."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

14. V točki 2.2.1.b specifikacij je navedeno:" Nadgraditi vnos slik kot priponke tako, da bi aplikacija sprejemala vse formate in samodejno reducirala velikost na maks. 500 dpi (velja za vnos skozi IK, var. oceno, ID,)."
- Ali razvojno orodje to omogoča?

15. V točki 2.2.1.b specifikacij je navedeno: "Nadgraditi potrdilo o odpustu – vsebina bo posredovana v času analize."
- Kako naj ponudnik izdela oceno potrebnega dela brez vsebine, če obseg dela ni znan?

16. V točki 2.2.1.b specifikacij je navedeno: " Novi izpisi:
Seznam novo sprejetih oseb v obdobju (ki ne vsebujejo NIK in NIP)
Seznam odpuščenih oseb v obdobju (ki ne vsebujejo NIK in NIP)
Seznam premeščenih v obdobju (isti IKZ).
Seznam odpuščenih in takoj premeščenih (NIP) v obdobju
Seznam tujcev po zavodu /oddelku"

- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

17. V točki 2.2.1.b specifikacij je navedeno: "Vsi web servisi: seznam poizvedb po zaprti osebi – za kateri web, kdaj in kdo Dopolni se vsebina poizvedb glede na različne uporabnike."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

18. V točki 2.2.1.b specifikacij je navedeno: " Podrobno se vsebina nadgradnje dodela v času analize in v sodelovanju s predstavniki ZZZS"
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

19. V točki 2.2.1.b specifikacij je navedeno: " Integracija z VS se nadgradi tako, da se vgradi skupen algoritem za vnos kazni in izračun izteka
kazni. Podrobnosti se dogovorijo v analizi v sodelovanju z VS, podrobneje opisano prej pri vsebini prenove algoritma izteka kazni."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

20. V točki 2.2.1.b specifikacij je navedeno: " WEB – dogodki. Izdelava spletnega servisa za posredovanje kratkih SMS sporočil iz baze na
določene telefonske številke. Podrobneje opisano v modulu izredni dogodki."
- Ali ima naročnik definirano rešitev oz. ponudnika?


ODGOVOR

1. To pomeni, da se uporabniku pri odpiranju šifranta zakonikov prvi prikaže privzeti zakonik, ostale pa referent izbira v nadaljevanju.

2. Izvajalec bo pripravil tehnično rešitev vsebinskega zahtevka, ki jo bo predstavil naročniku v fazi analize.

3. Če razvojno orodje ne omogoča grafičnega prikaza, se lahko prikaz izdela kot izpis časovnega zaporedja vseh prestajanj in vseh vključenih kazni s podatkom o zavodu prestajanja (eno kazen lahko prestaja v več zavodih).

4. Naročnik pričakuje, da izvajalec izdela prikaz izteka kazni z vsemi vključenimi kaznimi prikaže uporabniku na čim bolj enostaven način tako, da tudi uporabnik, ki tega ne uporablja vsakodnevno, takoj razume vsebino prikaza izteka kazni. Novi prikaz izračuna izteka kazni bo na vpogled tudi sodiščem.

5. Da program v nobenem primeru ne sme dopustiti vnosa odpusta brez opozorila o čakajoči kazni, ki je vnesena v katerem koli zavodu.

6. To pomeni, da ko uporabnik preverja čakajoče kazni za določeno osebo, dobi vpogled v vse njene čakajoče kazni ne glede, kje so bile vnesene (recimo uporabnik na Dobu preverja za eno osebo in se mu mora prikazati tudi čakajoča kazen na primer v Kopru). Takšen vpogled v čakajoče kazni mora biti omogočen tudi skozi varnostno oceno in skozi strokovno obravnavo.

7. EMŠO res ni enolični identifikator v bazi, je pa enolični identifikator za povezave z drugimi sistemi. Zaradi tiskovnih napak pri vnosih želimo na več nivojih preprečiti napake z opozorili o podvojenih vrednostih EMŠO pri različnih osebah.

8. Posredujemo bolj natančno specifikacijo sprememb IK obrazcev in sicer:
Brisati je potrebno sledeče obrazce, za katere je odpadla pravna podlaga:
IO 13 d 1
IO13 e 1
IO 13 e 2
IO 15 5
IO 20 1
IO 20 2
IO 20 9
IO 23 -2
IO 23 -3
IO 23 -4
IO 23 -5
IU 11
OD1 4
Večje vsebinske spremembe (sprememba labele, fiksni parametri izpisa) so potrebne v obrazcih:
IO 3 1
IP 11a
UI10 1

Pri vseh obrazcih tipa IU (11 obrazcev) se spremeni labela v tekstu zaradi spremembe izraza »uklonilni zapor« v »nadomestni zapor«

9. Brisanje podatkov je predvideno samo za kazni tipa P (pripor), ki se ne vštevajo v povratništvo. Podatki za kazni oseb tipa Z in G, ki bodo izbrisane iz kazenske evidence in posledično umaknjene v arhivski del baze, se ne izpišejo med povratniki.

10. Zahteva se navezuje na predhodna dva izpisa (izpis penoloških povratnikov in izpis povratnikov), ki se jih izpiše v varianti, da se izpišejo samo osebe s tujim državljanstvom. Lahko se izvede tudi tako, da se pri prej omenjenih izpisih doda filter »tujec« in tudi, da se obema predhodnima izpisoma doda filter »zavod« ter »oddelek«.

11. Naročnik želi da se izdela izpis o pripornikih s podatki:
- pripornik brez obtožnice,
- pripornik z obtožnico,
- nepravnomočno obsojen in v priporu,
- nepravnomočno obsojen in na prestajanju predčasno.
Izpis je dvojen: številčni (tabela) in poimenski
Uporabljeni parametri: zavod, oddelek, na presečni dan, v obdobju, ime in priimek, EZO ID,
Uporabljeni filtri: zavod, oddelek, na presečni dan, v obdobju.

12. Navedena zahteva se umakne oziroma črta

13. Naročnik pričakuje, da izvajalec pripravi tehnično rešitev za to vsebino in jo predstavi v fazi analize.

14. Naročnik pričakuje, da se to izdela v okviru možnosti razvojnega orodja.

15. Naročnik želi, da se omogoči izpis sedanjega izpisa IO9 tudi potem, ko je oseba odpuščena s prestajanja kazni zapora.

16. V opisanih zahtevah so podani vsi potrebni parametri. Izpise se izdela s filtroma Zavod in Oddelek.

17. Navedena zahteva se umakne oziroma črta

18. Vsebina je podrobno opisana v specifikacijah in v fazi analize se bo samo razdelalo tehnični vidik vsebinske rešitve

19. Vsebina dopolnitve je v tem, da bo VS preko integracije imelo vpogled v algoritem izračuna izteka kazni oziroma grafični ali tekstovni prikaz vseh prestajanj in vključenih kazni.

20. Ne, naročnik pričakuje, da izvajalec ponudi primerno rešitev skladno z opisanimi možnostmi.Datum objave: 21.05.2018   13:15
VPRAŠANJE
1. V točki 2.2.2 Specifikacij je navedeno: " Masko za maksimalno kapaciteto nadgraditi tako, da lahko administrator določi minimalno površino na zaprto osebo. Sedaj je podatek fiksen. Poleg tega se mora maksimalna kapaciteta sobe izračunati zgolj na podlagi površine brez sanitarij – sedaj se izračuna na podlagi skupne površine.
-Ali je sedaj podatek že ločen in če ne, kdo ga priskrbi in vnese?

2. V točki 2.2.2 Specifikacij je navedeno: " Izpis nastanitve zaprte osebe dodelati tako, da bodo polno uporabni za DP."
- Kaj to pomeni?

3. V točki 2.2.2 Specifikacij je navedeno: " Predlog vsebine izpisa: izbira osebe, obdobja,…Izpis se naj kreira v pdf in excel ali CSV varianti."
- Za vsak izpis, bi morali podati sliko kot je v nadaljevanju in podati jasno definicijo. Prosimo za dopolnitev specifikacije.

4. V točki 2.2.2 Specifikacij je navedeno: " Verižna selitev – nadgraditi tako, da je izvedba enostavnejša in predvsem da v izpisu ni
podvajanja tudi zaradi časovnega zamika izvedbe verižne selitve."
- Kaj to pomeni?

5. V točki 2.2.2 Specifikacij je navedeno: " Dodati 10 različnih izpisov po zavodih/oddelkih /traktih, po različnih vsebinah."
- Kako naj ponudnik poda točno oceno dela, če obseg del ni natančno specificiran. Prosimo, da naročnik dopolni specifikacijo.

ODGOVOR

1. Podatek je že sedaj predviden, a ni obvezen in ni izveden preračun površine. Vnos podatkov bo izvedel uporabnik.

2. Primer izpisa je podan na isti strani specifikacij.

3. Za izpise so podane osnovne vsebinske zahteve, tehnična izvedba (konkretna oblika) se dogovori v fazi analize.

4. Sedaj je narejeno tako, da program pri verižni selitvi ne upošteva, da se je selitev v praksi zgodila hkratno in je v zgodovini zabeleženo, da sta dve ali več oseb bile istočasno v enem prostoru, čeprav nista bili. Želeno je, da ko se naredi verižno selitev več oseb v različne prostore, se ta časovno izvede šele po vnosu in potrditvi vseh podatkov.

5. Navedena zahteva se umakne oziroma črta.Datum objave: 21.05.2018   13:18
VPRAŠANJE
1. V točki 2.2.4. Specifikacij je navedeno: " Omogočiti korekcijo podatkov pri vnosu – če se zmotim in določim predmet kot nedovoljen, ga
ne morem več spremeniti nazaj. To se naj omogoči za vse tipe predmetov. Da se ne prikazuje predmetov, katerih stanje je enako nič (vsi predmeti so na primer odpisani)."
- Ali je tukaj mišljeno, da se bo vedno odpiral nov predmet?

2. V točki 2.2.4. Specifikacij je navedeno: " DA SE POSTOPEK OB PREMSTITVI POENOSTAVI (brez dodatnega dela na strani odhoda in na
strani prihoda). Da se označi in tiska samo predmete, ki se jih odda domov ali podobno, vse kar pa se seli, se naredi v paketu na obeh straneh. In da se vse kar se premešča stiska po posameznih sklopi (v posedovanju, v skladišču). Povsem poenostaviti – podrobno v analizi.
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

3. V točki 2.2.4. Specifikacij je navedeno: " Dodati alergene v artikle in izpis alergenov na jedilnem listu; obliko izpisa se dogovori v času analize.
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

ODGOVOR

1. Če se uporabnik zmoti in določen predmet označi kot nedovoljen, mora program omogočiti, da ta predmet prevrednoti na primer v dovoljen. Izvajalec pripravi tehnični predlog rešitve.

2. Uporabniki predlagajo rešitev ki bi izgledala nekako takole: Označim predmete za določeno transakcijo (selitev, domov, odpis,…) in z enim klikom se kreira ustrezen izpis. Izvajalec predlaga primerno tehnično rešitev.

3. V izpis jedilnika se doda zapis, katere alergene vsebujejo jedi na jedilnikuDatum objave: 21.05.2018   13:28
VPRAŠANJE
1. V točki 2.2.6. Specifikacij je navedeno: "Sedaj prihaja pri vnosu nekaj podobnih vsebin do neenakega dela uporabnikov in ker ni moč pričakovati da bomo dosegli popolno enovito delo uporabnikov, je potrebno vnos parametrov za posamezne vrste izrednih dogodkov povezati. Na primer če se pri uporabi prisilnega
sredstva vpiše kot vzrok »napad na delavca«, se mora to dejstvo avtomatsko preslikati v vsebino »napadi na delavce« oziroma celo če uporabnik ni izbral tega ID, ga mora sistem sam ponuditi. Podrobne povezave med vsebinami se opredeli v času analize."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

2. V točki 2.2.6. Specifikacij je navedeno: " Povečati količine znakov v opisu dogodka s sedanjih 3000 na 5000 znakov in pri združevanju omogočiti, da po ureditvi teksta znaša količina vsaj 10.000 znakov. V izjemnih primerih daljših tekstov, se bo ta vnesel kot pripeti dokument."
-Ali razvojno orodje to omogoča?

3. V točki 2.2.6. Specifikacij je navedeno: " Izdela se novo tabelo: Pregled telesnih poškodb, kjer se prikaže vse vsebine iz sedanjih
šifrantov (ne vseh- podrobno se dogovori v času analize)."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

4. V točki 2.2.6. Specifikacij je navedeno: " Omogočiti funkcionalnost, da se na primer pri hospitalizaciji, gladovni stavki ali vrnitvi iz bega po vnosu datuma vrnitve/zaključka ta izredni dogodek spet pojavi kot kopija v seznamu dogodkov in se v naslovni vrstici pri hospitalizaciji izpiše poleg sedanjega še
»zaključek« oziroma »vrnitev z bega«...."
-Ali so to vsi, ali se jih lahko še poljubno dodaja?

5. V točki 2.2.6. Specifikacij je navedeno: " Analizirati tehnično možnosti, da se pregledani ID označujeo z razbarvanjem - kot v Lotus aplikaciji nekoč."
- Ali razvojno orodje to omogoča?

6. V točki 2.2.6. Specifikacij je navedeno: " Nadgraditi, da se lahko tiska tudi tekst opisa potrjenega izrednega dogodka v obliki, ki ga je potrdil pooblaščeni uporabnik. Vzorec in parametre izpisa se dogovori v času analize (glava, podpisnik,…)."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

7. V točki 2.2.6. Specifikacij je navedeno: " osnovni maski
podrobnosti pa se mora dobro vidno prikazati, da ima ta ukrep še dodatna podaljšanja. Tudi v osnovni maski izrednih dogodkov naj bo ime dogodka dodatno označeno z nekim znakom (P ali kaj podobnega kar se dogovori v času analize), da se takoj vidi, da ima ta dogodek podaljšanja. Podaljšanja (neomejeno število ponovitev) se naj vnaša le na nivoju izrednega dogodka in ne zaznamka o dogodku."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

8. V točki 2.2.6. Specifikacij je navedeno: " Dodati nov dogodek: »Namestitev v samsko sobo s posebno opremo«. V podrobnostih dogodka se beleži čas od – do, razlog, podatek ali je bila droga najdena ali ne, tekstovne opombe, vnos poročila. Podrobno se vsebino obdela v času analize."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

9. V točki 2.2.6. Specifikacij je navedeno: " skozi revizijsko sled. Mogoče kot oblika tako kot je v strokovni obravnavi. V vse UZ in ID vgraditi varovalko, da ni moč objaviti, če vsebina ni v celoti izpolnjena (vsi odkljukani šifranti). V analizi se definira podrobno katere vsebine so obvezne pri posameznih ID in ločeno v UZ. Doda se gumba »SHRANI« in »ZAKLJUČI IN OBJAVI«.
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

10. V točki 2.2.6. Specifikacij je navedeno: " Vsak uporabnik s statusom PP (dodati vlogo) ima dostop do zavihka »podaja
informacije«. V njem lahko izbere iz šifranta zaprtih oseb od koga je prejel informacijo. Če osebe ni v šifrantu, lahko v dodatno polje vnese podatek o osebi ki je podala informacijo. Lahko je tudi od neznane osebe (anonimna). Nadalje lahko v drugem šifrantu določi osebo na katero se informacija nanaša. Tudi tu lahko vpiše osebo, ki je ni v šifrantu. Dodano je še polje za vnos teksta do 5000 znakov in opcijsko priponke (določen dokument, fotografija ali daljši tekst). Maska ima dva ukazna gumba: »shrani« ter »shrani in pošlji«.
-Ali razvojno orodje to omogoča?

11. V točki 2.2.6. Specifikacij je navedeno: " Vsak uporabnik lahko skozi dodaten zavihek (podane moje informacije) vidi informacije, ki jih je podal kadar koli v preteklosti, iz seznama lahko izbira s filtriranjem oseb po obeh kriterijih, časa."
- Kaj to pomeni v povezavi z obveznim brisanjem oz. arhiviranjem podatkov?

12. V točki 2.2.6. Specifikacij je navedeno: " Izdelati sistem (web servis) za prenos osnovnih informacij kot SMS sporočilo na določene
telefonske številke ali e-naslove..."
- Ali je že izbran ponudnik?
- Kdo skrbi za plačilo storitve?

13. V točki 2.2.6. Specifikacij je navedeno: " Vse tabele za področje varnosti oblikovno in vsebinsko prilagoditi novemu letnemu poročilu (vrstni red, oblika, vsebina – podrobneje v fazi analize) in tudi določiti tako, da se v tabelah prikazujejo vse vrednosti šifrantov, četudi kakšna vrednost v obdobju nima dogodka."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

14. V točki 2.2.6. Specifikacij je navedeno: " Da je moč izredni dogodek sprintati tako kot se printa UZ. Za nazaj tudi neskončno. Obliko
izpisa se določi v času analize. Izpis naj bo v pdf in rtf varianti, shranjenega zapisa se ne sme popravljati."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

15. V točki 2.2.6. Specifikacij je navedeno: " Da se tekst vnesenega UZ bali ID vidi že v celoti v „oblačku“; oblaček se sam prilagaja velikosti
teksta."
-Ali razvojno orodje to omogoča?


ODGOVOR

1. V okviru te zahteve se bo izvedla samo povezava med izrednima dogodkoma »uporaba prisilnega sredstva« in »napad na delavca«.

2. Možnosti tehnične izvedbe v okviru zmožnosti orodja se dogovori v času analize. Izvajalec pripravi predloge za:
- Izvedbo v okviru razvojnega orodja
- Izvedbo s pomočjo rtf word izpisa
- Izvedbo s kakšnim drugim orodjem, s pogojem da bi s tem soglašalo Ministrstvo za javno upravo.

3. Vsebina tabela se bo polnila iz vsebine že obstoječih šifrantov, vendar ne vseh.

4. Ta zahteva velja za naštete izredne dogodke

5. Izvajalec lahko ponudi kakšno drugo možnost, ki je optično dovolj opazna (majhna kljukica ni dovolj).

6. Izpis je po obliki in vsebini enak sedanjemu izpisu »zaznamka o dogodku« z razliko da se tu imenuje »Poročilo o izrednem dogodku«

7. Izvajalec pripravi tehnično rešitev, ki bo omogočila, da se sedanji izredni dogodek »odstranitev v posebni prostor« v primeru da pride do pravnega podaljšanja tega ukrepa v aplikacijo vnese kot podaljšanje in ne kot nov izredni dogodek. Pri pregledovanju zgodovine pa mora biti razvidno kolikokrat se je podaljšal, za kakšen čas, kdo je odredil podaljšanje. V tem smislu se dopolni tudi Discoverer izpis o odstranitvi v posebni prostor, kjer se doda še podatek o številu podaljšanj.

8. Gre za izdelavo novega izrednega dogodka po istem vzorcu kot so ostali izredni dogodki. V podrobnostih izrednega dogodka pa se beleži čas od – do, razlog (nov šifrant), podatek ali je bila droga najdena ali ne (da-ne), tekstovne opombe, vnos poročila (priponka).

9. Zaradi zahtevnosti vsebine se je naročnik odločil, da se vgradi samo splošno opozorilo »Niso vneseni vsi podatki«, za primer če kateri koli podatek ni vnesen. Splošno opozorilo dovoli nadaljnje delo v maski oziroma aplikaciji.
Doda se gumba »SHRANI« in »ZAKLJUČI IN OBJAVI« pri vseh zaznamkih in izrednih dogodkih. Gumb »SHRANI« naj omogoča, da se do takrat vneseni podatki shranijo, uporabnik pa lahko kasneje ta vnos dopolnjuje dokler ne potrdi na gumb »ZAKLJUČI IN OBJAVI«. Oba zapisa naj uporabniki najdejo v novem zavihku: »Nezaključeni vnosi«

10. Za vnos teksta se lahko zmanjša vnosno polje na 4000 znakov.

11. Če je bila pri osebi kazen izbrisana, se podatki za čas prestajanje te kazni umaknejo in niso več dostopni. Če pa gre za podatke v času pripora, se ti vidijo v prenesenih podatkih iz pripora v obsojeniški del, dokler kazen ni izbrisana.

12. To bi izvajali preko sistema na MJU. Stroški SMS sporočil bodo bremenili naročnika oziroma imetnike telefonskih številk.

13. Gre za vse tabele iz poglavja 3.12. letnega poročila URSIKS.

14. To je identično kot je vprašanje pod zap. št. 6. Izpis je po obliki in vsebini enak sedanjemu izpisu »zaznamka o dogodku« z razliko da se tu imenuje »Poročilo o izrednem dogodku«. Izpis je v pdf in rtf obliki.

15. Izvajalec predlaga tehnično rešitev, ki bo omogočila pregled vsebine na eni strani teksta za obseg ki ustreza dopisu na A4 strani z 10 dpi.Datum objave: 21.05.2018   13:36
VPRAŠANJE
1. V točki 2.2.7 Specifikacij je navedeno: "Gumbi – povezave na druge vsebine obravnave (IK podatki, izredni dogodki, nastanitev zaprte osebe, vse trenutne nastanitve vseh oseb ...) – vsebine povezav se podrobneje določijo v fazi analize."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

2. V točki 2.2.7 Specifikacij je navedeno: " Izdela se tabela »Osebe pred odpustom«, kjer se prikažejo osebe po X številu dni do predvidenega odpusta. Število dni se nastavlja v ezo parametrih za vsako kategorijo oseb ločeno. Filtri izpisa so: status osebe, zavod, oddelek, nosilec primera. Tabelo se umesti na lokacijo, ki se jo dogovori v fazi analize."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

3. V točki 2.2.7 Specifikacij je navedeno: " Vse osebe se na strokovni prikažejo v eni maski, v kateri se tudi ureja vse parametre vsebin: obiski, varnostna ocena, zavodske ugodnosti, izvenzavodske ugodnosti, … (vsebino in obliko se določi v času analize)..."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

4. V točki 2.2.7 Specifikacij je navedeno: " Ko se delo na strokovni skupini zaključi in so vneseni vsi podatki, se maska izdela kot pdf izpis v formi zapisnika z glavo zavoda. Oblika se določi v fazi analize"
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

5. V točki 2.2.7 Specifikacij je navedeno: " Če gre za zunanjo ugodnost, se za vse osebe ki gredo na izhod katere koli vrste kreira dovolilnica s potrebni parametri (oblika se določi v fazi analize) in vse dovolilnice se usmerijo k podpisniku, ki jih elektronsko podpiše v aplikaciji (ni izvoza v SPIS4!!!).
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

6. V točki 2.2.7 Specifikacij je navedeno: " Osebni načrt
Nadgraditi tudi tako, da se kreira poseben tekstovni zapis »Osebni načrt«. Ta zapis se sestavi tako, da se v vsakem vsebinskem delu (IK zavihki) oblikuje okno »povzetek za osebni načrt«, vsi povzetki pa se združijo v enoten osebni načrt, ki se prikaže po potrditvi kot pdf dokument na vsaki IK maski in tudi na uvodni enotni maski. V IK maski naj bo možen vnos do 10000 znakov, skupen osebni načrt naj nima omejitev v številu znakov.
- Ali razvojno orodje to omogoča?

7. V točki 2.2.7 Specifikacij je navedeno: " V zavihku »osebni načrt« se prikažejo vsi zapisi iz IK mask, ki se jih lahko dalje ureja, prav tako
pa se lahko doda sklepni povzetek (da se tudi popravek shrani v IK zavihek!!)."
- Kaj konkretno je tu mišljeno pod IK mask?


8. V točki 2.2.7 Specifikacij je navedeno: " Omogočen vpogled v stanje ON na poljuben dan v preteklosti."
-Kaj to pomeni v povezavi z obveznim brisanjem oz. arhiviranjem podatkov?

9. V točki 2.2.7 Specifikacij je navedeno: " Pri iskanju z F7-F8 se naj najdeni rezultati razvrstijo po datumu razgovora (najbližji zgoraj)."
- Ali razvojno orodje to omogoča?

10. V točki 2.2.7 Specifikacij je navedeno: " Izdelati tabele, ki prikazujejo število priglasnic v obdobju po zavodih in po kategorijah in po
vsebini razlogov. Vsebino se doreče v fazi analize. Naročnik bo izdelal novo formo priglasnice v času analize."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

11. V točki 2.2.7 Specifikacij je navedeno: " Analizirati in izvesti nadgradnjo za primere, ko se v razgovoru pojavijo imena in priimki drugih
zaprtih oseb – razviti tako, da so ti podatki vidni zaposlenim, pri izpisu podatkov za tega zapornika pa podatki ne smejo biti vidni."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

12. V točki 2.2.7 Specifikacij je navedeno: " Izdelati web servis eCelica, ki bo omogočil sprejem priglasnice, ki jo bo izpolnil in poslal
zapornik iz ločene aplikacije. Povezovalni člen je ID EZO številka."
-Ali obstaja tehnična dokumentacija za integracijo z eCelica?

13. V točki 2.2.7 Specifikacij je navedeno: " Polje za vnos prostega teksta v maski razgovora naj omogoča vnos tudi daljših besedil (na
primer uvodni razgovor), nekje vsaj 15000 znakov."
- Ali razvojno orodje to omogoča?

14. V točki 2.2.7 Specifikacij je navedeno: " Poleg forme za vnos razgovora dodati še podobno formo za vnos opažanj, ki jih lahko vnaša
strokovni delavec, PP, inštruktor ali kdo drug. Razlika od razgovora je v tem, da je razgovor bolj formalna oblika enega dejanja /aktivnosti, opažanja pa so rezultat aktivnosti v daljšem časovnem obdobju ali posrednih zaznav o osebi. Podrobneje se vsebina vnosne forme določi v času analize. Za to vsebino se tudi izdela izpis pdf (podoben sedanjemu »Izpis razgovor osebe« z vsemi sedanjimi filtri.
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?


15. V točki 2.2.7 Specifikacij je navedeno: " Da se podatki ki se vnašajo v strokovni obravnavi ne vnašajo več v IK pri sprejemu
(družina, otroci, zaposlitev,…..) in se jih tudi umakne iz IK maske. Podrobneje se določi ob izvedbi analize.
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

16. V točki 2.2.7 Specifikacij (stran 96) je navedeno: " Hkrati se izdela dva izpisa odločbe (pozitivna – negativna). Vsebino se določi v fazi analize."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?


17. V točki 2.2.7 Specifikacij je navedeno: " Vsebinski sklopi se določijo v času analize. Administrator naj ima možnost dodajanja in odvzemanja vprašanj za vsak vsebinski sklop."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

18. V točki 2.2.7 Specifikacij je navedeno: " Izdelati izpis v pdf za vsak sklop za posamično osebo, kjer se predstavi/izračuna ocena tveganja glede na vnesene parametre o osebi; obliko in vsebino se določi v času izvedbe analize; okviren vzorec vsebine podan v poglavju 7. Izpis vsebuje končni izračun ter navedbo vseh upoštevanih parametrov?
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

19. V točki 2.2.7 Specifikacij je navedeno: " Za vsak parameter (vprašanje) se vgradi v ozadju šifrant, skozi katerega se določa ponder posameznega parametra. Obseg vrednosti ponderjev (od-do) se opredeli v času izvedbe analize. Vrednosti ponderjev ureja administrator, prav tako on določa aktivne
in neaktivne vrednosti in dodaja nove vrednosti."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

20. V točki 2.2.7 Specifikacij je navedeno: " Podrobno rešitev se doreče v fazi analize (ali bo na primer šlo obvestilo iz aplikacije
oškodovancu, na CSD ali Policijo avtomatsko ali pa bo prej potrebna potrditev odgovorne osebe v zavodu)."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

ODGOVOR

1. Gre za povezave na naslednje vsebine: IK podatki, izredni dogodki, disciplinski postopki, varnostna ocena, sostorilci in nastanitev zaprte osebe (ti gumbi so že kreirani v eni IK mapi) ter še: vse trenutne nastanitve vseh oseb, varnostni postopki, varnostni ukrepi, razgovori osebe. Vse te povezave se naj prikažejo v vseh IK maskah strokovne obravnave.

2. Naročnik ocenjuje, da so podatki za razvoj dovolj razvidni, v okviru analize se dogovori le oblikovna postavitev mask.

3. Naročnik ocenjuje, da so podatki za razvoj dovolj razvidni, v okviru analize se dogovori le oblikovna postavitev mask.

4. Naročnik ocenjuje, da so podatki za razvoj dovolj razvidni, v okviru analize se dogovori le oblika izpisa (kje je kaj v izpisu).

5. Naročnik ocenjuje, da so podatki za razvoj dovolj razvidni, v okviru analize se dogovori le oblika dovolilnice izpisa.

6. Možnosti tehnične izvedbe v okviru zmožnosti orodja se dogovori v času analize. Izvajalec pripravi predloge za:
- Izvedbo v okviru razvojnega orodja
- Izvedbo s pomočjo rtf word izpisa
- Izvedbo s kakšnim drugim orodjem, s pogojem da bi s tem soglašalo ministrstvo za javno upravo.

7. IK maske so vsebinska področja strokovne obravnave (zdravje, sociala, delo, izobraževanje, ugodnosti,..)

8. To se uredi tako, da bo na pri obsojencu izveden vpogled v podatke, ki bodo preneseni iz časa pripora v obsojeniški del. Če pa bodo za obsojence podatki umaknjeni zaradi izbrisa iz kazenske evidence, se podatki za to kazen ne smejo prikazati.

9. Pričakujemo, da izvajalec ponudi ustrezno tehnično rešitev

10. Gre za tabelo, ki prikazuje podatek o številu priglasnic po posameznih zavodih in po vsebini razlogov (šifrant razlogov). Filtri: obdobje, zavoda, oddelek, trakt, zaprta oseba. Izpis- tabela je lahko v pdf obliki.

11. Naročnik to zahtevo umakne – črta

12. Ne obstaja, ker je še v razvoju. Razvoj bi temeljil na splošnem web servisu eZapori. Vhodni parametri bodo: ID zaprte osebe, datum prejema priglasnice, razlog (iz šifranta razlogov), naslovni delavec zapora, tekstovno polje 500 znakov.

13. Možnosti tehnične izvedbe v okviru zmožnosti orodja se dogovori v času analize. Izvajalec pripravi predloge za:
- Izvedbo v okviru razvojnega orodja
- Izvedbo s pomočjo rtf word izpisa
- Izvedbo s kakšnim drugim orodjem, s pogojem da bi s tem soglašalo ministrstvo za javno upravo.

14. Naročnik to zahtevo umakne – črta.

15. Podatki, katerih vnos se prenese iz IK sprejemne maske v strokovno obravnavo so: zakonski status, število mladoletnih otrok, zakoniti zastopniki, premoženjsko stanje, poklic, izobrazba, usposobljenost, zaposlitev pred nastopom, naslov zaposlitve, delovni status.

16. Izpisa vsebujeta naslednje: glavo, pripravljavca, podpisnika, pravne podlage (v parametrih izpisa), podatki o osebi, sodbi, sodišču, dolžini kazni, nastopu kazni (se pridobijo iz baze) ter prostor za vnos teksta. Izpisa se izdela v rtf word obliki.

17. Gre za večino vprašanj iz strokovne obravnave, varnostne ocene in še cca 50 dodatnih vprašanj, razporejenih po posamičnih vsebinskih sklopih, kot je to zapisano v specifikacijah. V analizi se bo samo določilo katera od teh vprašanj bodo uporabljena za oceno tveganja.

18. Izpis je klasičen pdf brez glave in podpisnika. V njem je povzetek izračuna ocene tveganja.

19. Obseg ponderjev se predlaga v razponu 1-10, vrednosti ponderjev vnaša administrator.

20. To vsebino naročnik črta.Datum objave: 21.05.2018   13:41
VPRAŠANJE
1. V točki 2.2.9. Specifikacij je navedeno: " Dodati polje za vnos podatka o prepovedi stikov. Prepoved je lahko po vrsti stika (pošta, telefon, obisk) ali po osebi/osebah iz seznama stikov. Dodati tudi polje za vnos dokumenta o prepovedi. Prepoved je lahko generalna za vse osebe ali za posamezno osebo ter za določeno obdobje. Lokacija umestitve rubrike se dogovori ob analizi."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbo, če obseg projekta ni znan?

2. V točki 2.2.9. Specifikacij je navedeno: " Omogočiti, da lahko kadarkoli pogledam v zgodovino na izbrani datum v preteklosti in
vidim, kakšna dovoljenja za stike je imela oseba v tistem trenutku."
- Kaj to pomeni v povezavi z obveznim brisanjem oz. arhiviranjem podatkov?

2. V točki 2.2.9. Specifikacij je navedeno: " V povezavi z moduloma strokovna in varnostna ocena omogočiti skupinsko vnosno masko za vnos odločitev in izpis vsebine o: ugodnostih, obiskih, varnostni oceni. Izpis se lahko kreira po zavodu, oddelku, traktu. Vsaka oseba na maski se lahko pogleda v globino, lahko se v maski vpisuje odločitve, ki se prikažejo na zapisniku (zapisnik strokovne) in shranijo se tudi pri vsaki osebi. Za stike se določa: splošni način obiska, čas obiska, trajanje obiska. Gre za to, da se omogoči enostavno in hitro odločanje. Izgledalo bi tako, da uporabnik kreira poljuben seznam na primer za en oddelek, na katerem je seznam oseb (ime in priimek) in trenutna vrednost za posamezni parameter. Če je novinec, je polje prazno."
- Kaj pomeni enostavno in hitro odločanje?
- Kako bo naročnik primerjal ponudbo, če obseg projekta ni znan, oz. je specifikacija pomanjkljiva?

2. V točki 2.2.9. Specifikacij je navedeno: " Pri prejeti pošti dodati izpis obrazca o zadržanju nedovoljene pošte. Ta izpis se ponudi avtomatsko ob kliku na parameter »hramba«. Vsebina izpisa se določi v času analize ".
- Kako bo naročnik primerjal ponudbo, če obseg projekta ni znan?


ODGOVOR

1. Naročnik ocenjuje, da so podatki za razvoj dovolj razvidni, v okviru analize se dogovori le oblikovna postavitev mask.

2. To se uredi tako, da bo na pri obsojencu izveden vpogled v podatke, ki bodo preneseni iz časa pripora v obsojeniški del. Če pa bodo za obsojence podatki umaknjeni zaradi izbrisa iz kazenske evidence, se podatki za to kazen ne smejo prikazati

2. Navedeni so naslednji podatki: ugodnosti, obiski, varnostna ocena.
V seznamu v maski se po horizontali prikažejo podatki: ime in priimek osebe, podatki o ugodnostih (pogled v globino uporabnika preusmeri na sedanjo masko za vnos ugodnosti), podatki o obiskih (pogled v globino uporabnika preusmeri v masko za vnos obiskovalcev), varnostna ocena (pogled v globino preusmeri v masko za vnos varnostne ocene) . Na koncu je polje za vnos tekstovnih opomb do 500 znakov.
Želeno je, da se pri izboru nove vrednosti ali vnosu nove osebe oziroma novega dovoljenja za isto osebo ta nova vrednost prikaže v tabeli, sicer pa ostane polje prazno.
V tem seznamu se prikažejo osebe po zavodu / oddelku / traktu

2. Gre za enostaven pdf izpis z glavo in podpisnikom ter tekstom o zadržanju pošte, ki vsebuje ime in priimek osebe, vrsto pošte in datum prejema.Datum objave: 21.05.2018   13:43
VPRAŠANJE
1. V točki 2.2.11.a Specifikacij je navedeno: " RAZPORED - Izdelati izpis v dveh oblikah, ki bi prikazoval obremenitev PP na določen dan (redno
varovanje + spremstva). Prva oblika bi bila z imeni, druga pa zgolj številčna za zunanje uporabnike (sodišče preko web servisa). Pri drugem bi recimo izpisal število PP v rednem varovanju, število PP v spremstvih in še število možno razpoložljivih PP glede na delovno zakonodajo in razpored dela. Pri tem bi tudi izpisal seznam spremstev (brez imen oseb) na sodišča v tem dnevu."
- Ali je izvedena povezava med bazo na MJU in za razpored dela? Na kakšen način se prenašajo obstoječi podatki?

2. V točki 2.2.11.a Specifikacij je navedeno: " Urediti kontrolo tako, da aplikacija sama opozori uporabnika takoj, ko pride do kršitev zakonodaje. Opozorilo se pojavi takoj v zavodu in na GU, ko se vnese podatek, ki generira kršitev.
- Kaj če se zakonodaja v vmesnem času spremeni?

3. V točki 2.2.11.a Specifikacij je navedeno: " Planirana spremstva se prikažejo s podatki: ime, priimek osebe, lokacija spremstva, čas pričetka. Planer naj ima možnost na tem mestu vnesti pravosodne policiste za to spremstvo, kar se po shranjevanju prikaže v EZPR z ažuriranimi podatki. Podrobnejše lokacije mask za prikaz spremstev se določijo v fazi analize.
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?


ODGOVOR

1. Razpored dela je ločena aplikacija, ki deluje v okviru kontrole pristopa / evidence delovnega časa in jo vzdržuje izvajalec Četrta pot d.o.o. Kranj.

2. Pri vsaki spremembi predpisov iz tega področja, se temu ustrezno nadgradi aplikacijo


3. Naročnik ocenjuje, da so podatki za razvoj dovolj razvidni, v okviru analize se dogovori le oblikovna postavitev mask.Datum objave: 21.05.2018   13:53
VPRAŠANJE
1. V točki 2.2.11.b Specifikacij je navedeno: " Izpis obvestila o vklepanju na sodišču in integracija z VS (I 24). Uporabniki so podali zaradi tega pobudo, da se zaradi enostavnosti in zmanjšanja stroškov poslovanja v modul spremstva vključi izpis obvestila sodišču. Izvede se tako, da se kreira nov izpis
obvestila sodišču (doda se gumb za tiskanje obvestila) in hkrati se dopolni odredbo za spremstvo, kjer se v primeru vklepanja na sodišču ta navedba v odredbi posebej izpiše. V integraciji pa se enako obvestilo pošlje takoj ob shranjevanju odredbe, če se v njej označi vklepanje na sodišču."
- Ali je ta integracija že izvedene in deluje?
- Ali ta naloga zajema samo nadgradnjo tega sistema in ne tudi na strani sodišč?

2. V točki 2.2.11.b Specifikacij je navedeno: " V sedanjem izpisu prevoženih km pa se popravi izpis tako, da se razširi polje za »št.
dokumenta« oziroma se v tej koloni vpiše samo opravilno številko brez imena sodišča. Izpis se naredi v exccell varianti."
- Ali razvojno orodje to omogoča?

3. V točki 2.2.11.b Specifikacij je navedeno: " Dodati možnost vnosa skupinske odredbe (prevoz na delo, šport,... in podobno – razlogi se določijo v novem šifrantu) – ob tem definirati način obračuna prevoženih km in porabljenih ur PP – podrobno opredeliti možnosti v analizi."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

4. V točki 2.2.11.b Specifikacij je navedeno: " Polje »Napotki za vnos opomb« se spremeni v »Napotki za izvedbo spremstva«. Vse kar se tu zapiše, se avtomatsko prenese v odredbo. Točno lokacijo mesta izpisa se določi v času analize. Preveriti tudi možnost, da se v to polje avtomatsko prenese tekst in tudi priponka, ki je vpisan/pripeta v varnostni oceni v zavihku »varnostno navodilo« oziroma »navodila za spremljanje in varovanje«."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

5. V točki 2.2.11.b Specifikacij je navedeno: " Tudi omogočiti ročen vnos PP, ki ni v tem zavodu (urejanje preko eRISK je zamudno). Še bolje, da se PP vnaša iz baze eZapori in ne eRISK."
- Katera aplikacija je eRIS in ali je izvedena integracija?

6. V točki 2.2.11.b Specifikacij je navedeno: " Sprememba label v vseh izpisih iz aplikacije - se dogovori v času analize."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

7. V točki 2.2.11.b Specifikacij je navedeno: " V odredbah za spremstvo zamenjati med seboj labeli lokacija in kraj; podrobno se dogovoriti v
času analize."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

8. V točki 2.2.11.b Specifikacij je navedeno: "Odredba za nadzor
Gre za novo vsebino podatkov in izpise, ki so vezani na zakonsko zahtevo po izvajanju nadzora zaprtih oseb, ki so na delu, šolanju,.. izven zavoda. Delavec kreira nalog (odredbo) in po izvedenem nadzoru vnese podatke o realizaciji."
- Koliko je izpisov in kaj vsebujejo?
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

9. V točki 2.2.11.b Specifikacij je navedeno: " Poročilo o izvedbi vnaša uslužbenec ki je opravil nadzor, gumb za vnos poročilo je lahko v osnovni maski. Poročilo je v tekstovni obliki s možnostjo vnosa do 5000 znakov. Poročilo se lahko izpiše kot pdf, z glavo in podpisom uslužbenca. Poleg teksta se lahko vnese eno ali več priponk."
- Ali razvojno orodje to omogoča?

10. V točki 2.2.11.b Specifikacij je navedeno: " Zavihek varnostna navodila – povečati možnost teksta do 5000 znakov."
- Ali razvojno orodje to omogoča?

11. V točki 2.2.11.b Specifikacij je navedeno: " Vnos prstnih odtisov skozi modul varnostna ocena – nadgraditi da je možen vnos neposredno od skenerjev prstnih odtisov (preveriti parametre pri Policiji)."
- Ali razvojno orodje to omogoča?

12. V točki 2.2.11.b Specifikacij je navedeno: " Da se vsebina »način vklepanja« premakne tako, da bodo vsi varnostni parametri skupaj – najbolje v grafičnem okvirju."
- Kaj to pomeni?

13. V točki 2.2.11.b Specifikacij je navedeno: " Da se v maskah za pripravo varnostne ocene (3 tabele) in maski za potrjevanje
varnostne ocene omogoči tudi filtriranje oseb po: zavodu, oddelku in traktu.
Prednastavljeno se pokažejo vse, možna pa je izbira po filtru.
- Ali so tu mišljene obstoječe table podatkovnega modela?

14. V točki 2.2.11.b Specifikacij je navedeno: "razdeliti vsebino VO na:
- podatke o osebi in ukrepe,
- napotki in obrazložitve za delo osebju za delo s to osebo."
- Kaj je z obstoječimi podatki?

15. V točki 2.2.11.b Specifikacij je navedeno: " Da se vgradi varovalka pri vnosu ocene – da morajo biti izpolnjeni vsi zahtevani podatki
(kateri podatki – se definira v podrobni analizi)."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

16. V točki 2.2.11.b Specifikacij je navedeno: " Da je možen vpogled v VO tudi po prestani kazni ali premestitvi osebe tudi če ni prišla nazaj (reševanje pritožb). Rešiti čim bolj enostavno, to naj bo le pravica vodje varnosti."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?
- Kaj konkretno to pomeni?

17. V točki 2.2.11.b Specifikacij je navedeno: " Da se v masko varnostne ocene doda novo polje »Opozorila ob odpustu ali izhodu« katerega ima pravico vnašati uporabnik »vodja varnosti«. Uporabnik vnese tekst opozorila in določi čas, kdaj pred tem se opozorilo prikaže in katerim uporabnikom (poimensko) – razmisliti o možnosti prenosa kot mail sporočilo."
- Kako je trenutno rešeno obveščanje uporabnikov?
- Ali razvojno orodje to omogoča?

18. V točki 2.2.11.b Specifikacij je navedeno: " Varianta opozorila, ki se prenese na policijo za posebne primere obveščanja o izhodih, odpusti."
- Na kakšen način se bo to prenašalo?

19. V točki 2.2.11.b Specifikacij je navedeno: " Nov izpis: seznam oseb po različnih parametrih (filtrih) iz varnostne ocene: način vklepanja, ….."
- Kaj konkretno zajema izpis in kako bo oblikovan?
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

20. V točki 2.2.11.b Specifikacij je navedeno: " Da se skozi varnostno oceno omogoči vpogled v vse izredne dogodke in zaznamke o
dogodkih, v katerih je bila udeležena ta oseba ne glede na zavod ali prestajanje/kazen in da je moč te dogodke tukaj tudi odpreti. To velja samo za pravico št. 24 in 25 in skozi zavihek »Priprava varnostne ocene«."
- Kaj to pomeni?

21. V točki 2.2.11.b Specifikacij je navedeno: " V stikih – strokovna – varnostna ocena omogočiti masko in izpis vsebine maske za skupinsko odločanje o: ugodnostih, obiskih, varnostni oceni. Izpis se filtrira po zavodu, oddelku, traktu. Vsaka oseba na maski se lahko pogleda v globino, lahko se v maski vpisuje odločitve, ki se prikažejo na zapisniku (zapisnik strokovne) in shranijo se tudi pri vsaki osebi. Izdela se varianta za tiskanje seznama."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?
- Katere podatke je potrebno prikazovati, koliko nivojev in kako naj bo oblikovan izpis?

22. V točki 2.2.11.b Specifikacij je navedeno: " Da se za izračun stopnje begosumnosti doda šifrant parametrov s ponderji (1-10), ki potem ob vnosu ponudijo matematični izračun stopnje begosumnosti. Uporabnik ta podatek potem uporabi ali pa ne uporabi v šifrantu begosumnosti."
- Ali je algoritem izračuna popisan in v uporabi?

23. V točki 2.2.11.b Specifikacij je navedeno: " Izdelati izpis (poimenski in samo številčni – PDF IN CSV) za vse parametre in vrednosti šifrantov iz varnostne ocene."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?
- Ali je vsebina poročila znana in kako bo oblikovano?
- Koliko je različnih parametrov?

24. V točki 2.2.11.b Specifikacij je navedeno: " Da vpogled v varnostno oceno omogoča vpogled v vse ID in UZ izbrane osebe, ne glede na kazen ali prestajanje v drugih zavodih ali preteklosti."
- Kaj to pomeni v povezavi z obveznim brisanjem oz. arhiviranjem podatkov?


ODGOVOR

1. Integracija je v fazi preizkušanja. Naloga se izvede samo na strani te aplikacije (ne na strani sodišča) in sicer tako, da se kreira nov izpis, ki se preko integracije pošlje na sodišče (sedaj gre to v klasični pisni obliki)

2. Izvajalec bo v fazi analize podal predlog rešitve v okviru zmožnosti razvojnega orodja.

3. V skupinski odredbi se omogoči hkraten vnos več zaprtih oseb, odredba se izpiše enako kot sedaj z razliko, da so tu navedene vse osebe.
Obračun prevoženih km in opravljenih ur pa se izvede na izvedeno spremstvo in ne na osebo.

4. Dodatno pojasnilo: tekst ki se bo zapisal v okno »napotki za izvedbo spremstva« se mora prikazati in izpisati v odredbi za spremstvo.
Vnosna maska naj ima tudi gumb »prevzemi navodilo iz varnostne ocene«, kjer opcijsko lahko uporabnik namesto vnosa teksta prevzame test navodila.
V okviru analize se bo dogovorilo mesto izpisa v odredbi.

5. Gre za delujoči web servis razpored dela, ki je vezan na obračun ur in delovni čas in pogodbenega izvajalca.

6. Gre zgolj za tekstovne popravke teksta brez poseganja v podatke.

7. Gre zgolj za tekstovne popravke teksta brez poseganja v podatke.

8. Gre zgolj za en novi izpis (Odredba za nadzor). Vsebuje naslednje podatke: glavo, podpisnika, ime in priimek zaprte osebe, namen nadzor a, lokacija nadzora.

9. Gre za tiskovno napako, pravilno je »do 500 znakov«.

10. Možnosti tehnične izvedbe v okviru zmožnosti orodja se dogovori v času analize. Izvajalec pripravi predloge za:
- Izvedbo v okviru razvojnega orodja
- Izvedbo s pomočjo rtf word izpisa
- Izvedbo s kakšnim drugim orodjem, s pogojem da bi s tem soglašalo Ministrstvo za javno upravo.

11. Navedene podatke se lahko vnaša v jpg ali podobni obliki.

12. Sedaj so v maski varnostni parametri razporejeni neurejeno, gre zgolj za premike lokacije vnosnega polja, ki se drugače ne spreminja.

13. Da, gre za obstoječe tabele.

14. Gre zgolj za oblikovno razporeditev sedanje vsebine v dve vsebinsko ločeni temi.

15. Gre za vseh 5 obstoječih parametrov, ki jih je potrebno opredeliti.

16. Sedaj je zaradi varnostne sheme onemogočen vpogled v varnostno oceno za osebo, ki je že prestala kazen ali bila premeščena v drugi zavod. Potrebno je omogočiti, da ima uporabnik s pravico »Vodja varnosti« vpogled tudi v varnostne ocene oseb, ki so bile premeščene ali odpuščene.

17. To se izvede na enak ali podoben način kot je sedaj izvedeno opozorilo, da ima oseba čakajoče kazni.
Če se v varnostni oceni izpolni posebno novo polje s tekstovnim opozorilom, se mora v primeru vnosa odpusta to opozorilo prikazati. V okviru izdelave PZI se preveri ali je tehnično izvedljivo pošiljanje sporočil iz aplikacije na e-naslove oziroma GSM številke.

18. Glede na to, da s policijo ni predvidene integracije, se to črta – umakne.

19. Izvajalec oblikuje šifrant in v nadaljevanju izpis, ki vsebuje podatke: ime in priimek osebe, status, iztek kazni. Izpis se izpiše na podlagi filtrov: čas od- čas do, ali presečni datum, zavod, oddelek, filter po vsebini šifranta.

20. Sedaj je možen samo vpogled v potrjene izredne dogodke, ne pa tudi v zaznamke o dogodkih. Potrebno je omogočiti tudi slednje.

21. Navedeni so naslednji podatki: ugodnosti, obiski, varnostna ocena.
V seznamu v maski se po horizontali prikažejo podatki: ime in priimek osebe, podatki o ugodnostih (pogled v globino uporabnika preusmeri na sedanjo masko za vnos ugodnosti), podatki o obiskih (pogled v globino uporabnika preusmeri v masko za vnos obiskovalcev), varnostna ocena (pogled v globino preusmeri v masko za vnos varnostne ocene) . Na koncu je polje za vnos tekstovnih opomb do 500 znakov.
Želeno je, da se pri izboru nove vrednosti ali vnosu nove osebe oziroma novega dovoljenja za isto osebo ta nova vrednost prikaže v tabeli, sicer pa ostane polje prazno.
V tem seznamu se prikažejo osebe po zavodu / oddelku / traktu

22. Izvajalec izdela šifrant s ponderji in matematični algoritem .

23. Parametrov za izpisa je 5.
Poimenski seznam vsebuje poleg imena in priimka še podatke iz vrednosti iz šifranta parametrov.
Številčni seznam prikazuje koliko oseb ima določene posamezne vrednosti iz šifranta parametrov.
Zaradi preglednosti se naj pri obeh izpisih omogoči pri izbiri izpisa filter izbire varnostnega parametra.
Drugače se za oba izpisa uporabi naslednje filtre: zavod, oddelek, trakt, status osebe, tujec da-ne,

24. To se uredi tako, da bo na pri obsojencu izveden vpogled v podatke, ki bodo preneseni iz časa pripora v obsojeniški del. Če pa bodo za obsojence podatki umaknjeni zaradi izbrisa iz kazenske evidence, se podatki za to kazen ne smejo prikazati.Datum objave: 21.05.2018   13:58
VPRAŠANJE
1. V točki 2.2.13 Specifikacij je navedeno: " Da se doda dva nova postopka in sicer tako, da pri vseh postopkih lahko spreminjamo labele in dodajamo kljukice za aktivne/nekativne."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?
- Kaj vse postopka zajemata in kaj naj bi pomenilo, da se lahko spreminja labele?

2. V točki 2.2.13 Specifikacij je navedeno: " - Predvideti vnos in tiskanje odredbe s poročilom oziroma zapisnikom. Odredbe se oblikuje za vse varnostne postopke. Odredba je na eni strani in na drugi je zapisnik. V zapisniku se izpolnijo samo polja, ki so fiksna (podatki o osebi). Izpolnjen zapisnik se skenira in vnese na drugem mestu v tej maski. Odredba pa se shrani v bazi v pdf obliki. Omogočeno naj bo popravljanje že shranjene odredbe (dovoljen čas se določi EZO parametrih)."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?
- Kako naj bo oblikovana odredba in katere podatke vsebuje?
- Kaj če je vsebina predolga za eno stran?

3. V točki 2.2.13 Specifikacij je navedeno: " - Želja, da bi tiskali zapisnike, predvsem v naprej planirane (terapevtski alkotest); zapisnik se naj lahko tiska tudi prazen kot podloga za ročni vnos podatkov. To se doda kot neobvezna opcija (po želji uporabnika)."
- Kaj to pomeni?
- Ali bo izvedba prepuščena odločitvi izvajalca?

4. V točki 2.2.13 Specifikacij je navedeno: " Da se po vnosu podatkov o postopku nekateri podatki prenesejo/prikažejo v strokovno obravnavo (urinski test, alkotest) – kdaj in rezultat – podrobneje kam in kako se dogovori v fazi analize."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

5. V točki 2.2.13 Specifikacij je navedeno: " Varnostni ukrepi in premeščanje oseb. Ko se jo premesti in varnostni ukrep še traja, se ob premestitvi v prvem zavodu izvajanje ukrepa zaključi. V drugem zavodu ga normalno sprejmejo (PP ali IK) in ko se v aplikacijo prijavi uporabnik s pravicami »varnostni ukrepi« se mu prikaže opozorilo, da je v zavod premeščena oseba s še trajajočim varnostnim ukrepom. On ali kateri drugi uporabnik ukrep preveri in potrdida se izvaja tudi v tem zavodu."
Uporabnik z ustrezno pravico "varnosti ukrep" -kaj to pomeni?

6. V točki 2.2.13 Specifikacij je navedeno: " Izdelati izpis vseh varnostnih ukrepov, ki so bili začeti v izbranem obdobju po lokacijah ali skupno ter s filtrom po vrsti. Vsak izpis naj pokaže tudi številčne podatke."
- Kateri podatki so tu mišljeni?

7. V točki 2.2.13 Specifikacij je navedeno: " Izdelati izpisa (ločena po vsebini) vseh varnostnih postopkov in vseh ukrepov za izbrano osebo v obdobju z možnostjo filtriranja po posameznih vrstah. Maska mora omogočati pogled v globino ter tudi izpis (tiskanje) izbranega pogleda. Za oba izpisa se kreira gumbe/povezave tudi v strokovni obravnavi in v varnostni oceni."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?
- Katere vsebine je tu potrebno prikazovati in kako naj bi se izvedlo tiskanje?
- Ali je izpis podatkovno in oblikovno že definiran?

8. V točki 2.2.13 Specifikacij je navedeno: " Dodati obrazce za odredbe alkotest teste urina, pregled prostora, osebni pregled, varnostni pregled (se vpišejo osnovni podatki). Vzorec se dogovori v času analize."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

9. V točki 2.2.13 Specifikacij je navedeno: " Izdelati opozorilno tabelo manjkajočih podatkov – vnosov. Tabela se prikaže vodji varnosti. Manjkajoči podatki so: rezultat preizkusa (samo pri alko in urin), ni vnesen zapisnik (za katere postopke – se določi v času analize)."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

ODGOVOR

1. Sedaj je v aplikaciji vnesenih 5 postopkov (kot na primer alkotest). Doda se še dva varnostna postopka po enakem vzorcu kot so ostali.
Uporabnik mora pa imeti možnost pri urejanja šifranta da lahko spremeni labelo (ime varnostnega postopka) ter da za vsak varnostni postopek lahko v šifrantu določi ali je aktiven ali neaktiven,

2. Odredba je kratka in vsebuje glavo, podpisnika, fiksni tekst, tekst ki je spremenljivka v parametrih izpisov (ureja uporabnik). Vsebuje tudi ime in priimek zapornika, ki se ga izbere preko šifranta. V zapisnik pa se bo generiralo samo ime in priimek zapornika, ostali podatki med tekstom se bodo vnašali ročno.

3. Ta vsebina je že vključena v predhodni odstavek specifikacij in ta odstavek se črta.

4. Ko bo za določeno osebo izveden varnostni postopek »Alkotest« ali »odvzem urina«, se mora podatek prikazati v strokovni obravnavi za to osebo, predvidoma v mapi »specialne obravnave«.

5. Samo uporabniki z dodeljeno uporabniško pravico »varnostni ukrep« ima pravico urejanja seznama posebnih ukrepov.

6.
Izpis naj vsebuje naslednje podatke:
- Ime in priimek
- datum začetka ukrepa
- datum zaključka (če je zakljulčen)
- vrsta ukrepa
- ID številka ukrepa
- Zavod vnosa ukrepa
- zavod prestajanja ukrepa

Filtri:
-status osebe
- zavod
-oddelek
- začetni datum
- končni datum

7.
Izpis, oziroma bolj natančno prikazna maska naj vsebuje naslednje podatke:
Za varnostne ukrepe:
- datum začetka ukrepa
- datum zaključka (če je zakljulčen)
- vrsta ukrepa
- ID številka ukrepa
- Zavod vnosa ukrepa
- zavod prestajanja ukrepa

Za varnostne postopke:
- datum postopka
- vrsta postopka
- zavod izvedbe

Filtri:
- zaprta oseba
- začetni datum
- končni datum

Maska naj omogoča vpogled v globino ter tiskanje prikazanega seznama v pdf.

8. Vsebina je že pojasnjena pri vprašanju št. 2, tu se vsebina črta.

9. Izvajalec bo Izdelal opozorilni mehanizem za manjkajoče podatke pri varnostnih postopkih po vzoru že drugih izdelanih opozoril v aplikaciji. Opozorilo se prikaže uporabniku s pravico »vodja varnosti«. Manjkajoči podatki so: rezultat preizkusa, ni vnesen zapisnik. Velja samo za varnostna postopka alkotest in odvzem urina.Datum objave: 21.05.2018   13:59
VPRAŠANJE
V točki 2.2.14 Specifikacij je navedeno: " Omogočiti enostaven dostop do naročila vsakega PP posebej za vsa leta nazaj (vsak vidi za sebe, poveljnik za vse po izbiri). Za nazaj se prikazujejo potrjena naročila s strani poveljnika."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

ODGOVOR

Naloga izvajalca je, da tehnično - vsebinsko poenostavi dostop do zgodovine naročil vsakega pravosodnega policista (PP). Podatkovni model se ne spreminja.


Datum objave: 21.05.2018   14:01
VPRAŠANJE
1. V točki 2.2.15 Specifikacij je navedeno: " Pri časovni opredelitvi frekvence kontrol se naj omogoči uporabo enot po izbiri: minuta, ura, dan. Prednastavljena vrednost naj bo ura."
- Glede na prejšnje zahteve, je to neobvezen podatek in se lahko tudi briše?

2. V točki 2.2.15 Specifikacij je navedeno: " Izpis v varianti samo s številčnimi podatki v excell naj bo dosegljiv tudi preko novega web
servisa »web statistika« (tudi z možnostjo nastavljanja parametrov vsebine) za vse lokacijeskupaj z možnostjo izbire časovnega termina.
Vključuje vsebine:....."
- Ali se vsa vsebina že vnaša v obstoječi aplikaciji in je potreben samo izpis?


ODGOVOR

1. Prednastavljen podatek se lahko zamenja z drugo enoto.

2. Ta zahteva se umakne – črta.Datum objave: 21.05.2018   14:10
VPRAŠANJE
1. V točki 2.2.16 Specifikacij je navedeno: " Ker je razvoj BI orodja OracleDiscoverer ustavljen in je ostal na verziji Oracle 12.1. je potrebno prilagoditi poizvedbe tako, da bodo stare in nove poizvedbe (tudi naknadno naročene) delovale tudi v primeru, ko bo verzija Oracle baze in okolja višja od 12.1."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?
Kaj konkretno se tu pričakuje? Naročnik mora jasno opredeliti kaj je potrebno spremeniti.

2. V točki 2.2.16 Specifikacij je navedeno: " V aplikaciji se omogoči izvoz podatkov (ki se prenašajo) najmanj 1x dnevno v podatkovno
skladišče."
- Izvoz je standardna funkcionalnost omenjenega orodja. Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?
- Kaj konkretno se tu pričakuje?

3. V točki 2.2.16 Specifikacij je navedeno: " Prav tako se v aplikaciji omogoči, da se bo z drugim orodjem v podatkovnem skladišču dostopalo do OracleDiscocerer in kreiralo že izdelane tabele."
- Ali obstoječe razvojno orodje to omogoča?
- Katero drugo orodje naj bi dostopalo do OracleDiscoverer?
- Kako naj bi bilo to izvedeno oz. kaj konkretno je želeni rezultat?

4. V točki 2.2.16 Specifikacij je navedeno: " Mape tabel v Discovererju preurediti oziroma dodati nove podmape. Izvajalec exportira sedanji seznam map, podmap in tabel (vključujoč tudi nove tabele) v excell. Mi pa vse tabele preuredimo po mapah, ki jih potem izvajalec uvozi v Discoverer. V tem seznamu bodo
označene tudi tabele, katerih poizvedbe se iz Discovererja prenesejo v aplikacijo v Excell obliko."
- Ali je tu mišljeno, da se poročila kreira direktno v Excelu?
- Ali obstoječe orodje ne omogoča direktnega izvoza v Excel?

5. V točki 2.2.16 Specifikacij je navedeno: " Da se 20 tabel (se jih posebej določi v času analize) izdela v varianti, da je moč s filtrom izbirati ali posamezna prestajanja ali pa samo osebe (izloči se vpliv enotnih kazni) – ko želimo imeti število oseb ki smo jih obravnavali v obdobju. Na primer osnovna tabela gibanje zaprtih oseb, nastopi – odpusti v obdobju,..."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

6. V točki 2.2.16 Specifikacij je navedeno: " Da se vse tabele iz modula strokovno delo predefinira zaradi sprememb, ki bodo narejene v tem modulu."
- Ali ostalih poročil ni potrebno predefinirati glede na zahtevane spremembe po tej specifikaciji?

7. V točki 2.2.16 Specifikacij je navedeno: " Oblikovati mapo, kjer bi imeli pravice samo uporabniki s pravico »Izpis vseh podatkov kaznovane osebe« in se bi lahko izpisovali tudi osebni podatki zaprtih oseb. Na primer izpis tujcev v obdobju: ime, priimek, datum rojstva, državljanstvo, prebivališče,…. Torej vse tabele, kjer bi imeli osebne podatke, se bi izpisovali iz te mape z omejenim dostopom."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?
- Koliko naj bi bilo poročil in kaj vse naj bi zajemala ter kako morajo biti oblikovana?

8. V točki 2.2.16 Specifikacij je navedeno: " Da se v 20 tabel vgradi tudi filter »tujci« - poleg sedanjih filtrov lahko z vklopom »tujci« pregledamo podatke za osebe ki nimajo SLO državljanstva. Popis teh tabel se naredi v času analize."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

9. V točki 2.2.16 Specifikacij je navedeno: " Dodati tabelo – izpis + pdf: število in seznam oseb na izbrani datum (ne v discoverju ampak v aplikaciji, izpis vezan na pravico administrator, IK referent in IK uporabnik); GU vidi vse, posamezni zavod svoje in podrejenega oddelka:..."
- Ali izvoz v pdf ni standardna funkcionalnost uporabljenega orodja?

10. V točki 2.2.16 Specifikacij je navedeno: " Izdelati podobno tabelo, vendar po šifrantu KD iz Space statistike (org. kriminal vleče iz varnostne ocene)."
- Ali se omenjeni podatki že vnašajo v aplikacijo?
- Kdo skrbi za omenjeni modul?

11. V točki 2.2.16 Specifikacij je navedeno: " Nadgraditi tabelo za SPACE:
- starost populacije po vseh kategorijah – dodati tudi povprečno starost za vsako kategorijo,
- presek po k.d. prilagoditi SPACE razdelitvi,
- presek po dolžini prilagoditi SPACE,
- pri SPACE tabelah upoštevati, da se med obs. NE šteje nepravnomočnih in se doda PD in UK (presečne in letne tabele)."

- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?
- Kaj konkretno to pomeni? Kaj pomeni SPACE in kje se vnašajo omenjeni podatki?

12. V točki 2.2.16 Specifikacij je navedeno: " Izpis odpust obsojenih:
- v % prestane kazni (100, 90, 80, 70, 60, 50, 40),
- pogojno odpuščenih v % prestane kazni (% v šifrantu),
- predčasno odpuščenih: do 1 mesec, 1-2 meseca, 2-3 mesece (obdobja v šifrantu)."

- Kako se podatek zaokrožuje in ali že obstoja funkcionalnost za izračun?

13. V točki 2.2.16 Specifikacij je navedeno: " Tabela 23 (teze 2015) – odliv –priliv pripor dopolniti specifikacijo."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?
- Kaj pomenijo teze in kaj konkretno se v tem delu pričakuje na izvedbeni strani?

14. V točki 2.2.16 Specifikacij je navedeno: " Preveriti se tabele, ki se nanašajo na tujce in izdelati enovito tabelo (število na dan in povpr. število v obdobju) s filtri: zavodi, kategorije (posebej nepravnomočno obsojeni)."
-Kaj to pomeni oz. kaj konkretno se tu pričakuje od izvajalca?

15. V točki 2.2.16 Specifikacij je navedeno: " Dodati tabelo, kjer bo prikazano povprečno dnevno stanje skupaj ali po posameznih lokacijah. Zaradi obsega naj bo vgrajena omejitev, da izpis ne obsega več kot obdobja 365 dni (enega leta). Izpis bo namenjen za izdelavo grafa dnevnega gibanja povprečnega števila. Lahko je tudi zgolj excel izpis neposredno iz aplikacije in izdelan grafični prikaz – črtni grafikon."
- Ali obstoječe razvojno orodje to omogoča?

16. V točki 2.2.16 Specifikacij je navedeno: " Dodati tabele (mapi izredni dogodki in tretma): gladovne stavke, hospitalizacije, poskusi samomora, samopoškodbe,…. skupaj 40 novih tabel – vsebina je vse iz šifrantov; vzorec želene oblike se predstavi v okviru analize. Na primer: prikaz števila poškodb po parametrih iz šifrantov, ki so obvezni pri vnosu izrednega dogodka."
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

17. V točki 2.2.16 Specifikacij je navedeno: " Dodati tabele za izpis zaprtih oseb skupno in po kategorijah po občinah in regijah (statistične regije). "
Ali se podatki že vnašajo v aplikacijo?

18. V točki 2.2.16 Specifikacij je navedeno: " Dodati tabelo: povprečno število dni v priporu na pripornika. Pri nastavitvah se upošteva en pripor kot ena kazen z več prestajanji. Med prestajanji je lahko tudi časovna luknja (obsojen in razveljavitev sodbe ter vrnjen v pripor)."
- Ali že obstoja funkcionalnost, ki pripravi podatke za pripravo izpisa?


ODGOVOR

1. To je vsebinska zahteva naročnika. Preprosto povedano: izvajalec bo moral prilagoditi aplikacijo ali BI orodje OracleDiscoverer tako, da bo to orodje delovalo tudi na nižji verzij, čeprav bo sama baza in aplikativni dela deloval na višji verziji.

2. Naročnik umika to zahtevo.

3. Naročnik umika to zahtevo.

4. V tem primeru gre samo za seznam map in seznam posameznih poizvedb v mapah, ki so sedaj zaradi količine težje pregledne.

5. Gre za tabele št. 1, 4, 5, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28 in 29 iz letnega poročila URSIKS za leto 2017.

6. Pod tabelami naročnik razume vse izpise tako v OracleDoscoverer in sami aplikaciji.

7. Rešitev je podobna kot je sedaj za mapo »revizijska sled«, do katere ima dostop le administrator. Torej se oblikuje samo nova posebna mapa, do katere bi imeli dostop samo uporabniki z določeno pravico. Katere in koliko tabel (reportov) bo v tej mapi, pa ne vpliva na njeno funkcionalnost.

8. Gre za tabele št. 1, 4, 5, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 32, 33 in 35, iz letnega poročila URSIKS za leto 2017.

9. Pdf je standardna funkcija. Mišljeno je, da se podatki izpišejo kot tabela (številčni podatki po zavodih) in kot poimenski seznam oseb.

10. Podatki so že v bazi, za šifrante skrbi administrator.

11. SPACE pomeni nabor podatkov za evropsko statistiko. V tem primeru gre le za spremembo agregiranja podatkov iz iste baze, ki se v reportu za SPACE potrebe uredijo na drugačen način.

12. Podatek se zaokrožuje na polno število, funkcionalnost izračuna % prestane kazni je že v aplikaciji.

13. Ta zahteva se umakne – črta.

14. Naročnik pričakuje izdelavo reporta v aplikaciji ali v BI orodju, ki je identičen kot je sedaj report v aplikaciji »Številčno stanje v zavodu« in prikazuje samo podatke za osebe, ki imajo status tujca. Lahko pa se tudi v omenjeni sedanji izpis vgradi filter, ki omogoča prikaz samo oseb s tujim državljanstvom.

15. Naročnik pojasnjuje, da se lahko izdela samo excell izpis, ki ga bo naročnik uporabil za izdelavo grafične predstavitve.

16. Naročnik odstopa od te zahteve, ker bo to uredil na drugačen način.

17. Izdela se izpis seznama oseb po občinah, ti podatki so že v bazi.

18. Podatki za izdelavo tega izpisa so že v bazi.Datum objave: 21.05.2018   14:13
VPRAŠANJE
1. V točki 2.2.17 Specifikacij podtočka 5.3. je navedeno: " Organigram maske nastopa – vnos s strani pravosodnega policista"
- Če pravilno razumemo opisano rešitev, je potrebno na novo razviti ta del aplikacije.
- Ali je potrebno migrirati tudi obstoječe podatke v novo razviti del?

2. V točki 2.2.17 Specifikacij podtočka 5.3.1.7 je navedeno: " V maski nastopa se doda polje s podatkom o opravljenem prvem zdravniškem pregledu (vnos datuma in ure/minute ter ime in priimek zdravnika). Oblikuje se izpis – seznam oseb ki še nimajo opravljenega zdr. pregleda in tudi opozorilo, ki se pojavi ob
vstopu v aplikacijo za uporabniške pravice: vnos nastopa, vodja varnosti in strokovna. Enako se naredi za zdravniški pregled ob odpustu. V postopku analize se dogovori v katero masko oziroma modul se ta podatek vnese.
V stikih se doda polje za vnos izjave o obveščanju/neobveščanju oseb v primeru
hospitalizacije ali smrti. Doda se tudi polje za vnos zaznambe, da oseba ne želi. V masko sprejema za PP se vključi opozorilo o posebnostih iz zgodovine prejšnjih kazni te osebe, če je že kdaj prestajala kazen in sicer: se v analizi opredeli kateri podatki se naj prikažejo kot opozorilo: če je bežal, če je imel konflikt, če je imel napad, če je imel poskus samomora, če je imel samopoškodbo, če je imel najdbo droge,….
- Kako bo naročnik primerjal ponudbe, če obseg projekta ni znan?

3. V točki 2.2.17 Specifikacij podtočka 5.3.2 je navedeno: " Opis procesa odpusta"
- Če pravilno razumemo opisano rešitev, je potrebno na novo razviti ta del aplikacije?
- Ali je potrebno migrirati tudi obstoječe podatke v novo razviti del?


4. V točki 2.2.17 Specifikacij podtočka 5.4 je navedeno: " Ocena tveganja in potreb obsojenca"
- Kaj je namen spodnjih tabel, pod tem naslovom?
- Kaj konkretno se tu pričakuje od izvajalca?

ODGOVOR

1. Da, ta del je potrebno razviti na novo. Migracija obstoječih podatkov o do sedaj izvedenih nastopih ni potrebna, morajo pa se v novih maskah nastopa prikazovati zahtevani podatki.

2. Naročnik meni, da je opis dovolj natančen za izdelavo ocene. V analizi se naročnik in izvajalec uskladita glede tega v katero masko se to namesti (možnost optimizacije prostora).

3. Da, ta del je potrebno razviti na novo. Migracija obstoječih podatkov o do sedaj izvedenih odpustih ni potrebna, morajo pa se v novih maskah odpusta prikazovati zahtevani podatki.

4. To je primer kako izvesti zahtevo za »Risk need assesment«, ki je opisan v zahtevah za nadgradnjo modula »Strokovna obravnava, izobraževanje,…«Datum objave: 21.05.2018   14:15
VPRAŠANJE
Za spodaj navedeni poglavji ni predvidene ocene v predračunu:

5.3 Organigram maske nastopa – vnos s strani pravosodnega policista
5.4 Ocena tveganja in potreb obsojenca

Kam ponudnik vpiše ceno za izvedbo del po navedenih točkah?


ODGOVOR

Ponudnik naj vpiše ceno za izvedbo del v predračunu:
- 5.3. Organigram maske nastopa pod točko 2.2.1. Obdelava statusnih in osebnih podatkov.
- 5.4. Ocena tveganja in potreb obsojenca pod točko 2.2.7. Strokovna obravnava, izobraževanje, socialna dejavnost z zaprtimi osebami, specialni programi, dokumentiranje razgovorov.Datum objave: 21.05.2018   14:16
VPRAŠANJE
V 3. členu pogodbe so navedene aktivnosti izvedbe:
"Razširitev informacijskega sistema zajema izvedbo naslednjih aktivnosti:
1. Izvedba analize in izdelava »specifikacij za izvedbo«;
2. Izdelava Projekta za izvedbo (PZI);
3. Razvoj modula »Delo zaprtih«;
4. Razdelitev trenutno enotne evidence na pripornike in obsojene osebe;
5. Izvedba drugih razširitev informacijskega sistema, kot so opredeljene v 12. členu pogodbe;
6. Usposabljanje uporabnikov informacijskega sistema."


Aktivnosti 3 in 4 naj bi se začeli izvajati istočasno. Logično bi bilo, da se aktivnost Razvoj »modula Delo zaprtih« začne izvajati po zaključeni izvedbi aktivnosti »Razdelitev evidence na pripornike in obsojene osebe«, ker se aktivnost 3 izvaja na ločeni evidenci. Prosimo za pojasnilo oziroma spremembo zaporedja aktivnosti.

ODGOVOR

Naročnik zaradi potreb dela želi, da se vsebina pod točko 3 izvede prioritetno čim prej. V smislu ekonomičnosti pa se naročnik strinja, da se lahko vrstni red tudi spremeni oziroma da se vsebini pod točkama 3 in 4 razvijata sočasno. V dokumentu Specifikacije za izvedbo se bo podrobno izdelal tudi terminski načrt aktivnosti.


Datum objave: 21.05.2018   14:19
VPRAŠANJE
Spoštovani
Zaradi prihajajočih praznikov naročnika naprošamo za podaljšanje roka za oddajo vprašanj.
Hvala in lp

ODGOVOR

Naročnik je podaljšal rok za oddajo vprašanj in rok za prejem ponudb. Popravek je objavljen na portalu.


Datum objave: 21.05.2018   14:20
VPRAŠANJE
Spoštovani

V merilih navajate certifikate, s katerimi ponudniki lahko pridobijo točke po merilu kakovost kadra.
Ali ste s certifikatom s področja vodenja projektov PMI mislili certifikat PMP, ki ga izdaja organizacija PMI?
Hvala in lp

ODGOVOR

Da in tudi vse ostale certifikate, ki jih pokriva inštitut oziroma združenje PMI.


Datum objave: 21.05.2018   14:21
VPRAŠANJE
Spoštovani

Prosimo, da iz navodil razpisne dokumentacijo umaknete zahtevo, glede zahtevanih verzij spodaj navedenih certifikatov, ker na (s strani Oracle) izdanih certifikatih niso navedene verzije, temveč samo ime certifikata brez verzije:

- Oracle Advanced PL/SQL Developer Certified Professional (verzija 11 g oziroma 12c)
- Oracle PL/SQL Developer Certified Associate (verzija 11 g oziroma 12c)
- Oracle Database SQL Certified Expert (verzija 11 g oziroma 12c)

Hvala

ODGOVOR

Naročnik zahteve glede zahtevanih verzij navedenih certifikatov ne bo umaknil. V kolikor na kopijah priloženih certifikatov ne bo navedene verzije, si naročnik pridržuje pravico do preveritve izpolnjevanja zahtevane verzije pri ponudniku oziroma pri izdajatelju certifikata.


Datum objave: 21.05.2018   14:24
VPRAŠANJE
Ali so v vzorcu pogodbe navedeni koledarski ali delovni dnevi, ker naročnik enkrat uporablja izraz "delovni dan", spet drugič pa samo "dan"

ODGOVOR

Slednje je določeno v 34. členu osnutka pogodbe, ki se glasi: "Vsi roki v tej pogodbi, ki so določeni v dnevih, so določeni v koledarskih dnevih, razen če je pri posameznem roku izrecno zapisano, da je določen v delovnih dnevih."


Datum objave: 21.05.2018   14:25
VPRAŠANJE
Kako bo naročnik preverjal zasedenost kadrov, ki istočasno delajo še na drugih projektih – pri drugih naročnikih, glede na to, da zahteva , da so prijavljeni kadri na razpolago ves čas izvajanja predvidenih nalog?

ODGOVOR

Vodja projekta na strani izvajalca bo naročniku na sestanku vsakih 14 dni (na zahtevo naročnika tudi pogosteje) poročal o napredku glede realizacije pogodbenih obveznosti, kar bo vključevalo tudi poročanje o kadrih.


Datum objave: 21.05.2018   14:30
VPRAŠANJE
V točki 1.10 Specifikacij navajate : Izvajalec mora poskrbeti za certifikacijo rešitve, ki zajema: strojno opremo, aplikativno programsko opremo in sistemsko programsko opremo.
Glede na to, da je predmet javnega naročila samo aplikativna programska oprema, je zahteva naročnika neupravičena. Prosimo, da naročnik to zahtevo spremeni in zahteva samo certifikacijo aplikativne programske opreme.

ODGOVOR

Da, v zapisu je prišlo do napake. Naročnik zahteva certifikacijo samo za aplikativno programsko opremo.


Datum objave: 21.05.2018   14:31
VPRAŠANJE
V točki 2.1.8. podtočka 52. Specifikacij je navedeno:"Zahtevana je konverzija dosedanjih podatkov iz DOS aplikacije za vsako lokacijo
posebej.". Kaj natančno to pomeni, prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR

Naročnik želi migracijo podatkov za tekoče leto ter prejšnje leto. Dokumentacije o tem programu ni, razvijalec programa je bilo nekdanje podjetje Birostroj Maribor, sedaj imamo pogodbenega vzdrževalca, ki ta DOS program ureja in bo izvajalcu lahko posredoval podatke za migracijo.


Datum objave: 21.05.2018   15:10
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

zaradi nejasnih in nesorazmernih določbe razpisne dokumentacije, pa tudi zaradi tega, da se spoštuje načelo enakopravne obravnave ponudnikov, ki z določili razpisne dokumentacije ni spoštovano, smo na vas naslovili številna vprašanja, glede katerih pa še nismo prejeli odgovorov. Pozivamo vas k čim prejšnjim odgovorom, da lahko pripravimo dopustno, primerljivo in konkurenčno ponudbo. Zastavljena vprašanja, na katera naročnik še ni odgovoril (ampak je le podaljšal rok za prejem ponudb), so namreč bistvena za pripravo ponudb. Prav tako prosimo, da pri podajanju odgovorov na vprašanje, spoštujete tudi 74. člen ZJN-3, da bomo imeli dovolj časa za pripravo in oddajo ponudb tudi po vaših odgovorih. Prav tako pa, da nam omogočite, da lahko tudi v zvezi z vašimi odgovori zastavimo še kako vprašanje, v primeru, da bo to potrebno. LE na ta način nam omogočite sodelovanje v takem postopku, ki je skladen z določili ZJN-3 in temeljnimi načeli.
Hvala

ODGOVOR

Naročnik je danes na portalu objavil odgovore na vprašanja. Prav tako bo naročnik na portalu objavil popravljene tehnične specifikacije. Tudi vsi roki so ustrezno podaljšani.


Datum objave: 25.05.2018   08:14
VPRAŠANJE
Spoštovani
Kdaj bodo objavljene popravljene tehnične specifikacije?
lp

ODGOVOR
Obvestilo o popravku (kar pomeni popravljene tehnične specifikacije) je bilo na portal poslano 22. 5. 2018. Objavljeno še ni, čaka se objavo na TED, naročnik na to nima vpliva.Datum objave: 29.05.2018   11:14
VPRAŠANJE
Spoštovani

V zvezi z vašimi odgovori na zastavljena vprašanja nas zanima še sledeče:
1. vprašanje

Datum objave: 21.05.2018 14:10
V zvezi s točko 2.2.16
Vprašanje in odgovor št. 17

Objava na katero se navezuje:
17. V točki 2.2.16 Specifikacij je navedeno: " Dodati tabele za izpis zaprtih oseb skupno in po kategorijah po občinah in regijah (statistične regije). "
Ali se podatki že vnašajo v aplikacijo?
17. Izdela se izpis seznama oseb po občinah, ti podatki so že v bazi.

Dodatno vprašanje:
Podatek za občino se trenutno vnaša v aplikacijo kot prosto besedilo. Ali je predvidena izdelava novega šifranta občin zaradi namena poenotenja vnosov? Kaj se v tem primeru naredi z že vnesenimi podatki občin, ki so vnesena v obliki prostega vnosa besedila?

2. vprašanje - se navezuje na spodnje tri objave

Datum objave: 21.05.2018 13:12
V zvezi s točko 2.2.1.b
Vprašanje in odgovor št. 20

Objava na katero se navezuje:
20. V točki 2.2.1.b specifikacij je navedeno: " WEB – dogodki. Izdelava spletnega servisa za posredovanje kratkih SMS sporočil iz baze na
določene telefonske številke. Podrobneje opisano v modulu izredni dogodki."
- Ali ima naročnik definirano rešitev oz. ponudnika?
20. Ne, naročnik pričakuje, da izvajalec ponudi primerno rešitev skladno z opisanimi možnostmi.

Datum objave: 21.05.2018 13:28
V zvezi s točko 2.2.6
Vprašanje in odgovor št. 12

Objava na katero se navezuje:
12. V točki 2.2.6. Specifikacij je navedeno: " Izdelati sistem (web servis) za prenos osnovnih informacij kot SMS sporočilo na določene
telefonske številke ali e-naslove..."
- Ali je že izbran ponudnik?
- Kdo skrbi za plačilo storitve?
12. To bi izvajali preko sistema na MJU. Stroški SMS sporočil bodo bremenili naročnika oziroma imetnike telefonskih številk.

Datum objave: 21.05.2018 13:53
V zvezi s točko 2.2.11.b
Vprašanje in odgovor št. 17

Objava na katero se navezuje:
17. V točki 2.2.11.b Specifikacij je navedeno: " Da se v masko varnostne ocene doda novo polje »Opozorila ob odpustu ali izhodu« katerega ima pravico vnašati uporabnik »vodja varnosti«. Uporabnik vnese tekst opozorila in določi čas, kdaj pred tem se opozorilo prikaže in katerim uporabnikom (poimensko) – razmisliti o možnosti prenosa kot mail sporočilo."
- Kako je trenutno rešeno obveščanje uporabnikov?
- Ali razvojno orodje to omogoča?
17. To se izvede na enak ali podoben način kot je sedaj izvedeno opozorilo, da ima oseba čakajoče kazni.
Če se v varnostni oceni izpolni posebno novo polje s tekstovnim opozorilom, se mora v primeru vnosa odpusta to opozorilo prikazati. V okviru izdelave PZI se preveri ali je tehnično izvedljivo pošiljanje sporočil iz aplikacije na e-naslove oziroma GSM številke.

Dodatno vprašanje:
Iz prvega odgovora je razumeti, da naročnik nima izbranega ponudnika in vzpostavljenega sistema za pošiljanje SMS sporočil. V drugem odgovoru omenjate sistem na MJU. Ali ta sistem na MJU že obstaja in imate posledično že izbranega ponudnika za pošiljanje SMS sporočil. Je potrebno na tem mestu razviti samo novo integracijo z že obstoječim sistemom na MJU?

3. vprašanje

Datum objave: 21.05.2018 13:53
V zvezi s točko 2.2.11.b
Vprašanje in odgovor št. 5

Objava na katero se navezuje:
5. V točki 2.2.11.b Specifikacij je navedeno: " Tudi omogočiti ročen vnos PP, ki ni v tem zavodu (urejanje preko eRISK je zamudno). Še bolje, da se PP vnaša iz baze eZapori in ne eRISK."
- Katera aplikacija je eRISK in ali je izvedena integracija?
5. Gre za delujoči web servis razpored dela, ki je vezan na obračun ur in delovni čas in pogodbenega izvajalca.

Dodatno vprašanje:
Ali se ukine integracijo z eRISK in se omogoči samo izbor pravosodnih policistov iz evidenc aplikacije eZapori?

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
1. Izvajalec izdela šifrant občin, uporabnik bo ob namestitvi v produkcijo za vse aktivne osebe ročno vnesel podatek iz šifranta za stalno oziroma začasno bivališče.

2. Izvajalec bo moral razviti integracijo v okviru te aplikacije za pošiljanje SMS ali e-mail sporočil v okviru tehničnih možnosti MJU.

3. Naročnik pričakuje, da izvajalec v fazi analize ponudi ustrezno tehnično rešitev. Možna je tudi ta, da se izbor pravosodnih policistov izvaja samo znotraj aplikacije, pri čemer pa bo potrebno dodati v seznam uporabnikov dodatni šifrant.
Datum objave: 29.05.2018   11:15
VPRAŠANJE
Test test test test test test test test test test

ODGOVOR

test